Розділ 1. МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ СКЛАДНИХ СИСТЕМ
1. Панкратова Н.Д., Савченко І.О. Застосування методу морфологічного аналізу до задач технологічного передбачення
Розглядаються способи застосування методу морфологічного аналізу до задач технологічного передбачення. Пропонуються два варіанти використання методу − для пошуку принципово нових або удосконалення існуючих соціально-економічних, організаційних або інших складних систем і для аналізу ситуації з деяким ступенем невизначеності. Наводиться приклад застосування методу
морфологічного аналізу в задачі управління транспортною мережею великого міста.

Ways of application of morphological analysis method to technological foresight problems are considered. Two variants of usage of method are suggested − search of new or improvement of existing socio-economic, organizational or other complex systems and analysis of situations with high level of uncertainty. An example of application of morphological analysis method to the problem of transport system management for a big city is given.
2. Данилов В.Я., Жиров O.Л., Зінченко А.Ю. Системний аналіз показників
Дана робота присвячена порівняно новому напрямку стратегічного менеджменту, шляхом використання збалансованої системи показників (ЗСП), яка є системою обліку, контролю, аналізу і планування стратегічних цілей компанії. Була розроблена і скорегована стратегія однієї з провідних компаній, зроблена декомпозиція на чотири проекції: фінанси, клієнти, бізнес-процеси і персонал. Для кожної з них були визначені цільові критерії та вироблені
ініціативи для досягнення стратегічних цілей компанії. Крім того, формалізована програма подальших заходів щодо розробки та імплементації збалансованої системи показників.

Work is given devoted comparatively new direction of strategic management, by the use of the Balanced scorecards (BSC), which is the system of account, control, analysis and planning of strategic aims of company. Was developed and adjusted strategy of company, its decomposition is done on four projections: finances, clients, business processes and personnel. Having a special purpose values, parameters and initiatives, were also developed for to the strategic aims of company, the program of subsequent measures is formalized on development and implementation
of the Balanced scorecards at all levels of company.
3. Бідюк П.І., Борисевич А.С. Оцінювання параметрів моделей із застосуванням методу Монте-Карло для марковських ланцюгів
Розкрито існуючі основні тенденції у напрямі байєсівського оцінювання математичних і статистичних моделей процесів довільної природи із використанням чисельних методів Монте-Карло. Наявність випадкової складової у досліджуваних процесах вимагає введення в модель випадкових змінних з відповідними розподілами та застосування методів аналізу і описання випадкових процесів. Наведено приклад застосування методу Монте-Карло для марковських ланцюгів.

The current tendencies of Bayesian estimation are disclosed regarding parameter estimation of mathematical and statistical models by making use of Monte-Carlo Markov chain technique. As far as most of the processes investigated contain random component, it is necessary to introduce stochastic processes into models with respective distributions. An example of application of the MCMC technique is given.
4. Барилюк М.М., Данилов В.Я., Жиров O.Л., Зінченко А.Ю. Системний аналіз діяльності комерційного банку
У роботі досліджується структура активів та пасивів комерційного банку і пов’язаних з ними доходів та витрат, а також розрахункових показників ефективності діяльності банку. Досліджується вплив сезонності та тренду. Проводиться аналіз часових рядів на основі статистичних та економетричних методів прогнозування. Серед останніх були обрані моделі авторегресії, авторегресії із ковзним середнім та авторегресії з інтегрованим ковзним
середнім. Також серед однокрокових методів прогнозування були взяті експоненційне згладжування та фільтр Калмана. Як багатокроковий метод прогнозування був використаний метод групового урахування аргументів. Виконано порівняльний аналіз побудованих моделей та для кожного показника вибрані ті моделі, які найкраще описують його поведінку.

