Загальні питання інформатизації
1. Коваленко І.І. Сучасні проблеми інформатизації та основні напрямки створення інтелектуальних інформаційних технологій в Україні
У статті розглядаються проблеми інформатизації та шляхи розвитку інтелектуальних технологій
в Україні.
Математичні методи, моделі і технології дослідження складних систем
2. Бардачов Ю.М., Маломуж Т.В., Шерстюк В.Г. Класифікація ситуацій в умовах невизначеності за допомогою наближених множин
У статті розглянуто питання створення теоретичного підгрунтя для класифікації вхідних ситуацій в
прецедентних системах в умовах невизначеності. Використання засобів теорії наближених множин
дало змогу вирішити питання належності ситуації до того чи іншого класу на основі доступної
інформації. Перевага наведеного підходу полягає в тому, що для оцінки невизначеності ситуації не
потрібно ніякої попередньої або додаткової інформації відносно даних.
3. Бідюк П.І., Литвиненко В.І., Слободенюк А.В. Моделювання і прогнозування гетероскедастичних процесів
Розглядається методика побудови математичних моделей гетероскедастичних процесів і її
застосування до описання динаміки часових рядів. Запропоновано спрощений тест на
гетероскедастичність та алгоритм врахування імпульсних складових ряду, які суттєво
перевищують його середнє значення. Побудовано функції прогнозу дисперсії як міри ризику на
основі розв’язку рівнянь. Наведено приклади прогнозування реальних рядів.
4. Абрамов Г.С., Марценюк К.М. Моделі нечіткого вибору альтернатив релаксаційного типу.
У статті розглянуто питання використання релаксаційного алгоритму субоптимального або
оптимального типу для прийняття рішень в ситуаціях, де бракує часу на використання більш
складних методів. Представлена модель нечіткого вибору альтернатив може бути використана при
створенні систем підтримки прийняття рішень для надзвичайних ситуацій. Ефективність вибору
альтернатив збільшено за рахунок використання релаксаційного підходу.
5. Ходаков В.Є., Граб М.В. Моделювання розповсюдження лісової пожежі
Описується підхід до розв’язання задачі динаміки лісової пожежі. Пожежа в кожний момент часу
зображується як випадкова скінчена множина. Для моделювання розвитку пожежі
використовується множинний метод Монте-Карло. Приблизна оцінка геометричної форми пожежі
здійснюється з допомогою середньомірної множини.
6. Кравець І.О. Використання LU-перетворення при розв’язанні нестаціонарних диференціальних рівнянь у частинних похідних
Запропоновано використання LU-перетворення при розв’язанні нестаціонарних рівнянь у частинних
похідних. Показана його перевага перед методом Гаусса та методом прогонки. Наведено алгоритм
розв’язання рівняння теплопровідності.
7. Кокошко В.С., Тищенко І.О. Програмні модулі для моделювання проектів ГВС
У статті наведено програмні модулі для моделювання транспортно-технологічних систем та
структурно-компонувальних рішень гнучких виробничих систем. Модуль STAN здійснює
моделювання транспортно-технологічної системи як системи масового обслуговування. Модуль
MODEL здійснює введення основних даних і виведення деяких результатів моделювання, а також
звертання до інших програмних модулів. У модулі статистичної обробки STАТ відбувається
статистична обробка результатів моделювання. Програмний модуль оптимізації компонувальних
рішень ГВС складається з трьох програм, що визначають оптимальне компонувальне рішення ГВС.
Особливістю програмного забезпечення ітеративного пошуку оптимального компонування ГВС є
можливість незалежного використання кожної із зазначених програм або ув’язування їх у загальній
процедурі пошуку.
8. Андрєєв В.І., Дихта Л.М., Клименко Л.П. Математичне моделювання процесів твердіння та охолодження порожнинного циліндричного виливка при відцентровому литті в масивний кокіль
Здійснено математичне моделювання теплових процесів, пов’язаних зі зняттям перегріву розплаву,
твердінням та наступним охолодженням порожнинного циліндричного виливка, що виготовляється
методом відцентрового лиття в масивний металевий кокіль. При цьому деякі з істотних
математичних труднощів, зумовлених наявністю рухомих фронтів кристалізації, подолано шляхом
залучення фундаментальної концепції калориметричної температури [1-3], неодноразово
підтведженої як теоретично, так і експериментально. На основі розв’язку низки крайових задач
теорії теплопровідності, до яких у роботі зведено математичне моделювання згаданих процесів,
проведено вибір значень термодинамічних параметрів з метою вдосконалення технологічного
процесу при серійному виготовленні розглядуваних виливків на установці ротативного типу.
Належний вибір вказаних параметрів забезпечує як наперед задане положення точки зустрічі
фронтів кристалізації всередині виливка, так і сталість температури кокілю на початку та в кінці
часового циклу виготовлення кожного окремого виливка.
