МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ СКЛАДНИХ СИСТЕМ
1. Бідюк П.І. Оцінювання і прогнозування стану малого підприємства за допомогою мережі Байєса
Запропоновано процедуру побудови експертної системи на основі мережі Байєса, яка надає можливість оцінювати та прогнозувати стан підприємства в умовах впливу збурень довільних типів та різної природи. Мережа Байєса – потужний імовірнісний інструмент, створення якого грунтується на експериментальних даних. Наведено приклад побудови мережі та її застосування до задачі визначення стратегії підприємства.

Expert system construction procedure is proposed on the basis of Bayesian network that provides a possibility for estimating and forecasting state of small business in conditions of influence of disturbances of different types and nature. Bayesian network is a powerful probabilistic instrument that is constructed on the basis of experimental data. An example of application of the net constructed is provided that touches upon determining strategy of small business.
Ключові слова: мережа Байєса
2. Гожий О.П., Коваленко І.І., Пономаренко Т.В. Информационная технология генерации альтернативных стохастических графов
Рассмотрены сценарный подход для представления пространства поиска различных решений и возможность создания инструмента автоматического формирования множества альтернативных сценариев в интерактивном режиме с помощью сценарного подхода.

Scenary approach for search of solutions space submission and possibility of creation of automatic shaping of a set of the alternate scripts tool in the interactive mode with the help of scenary approach is considered.
Ключові слова: стохастические графы
3. Положаєнко С.О. Моделирование динамического состояния нефтяного месторождения
Рассматривается задача моделирования динамического состояния участка реального месторождения нефти, характеризующегося аномальностью реологических процессов, вследствие водонапорного режима разработки и повышенного содержания высокопарафинистых фракций.

The task of design of the dynamic state of area of the real deposit of oil, characterized anomalousness of reologicheskikh processes is examined, because of the vodonapornogo mode of development and enhanceable maintenance of high-paraffinaceous factions.
Ключові слова: динамическое состояние
4. Кравець І.О., Харченко О.Ю. Дослідження ефективності методу групового урахування аргументів для задач аналізу та прогнозування соціально-економічних показників
Досліджено ефективність методу групового урахування аргументів для задач аналізу та прогнозування соціально-економічних показників. Розроблені алгоритми: багаторядний алгоритм побудови моделей по методу групового урахування аргументів та алгоритм для побудови моделей з послідовним виділенням трендів по методу групового урахування аргументів. Запропоновано та досліджено алгоритм прогнозування соціально-економічних показників по методу групового урахування аргументів з виділенням часового тренду методом Холта-Вінтера.

The efficiency of the groups’ arguments calculation method for the analyses and forecasting of social and economical information is researched. The multi-row polynomial algorithm of groups’ arguments calculation methods and the algorithm with consecutive definition of trends based on groups’ arguments calculation method are realized. The forecasting and regressive analysis algorithm based on the groups’ arguments calculation methods is proposed. The definition of trend is realized according to Holter-Winter method.
Ключові слова: метод групового урахування аргументів
5. Соколова Н.А., Кравцова Л.В. Застосування апарату оптимізації параметрів стохастичного процесу у розв’язанні задач усталеності технологічного процесу
Розглянуто проблему застосування апарату оптимізації параметрів стохастичного процесу при рішенні задачі забезпечення усталеності параметрів технологічного процесу виробництва надрізьких варикапів. Розглянута і вирішена задача розрахунку і оптимізації вірогідності знаходження імовірнісних характеристик динамічної керованої системи у заданому інтервалі. Отримані результати є застосовними для розрахунків і оптимізації відсотків виходу напівпровідникових приладів, що є придатними за заданим критерієм.

