Моделювання та аналіз складних систем
1. Бідюк П.І., Лiтинська А., Кравчук Ю. Оцінювання VaR та CVaR для квадратичного портфеля цінних паперів з факторами ризику, що розподілені за еліптичним законом
Статтю присвячено актуальним питанням організації наукової комунікації дослідників в інформаційному суспільстві, зокрема в новій моделі наукової комунікації-Відкритому Доступі. Проаналізовано історію ініціативи та її активне розповсюдження за останні 5-6 років у різних країнах світу. Зазначено важливість впровадження відкритих архівів та журналів відкритого доступу для України, розглянуто пілотні проекти, що виконуються.
Ключові слова: VaR , CVaR
2. Коваленко И.И., Гожий А.П. Системная технология выбора методов поддержки принятия решения
В статті запропоновано системну технологію вибору методів підтримки прийняття рішень
Ключові слова: принятие решения
3. Нгуен Ши Данг. Выбор средства имитационного моделирования для бюджетной системы Украины
Метою цієї статті є обгрунтування вибору підходу та засобів ІМ для управління державними фінансами України на основі аналізу тенденцій розвитку, переваг та недоліків різноманітних систем моделювання. Показана на прикладі доцільність використання методології системної динаміки та пакета Stella для імітаційного моделювання макроекономічних показників.
Ключові слова: бюджет
4. Опарина Е.Л. Формирование рациональной структуры сложных многоуровневых иерархических систем
Наведено результати теоретичних досліджень проблеми раціонального формування та оцінювання властивостей складної багаторівневої ієрархічної системи в реальних умовах неповноти й невизначеності кількісних та якісних показників ієрархічної й функціональної структур СБІС
Ключові слова: СБІС
5. Демківський Є.О. Побудова моделі часового ряду з детермінованим трендом
Наведено два підходи до моделювання та прогнозування нестаціонарних відносно тренду числових рядів. Запропоновано загальну схему моделювання та прогнозування нестаціонарних часових рядів, які характеризуються тим, що одночасно аналізується можливість математичного описання тренду і його вилучення за допомогою різниць.Розглянуто можливість використання коефіцієнта Тейла для визначення придатності отриманих моделей для прогнозування.
Ключові слова: тренд
6. Сердюченко А.М., Дорфман Є.В. Дії над рядами Фур’є в нелінійних моделях поверхневих хвиль на воді
Розглянуто дії над рядами Фур'є для періодичних функцій у межах адитивних, мультиплікативних, експоненціальних операцій та систем функціональних рівнянь, які виникають при дослідженні нелінійних поверхневих хвиль на глибокій воді. Отримано відповідні алгоритми для розрахунків коефіцієнтів рядів Фур'є при застосуванні до них вказаних операцій, а також наведено поліпшений метод визначення Фур'є-коефіцієнтів, побудований на застосуванні сплайн-апроксимацій для заданої функції.
Ключові слова: Фур’є
7. Данилов В.Я., Науменко І.Я., Кизима В.І. Дослідження акустичного поля в міжтрубному просторі нафтових свердловин
Розглянуто акустичне поле в міжтрубному просторі нафтової свердловини при поршневому збудженні, розраховано верхню межу частотного діапазону ехолокації, зроблено рекомендації відносно вибору робочого частотного діапазону.
Ключові слова: ехолокація
8. Cавастьянов В.В. Стратегія технологічного передбачення при моделюванні ринків телекомунікації
Запропоновано підхід до моделювання стратегій та супроводження процесу передбачення для галузі телекомунікації. Реалізації інструментарію моделювання виконані у вигляді модулів інформаційної платформи сценарного аналізу для генерації задач передбачення на основі спеціалізованих об'єктів - дерев проблем
Ключові слова: телекомунікації
9. Єлісєєв В.В. Можливості комплексного моделювання і прогнозування стану довкілля за допомогою системи GRASS
Автор аналізує проблему програмного забезпечення комплексного екологічного моделювання та обгрунтовує можливість і потенційно високу ефективність використання системи підтримки аналізу географічних ресурсів (GRASS) як середовища для створення комплексних моделей в галузі екології, природокористування та охорони навколишнього середовища.
Ключові слова: GRASS
10. Гнатовська Ю.О. Застосування методів непараметричної статистики у медичних дослідженнях
Стаття являє собою огляд найбільш уживаних у медичних задачах непараметричних методів і критеріїв, а крім того, поданий короткий опис застосування найбільш адекватного критерію в кожному випадку
Ключові слова: непараметрична статистика
11. Трунов О.М. Задача багатокритеріальної апроксимації
Розглядається проблема багатокритеріальної апроксимації. Розв'язок задачі багатокритеріальної апроксимації приведено до розв'язку системи алгебраїчних рівнянь
Ключові слова: багатокритеріальна апроксимація
Інтелектуальні системи та технології
12. Бідюк П.І., Терентьєв О.М. Методика побудови та застосування мереж Байєса
Розглянуто особливості визначення структури та навчання ймовірнісних мереж Байєса для розв'язку задач розпізнавання образів та діагностики. Запропоновано метод побудови мережі, який грунтується на використанні оцінки взаємної інформації між вершинами і методі описаня мінімальної довжини
Ключові слова: Байєс
13. Литвиненко В.І. Модифікований підхід рішення безперервної задачі k-медіан на основі імунного алгоритму
Обговорюються варіанти застосування штучних імунних систем до рішення задачі k-медіан і описується модифікація запропонованого алгоритму клонального добору.