Автоматизованi системи управління
9. Кондратенко Ю.П., Сидоренко С.А., Кондратенко Г.В., Аль Зубі І.Я.М. Системи підтримки прийняття рішень на основі нечіткого логічного виводу
У статті обґрунтована доцільність і необхідність нечіткого підходу для вирішення наступних задач:
апаратно-алгоритмічної організації системи керування кораблем, розробки систем прогнозування
поведінки корабля в невизначених, змінних умовах і корабельних систем підтримки прийняття рішень
для маневрування в умовах вузьких місць, каналах чи при зустрічному русі і т.д. Елементи прийняття
рішень розглядаються як частина єдиної контролюючої системи, яка функціонує в реальному часі.
Окремі нечіткі блоки реалізовані за допомогою PLD з використанням VHDL програмного забезпечення.
10. Кошевий В.В., Трунов О.М. Формальні методи оцінки стану в задачах моделювання нелінійних систем керування
Для рішення задачі моделювання нелінійної системи керування розглядаються різні формальні
методи оцінки стану системи. Як приклад, який ілюструє практичне застосування методів оцінки
стану, роглядається задача по визначенню стану системи управління, фізичні процеси в якій
описуються системою нелінійних стохастичних диференційних рівнянь. У статті проводиться
порівняльний аналіз даних методів за точністю та інформативністю.
11. Лейфура В.М. Асимптотичне інтегрування системи автоматичного керування при наявності точки повороту
В роботі розглядається інтегро-диференціальне рівняння другого порядку, яке описує у лінійному
наближенні рух системи автоматичного керування при повільній зміні параметрів об’єкта та
регулятора. При цьому будується розв’язок задачі при наявності точок повороту.
12. Трунов О.М. Застосування методу рекурентної апроксимації до задач підвищення точності та безвідмовності систем керування
У роботі розглянута нелінійна динамічна система. Досліджено властивості цієї системи за умови
безперервності і диференційності за Фреше її моделей для випадку системи першого і другого
порядку. Продемонстровано застосованість методу рекурентної апроксимації і до задачі
прогнозування стану. Продемонстровано спорідненість задач забезпечення адекватного опису
системи моделлю і мінімізації функції відхилення. Встановлено властивості цієї функції в умовах
адекватного опису. Доведено теореми, що встановлюють зв’язок між родом адекватного опису і
властивостями вектор-функції відхилення для Т-моделей першого і другого порядку.
Методи оптимізації та оптимальне управління
13. Менько Я.П. Про побудову оптимального керування та оптимальної траєкторії системи лінійних диференціальних рівнянь із запізнювальним аргументом
В роботі асимптотичний метод С.Ф.Фещенка – М.І.Шкіля застосовується для побудови
оптимального керування і оптимальної траєкторії в задачі, яка описується системою
диференціальних рівнянь з повільно змінними коефіцієнтами та запізненням аргументу.
Використовується принцип максимуму Понтрегіна для квадратичного функціоналу.
Інтелектуальні системи
14. Гожий О.П. Метод представлення та обробки знань у динамічних експертних системах
У статті описано метод представлення та обробки знань у динамічних експертних системах.
Знання представляються у вигляді прецедентів. Прецеденти утворюють поліхроматичний граф.
Вивід здійснюється на базі графових алгоритмів.
15. Литвиненко В.І., Бідюк П.І. Застосування нейронних u1084 ереж для рішення задачі дистанційного визначення концентрації хлорофілу в листах рослин
Розглядається задача оцінювання концентрації хлорофілу в рослинності на основі спектра
відображення. Виконано ряд експериментів з метою запису відображених спектрів для озимої
пшениці з різними значеннями концентрації хлорофілу. Побудовані графіки перших похідних і
виконано аналіз концентрації пігменту. Для побудови моделі, що описує концентрацію хлорофілу,
використано той відомий факт, що відношення максимумів графіка перших похідних корельовано
концентрацією хлорофілу. Для зменшення рівня шумів використана процедура згладжування
даних, що базується на багатоточечній згортці. Виконано тестування декількох структур
нейромереж для оцінювання концентрації хлорофілу в рослинності знайдені структури, що
дозволяють знайти кращі оцінки.
16. Кутковeцький В.Я., Турти М.В. Метод кодування зорових образів у системах штучного інтелекту
У статті розглядається кілька способів комп’ютерного кодування зображень, які мають одну
загальну рису: зоровий образ розглядається не по рядках (або колонках), а по колах, починаючи із
зовнішнього кола (яке охоплює весь образ) і закінчуючи внутрішніми колами з найменшим
радіусом.
Теоретичні та прикладні проблеми інформатики
17. Фісун М.Т. Алгоритми та програми згортки перехресних таблиць в реляційні таблиці
Розглянуто підхід для заповнення зв’язувальних таблиць реляційних баз даних, що
представляються в розгорнутому вигляді гіперкубами (у двовимірному випадку – крос-таблицями),
коли одержання значень чарунок гіперкуба можна домогтися шляхом “ручного” балансування за
допомогою електронної таблиці. Для балансування на гранях гіперкуба використовується таблиця
Excel, потім вона експортується в таблицю бази даних Access, після чого згортається в реляційну
таблицю. Цей процес повторюється для всіх атрибутів, що разом складають первинний ключ
зв’язувальної таблиці бази даних. Наведено приклади реалізації згортання крос-таблиць мовами
програмування SQL, VBA і Pascal.