Application of the device of optimization of parameters of stochastic process for the decision of a task of maintenance of stability technological process of manufacture supersharp varicaps is considered. The task of calculation and optimization of probability of hit of casual characteristics of dynamic controlled system in the set interval is considered and solved. The received results are applied for calculation and optimization of percent of an output suitable by the set criterion of semi-conductor devices.
Ключові слова: апарат оптимізації параметрів стохастичного процесу
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНФОРМАТИКИ
6. Фісун М.Т., Дворецький М.Л. Синхронізація оновлення даних в гетерогенних інформаційних системах
В статті розглянуто різні підходи для синхронізації інформації у гетерогенних інформаційних системах на прикладі супермаркету та запропоновано алгоритм обчислення точки реплікації, заснований на аналізі інформації щодо кількості та якості змін інформації, частоти звертання до даних, дати та часу попередньої реплікації та завантаженості сервера баз даних поточними запитами.

In the article different approaches are considered for synchronization of information in the geterogennikh informative systems on the example of supermarket and the algorithm of calculation of point of replikacii, based on the analysis of information on an amount and quality of changes of information, frequency of address to information, is offered, to give and to time of previous replikacii and work-load of server of bases given by current queries.
Ключові слова: гетерогенні інформаційні системи
7. Ходаков В.Є., Шеховцев А.В., Пилипенко М.В., Бараненко Р.В. Математичні аспекти об’ємного шифрування
Представлено аналіз факторів, що впливають на збільшення комп’ютерної злочинності у світі, розглянуті аспекти вирішення проблеми захисту інформації від несанкціонованого доступу і забезпечення конфіденційності даних і запропонований спосіб перетворення інформації і побудований на його основі криптографічний алгоритм, що володіє підвищеною криптостійкістю за рахунок просторового розподілу інформації і використання методів взаємодії з ключовими компонентами.

The analysis of the factors influencing increase of computer criminality in the world is submitted, the aspects of the decision of information protection problem are considered and the way of transformation of the information and the algorithm constructed on its basis are proposed.
Ключові слова: об’ємне шифрування
8. Коваленко І.І., Гожий О.П., Кудін О.А. Системний підхід до оцінювання об’ємів інформації в локальних комп'ютерних мережах
У статті розглянуто системний підхід до оцінювання об’ємів інформації в локальних комп’ютерних мережах. Підхід заснований на використанні робасних методів оцінювання. Розглянуто процедуру прийняття рішень.

In the article the system method use for evaluation informations capacity in computer networks is investigated. The methods and algorithms for robust analys are described. The system methodology use for robust analys for decisions making systems are represented.
Ключові слова: системний підхід
9. Кондратенко В.Ю. Аналітичні моделі результуючих функцій належності для автоматизації обчислювальних процесів з нечіткими множинами: операція ділення
У статті розглядається методика формування аналітичних моделей для підвищення точності і швидкодії обчислювальних процесів при виконанні арифметичних операцій над нечіткими числами. Особливу увагу приділено операції ділення нечітких чисел з трикутною формою функцій належності. Наводяться результати досліджень адекватності результуючої функції належності нечіткому трикутному числу та обгрунтовується її нелінійний та однозначний характер.

This article deals with technique of synthesis of analytical models for accuracy increasing and operation time decreasing for computing processes during arithmetic operations with fuzzy numbers. Special attention is paid to division of fuzzy numbers with triangular membership functions. The adequacy of result membership function to triangular fuzzy number is investigated and its non-linear and certain characteristics are discussed.
Ключові слова: нечіткі множини
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
10. Кондратенко Ю.П., Терентієва І.М., Явішева І.В. Коригування експертної інформації при автоматизації процесів прийняття рішень на основі ідентифікації прихованих впливів
У статті обґрунтована доцільність і наведена математична формалізація підходу до прийняття рішень, що базується на обробці результатів експертного опитування та використанні нечітких матриць інциденції. Розглянуто алгоритм ідентифікації прихованих впливів для коригування експертної інформації і визначення оптимального рішення при плануванні та організації виборчих кампаній.