Ключові слова: k-медіан
14. Федоров Є.Є. Методика нейромережного аналізу форм слів
Розробка моделей і алгоритмів інтелектуальних систем керування , що базуються на природно-мовних інтерфейсах
Ключові слова: Аналіз
15. Дегтярьов В.О. Використання алгоритму FDP для вирішення задачі проектування мережі комунікацій в двовимірному просторі
В даній статті розглядається можливість використання алгоритму FDP для вирішення задачі проектування мережі комунікацій в двовимірному просторі
Ключові слова: FDP
16. Коршевнюк Л.О., Бідюк П.І. Застосування нечіткого логічного виводу із зваженою істинністю експертними комітетами
Розглядається застосування нечіткого логічного виводу до розв'язання багатокритеріальних задач прийняття рішень із залученням комітетів експертів
Ключові слова: ОПР, НЛВ
17. Гожий А.П., Марцинковский И.Б. Система поддержки принятия решений при формировании плана медикаментозного лечения заболеваний сердца
В статье рассматривается пример применения метода аналитической иерархии для поддержки принятия решений в формулировании планов лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Ключові слова: ППР
18. Дворецький М.Л. Інтелектуальний аналіз даних в 1С:8.0
В статті розглянуто реалізацію задач пошуку асоціацій, пошуку послідовностей, задачу кластеризації та побудову дерева рішень засобами вбудованої мови системи 1С:8.0
Ключові слова: Кластеризація
Автоматизовані системи управління
19. Трунов О.М. Застосування методу рекурентної апроксимації до задач визначення стійкості САУ
Досліджено можливості визначення критерію стійкості за допомогою прямого аналізу коренів, що подано алгебраїчними рекурентними співвідношеннями.
Ключові слова: САУ
20. Лейфура В.М. Побудова матриці імпульсних перехідних функцій системи автоматичного регулювання з виродженнями в точці
Запропоновано асимптотику побудови динамічних характеристик сингулярно збудженої системи автоматичного керування у випадку простих коренів характеристичного рівняння.
Ключові слова: Вироджена матриця
Інформаційні технології в світі
21. Манако А.Ф. Технологічні аспекти інноваційного цілеспрямованого розвитку телекомунікаційного науково-освітнього простору
Розглянуто технологічні аспекти інноваційного цілеспрямованого розвитку науково-освітнього простору.
Ключові слова: Телекомунікації
22. Данилова О.В. Створення та використання багатокомпонентної моделі компетенцій для професійного навчання
В даній статті розглядається багатокомпонентна модель компетенцій.
Ключові слова: Компетенції
23. Кондратенко Ю.П., Енчева С., Волкова С.О., Олійник А.І., Сапожник Я.В. Синтез структурованого програмного забезпечення для автоматизованого тестування знань
Стаття присвячена проблемі ефективного поточного та підсумкового контролю знань студентів на основі застосування сучасних інтелектуальних комп'ютерних технологій і систем для тестування, оцінювання та прийняття рішень в процесі вивчення студентами відповідних навчальних дисциплін.
Ключові слова: тестування
Загальні питання інформатики та інформатизації
24. Кондратенко В.Ю. Узагальнений алгоритм реалізації операцій нечіткої арифметики для множин з трикутною формою функцій належності
Результати досліджень, що наведені в даній статті, пов'язані з нечіткими множинами з трикутною формою функцій належності.
Ключові слова: Нечітка множина
25. Корочкін О.В., Макаров Л.О., Фісун М.Т. Про створення GRID-системи у середовищі ALCHEMI
У статті розглянуто питання створення GRID-системи на технічній базі комп'ютерного класу вищого навчального закладу
Ключові слова: GRID-система
26. Сагайдак Л.О. Визначення кількості інформації, яку містить об’єкт, за допомогою обрахунку симетрій об’єкта
У статті розглянуто питання визначення кількості інформації, яку містить об’єкт, за допомогою обрахунку симетрій об’єкта.
Ключові слова: кількість інформації
27. Кравець І.О., Пархоменко Д.Ю. Дослідження ефективності алгоритмів DATA MINING стосовно пошуку закономірностей поведінки користувачів web-вузла
Проведено дослідження ефективності алгоритмів DataMining для аналізу соціально-економічних показників.
Ключові слова: DataMining
28. Ярошенко Т.О. Вільний доступ до інформації: нова модель наукової комунікації в інформаційному суспільстві
Статтю присвячено актуальним птанням організації наукової комунікації дослідників в інформаційному суспільстві, зокрема в новій моделі наукової комунікації-Відкритому Доступі
Ключові слова: комунікації