Комп’ютерне проектування
18. Александров О.П., Биков Д.П. Моделювання поверхні зовнішніх обводів корпусу судна в системі “ДЕЙМОС”
Корпус судна, як і корпуси деяких інших транспортних апаратів (літака, ракети тощо), можна
розглядати як перелік якихось геометричних об’єктів (ГО), перев’язаних між собою. Головними
об’єктами для моделювання поверхні зовнішньої обшивки корпусу судна є поверхні. У статті
розглянуті типи поверхонь корпуса судна та алгоритми їх створення. Наведені приклади реалізації
каркасної поверхні.
19. Турти М.В., Мирошниченко Л.М. Автоматизація проектування реактивних елементів вторинних джерел електроживлення
Автоматизація проектування реактивних елементів вторинних джерел електроживлення є
складною багатоваріантною задачею, розв’язок якої передбачає декомпозицію задачі і рішення
кожної з підзадач найбільш раціональними засобами, такими як аналіз перехідних процесів у схемі
на математичних моделях і оптимізація параметрів з використанням спеціалізованих програмних
продуктів. У статті наведені головні вимоги до вхідних і вихідних параметрів різних етапів
проектування та їх взаємозв’язок.
Геоінформаційні технології
20. Донченко М.В., Бутрій А.П. Розробка геоінформаційної системи підприємства
У статті розглянуто питання створення геоінформаційної системи (ГІС) підприємства. Наведено
концептуальні основи створення ГІС підприємства і ті можливості, які отримає підприємство,
створивши для себе таку систему. Особливістю роботи є створення власної автономної програми
ГІС підприємства, яка дозволяє виконувати основні задачі такої інформаційної системи: моніторинг,
пошук за розташуванням чи за атрибутами, фільтр та інше. Розроблена система оперативно
працює з достатньо великим файлом (~8 MB) AutoCAD у форматі dxf і може взаємодіяти з
зовнішніми базами даних. Основні положення ГІС підприємства знайшли відображення в
розробленій для одного з заводів Миколаївської області інформаційній системі і вже ефективно
використовуються.
21. Донченко М.В., Рябенький О.О., Гуцол В.П. Автоматизація гідрографічних робіт
Стаття описує розроблений програмний комплекс “Delta Project” для виконання повного циклу
обробки гідрографічних даних. У статті продемонстрована можливість перерахунків географічних
координат в лінійні для WGS-84. Особливістю програми, описаної в статті, є те, що “Delta Project” є
комплексом програм, які дозволяють автоматизувати весь процес гідрографічних робіт, від
виконання промірів в режимі реального часу до поетапної обробки отриманих даних. Результати
обробки доведені до створення поверхні за даними промірів з широким набором інструментальних
засобів для роботи з такими моделями. Комплекс програм пройшов випробування на підприємстві
“Дельта-Лоцман” і за висновками фахівців вигідно відрізняється на фоні інших відомих
гідрографічних пакетів. Стаття є актуальною на даний час, оскільки вона розкриває можливості
швидкого виконання гідрографічних робіт та вирішення поточних проблем в даній галузі за
допомогою засобів інформаційних технологій.
Інформаційні технології в освіті
22. Данилов В.Я., Данилова О.В. Теоретичні засади створення освітніх порталів та досвід розробки тематичного порталу із туристської статистики
В роботі розглядаються теоретичні основи створення освітніх порталів, їх види та функції,
наводиться загальна архітектура побудови. Надається абстрактна модель тематичного порталу та
розглядається досвід створення тематичного порталу “Туристська статистика”.
23. Манако А.Ф. Моделі агрегатування об’єктів безперервного навчання за підтримкою інформаційних і телекомунікаційних технологій
Запропоновано концептуальні абстрактні та робочі моделі агрегатування об’єктів безперервного
навчання за підтримкою інформаційних і телекомунікаційних технологій.
24. Соколова Н.А., Антофій Н.М. Моделювання складових процесу навчання
Розглянуті питання розробки й застосування у практиці керування процесами навчання
математичних методів, що спеціально розроблені, та програмних засобів навчання на основі
нових інформаційних технологій. Запропонований підхід до створення моделі дистанційного
навчання у вигляді алгебраїчної системи.
25. Степаненко Ю.В., Войченко А.П. Особливості використання цифрового репозиторію навчальних об’єктів при розробці дистанційних навчальних курсів з математичних дисциплін
Робота присвячується розгляду питань використання цифрового репозиторію навчальних об’єктів
при розробці дистанційних навчальних курсів з математичних дисциплін. У роботі також
проведений аналіз основних міжнародних стандартів і специфікацій в області розробки цифрових
репозиторіїв.