Mathematical formalization of the approach to the process of decision making, based on the processing of experts inquiry and using of fuzzy incidence matrixes is given and the appropriateness of using these methods is grounded in the article. The algorithm of latent impacts for correction expert information and making optimal decision during planning and organization of election campaigns is considered.
Ключові слова: ідентифікація прихованих впливів
11. Дегтярьов В.О. Використання алгоритму А* для знаходження найкоротшого шляху в просторі з обмеженнями
Дана стаття присвячена вивченню можливості застосування алгоритму А* для вирішення задачі знаходження найкоротшого шляху в процесі трасування комунікацій. Реалізований алгоритм має здатність до огинання перешкод, універсальність щодо розмірності робочого простору, більшу швидкість роботи в порівнянні з класичними аналогами.

The article is devoted to investigating the possibility of using A* algorithm for shortest path task solving for communications routing purposes. The implemented algorithm can be performed in multidimensional working space, have a capability to avoid obstacles, may solve the task in a shorter time, comparing with classic analogs.
Ключові слова: алгоритм А*
12. Кравець І.О., Узун Т.Ф. Вибір та дослідження ефективності алгоритмів Data Mining стосовно аналізу соціально-економічних показників
Проведено дослідження ефективності алгоритмів Data Mining для аналізу соціально-економічних показників. Розроблено та реалізовано для аналізу соціально-економічної інформації алгоритми пошуку дерев рішень для задач класифікації, кластерного аналізу, прогнозування даних, алгоритм пошуку асоціативних правил. Запропоновано алгоритм кластеризації з визначенням як центрів кластерів, так і числа кластерів та алгоритм прогнозування часових рядів з автоматичним вибором вигляду прогнозування.

The efficiency of Data Mining algorithms, which are applied for the analysis of social economical parameters, is researched. The algorithm of searching decision’s tree for classification, the cluster analyses algorithm, time series forecasting algorithm and the algorithm of searching associated groups are developed.
Ключові слова: Data Mining
13. Коваленко А.Д. Використання агентних технологій для представлення знань в інтелектуальних системах
У статті розглядаються методи представлення знань в мультиагентних інтелектуальних системах. Наводяться фреймовий та онтологічний підходи до представлення знань. Для створення онтологій предметних галузей використовується підхід METHONTOLOGY. Також розглядається архітектура багаторівневої мультагентної системи і агентів як керуючих та координуючих сутностей в процесі представлення та обробки знань. Також висвітлені проблеми створення подібних систем з точки зору розподіленої компонентної об’єктної моделі (COM). Наведений приклад створення онтології предметної галузі – системи реального часу.

In the article the methods of representation of knowledges are examined in mul'tiagentnikh intellectual systems. The frame and ontological going is pointed near representation of knowledges. For creation of ontology of subject industries taken approach METHONTOLOGY. Architecture of the multilevel mul'tagentnoy system and agents is also examined as managing and co-ordinating essences in the process of presentation and treatment of knowledges. The problems of creation of the similar systems are also lighted up from the point of view the up-diffused component objective model (Com). The example of creation of ontology of subject industry - real-time systems is resulted.
Ключові слова: інтелектуальні системи
14. Литвиненко В.І. Вирішення задач класифікації з використанням механізмів ідіотипічної мережі
У роботі описаний узагальнений алгоритм імунної мережі для вирішення задач класифікації з вчителем, а також розроблена автором архітектура імунної мережі і вхідні в неї функціональні блоки. Показано структуру класів інструментального середовища для розробки штучних імунних мереж, призначених для рішення задач класифікації і розпізнавання образів. На прикладі тестових задач досліджено роль і значення деяких параметрів імунної системи на якість рішення задач класифікації.

