Розділ 1. МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ СКЛАДНИХ СИСТЕМ
1. Панкратова Н. Д., Євтушенко К. І., Кисельова О. Ю. Застосування методу Делфі для вирішення логістичної проблеми впровадження нових технологій

Адаптовано методику розв’язання задач багатокритеріального експертного оцінювання
характеристик інноваційних об’єктів до задачі розв’язання логістичної проблеми ПП «Артон»
за умов ринкової конкуренції. Методика ґрунтується на застосуванні методу Делфі та
одержанні узгодженого висновку групи експертів щодо їх оцінки кожного показника кожного
досліджуваного об’єкту чи рішенні про проведення подальших турів для уточнення та
узгодження експертних оцінок. Реалізовано розв’язання практичної задачі пошуку найкращого
приладу серед існуючих на ринку приладів пожежогасіння. Приведено ранжування
досліджуваних приладів за основними критеріями, що має на меті полегшення розробки
сценаріїв економічного розвитку ПП»Артон».


Presented solving problems method’s adaptation for multicriterion expert evaluation of innovative
objects’ characteristics using the Delphi method to solve logistical problem of PE «Arton» in market
competition. It is based on applying Delphi method and on getting the consistent expert opinion, which
consists of all parameters’ evaluations of each object in the research list or of the decision to hold
another round of analysis to improve the coherence. Practical problem’s of finding the best
construction among existing devices on the firefighting market solution is implemented. This will lead
to economic growth of PE «Arton» in case of new device’s implementation. Devices were ranked by
the main criteria. This ranking aims to facilitate economic development scenarios’ creation at PE
«Arton».
Ключові слова: Метод Делфі, експертне оцінювання, сценарії, прилади пожежогасіння
2. Бідюк П. І., Коновалюк М. М., Кожухівська О. А. Оцінювання моделей стохастичної волатильності та УАРУГ на Java
Запропоновано програмне забезпечення для оцінювання параметрів моделей умовної
дисперсії. Виконано чисельні експерименти стосовно обчислення оцінок параметрів моделей
стохастичної волатильності та узагальненої авторегресії з умовною гетероске-
дастичністю з використанням фактичних фінансових даних. Для оцінювання параметрів
використано алгоритми Гіббса, «змішаного зсуву» та алгоритму «генерування з
адаптивним відбраковуванням». При цьому для отримання оптимальних (згладжених) оцінок
волатильності застосовано процедуру калмановської фільтрації. Наведено порівняльні
характеристики використаних алгоритмів оцінювання.

A software is proposed for estimation of conditional variance models. The computing experiments
regarding parameter estimation had been performed for the stochastic volatility model and GARCH
using financial stock data. To find the parameter estimates the following algorithms were applied:
Gibbs sampling, offset mixture method and adaptive rejection sampling. Kalman filter was used to
compute optimal estimates of volatility. Some comparative statistics are presented that characterize
the estimation algorithms implemented in Java.
Ключові слова: Стохастична волатильність, умовна дисперсія, алгоритми Гіббса, фінансові данні, програмне забезпечення.
3. Кондратенко Г. В., Кондратенко Ю. П., Сіденко Є. В., Чабан В. Й. Інверсний підхід до комп’ютерного синтезу апріорних моделей початкової інформації в задачах класу TSP та CVRP
В статті наведена постановка задачі та синтезовані апріорні моделі початкової
інформації для реалізації інверсного підходу при розв’язанні задач класу TSP та CVRP.

The article contains statement of the problem and synthesized a priori models of initial information
for the implementation of the inverse approach in solving problems of class TSP and CVRP.

Ключові слова: координати вузлів, маршрут, оптимізація, транспортна мережа.
4. Рудь М. П., Канашевич Г. В., Бондаренко М. О., Коваленко Ю. І. Моделювання низькоенергетичної стрічкової електронної гармати Пірса методом кінцевих елементів
В статті розглядається низькоенергетична стрічкова електронна гармата Пірса, що
застосовується для поверхневої обробки оптичних матеріалів. Представлено результати
розрахунку електростатичного поля та траєкторій руху електронів у ній. Досліджено вплив
на форму стрічкового електронного променя різниці потенціалів між катодом та
модулятором.

In the article the low-band electronic Pierce gun, used for surface treatment of optical materials.
The results of calculation of electrostatic fields and trajectories of the electrons in it. The influence on
the shape of strip electron beam the potential difference between cathode and modulator.

