ПОЛІТОЛОГІЯ ТА ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
1. МИХАЛЬЧЕНКО М.І., ДАШУТІН Г.П. Українська модель демократичної соціально-правової держави від Української мрії до сьогоднішньої реальності
В цій статті автори розглядають проблему політичного ідеалу як центральної ланки
державотворення, яка задає мету і визначає засоби розбудови держави – України.
In this article authors consider a problem of a political ideal as central part of the state construction
which defines the purpose and ways of development of the state – Ukraine.
Ключові слова: Українська модель демократичної соціально-правової держави
2. Шайгородський Ю.Ж., Меркотан К.П. Багатопартійність як чинник становлення політичної системи
У статті розглядається процес становлення багатопартійності в Україні як фактор
становлення політичної системи. Особлива увага приділяється ролі партій і громадських
об’єднань у формуванні політичного мислення населення, створенні власних норм та цінностей
щодо соціально-політичних реалій.
The process of formation of the majority in Ukraine as factor of the formation of the political system
is considered in the article. Especial attention is spared to the role of the parties and social unions in
the formation of political mentality of population, formation of private standards and values about social
and political realities.
Ключові слова: Багатопартійність чинник становлення політичної системи
3. Багмет М.О., Москаленко В.В. Сучасний вимір соціального захисту на глобальному та державному рівнях
У статті розглядаються основні аспекти впливу глобалізації на світові соціально-захисні
мережі, виникнення та розвиток наднаціонального соціального захисту. Основну увагу
авторами приділено аналізу точок зору західних науковців щодо сучасних тенденцій розвитку
глобального соціального захисту.
The article deals with the main aspects of globalization influence on the world social securities, the
origins and development of global social security. The main attention authors pay to the analysis of researchers’
positions concerning the current trends of global social security development.
Ключові слова: Сучасний вимір соціального захисту глобальному державному рівнях
4. Колісніченко А.І. Громадянське суспільство і законодавча влада в Україні
У статті досліджується механізм взаємодії і взаємовпливу громадянського суспільства і
законодавчої влади в українській державі. Аналізуються інститути громадянського суспільства
та парламенту, а також шляхи вирішення політико-правових проблем. Виявляється залежність
ефективної законотворчості від публічності процесу прийняття законів.
The article deals with the mechanisms of interaction and mutual influence of civil society and legislative
branch of power of Ukrainian realities. The institutes of civil society and parliament, ways of political
and low problem solutions are represented. The dependence of effective legislation and publicity
of law adoption process is analyzed.
Ключові слова: Громадянське суспільство законодавча влада Україні
5. Соколов В.Н., Баснин А.С. Гражданская активность украинского студенчества как важнейшая составляющая политической культуры
В статье рассматриваются вопросы взаимовлияния политической культуры украинского
студенчества на его гражданскую активность в условиях перехода общества к
демократическим ценностям и типам поведения, построения правового государства.
The article sets out the aspects of interference between the political culture of the Ukrainian student
body and his civil activity in the conditions of society tendency towards the democratic values and types
of conduct and building of the constitutional state.
Ключові слова: Гражданская активность украинского студенчества важнейшая составляющая политической культуры
6. Іванов М.С. До проблеми трансформації політичної системи України в контексті конституційних змін
Стаття присвячена актуальним питанням удосконалення конституційних засад існування
українського суспільства на сучасному етапі розвитку. Автор аналізує запроваджені зміни до
Основного Закону та розглядає подальші шляхи його удосконалення.
The article is dedicated to urgent questions of advancing of the constitutional bases) of existence of
the Ukrainian company at the present stage of development. The writer analyses changes in the Constitution
and esteems further pathes of its advancing.
Ключові слова: проблеми трансформації політичної системи України контексті конституційних змін
7. Ярошенко В.М. Вплив геополітичного простору на політичну свідомість української молоді
У статті визначається важлива роль геополітичного розташування України та її вплив на
менталітет української нації, зокрема молодого покоління, що, в свою чергу, надає перевагу
Україні реалізувати шанс самостійного успішного розвитку і сприяти розвитку геополітичної
рівноваги в Європі.