In work is researched the structure of Assets and Liabilities of the commercial bank, Incomings and Costs, concerned with its, and calculated activities of the bank`s work. Influence of seasonal prevalence and trend is investigated. The analysis of the temporary rows is conducted on base of statistical (consideration of the structure and dynamics) and econcmetrics methods of the forecasting. Amongst last were chose models of autoregressions, autoregressions with moving average
and autoregressions with integrated moving average. Also we took exponential smoothing and Kalman’s filter as “one-step” methods of the forecasting. As “multi-step” method of the forecasting was used method of the group account of arguments.The comparative analysis of the built models is executed and for every index those models which the best describe his conduct are chosen.
5. Пилипенко Д.Є. Застосування методу аналізу перехресного впливу у розв’язанні задач з технологічного передбачення
Запропоновано варіант реалізації методу аналізу перехресного впливу, який адаптований до використання у всесвітній мережі Інтернет та може бути використаний у вигляді модуля Інформаційної платформи сценарного аналізу технологічного передбачення.

The new variant of cross-impact method realization that is adapted for the use in the World Wide Web and can be used as a module oft the technology foresight scenery analysis information platform is suggested in this article.
6. Панкратова Н.Д., Радюк А.М. До створення засобів і систем неруйнівного контролю та технічного діагностування
Наведено методологічний, математичний та алгоритмічний інструментарій щодо забезпечення оперативного технічного діагностування у динаміці ситуації ризику, можливості оперативного формування достатньо обгрунтованого рішення за відносно малий інтервал часу, практичної реалізації рішення щодо запобігання аварій і катастроф у динаміці позаштатного режиму в період експлуатації складного технічного об’єкту.

Methodological, mathematical and algorithmic tools for maintenance of operative technical diagnosing in dynamics of risks situations are presented. Opportunities of operative formation the enough proved decision for rather small interval of time, practical realization of the making decision of accident prevention in dynamics of a unnormal mode during operation of complex technical object are offered.
7. Бідюк П.І., Кроптя А.В. Модель багатовимірного розподілу на основі копул для розв’язання задач управління ризиками
Оцінювання рівня ризиків та управління ризиками шляхом зміни структури портфеля фінансових інструментів вимагають побудови адекватних багатовимірних моделей. Одним з підходів є моделювання окремо маргінальних розподілів та структури залежностей відповідних змінних з використанням спеціальних функцій – копул [1-4]. Критерієм якості такої моделі є точність визначення на її основі оцінок мір ризику [5-9], які надають кількісну характеристику ступеня ризиковості, та зручність виконання таких традиційних процедур управління ризиками, як аналіз сценаріїв [10, 11]. Складність спільного розподілу декількох змінних, що відносяться до різних ризиків, накладає обмеження на побудову аналітичних виразів для оцінювання міри ризику. Зазначимо, що отримання оцінок мір ризиків за методом Монте -Карло вимагає
застосування ефективних методів генерування належних значень за допомогою спеціальних функцій – копул [12-15].
8. Галенко Н.І. Дослідження процесу управління ризиками в невеликих проектах зі створення програмного забезпечення
В статті досліджено існуючу модель ризик-менеджменту. Визначено її особливості. Розглянуто процес управління ризиками в невеликому проекті та запропоновано шляхи пом’якшення ризиків для цього проекту.

Existing model of risk management is described in the article. Features of the model are determined. The process of risk management in the small project is considered and the plan of risk mitigation is proposed.
9. Савастьянов В.В. Построение информационной модели сопровождения процесса технологического предвидения
Запропоновано інструментарій забезпечення процесу технологічного передбачення механізмами видобуття первинної інформації, її введення у інформаційну платформу сценарного аналізу, структурного моделювання динамічних та статичних функціональних компонент стратегії передбачення. Наведено приклад створення іерархії об’єктів для інформаційного забезпечення
процесу побудови моделі стратегії розвитку проекту Metro-WiFi в галузі цифрових комунікацій України до 2012 року.

The support tool for data mining, importing into the Scenario analysis platform, an approach to the structural modeling of dynamic and static process components in foresight strategies is offered. Examples of using this tool in scenario analysis for development of Metro-WiFi project are presented.
10. Панкратов В.А. Математические модели системного анализа нестационарных процессов
Предложены математические модели, базирующиеся на использовании свойств полиномов Чебышева, системном подходе к восстановлению функций с требуемой практической точностью приближения по дискретно заданным выборкам и построении прогноза на краткосрочный или долгосрочный
временной период. Достоверность и реализуемость математических моделей обосновываются на примере сопоставления восстановленных аппроксимирующих функций с распределениями для стандартных функций.