Ключові слова: електронно-променева гармата, електронна оптика Пірса, метод кінцевих елементів.
5. Кутковецький В. Я. Оптимізація економічних показників комплексної логістики при максимальному збагаченні у часі

Час визначає термін отримання прибутку (збагачення у часі) та є ресурсом, вартість
якого зменшує прибуток. Ведені поняття логістик ринків товарів і цінних паперів, а також
їєрархичних рівнів логістики. Запропонована модель товарного балансу (варіант міжгалузевої
балансової моделі Леонтьєва) дозволяє аналізувати статичні та динамічні логістичні
процеси вищих рівнів при випуску галуззю кількох товарів та напівфабрикатів. Аналіз
електричних мереж по переміщенню потоків енергії повинен спиратись на три системи
законів, які дають три різні числові розв’язки для однієї і тієї ж електричної мережі: закони
Кірхгофа для електричних мереж, закони «альфа» та закони «бета».

Time determines the term of the profit obtaining (enrichment over time) and is a resource whose
value decreases profits. The concepts of logistics for markets of goods and securities, as well as
hierarchical levels of logistics was proposed. A model of good’s balance (version of the Leontief inter-
industry balance model) allows us to analyze the static and dynamic logistic processes of the highest
levels of the industry with the production of several goods and semi-finished goods. The analysis of
electrical networks for moving energy flows should be based on three systems of laws that give three
different numerical solutions for the same electrical network: Kirchhoff’s laws for electrical networks,
the laws «alpha» and laws «beta».
Ключові слова: Логістика, максимальне збагачення у часі, програмування.
6. Хомченко А. Н. Серендипові скінченні елементи: фізична адекватність

У статті описано явище фізичної неадекватності стандартних серендипових моделей вищих
порядків (парадокс Зенкевича). Ми наводимо тут квадратний елемент(квадратична інтерполяція).
Решта випадків аналогічні. Елементи серендипової сім’ї погано піддаються формалізації. Це дає
нам повне уявлення про природу фізичної неадекватності. Цікаво вивчити можливість
застосування конденсації для конструювання нових базисів серендипових скінченних елементів.

The physical inadequacy of standard serendipity models of higher orders is described in the articles
(Zienkiewicz paradox). We give some of square element (quadratic interpolation) here. The other cases are
similar. Elements of serendipity family resist formalization. This gives us a complete picture of the nature of
the physical inadequacy. It is interesting to study the possibility of application of condensation for the
construction of new bases of serendipity finite elements.
Ключові слова: скінченні елементи серендипової сім’ї, базисні функції, фізична невідповідність інтегральних середніх.
7. Приходько С. Б., Макарова Л. М. Вибір аналітичної моделі закону розподілу часу напрацювання між відмовами пристроїв термінальної мережі
Показано, що експоненціальний закон розподілу випадкової величини не завжди може бути
використаний в якості аналітичної моделі закону розподілу часу напрацювання між відмовами
пристроїв термінальної мережі. Здійснено вибір вищевказаної аналітичної моделі на основі
розподілу Джонсона сімейства SB. Розраховані параметри обраного розподілу.

It is shown that the exponential law of distribution of the random variable may not always be used as an
analytical model of the distribution of operating time between failures terminal network devices. It is
implemented the choice of the analytical model based on the Johnson distribution of SB family. The
parameters of the selected distribution are calculated.
Ключові слова: модель розподілу розподіл Джонсона перетворення, що нормалізує термінальна мережа.
8. Пузирєв С. В. Про вільні коливання гофрованих циліндричних оболонок змінної товщини
Досліджено вільні коливання ортотропних гофрованих циліндричних оболонок змінної
товщини на основі методу сплайн-коллокації.

There are researched the free vibrations of orthotropic corrugated cylindrical shells on the basis of
the spline-collocation method.
Ключові слова: гофрованые циліндричні оболонки, метод сплайн-коллокації.
Розділ 2. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
9. Глибовець М. М. Інструментарій розробки агентних платформ
В роботі описано спеціалізований інструментарій створення агентних систем об´єктно-
орієнтованого типу у вигляді програмного інтерфейсу. Він представляє собою розвинену
бібліотеку класів мови Java, зібраних в один «пакунок».

In this paper the specific tools for development of object-oriented agent systems in form of software
interface are described. They consists of well-developed library of Java classes collected in one
«package».
Ключові слова: програмний агент, агентна платформа, спеціалізований інструментарій
10. Глибовець А. М., Гороховський С. С., Шаповалов А. Г. Агентні обчислення
В роботі приведено базові концепції розвитку агентних обчислень. Аналізувались основні
застосування, архітектури агентних систем, інструментарій створення агентних платформ.
Приведено основні переваги та недоліки використання агентного підходу для створення
реальних систем обробки інформації. Приведено приклад застосування мобільних агентів для
реалізації координаційні моделі у хмарних обчисленнях.