In clause (article) the important role of geopolitical arrangement of Ukraine and its(her) influence
on mentality of the nation, namely young generation that prefers Ukraine is defined(determined) to realize
chance of independent successful development and promotes development of geopolitic balance in
Europe.
Ключові слова: геополітичного простору політичну свідомість української молоді
8. Іванілов О.В. Теоретико-концептуальні засади запровадження принципу альтернативності у процесі трансформації та модернізації політичних систем перехідних суспільств
Стаття присвячена аналізу процесів трансформації та модернізації перехідних суспільств.
Обґрунтовується обмеженість застосування традиційної лінійної схеми трансформації щодо
сучасних політичних процесів у світі. Пропонується авторська багатовекторна модель розгляду
даної проблематики через застосування принципу альтернативності.
This article is dedicated to the processes of transformations and modernizations in transitive societies.
It is argued the narrowness of providing the traditional line scheme of transformation concerning
the modern political processes in the world. The author proposes the multiway model of investigating
this problem through using the principle of “Alternative”.
Ключові слова: Теоретико-концептуальні засади запровадження принципу альтернативності процесі трансформації модернізації політичних систем перехідних суспільств
9. Щербенко Е.В. Елементи інтегрованості в політичній мові України напередодні здобуття незалежності
У статті на матеріалах суспільних обговорень періоду перед здобуттям незалежності
виділяються ключові елементи, які стали основою для розвитку політичної мови в Україні.
In article on materials of public discussions of the period before reception of independence key elements
which became a basis for development of political language in Ukraine are allocated.
Ключові слова: Елементи інтегрованості політичній мові України напередодні здобуття незалежності
10. Славко Т.О. Перспективи участі неурядового сектора у місцевому розвитку
Стаття присвячена питанням співробітництва між основними секторами місцевої громади
на основі принципу субсидіарності. Питання розглядається у контексті розбудови
громадянського суспільства.
The article is devoted to the main issues of cooperation between main sectors of local community by
the principle of subsidiary. This problem is given in the context of building civil society.
Ключові слова: Перспективи участі неурядового сектора місцевому розвитку
11. Bonusiak W. Польша и Украина некоторые принципы политического и экономического сотрудничества
Стаття розкриває особливості взаємодії Польщі та України в період формування та
становлення незалежності України. Визначаються спільні та відмінні риси у законодавстві цих
держав, а також вплив цих нормативно-правових актів на політичну та економічну співпрацю.
The article opens the peculiarities of Poland-Ukrainian interaction during the period of formation
and forming of Ukraine’s independence. General and different features in legislation of these states and
also influence of these normal and legal acts to the political and cooperation are shown.
Ключові слова: Польша Украина принципы политического экономического сотрудничества
12. Bonusiak W. Польша и Украина некоторые принципы политического и экономического сотрудничества
Стаття розкриває особливості взаємодії Польщі та України в період формування та
становлення незалежності України. Визначаються спільні та відмінні риси у законодавстві цих
держав, а також вплив цих нормативно-правових актів на політичну та економічну співпрацю.
The article opens the peculiarities of Poland-Ukrainian interaction during the period of formation
and forming of Ukraine’s independence. General and different features in legislation of these states and
also influence of these normal and legal acts to the political and cooperation are shown.
Ключові слова: Польша Украина принципы политического экономического сотрудничества
13. Bonusiak А. Політично-юридичні аспекти функціонування національних меншин у незалежній Україні (на прикладі польської меншини)
У статті розглядаються політично-юридичні аспекти функціонування національних меншин у
незалежній Україні. Наводяться приклади розвитку польської меншини в незалежній Україні.
Political and juridical aspects of the function of the national minorities in the independent Ukraine are considered
in this article. Some examples of the Poland minority’s development in Ukraine are shown.
Ключові слова: Політично-юридичні аспекти функціонування національних меншин незалежній Україні
14. Olejko A. Геополітичні й технічні умови виникнення військово-повітряних сил Польщі та ЗУНР і їх застосування у ході боїв у Галичині на межі 1918-1919 рр.