The mathematical models which is based on using of shifted Chebyshev polynomials properties, the system approach of approximating function recovery with required practical accuracy with discretely set samples and construction of the forecast for the short-term or long-term time period are presented. Reliability and realizability of mathematical models are proved by the example of comparison of recovered approximating functions to the distributions for standard functions.
11. Подладчикова Т.В. Идентификация статистических характеристик шума состояния нелинейной модели динамических систем
Разработан новый метод идентификации оценки априорно неизвестных математических ожиданий и ковариационных матриц шумов состояния нелинейных моделей динамических систем в пространстве состояний. Метод отличается гибкостью, универсальностью для применения в изменяющихся условиях функционирования системы. В основе метода лежит формирование m – зависимых последовательностей псевдоизмерений идентифицируемых параметров. Приводятся результаты статистического моделирования, подтверждающие высокую скорость сходимости и точность идентификации предлагаемых алгоритмов.

The new identification method to estimate the mathematical expectation and covariance matrix of the state noise for the nonlinear state space models is developed. The method is characterized by the flexibility and universality to be applied in the variable conditions of the system functioning. The method is based on the creation of m-dependent sequences of the pseudo-measurements of estimated parameters. The statistical results proving the high rate of convergence and accuracy
of identification of the proposed algorithms are presented.
Розділ 2. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
12. Литвиненко В.І. Реалізація системи підтримки прийняття рішень на основі нечіткої оптимізації розподілу фінансів між альтернативними проектами за допомогою алгоритму клонального добору
У роботі розглянуто рішення задачі розподілу фінансових ресурсів між альтернативними проектами, що характеризуються нечіткими критеріями вибору. Запропоновано рішення задачі вибору проекту за допомогою нечіткого індексу значимості проекту. Розглянуто рішення задачі пошуку найкращого розподілу фінансів між проектами за допомогою клонального імунного алгоритму. Наведено результати порівняльних експериментів з генетичним алгоритмом. Знайдено найкращу конфігурацію клонального алгоритму для розглянутої задачі розроблена система підтримки прийняття рішень.
13. Коваленко И.И., Гожий А.П., Марцинковский И.Б., Пономаренко Т.В. Принципы построения системы поддержки принятия решений при формировании прогноза и планов лечения артериальной гипертензии
Викладено основні принципи побудови і запропонована структурно-функціональна схема системи підтримки прийняття рішень при формуванні планів медикаментозного лікування артеріальної гіпертензії на основі сценарного підходу і теорії прийняття рішень.

Basic principles of construction of the medicinal plans forming decision support system are exposed. The structurally functional chart of this system is offered. The system works applying the scenario approach and decision making theory.
14. Кравець І.О., Пищита О.О. Дослідження застосування нейронних мереж для задач data mining
Проведено дослідження ефективності алгоритмів Data Mining, які використовують нейронні мережі. Розроблено та реалізовано для аналізу соціально-економічної інформації нейронні мережі та алгоритми, їх навчання для задач класифікації, кластерного аналізу, прогнозування даних. Запропоновано алгоритм кластеризації з визначенням як центрів кластерів, так і числа кластерів з використанням мережі Кохонена.

The efficiency of Data Mining algorithms, which are applied neuron’ networks are researched. The neuron’ networks and its learning algorithms for classification, the cluster analyses, and time series forecasting are developed.
15. Гнатовська Ю.О. Розробка медичних діагностичних систем реального часу
Стаття являє собою опис розробки медичних діагностичних систем реального часу. Найбільша увага приділяється моделі дошки об’яв з трирівневою структурою. Крім того, проведений огляд існуючих систем даного типу та розглядається можливість застосування ВВ-моделі
експертної системи в медичній діагностиці.