In work described generalized algorithms of an immune network, and also the architecture of an immune network developed by authors and functional blocks included in it. The structure of classes of the tool environment for development of artificial immune networks of the problems of classification intended for the decision and recognition of images is shown. By the example of test problems the investigated role and value of some parameters of immune system on quality of the decision of problems of classification.
Ключові слова: ідіотипічна мережа
ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
15. Ходаков В.Є., Бараненко Р.В. Моделі геоінформаційної системи обліку й управління муніципальними земельними ресурсами
В даній статті розглядаються особливості реалізації державної та регіональної земельної реформи, аспекти створення геоінформаційної системи обліку й управління муніципальними земельними ресурсами, особливості організації даних у системі, критерії, яким має задовольняти геоінформаційна система, розроблені теоретико-множинна, інформаційна та мережна моделі геоінформаційної системи.
Ключові слова: моделі геоінформаційної системи
16. Донченко М.В., Рябенький О.О. Підвищення точності представлення картографічних даних шляхом переходу до еліпсоїдальних електронних карт
Стаття присвячена опису методики створення універсальної картографічної моделі, яка б звела всі картографічні похибки до мінімуму.
У статті описані недоліки існуючих плоскісних електронних та паперових карт та наведені переваги переходу на еліпсоїдальні карти з географічною системою координат. Наведені методики переходу від плоскісних до еліпсоїдальних карт дозволяють створювати нові точні карти на базі існуючих картографічних даних. В статті наведено базовий опис системи GeoModel, в якій і реалізована модель картографічного еліпсоїда.
Стаття є актуальною на даний час, оскільки вона демонструє новий підхід до підвищення точності карт в області картографії та геоінформаційних систем.

Article “Increasing of representation’s accuracy of cartographical data due to the transition to the ellipsoidal electronic maps” is devoted to the description of principles of universal cartographic model creation, which reduces all cartographic errors to minimum.
In article is described inaccuracy of existent electronical and paper plain maps and listed advantages of transition to the ellipsoidal maps with geographical coordinate system. Given principles of conversion from plain maps into ellipsoidal maps let to create new accurate maps on the base of existent cartographic data. In article is adduced a base description of GeoModel system, which is realizing a model of cartographic ellipsoid.
An article is actual nowadays. It demonstrates a new point of view of incresing of maps’ accuracy in the fields of cartography and geoinformation systems.
Ключові слова: еліпсоїдальні електронні карти
АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
17. Трунов О.М. Особливості синтезу регуляторів на базі розв’язку задачі адекватного наближення моделі
Досліджено можливості синтезу регуляторів як пошук розв’язку задачі про адекватне наближення моделі. Продемонстровано для лінійних САУ зв’язок такої постановки задачі із задачами синтезу за критеріями максимуму стійкості. Надані чисельні приклади синтезу регуляторів САУ третього, четвертого та п’ятого порядків.

Regulator synthesis possibilities were investigated as search for task solution about adequate model approximation. The communication between such target setting and synthesis tasks using maximum durability are demonstrated for linear automatic control system (ACS). Numerical examples of ACS regulator synthesis of third, fourth and fifth degree were also represented.
Ключові слова: адекватне наближення моделі
18. Тимченко В.Л. Моделювання гарантобезпечних траєкторій руху судна в морських судноплавних каналах
У статті розглядаються питання проектування автоматизованих людино-машинних систем керування судном в судноплавних каналах для забезпечення гарантобезпечних траєкторій руху. Запропонована імітаційна математична модель судна, системи керування та зовнішніх збурень та представлені результати моделювання.

In this paper present the principles of design of automatic human-machine control system for guarantee safety ship’s trajectories in shipping navigation channels. Propose imitation mathematical model of ship, control system and external forces and showing results of modeling process.
Ключові слова: гарантобезпечні траєкторії руху судна
19. Балтовський О.А., Нагорний Ю.І., Лісяной Г.В., Кокошко В.С. Вдосконалення структури алгоритмів ІАСУ промисловими підприємствами
У статті розглянуто питання вдосконалення структури алгоритмів на основі використання
введеного поняття рангу і методів впорядкування алгоритмів.