Стаття розкриває умови формування військово-повітряних сил Польщі та ЗУНР і
особливості їх застосування в ході боїв у Галичині на межі 1918-1919 років. Звертається увага
на геополітичні та технічні чинники їх утворення та функціонування.
The article considered the conditions of forming of the air forces of Poland and WUNR and peculiarities
of their using during the battles in gelychina in 1918-1919. The main attention is put on the geopolitical
and technical factors of their formation and functioning.
Ключові слова: Геополітичні технічні умови виникнення військово-повітряних сил Польщі ЗУНР бої Галичині
15. Громадська Н.А. Соціальний діалог та трипартизм тенденції та перспективи розвитку
Стаття присвячена проблемі осмислення ролі соціального діалогу та трипартизму в
соціальній політиці держави. Автор при висвітленні даної проблеми спирається на
міжнародний досвід, досліджує можливості і перешкоди щодо ефективного розвитку
соціального діалогу та трипартизму в Україні.
The article is dedicated to a problem of understanding of a role of social dialogue and tripartism in
social policy of the state. The author at presentation of the given problem based on the international
experience, studies opportunities and obstacles concerning effective development of social dialogue and
tripartism in Ukraine.
Ключові слова: Соціальний діалог та трипартизм тенденції та перспективи розвитку
16. Яковлєв М.В. Інтегративні методи аналізу політики в дослідженні впровадження програм політики
Статья представляет собой рассмотрение возможного подхода к исследованию внедрения
программ политик, взятых из зарубежного опыта. Представлен обзор основных методов
прогнозирования в анализе политики. Поднимается вопрос о необходимости использования
интегративных методов анализа политики в процессе внедрения программ политик, взятых из
зарубежного опыта.
The article presents a discussion of possible approach to studies of implementation of those policy
programs, which have been adopted from foreign experience. A brief overview of policy prognostication
methods is given. The issue of application of integrative policy analysis methods in studying the process
of policy programmes implementation is set in focus.
Ключові слова: Інтегративні методи аналізу політики дослідженні впровадження програм політики
17. Соловйова Ю.О. Ухвалення Конституції України як вияв діалектики інтересів різних політичних сил
У статті досліджується процес прийняття Конституції України через призму інтересів
різних політичних сил. Автор акцентує увагу на протиріччях і конфліктах, які виникали між
суб’єктами українського політикуму за період незалежності 1990-96 років. Аналізуються
причини їх виникнення, тенденції перебігу і вплив на становлення та ефективність
функціонування владних структур в Україні.
In clause process of acceptance of the Constitution of Ukraine through a prism of interests of different
political forces is investigated. The author brings to a focus to contradictions and conflicts which
arose between subjects of a Ukrainian policy for the period of independence 1990 1996. The reasons of
occurrence and influence on becoming that efficiency of functioning authority structures in Ukraine are
analyzed.
Ключові слова: Ухвалення Конституції України вияв діалектики інтересів різних політичних сил
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
18. Кіссе А.І. Управління етнічними конфліктами визначення поняття, особливості та підходи
У статті автор звертає увагу на особливості управління та регулювання конфліктами,
розкриває думки науковців та політичних діячів щодо підходів визначення цього процесу.
In the article the author puts attention on the peculiarities of conflict’s operating and regulating,
shows the thoughts of scientists and politics about approaches of this process.
Ключові слова: Управління етнічними конфліктами визначення поняття особливості підходи
19. Гавеля В.Л. Целесообразность планирования и планирование целесообразности
В статье рассмотрены важнейшие соотношения “субъект-объект”, связь целеполагания с
планированием и программированием. Современное состояние предваряющего творческого
отражения действительности требует разработки новой модели соотношения цели и
результата, перевода проблемы из умозрительного состояния в инструментальный, поэтому в
статье рассматриваются механизмы идеального программирования, опредмечивания и
коррекции цели в процессах многообразия видов деятельности. Деятельность трактуется в
круге проблем современной социальной философии.