This paper describes the development of an expert system shell for the building real time diagnostically system. A rule-based system, based on the model three-stage blackboard (BB). Besides the review of existing systems of the given type has been investigated and the potential usage BB-model of an expert system in medical diagnostic is considered.
16. Бідюк П.І., Демківський Є.О. Система підтримки прийняття рішень для прогнозування нестаціонарних процесів
Пропонується СППР при прогнозуванні динаміки стаціонарних і нестаціонарних процесів довільної природи. Розроблено дерево прийняття рішень при аналізі часових рядів, методи прогнозування на основі різницевих рівнянь для динаміки змінних та їх дисперсії. Наведені приклади застосування СППР до моделювання і прогнозування нестаціонарних процесів.

A decision support system (DSS) is proposed to be used for solving the problem of dynamics forecasting for stationary and nostationary processes of various nature. A decision making tree is developed for time series analysis as well as forecasting techniques based on difference equations. Examples of DSS application are given to modeling and forecasting of nonstationary series and their variance.
17. Калініна І.О. Використання нейромережевих методів у задачах фінансового менеджменту
У статті розглянуті задачі фінансового менеджменту та представлені методи вирішення цих задач за допомогою нейронних мереж. Розглянуто задачі управління якістю, оцінка кредитоспроможності позичальника, кластеризації, прогнозування. Запропонована узагальнена методика вирішення задач фінансового менеджменту за допомогою нейронних мереж. Розглянуто
програмне забезпечення. Наведено приклади вирішення задач за допомогою нейронних мереж.
18. Данилов В.Я., Яремчук О.Я. Проект побудови інформаційно-аналітичної СППР для системного аналізу підтримки і прийняття рішень на регіональному рівні в туризмі
У даній роботі пропонується створення системи підтримки і прийняття рішень регіонального рівня для розв’язання задач аналізу функціонування, прогнозу та визначення бажаного стану розвитку туристичної сфери на прикладі Тернопільської області.

In this work we suggest developing a system of support and taking decisions on the regional level for resolving analysis tasks of functioning, prognostication and determining the desirable state of the tourist development, taking Ternopil region as an example this will give us possibility to resolve the analysis tasks of the state in tourist sphere on the ground of existent statistical report, getting quantitative and qualitative models, prognostication, operating different quantitative and qualitative methods, choosing the best criterion among others to achieve the best results ( alternative ).
Розділ 3. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
19. Кондратенко Ю.П., Махмуд Мохаммад Салем Аль-Суод, Кондратенко Г.В., Коробко О.В., Романов Д.О., Явішева І.В. Вплив параметричної нестаціонарності компонентів на стійкість комп’ютеризованих систем
Стаття присвячена дослідженню впливу змін параметрів окремих компонентів на стійкість та запаси стійкості комп’ютеризованих систем керування. Наводяться аналітичні та алгоритмічні моделі для визначення критичних значень узагальнених коефіцієнтів підсилення, коефіцієнтів передачі та часових затримок, що мають нестаціонарний характер, при заданих запасах стійкості замкнутих систем автоматичного керування за амплітудою та за фазою. Результати моделювання з застосуванням логарифмічного частотного критерію підтверджують ефективність та працездатність запропонованих моделей та алгоритмів.

The article is concerned with investigations of the influence of devices with non-stationary parameters to stable of computerized control systems. The analytic and algorithmic models for calculation of the critical values of general gain and time delay providing desired stable indexes for closed-loop automatic control systems are given. The modeling results based on the logarithm frequency criteria confirm the efficiency and serviceability of suggested models and algorithms.
20. Тимченко В.Л. Квазілінеаризація нелінійних динамічних систем при допустимих коливаннях
Запропоновано метод лінеаризації багатовимірних нелінійних динамічних систем при допустимих коливаннях, що перетворює начальну нелінійну систему в лінійну нестаціонарну систему. Розглянуто застосування методу до різного виду рівнянь, які описують динамічні системи, та їх рішення.

