Наукові праці
1. Т. Базильська. Науково-методичний журнал
У журналі представлено результати наукових робіт дослідників з різних регіонів України. Проблематика статей досить широка і торкається різноманітних теоретичних та прикладних аспектів сучасних комп’ютерних технологій
Ключові слова: комп’ютерні технології,генетичний алгоритм, логіка
2. Фісун М. Т Когнітивний аналіз структури навчального плану
Запропоновано і створено базу даних навчального плану (БДНП), в якій крім характеристик дисциплін із самого плану, ще й додаються характеристики дисциплін, що містяться в робочих навчальних програм (РНП) дисциплін. Така БДНП дозволяє створити інформаційно-аналітичну систему для завідувача, методиста і викладачів випускової кафедри. Крім того, використовуючи інформацію з РНП про дисципліни, на яких базується ця дисципліна, та опанування яких дисциплін вона забезпечує, створена БДНП дозволяє виконувати своєрідний когнітивний аналіз навчального плану. Розглянуто такі задачі аналізу, як взаємна узгодженість між дисциплін по «входах-виходах» та визначення центральності графа СЛС.
Ключові слова: навчальний план структурно-логічна схема когнітивна карта
3. Бойко А. П., Бондаренко А. В Застосування генетичного алгоритму для оптимізації характеристик суден з малою площею ватерлінії
У статті наведено схему пошуку оптимальних характеристик за допомогою генетичного алгоритму. Доведено ефективність генетичного алгоритму перед традиційними методами оптимізації шляхом тестування на стандартних функціях. Практичне значення виконаної роботи полягає у розробці програмного забезпечення для визначення оптимальних характеристик суден з малою площею ватерлінії
Ключові слова: оптимізація математична модель цільова функція глобальний оптимум генетичний алгоритм екстремум тестова функція нелінійне програмування
4. Крайник Я. М., Гайван В. Ю., Килимович О. О Розробка low-cost мультимедійного навчального класу
У роботі запропонований підхід до розробки мультимедійного навчального класу університету, який дозволить його реалізацію на пристроях з низькими обчислювальними потужностями, а, значить, зменшити вартість створення такого класу. Розроблена модель взаємодії між клієнтом та сервером, яка дозволяє зменшити використання ресурсів пам’яті пристрою за рахунок того, що наявність операційної системи на пристрої не є необхідною. Реалізовано прототип, який показав, що такий підхід для побудови може використовуватись при створенні нових навчальних класів університету.
Ключові слова: мультимедійний клас сервер клієнт API.
5. Накул Ю. А., Стовманенко В. О. Модель системи завантаження крупнотонажних суден
В статті розглянуто системи завантаження суден, проаналізовано їх недоліки та на основі цієї інформації було створено модель системи. Представлена система використовує координатний метод визначення положення тіла в просторі. Відповідно до координат та типу контейнера система якомога більш точно переносить його на місце вказане капітаном, або, за потреби, пропонує оптимальні варіанти розміщення. Система є універсальною і може встановлюватися та працювати на всіх типах вантажних суден.
Ключові слова: судно, завантаження контроль бездротовий зв’язок, мікроконтролер інерційні навігаційні системи декартовий простір.
6. Бєлозьоров Ж. О. Аналіз та реалізація алгоритму обчислення координат пострілу на базі мобільного пристрою у взаємодії з БПЛА
У статті вивчається можливість створення системи визначення координат джерела звуку (пострілу) на базі мобільного пристрою у взаємодії з БПЛА. Запропоновано і реалізовано метод градієнтного спуску з дробленням кроку в якості алгоритму для побудови мобільного додатку під Android. За допомогою розробленого прототипу програми перевірена працездатність цього алгоритму на смартфоні. Експериментальним шляхом досліджено вплив схеми розстановки мікрофонів на БПЛА на швидкість визначення координат пострілу і шляхи підвищення точності вихідних даних.
Ключові слова: БПЛА координата джерело звуку мікрофон смартфон.