In this article the author defines the major parities “subject-object”, communication целеполагания
with planning and programming are considered. The modern condition of anticipating creative reflection
of the validity demands development of new model of a parity of the purpose and result, translation
of a problem from a speculative condition in tool, therefore in clause mechanisms of ideal programming,
and corrections of the purpose in processes of variety of kinds of activity are considered. Activity
is treated in a circle of problems of modern social philosophy.
Ключові слова: Целесообразность планирования целесообразности
20. Bonusiak G. West-oriented choice of Ukraine one year after the Orange Revolution from the Polish perspektive
Стаття розкриває особливості Помаранчевої революції в Україні та її зв’язок з подіями в
Польщі. Подаються припущення подальшого розвитку цього процесу.
The article opens the peculiarities of Orange Revolution in Ukraine and its connection with events in
Poland. The suppositions of the next development of this process are also shown.
Ключові слова: West-oriented choice Ukraine one year Orange Revolution Polish perspektive
21. Ляпіна Л.А. Актуальні проблеми міжнародно-правового регулювання національних відносин
У статті здійснюється аналіз міжнародно-правових стандартів захисту прав національних
меншин, а також міжнародного досвіду регулювання міжетнічних відносин, утвердження прав
людини, плюралізму і демократії.
In clause the analysis is made is international-legal standards of protection of the rights of national
minorities, and also the international experience of regulation of interethnic attitudes, the statement of
human rights, pluralism and democracy.
Ключові слова: Актуальні проблеми міжнародно-правового регулювання національних відносин
22. Андріяш В.І. Техніки е-участі громадськості
У статті автор з’ясовує форми, роль та можливість е-участі громадськості в сучасному
інформаційному суспільстві. Розглядаються техніки е-участі громадськості як один з основних
інструментів взаємодії державної влади і суспільства.
In this article the author defines forms, a role and an opportunity of e-participation of the public in a
modern information society are found out. Are considered technics of e-participation of the public as
one of the basic tools of interaction of the government and a society.
Ключові слова: Техніки е-участі громадськості
23. Євтушенко О.Н., Ємельянов В.М. Політико-правові засади управління Запорізької Січі
У статті розглядається суперечливий досвід державно-правового будівництва Запорізької
Січі. Показано, як різні етнічні еміграційні потоки (з московського царства й країн Західної
Європи) впливали на правосвідомість і правотворчість запорожців, що приводило до відомої
суперечливості юридичних норм та інститутів Січі. Ця суперечливість ілюструється автором
на прикладі деформації 4-х відомих принципів права, які виділяє юридична література і які
супроводжують створення державно-правової моделі січового суспільства.
The article deals with the inconsistent experience of state-legal construction of Zaporozhye Sich. It is
shown as different ethnic emigratory streams (from the Moscow kingdom and the countries of the Western
Europe) influenced of the sense of justice and legal organization of the Cossacks. It resulted in
known discrepancy of legal norms and institute in Sich. This discrepancy is illustrated by the author by
the example of deformation of 4 known principles of the law which are allocated with the legal literature
and which accompany with creation of state-legal model of Cossack society.
Ключові слова: Політико-правові засади управління Запорізької Січі
24. Личко Т.М. Використання міжнародного досвіду в організації місцевого самоврядування незалежної України
В даній статті робиться спроба з’ясувати окремі аспекти сучасного стану місцевого
самоврядування в Україні та можливості його реформування, використовуючи міжнародний
досвід. Автор показує роль місцевого самоврядування в системі державного управління та в
добробуті народу. Розглядаються загальні засади спрощення системи місцевого самоврядування
заради покращення її функціонування. Робиться спроба проаналізувати подальший розвиток і
діяльність місцевого самоврядування.
In this article author is trying to find some aspects of real situation by local self-management in
Ukraine, opportunities of its reforming making use of the international experience. The author shows a
role of local self-management in system of the government and a standard of living of people. The general
principles of simplification of system local self-management for the sake of improvement of its functioning
are considered. Attempt to analyse the further development and activity of local selfmanagement
is done.