Article describe basic concept of agent computing. It analyzed the basic agents’ applications,
architecture of agent systems, instruments for agent platforms. It gives the main advantages and
disadvantages of using agent approach in creating huge computing systems. As example article
provide approach for coordination models in cloud computing based on mobile agents.
Ключові слова: агентні обчислення, агентні системи, агентні платформи, координаційні моделі.
11. Боярова К. І., Бідюк П. І. Побудова експертних систем з використанням байєсівських мереж довіри
Pозглянуто основні функції експертних систем та наведені переваги використання
байєсівських мереж довіри, як експертних систем, у порівнянні з іншими напрямами їх побудови.
На прикладі моделі розпізнавання цілей (літаків) проілюстрована побудова байєсівської мережі
для експертної системи.

The basic functions of expert systems are considered and advantages are discovered of Bayesian
networks application in comparison to other possibilities of expert system construction. An example of
BN construction is given for solving the problem of aerial target identification. A possibility for BN
based expert system development for technical diagnostics is represented.
Ключові слова: експертні системи, байєсівська мережа, модель розпізнавання цілей.
12. Глибовець М. М., Сидоренко М. О. Управління знаннями
В роботі описуються основні вимоги до організаційних моделей управління знаннями.
Розглянуто організаційну модель Opera. Фреймворк OperA складається з трьох
взаємопов’язаних моделей: організаційної, соціальної та моделі взаємодії. Розглянута
організаційна модель ринку знань.

The work describes the basic requirements for knowledge management models. We considred
organizational model OperA. It’s framework consists of three interrelated models: organizational, and
social interaction models. In the work is demonstrated organizational model of knowledge market.
Ключові слова: управління знаннями, організаційна модель OperA, ринок знань.
13. Кравець І. О., Тімошин А. Ю. Дослідження нечітких нейронних мереж для прогнозування швидкозмінних нестаціонарних часових рядів
Реалізовано інформаційно-аналітичну систему прогнозу нестаціонарних швидкозмінних
часових рядів на основі нечіткої нейронної мережі Такагі-Сугено-Канга для задачі прогнозу-
вання курсу акцій підприємства. Розроблено алгоритм автоматичного формування нечіткої
бази правил для нечіткої нейронної мережі. Запропоновано використання чисельних
алгоритмів для розрахунку частинних похідних виходу правил по параметрам функції
належності. Проаналізовано роботу розробленої мережі при зміні розміру навчальної вибірки
та кількості правил для нечіткого логічного виводу.

The implemented fuzzy neural Takagi-Sugeno-Kang network for prediction of no stationary
dynamic time series is researched. There are proposed the algorithm of automatic generation of rules
and numerical computing for partial derivations of rules outputs. The high significance of results is
developed in prediction dynamics of changes in financial time series.
Ключові слова: нейронні мережі, алгоритм, часові ряди.
Розділ 3. МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ
14. Павлов Д. Г. Захист рекламної інтернет-кампанії від мережевого шахрайства
В статті запропоновано архітектурну схему системи захисту від шахрайства в галузі
Інтернет-реклами. Розроблено новий поведінковий шаблон нападу зловмисників.

Paper proposes an architectural scheme of the fraud-defending system for the Internet-advertising
area. A new behavioral pattern of the fraudster’s attack is presented as well.
Ключові слова: Інтернет-реклама, склікування, споказування, шаблони атаки.
15. Дудар А. Ю. Cтруктура веб-системи планування змін організаційної культури університету
Представлено структуру веб-системи планування змін організаційної культури. Розгля-
дається відома веб-система для оцінки організаційної культури. Проаналізовано використання
графів для представлення структури університету та для знаходження вагових
коефіцієнтів.

The structure of web-system planning changes organizational culture of university is represented.
The well-known web system for assessing organizational culture is considered. The structure of the
university is represented using graph and used to find the weighting coefficients is analyzed..
Ключові слова: веб-система, планування змін, граф, структура ВНЗ, організаційна культура.
16. Висоцька В. А., Чирун Л. Б., Чирун Л. В. Методи і програмні засоби опрацювання інформаційних ресурсів систем електронної контент-комерції
Статтю присвячено питанням моделювання та проектування інформаційних систем
електронної контент-комерції. Побудовано узагальнену архітектуру та формальну модель
системи електронної контент-комерції. Визначена математична модель опрацювання
інформаційних ресурсів системи електронної конвент-комерції (формування, управління та
реалізація контенту). Розроблено методи проектування та реалізації системи електронної
контент-комерції на прикладі Інтернет-газети. Реалізовано інформаційну систему
електронної контент-комерції Інтернет-газету, робота якої через Google Analytics
відображає результати досліджень.