7. Самойленко Є. Є. Алгоритми операцій над матрицями-ортопроекторами
Бурхливий розвиток інтегрованих систем комп’ютерної математики для персональних комп’ютерів торкнувся найбільш інтелектуальної сфери діяльності людини – розв’язання особливо складних математичних та науково-технічних задач: задачі теорії поля, аеродинаміки, космонавтики, математичного моделювання систем і т. д. Але математичні методи знаходяться у постійному еволюційному розвитку і тому останні досягнення математичних наукових шкіл не є охопленими такими інтегрованими системами
Ключові слова: інтегровані системи комп’ютерна математика оператор алгебра матриця ортопроектор алгоритм
8. Голобородько А. М. Адаптивна система управління високовольтним пристроєм для очистки лиття на базі нейро-нечіткого регулятора
Ця робота присвячена дослідженню та розробці адаптивної системи управління установкою електрогідравлічної очистки лиття (ЕГОЛ), що базується на використанні системи нечіткого ї логічного висновку та нейро-нечітких мереж, для підвищення показників ефективності та стабільності роботи. Стратегія та оптимальний вибір функцій були обговорені. Результати моделювання представлені для перевірки продуктивності адаптивного управління.
Ключові слова: нечітка логіка нейро-нечіткі мережі зачистка електричного заряду.
9. Дворецький М. Л., Боровльова С. Ю., Давиденко Є. О Проектування структури розподіленої БД на базі парсингу sql-запитів
У рамках дослідження розглянута специфіка оперативного обліку, пов’язана із переходом від локальних до розподілених БД. Ця тенденція обумовлена наявністю різних типів обліку, наявністю географічно віддалених АРМ та необхідністю в консолідованому обліку. У світі необхідності використання розподіленої структури БД актуальним постає питання вибору оптимальної стратегії збереження для відповідних фрагментів даних розподіленої БД, а також методів та засобів їх подальшої синхронізації у випадку їх зміни та/або для виконання подальшого їх консолідованого аналізу підсистемами оперативно-аналітичної обробки даних
Ключові слова: інформаційна система розподілена база даних розподілена транзакція консолідований облік система керування базами даних SQL-запит автоматизоване робоче місце парсинг профайлінг ANTLR синхронізація даних ETL-система
10. Ляпун Д. А., Ситников В. С. Исследование компьютерной системы управления платформой на мобильном объекте
Рассмотрены реализации существующих систем стабилизации платформы на мобильном объекте. Проанализированы их основные характеристики, преимущества и недостатки. Предложена реализация системы стабилизации с использованием нейронных сетей на основе прогнозирования движения.
Ключові слова: аппроксимация pid-регуляторы определение положения во времени нейронные сети прогнозирование самообучение стабилизация.
11. Стрельцов О. В., Ляшенко А. І. Модель підтримання рівноваги антропоморфного робота
Існуючі методи підтримання рівноваги антропоморфних роботів (АР) складні і потребують потужного обчислювального обладнання робота, займають багато часу та пам’яті. Запропонована модель підтримання рівноваги АР, яка відрізняється простотою та адаптивністю. Модель емпіричним шляхом визначає і коригує параметри підтримання рівноваги, тому може функціонувати в різних умовах переміщення АР.
Ключові слова: антропоморфний робот гуманоїдний робот робототехніка рівновага.
12. Максименко Ю. А. Підвищення ефективності функціонування системи дистанційних технічних засобів розвідки за рахунок визначення часу впізнавання засобів протидії
У статті досліджуються можливості раціоналізації управління засобами захисту та протидії. При рішенні поставленого завдання використовується запропонована ігрова модель функціонування складної системи технічних засобів розвідки в умовах протидії. Ціль роботи підвищення ефективності функціонування технічних засобів розвідки, що дистанційно управляються, за рахунок впровадження інформаційних технологій вибору альтернативних способів управління. В роботі проведено метод підвищення ефективності функціонування технічних засобів розвідки, що дистанційно управляються, за рахунок визначення необхідного часу впізнавання засобів протидії, що дало змогу підвищити ефективність функціонування системи технічних засобів розвідки.
Ключові слова: підвищення ефективності час впізнавання засоби захисту засоби протидії.