Ключові слова: Використання міжнародного досвіду організації місцевого самоврядування незалежної України
25. ВЛАСОВ В.Г. Соціал-демократична модель державного управління українського зразка і трансформація європейського досвіду реформування
У статті автор аналізує соціал-демократичну модель розвитку суспільства, переваги та
недоліки українського зразка порівняно з європейським.
The author makes the analysis of the social-democratic model of society development, considers it’s
merits and demerits for Ukraine.
Ключові слова: Соціал-демократична модель державного управління українського зразка трансформація європейського досвіду реформування
26. КОГУТ П.В. Персоніфікація політико-владної системи в контексті європейської інтеграції
Досліджується управлінський аспект персоніфікації політико-владної системи. Показано
важливість структурно-системної побудови політичної влади в європейських співтовариствах
на персоніфікованих основах.
The administrative aspect of personification of political systems is investigated. It is shown importance
of structurally-system construction of political authority in эвропейских communities on the personified
bases.
Ключові слова: Персоніфікація політико-владної системи контексті європейської інтеграції
27. ШАПОВАЛОВА О.І. Зміна умов договору у разі його порушення
Стаття присвячена проблемам зміни умов договору у разі його порушення. Якщо боржник не
виконує умови договору, то ці умови можуть бути змінені за узгодженням сторін. Нова умова
договору не буде вважатися санкцією, якщо вона є умовою нормального виконання договору, хоч
це й не буде так вигідно для боржника.
Якщо порушені строки грошового зобов'язання, то сторони можуть пролонгувати строки
та встановити проценти. Ці проценти не будуть мірою відповідальності.
The article deals with the problems of change clauses of agreement in case of it’s infringement. If the
debtor doesn’t implement clauses of agreement these clauses can be changed by mutual consent. The new
clause of agreement will not be considered as a punitive sanction if this new clause is the clause of normal
execution, though it is not so advantageously for the debtor.
If the terms of pecuniary obligation have been broken parts can prolong the term and establish interests.
These interests will not be the measure of responsibility.
Ключові слова: Зміна умов договору порушення
28. КИРИЧЕНКО О.А., ЛАНЦЕДОВА Ю.О., ТУНТУЛА О.С. Сучасні теорологічні проблеми юриспруденції (запрошення до дискусії)
Розглянуто новітнє бачення завдань, об’єктів і поняття юриспруденції, класифікація
юридичних наук у контексті загальних завдань, здійснення правотворчої та антиделіктної
діяльності. Розкриті можливості подальшого розвитку конституційного, адміністративного,
трудового, ордистичного і виконавчого законодавства. Запропоновано удосконалення юридичної
освіти за базовою спеціальністю „Юриспруденція”, спеціалізаціями „Правознавство” та
„Антиделіктологія” і відповідними субспеціалізаціями.
Innovative tasks visions, objects and concept of jurisprudence, classification of law sciences within general
tasks context, fulfilling the law and antidelictal activities - these are the points considered here. Possibilities
of further development of constitutional, administrative, labour, ordistical and executive legislation are
revealed. The modification of law education basic subjects is proposed: ”Jurisprudence”, “Law” and antidelictology
and corresponding subspecializations.
Ключові слова: Сучасні теорологічні проблеми юриспруденції
29. СИТНИК В.О. Державно-правові погляди Пилипа Орлика і розвиток української національної ідеї
Ця стаття присвячена проблемі дослідження конституційного процесу в Україні. У ній
розглядаються різні підходи до еволюції Конституції України, запропоновані окремі
альтернативні шляхи розвитку національного конституційного законодавства.
The article is dedicated to the problem of the research of the constitutional process in Ukraine. The
article deals with different approaches to the evolution of the Ukrainian constitution. The author suggests
the alternative ways of the development of the national constitutional legislation.
Ключові слова: Державно-правові погляди Пилипа Орлика розвиток української національної ідеї
30. Огородник А.П., Кириченко С.А. Пропозиції з удосконалення поняття і способів отримання доказів, сутності і видів особистих і речових джерел
Викладено новітнє законодавче визначення поняття доказів та його розмежування із
джерелами, діями з отриманням і формою представлення. Запропоновано поняття і
процесуальні види особистих і речових джерел (трасосубстанцій, документів), особливості
роботи з макроречовими, мікроречовими, ультрамікроречовими, ультраречовими, параречовими
і латентноречовими джерелами доказів.