The article is devoted to modeling and design of information systems e-commerce content. We
construct a generalized architecture and formal model of e-commerce content. Determined
mathematical model of processing information resources of e-commerce convention (the formation,
management and implementation of content). Methods of designing and implementation of e-
commerce content on the example of online newspapers. Implemented information system e-
commerce content online newspaper, which work through Google Analytics displays the results of
research.
Ключові слова: контент, бізнес-процес, життєвий цикл контенту, інформаційний ресурс, Інтернет-газета, система електронної контент-комерції.
Розділ 4. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ І ПРОМИСЛОВОСТІ
17. Чертов О. Р. Інформаційні технології локалізації і пошуку помилок у первинних та зведених демографічних даних
В статті описані інформаційні технології локалізації і пошуку помилок, що містяться в
первинних та зведених демографічних даних. Викладення базується на успішному досвіді
впровадження зазначених технологій в Україні та закордоном.

The article describes information technologies of localization and search for errors that occur in
primary and summary demographic data. The presentation is based on the successful experience of
implementing these technologies in Ukraine and abroad.
Ключові слова: інформаційна технологія демографічні дані перепис.
18. Мусієнко М. П., Петлеваний П. В., Куценко С. В., Рудь М. П. Розробка вимірювальних систем з живленням елементів від енергії вимірювального сигналу
У статті приведені результати дослідження розробки інформаційно-вимірювальних
систем з живленням елементів від енергії вимірювального сигналу. Розглянуті питання
вибору первинного перетворювача (датчика), накопичувача енергії і навантаження.
Приведена енергетична модель, яка дозволяє аналізувати роботу системи в режимі
реального часу.

The results of research of development of the informative-measuring systems with the power of
elements from energy of measuring signal are outlined in the article. The questions of choice of
primary transformer (sensor), store of energy and loading have been considered. A power model,
which allows to analyze work of the system at real-time has been light out.
Ключові слова: вимірювальна система, первинний перетворювач, енергія вимірювального сигналу.
19. Калініна І. О., Гожий О. П., Мусенко Г. О. Врахування компетентності експертів у методах багатокритеріального аналізу в задачах раціонального вибору
У статті запропоновано алгоритм врахування компетентності експертів в методах
багатокритеріального аналізу.Запропонована процедура узгодженості думок експертів.
Проведено перевірку ефективності алгоритму на задачі вибору елементів вентиляційного
обладнання.

This paper proposes an algorithm taking into account the competence of experts in the methods of
multi-criteria analysis. Proposition procedure of consensus of experts. Checked the efficiency of the
algorithm on the problem of choosing the elements of ventilation equipment.
Ключові слова: Компетентність експертів, багатокритеріальний аналіз, узгодженість експертних оцінок, вибір елементів вентиляційного обладанання.
20. Трунов О. М. Теоретичні засади проектування інтелектуалізованих відеосенсорів для АСУТП
Розглянуто особливості побудови критеріїв, які забезпечують адекватний опис
зображень. Досліджено закономірності поведінки ротора в особливих точках, встановлено
наявність інваріантних властивостей, отримані співвідношення для визначення напрямку
вектора кроку.

The features of the construction criteria to ensure an adequate description of the image. The
regularities of the behavior of the rotor in specific locations are found, established the existence of
invariant properties, the expressions of the vector of step are obtained.
Ключові слова: Інваріантні критерії, адекватний опис, ротор в особливих точках, інваріантні властивості вирази вектора кроку.
21. Ризун Н. О. Комп’ютерне моделювання процесу навчання з використанням тестового контролю (аспекти розробки експертних систем)
Запропоновано концепція комп’ютерного моделювання процесу навчання, що передбачає
реалізацію функціональних компонент – бази даних експертної системи інтегрованої
діагностики та управління якістю навчання, яка утримує: механізм логічного виводу, базу
знань, підсистему роз’яснення, підсистему діалогу підсистеми тестового контролю та
підсистеми управління.

The suggested concept of learning process computer modeling is supposed to implement the
following functional components: the database, the expert system of integrated diagnostics and
learning quality control (the latter comprising the logical conclusion mechanism, the knowledge base,
as well as the explanation subsystem and the dialogue subsystem), testing subsystems, and control
subsystems.
Ключові слова: комп’ютерне моделювання база знань тестовий контроль експертна система.
22. Цибульська Л. О. Роль інформаційних технологій у національному та світовому розвитку
В статті досліджено вплив інформаційних технологій на сучасне суспільство, проведено
аналіз розвитку інформаційних технологій України на світовому рівні та надано пропозиції

The paper investigated the influence of information technology on modern society, the analysis of
information technologies in Ukraine at the international level, and provided suggestions.
Ключові слова: інформаційні технології, ІТ-сектор, Інтернет – технології, суспільство.