The method of multidimensional nonlinear dynamic systems linearization at permissible oscillation that transforms initial nonlinear system to linear non-stationary system has been proposed. The method application to different types of equations, which describe the dynamic systems and its solution has been considered.
Розділ 4. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНФОРМАТИКИ
21. Глибовець М.М. Cемантичний пошук із поширенням активації
У статті описано основні аспекти використання семантичного пошуку для підвищення ефективності Web та алгоритм семантичного пошуку із поширенням активації. Алгоритм має часову оцінку )) log( ( V E O ⋅ , а де E – потужність множини відношень графа екземпляра онтології а. V – кількість концепцій графу. Як показало тестування, успіх методу поширення активації є дуже чутливим до домену, але при правильно підібраній конфігурації, повнота пошуку зростає на 30-40 .

The article clarifies the main aspects of semantic search usage for Web and semantic search with activation distribution enhancement. The algorithm has a time estimation of )) log( ( V E O ⋅ , where E is the potention of the relations set of the ontology entities graph, and V is the quantity of conceptions in the graph. The results of the tests showed that the activation distribution method is susceptible to domain, but when the configuration is properly chosen, the search effectiveness grows up to 30-40.
22. Фісун М.Т., Биков Д.П. Модель програмного забезпечення на основі інтеграції модульної, пошарової та об’єктно-орієнтованої архітектур
Потреби у змінені (реінжинірінгу) існуючого програмного забезпечення може виникнути в ході вирішення широкого кола задач з його модернізації. В загальному випадку зміна існуючого програмного забезпечення здатні зачепити не тільки його код, але й усю решту артефактів, пов’язаних з програмною системою, що трансформується. Однією з найбільш суттєвих різновидів є зміна архітектури програмної системи. У якості прикладів можна привести такі чинники, що потребують змін архітектури існуючого ПЗ [1, 2]:
23. Дворецький М.Л. Проектування та оцінка оптимальності структури сховища даних та багатовимірної БД
У статті розглянуто проектування структури сховища даних на базі аналізу щодо вимог кінцевих замовників інформації та запропоновано алгоритм визначення оптимальності структури СД та багатовимірної БД, що базується на кластерному аналізі.

In article is discussed planning of data warehouse structure based on analysis of the requirements of eventual customer of information. Also is offered the algorithm, witch determinate an optimum structure of data warehouse and multidimensional DB, based on a cluster analysis.
Розділ 5. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ
24. Глибовець А.М. Сучасні технології та програмне забезпечення мобільного зв’язку
У статті проведено аналіз сучасних технологій мобільного зв’язку, порівняно програмне забезпечення для мобільних пристроїв та описано основні способи передачі інформації на мобільні телефони. Проведено порівняльний аналіз систем мобільного зв’язку GSM та W-CDMA/UMTS, засобів передачі інформації між телефонами та для виходу в Інтернет, Bluetooth/Wi-Fi/WiMAX та
GPRS/EDGE.

This article gives analysis of modern technologies of mobile communications. It gives comparison special applications for mobile devices and describes the main ways of data transfer that used beside mobile phones. It gives comparison analyses of mobile communications systems GSM аnd W-CDMA/UMTS, applications for data transfer that used by mobile phones for internet surfing and connection Bluetooth/Wi-Fi/WiMAX and GPRS/EDGE.
25. Пасхін А.М. Синтез оптимальних структур медичних телекомунікаційних систем
У даній статті було проваджено опис методології побудови та проектування систем для телемедицини. Набір методів, що мають бути використані для вибору апаратних засобів та мережевої топології, було проаналізовано із метою створення єдиного механізму побудови оптимальних структур мережевих систем із точки зору “ціна-якість” та відповідність поставленій задачі. Напрями проектування систем було наведено та проаналізовано. В результаті аналізу було запропоновано вихідні положення, які є основою для проектування
оптимальної телемедичної системи.

The description of methodology of design and construction of the system for telemedicine was provided in this article. The variety of methods that should be used to select system’s hardware as well as the network topology analisys were done to create the mechanizm of buildin optimal structures of networking systems from the point of view of price vs quality and requirements. The telemedical system design approaches were provided and analized. As a result of analysis the points leading to the optimal design of the telemedical system were provided.