In article questions of improvement of structure of algorithms are considered on the basis of use of the entered concept of a rank and methods of ordering of algorithms.
Ключові слова: алгоритми ІАСУ
20. Фісун М.Т. Створення бази метаданих для комплексу моделей інформаційно-управляючих систем підприємства
Розглядаються питання створення бази метаданих (репозіторія) для побудови комплексу моделей інформаційно-управляючих систем (ІУС) підприємства з метою створення ефективної CASE-системи. Запропоновані схеми та зміст баз метаданих для представлення функціональної, організаційної та інформаційної моделей ІУС, які об’єднані в одну базу. Показано, що наявність такої інтегрованої бази метаданих дозволить розв’язувати широке коло задач щодо аналізу, автоматизації процесів управління та їх реінжинірингу.

Questions of creation of meta database (repository) for construction of a complex models of Information Management Systems (IMS) with the purpose of creation of effective CASE-system are considered. Schemes and structure of bases of metadata for representation of functional, organizational and information models IMS which are incorporated in one base are offered. It is shown, that presence of such integrated base of metadata will allow to solve the broad audience of problems of the analysis, automation of managerial processes and reengineering.
Ключові слова: бази метаданих
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
21. Цибенко Б.О. Комп’ютеризована система контролю знань студентів
Розглянуто основні переваги та недоліки оцінки якості знань студентів за допомогою загальноприйнятих підходів і тестування, проаналізовані форми завдань існуючих систем тестування. Запропоновано підхід до формування та перевірки тестових завдань, який дозволяє уникнути основних недолікив при їх розробці і дозволяє створити тест, об’єктивність якого знаходиться практично на рівні усного діалогу викладач – студент.

The article considers main advantages and defects of an evaluation of the students knowledge quality with the help of conventional approaches and testing, analysed forms of existing systems problems of testing. The approach цршср is suggested, allows to avoid of main defects of existing knowledge control systems and allows to create the test, which objectivity is at a level of the oral dialogue the teacher-student.
Ключові слова: комп’ютеризована система контролю
22. Глибовець М.М., Іващенко С.А., Крусь О.О. Розробка системи управління навчального закладу на прикладі НаУКМА
В роботі описано прототип типової автоматизованої системи управління навчальним закладом (АСУНЗ), що забезпечує виконання стандартних функцій керування навчальним процесом та допоміжними структурними підрозділами. Однією з задач досліджень була розробка архітектурного рішення і реалізація платформи, які б забезпечили можливість ефективного виконання довільної функціональності згідно з вимогами, що будуть розроблятися під час поетапної автоматизації навчального закладу.

The prototype of a typical automated educational establishment control system is described in this work. The system provides with a set of standard functions for controlling educational process and auxiliary structural subdivisions. One of the tasks of the research was to develop the architecture and to realize the platform, which would provide with the possibility of effective implementation of arbitrary functionality according to the requirements, which will be made during stage-by-stage automation of educational establishment.
Ключові слова: системи управління
23. Райко Г.О. Фактори, що впливають на соціальний розвиток та територіальну організацію вищої освіти
Дана характеристика впливу системи умов та факторів, які відіграють визначальну роль на соціальний розвиток і територіальну організацію вищої освіти, аналіз котрих дає можливість проведення факторного аналізу та визначення галузевого коефіцієнта насиченості фахівцями. Розглянутий зв’язок коефіцієнта насиченості з чинниками впливу за допомогою кореляційного методу, що дозволяє винайти наявність, напрям та силу зв’язку.

The given description of influencing of the system of terms and factors which act determining part on social development and territorial organization of higher education, the analysis of which enables conducting of factor analysis and determination of a particular branch to the coefficient of saturation by specialists. The considered communication of coefficient of saturation with the factors of influencing by means correlation method, that allows to invent a presence, direction and force of communication.
Ключові слова: кореляційний метод