New legislative definition of evidence concept and its differentiating from sources, actions of receiving
and form of introduction is laid out. The notion of material sources their proceeding kinds
(trasosubstances, documents) are proposed pecularities in dealing with macrosubstances, microsubstances,
ultramicrosubstances, ultra material, paramaterial and latent material evidence sources are
suggested.
Ключові слова: Пропозиції удосконалення поняття способів отримання доказів сутності видів особистих речових джерел
31. Седлецький Є.О., Кубрак І.В., Добровольський В.В. Деякі протиріччя українського екологічного права
Розглянуто питання про законодaвче забезпечення екологічної експертизи проектів. Показані
протиріччя у вимогах, закладених в різних документах. Запропоновано більш сучасну схему
екологічної оцінки пропозицій.
The issue of legislative ensuring for ecological expertise of projects is surveyed. The contradictions
with demands in various documents are presented. It is proposed a more up – to – date ecological estimation
scheme of suggestions.
Ключові слова: Деякі протиріччя українського екологічного права
32. СОКОЛОВ А.С. Особенности современной политической системы Великобритании
В статье рассматривается современная политическая система Великобритании, состав
законодательных и исполнительных органов власти, взаимоотношения между доминирующими
партиями в парламенте, основные проблемы и перспективы реформирования политической
системы.
In the article being reviewed modern political system of Great Britain, structure of legislative and
executive bodies of officials, relations between dominating parties in Parliament, primary problems and
perspectives of modernizing of political system.
Ключові слова: Особенности современной политической системы Великобритании
33. Рябика И.Л. Тенденции и эволюции в партийном строительстве Украины
В статье раскрываются основные тенденции в эволюционном процессе партийного
строительства в Украине.
The article covers the basic tendencies of the evolutional process of the party creation in Ukraine.
Ключові слова: Тенденции эволюции партийном строительстве Украины
34. Баснин А.С. Государственная молодежная политика в Украине источники и реализация
В статье изложены основные направления молодежной политики в Украине, ее источники и
реализация.
The article covers main directions of the youth policy in Ukraine, it’s sources and realization.
Ключові слова: Государственная молодежная политика в Украине источники и реализация
35. Сущенко В.М. Судово-правова-реформа і проблеми реформування кримінальної юстиції України в контексті розбудови правової держави
У статті проаналізовано зміст та втілення у життя Концепції судово-правової реформи в
Україні. Представлені також світоглядні позиції автора щодо зазначених питань у контексті
розбудови нашої правової держави. Подано варіанти деяких методологічних підходів до
вирішення назрілих проблем судово-правової реформи взагалі та реформування кримінальної
юстиції, зокрема.
In the article the substance and the realization of the Conception of the judicial and legal reform in
Ukraine are analyzed. The author’s point’s views as for these questions in the context of the building of
our legal country are also represented Variants of some methodological ways for solving of the urgent
problems of judicial and legal reform on the whole and reforming of the criminal justice separately are
given.
Ключові слова: Судово-правова реформа проблеми реформування кримінальної юстиції України контексті розбудови правової держави
36. ФУРТАТОВ В.С. Кадрова політика держави в системі державного управління
Стаття торкається проблем вдосконалення кадрової політики на основі сучасної
законодавчо-нормативної бази функціонування державної служби України.
The article mentions problems of improvement of personnel selection on the basis of modern legislatively-
normative base of functioning of public service of Ukraine.
Ключові слова: Кадрова політика держави системі державного управління
37. Дем’янчук О.П. Відповідність нинішньої системи управління і вироблення державної політики вимогам суспільства знань
Аналізується теоретичний аспект сучасної української політики та управління суспільним
розвитком в умовах інформаційної епохи.
The theoretical aspect o
Ключові слова: Відповідність нинішньої системи управління вироблення державної політики вимогам суспільства знань