13. Никольский М. В., Бережной К. Ю. Пьезоэлектрический вискозиметр
Для измерения вязкости тиксотропных жидкостей, к которым относятся тяжелое моторное топливо и масло, находящихся в триботехническом зазоре. Их динамическая вязкость отличается от ньютоновских жидкостей. Основное отличие вискозиметров – подобие процессов в измерительном зонде процессам в топливной аппаратуре: зазор и перемещение во всем диапазоне скоростей.
Ключові слова: пьезоэлектрический вискозиметр вискозиметр с пьезоэлектрическим приводом тиксотропная жидкость линейный пьезоэлектрический двигатель роторный пьезодвигатель.
14. Максименко А. О., Ситніков В. С Побудова на нечіткій логіці комп’ютерної системи автоматичного управління об’єктом, що має обмежені обчислювальні й енергетичні ресурси
У роботі розглянута побудова комп’ютерної системи автоматичного управління об’єктом, що має обмеженні обчислювальні і енергетичні ресурси на нечіткій логіці, стійкої до непередбачуваних коливань або інших впливів і завад зовнішнього середовища. Досліджено такі питання, як обчислювальна складність нечіткого регулятора та витрати енергії в режимі впливу на систему непередбачуваних змін навколишнього середовища. Запропоновано побудова системи автоматичного управління, що працює під впливом непередбачуваних зовнішніх коливань.
Ключові слова: комп’ютерна система система управління нечітка логіка непередбачувані коливання на вході системи кореляційний аналіз.
15. Погромська Г. С Моделювання складних систем на основі визначення базових принципів аутопойезису
У каждого владельца мобильного телефона записано некоторое количество важной информации на нем, которую тяжело восстановить. Важной задачей является нахождение утерянных аппаратов. В данной статье рассматриваются мобильные устройства с операционной системой Android – смартфоны и др. У всех подобных аппаратов имеются различные идентификационные номера, которые могут быть использованы для нахождения.
Ключові слова: IMEI MEID ESN IMSI MAC-Address Serial Number Android ID.
16. Скалозуб В. В., Ситников В. С., Яковлев Д. П. Цифровые сертификаты для владельцев мобильных телефонов
У каждого владельца мобильного телефона записано некоторое количество важной информации на нем, которую тяжело восстановить. Важной задачей является нахождение утерянных аппаратов. В данной статье рассматриваются мобильные устройства с операционной системой Android – смартфоны и др. У всех подобных аппаратов имеются различные идентификационные номера, которые могут быть использованы для нахождения.
Ключові слова: IMEI MEID ESN IMSI MAC-Address Serial Number Android ID.
17. Стрельцов О. В., Качур О. М Застосування методів машинного навчання в задачі автоматизації свердління
Більшість із сучасних свердлильних верстатів не здатні свердлити композитні матеріали (КМ)в автоматичному режимі зберігаючи свердла від поломки. Запропонований ефективний самонавчальний алгоритм здатен керувати комплексом апаратних пристроїв з мінімізацією поломки свердел та відрізняється простотою та адаптивністю.
Ключові слова: свердління машинне навчання робототехнічні комплекси композитні матеріали.
18. Хіміченко І. В Найближчий доменний блок як основа фрактального стисненя зображення
Запропонована інформаційна технологія для фрактального стиснення зображень. Доменний блок є основою при пошуку відповідності при відтворенні стисненого зображення. Сусідні блоки є ключовими при стиснені.
Ключові слова: інформаційна технологія, переробка інформації, стиснення зображень, відтворення зображень.
19. Стрельцов О. В., Войтов В. М. Исследование методов аутентификации пользователя по клавиатурному почерку
Розробки в області біометричної автентифікації за клавіатурним почерком мають ряд переваг і недоліків, для скасування яких був запропонований метод автентифікації з використанням властивостей комп’ютерної логіки, спрямованої на усунення математичної обробки даних у системах парольної автентифікації. За рахунок створеного алгоритму можлива авторизація користувачів з невираженим клавіатурним почерком і низьким навиком володіння клавіатурою. Використання даного методу в пристроях з різними способами введення даних дозволяє мінімізувати ймовірність виникнення помилок як першого, так і другого роду
Ключові слова: клавіатурний почерк біометрична автентифікація приховані системи моніторингу клавіатурного почерку аналіз алгоритмів біометричної автентифікації аналіз методів біометричної автентифікації біометричні системи контролю доступу.
20. Бурлаченко І. С., Довгенко О. Є Модель комунікативної трансформації поведінки компонентів при мультиагентній організації мережевих систем
Функціонування системи оптичної навігації потребує використання потужних обчислювальних ресурів, що можуть бути забезпечені мультиагентної системою за умови ефективної організації. В роботі досліджується розподілене обчислення функціональних завдань бездротовою динамічною мережею апаратних компонентів на основі мультиагентних систем. Пропонується метод комунікативної трансформації поведінки компонентів при мультиагентній організації мережевих систем, що надає можливість створення математичної моделі адаптації поведінки агента, яка буде надавати змогу функціонування агента у мультиагентній системі в коротко- чи довгостроковій перспективі. Запропонована структурна модель поведінки агенту підчас функціонування в МАС дозволяє динамічну зміну логіки агента на основі аналізу параметрів поведінкових станів за допомогою LSTM.
Ключові слова: мультиагентні системи формалізація моделі поведінки колективний інтелект довга короткочасна пам’ять рекурентні нейронні мережі.
21. Коваленко Т. В. Моделі і методи обробки цифрових текстурних зображень в системах аерокосмічного моніторингу
Дистанционное зондирование земной поверхности обеспечивает уникальные возможности оперативного сбора данных с высоким пространственным, спектральным и временным разрешением. Автоматизированная обработка изображений земной поверхности позволяет эффективно решать научные и прикладные задачи в области картографии, исследования природной среды, океанологии, поиска и освоения полезных ископаемых, сельского и лесного хозяйства и во многих других областях. В статье рассматриваются модели и методы описания цифровых текстурных изображений. Проведен обзор современного состояния автоматизированной обработки изображений в системах воздушного мониторинга. Дано определение модели текстурного изображения. Для математического описания текстур используются два основных подхода – структурный и статистический. Рассмотрены три основных способа сегментации изображений: пороговая сегментация, сегментация путем наращивания областей и сегментация путем выделения границ. Обзор существующих методов сегментации текстурных областей изображений позволяет сформулировать требования к алгоритмам обработки изображений для оперативной обработки визуальных данных в системах аэрокосмического мониторинга.
Ключові слова: изображение текстура, пиксель аэрофотоизображение цифровая матрица модели текстур сегментация гистограмма.
22. Куценко С. В., Бакарджиєв Р. О., Корецька О. О., Мусієнко М. П. Метод розміщення сповіщувачів провідно-безпровідної системи пожежної сигналізації всередені будівлі
У статті розглянутий розроблений метод розміщення пожежних сповіщувачів всередині будівлі для побудови ефективних провідно-безпровідних пожежних сигналізацій. Розроблено програмний продукт, в якому реалізовані отримані положення. Проведені підрахунки, які показали виграш у зменшенні кількості модулів при застосуванні запропонованого методу розміщення пожежних сповіщувачів.
Ключові слова: пожежний сповіщувач стельові та настінні сповіщувачі провідний та безпровідний зв’язок.
23. Хнюнін С. Г. Функціональне та схемотехнічне моделювання п’єзоперетворювачів для визначення ефекту Коанда
В роботі отримані функціональні і схемотехнічні моделі біморфних п’єзоелементів, які використовуються для визначення ефекту Коанда. Досліджено їх амплітудночастотні, фазочастотні та перехідні характеристики, а також розглянуті реакції на впливи спеціальної форми (згасаючий по експоненті гармонійний сигнал, а також імпульс з крутим переднім і спадаючим по експоненті заднім фронтом).
Ключові слова: біморфний п’ьезоелектричний перетворювач функціональні та схемотехнічні моделі амплітудно- та фазочастотні характеристики.