Комп'ютерні технології
1. Борисенко В. Д., Устенко С. А., Устенко І. В. Моделювання складених кривих із застосуванням лінійних законів розподілу їх кривини
У роботі пропонується числовий метод геометричного моделювання складених кривих, кожна ділянка з яких формується за умови, що їх кривина лінійно залежить від довжини дуги. Невідомі коефіцієнти лінійних залежностей визначаються шляхом мінімізації відхилення точок, отриманих у результаті роботи алгоритму мінімізації, від точок, які задаються з вихідними даними. Крім координат точок, розраховуються або задаються кути нахилу дотичних до кривої, що моделюється. Комп’ютерна реалізація запропонованого методу підтвердила його працездатність.

The numerical method for geometric modelling compound curves, each portion of which is formed with the condition that their curvature is linearly dependent on the length of the arc. The unknown coefficients of the linear dependence are determined by minimizing deflection points obtained as a result of the minimization algorithm, from the points which are set to the initial data. In addition to the coordinates of points the angles of inclination of the tangent to the curve simulated are calculated or set. Computer implementation of the proposed method proved its efficiency.
Ключові слова: моделювання складена крива лінійний закон розподілу кривини.
2. Сідєлєв М. І., Гроза А. Д. На шляху до фотонних процесорів
У статті проведено аналіз розвитку сучасних технологій у виробництві спеціалізованих мікропроцесорів, основаних на оптичних матеріалах та фотонах у якості носіїв
інформації. Серед основних напрямів розвитку оптичних технологій виділено такі:
оптична обробка інформації на основі оптичного сигнального комерційного процесора
Enlight 256 передача інформації на супершвидкості 1 Тбіт/с на основі оптичного процесора Holey Optochip забезпечення суперпродуктивністі у 10 трильйонів операцій із плаваючої комою за секунду на основі чіпа Corona використання плазмонних технологій для мініатюризації інтегрально-оптичних пристроїв створення метаматеріалів з надвисокою швидкістю переключення.

The article analyzes the development of modern technologies in the production of specialized microprocessors based on optical materials and photons as information carriers. Among the main directions of development of optical technologies are highlighted as follows: optical information processing based on the optical signal processor Enlight 256 Commercial super speed data transfer to 1 Tbit / s-based optical processor Holey Optochip Software superproduktivnisti 10 trillion floating point operations per second based on Corona chip the use of plasmonic technology for miniaturization of integrated optical devices the creation of metamaterials with nadvysokoy switching speed.
Ключові слова: оптичні мікропроцесори фотонні носії оптична обробка інформації оптичний сигнальний процесор Enlight 256 Holey Optochip Corona плазмонні техно- логії метаматеріали.
3. Коваленко І. І., Пугаченко К. С., Антіпова К. О. Системний аналіз складних лінійно-функціональних організаційних структур наукомістких підприємств
Большинство моделей дискретной оптимизации сводятся к поиску оптимальных иерархий. Критерием оптимальности чаще всего выступают затраты на содержание системы управления. Анализ топологических свойств графа организационной структуры дает возможность сделать вывод о том, как следует перестроить организационную структуру, чтобы она стала более оптимальной с точки зрения затрат на ее содержание. Нерационально выбранная организационная структура предприятия может содержать организационные риски. Следствием таких рисков могут быть ошибки менеджмента предприятия, проблемы с внутренним контролем выполнения работ, низкое качество сбора и обмена информацией и т. п.

Most models of discrete optimization come down to finding the optimum hierarchies. The optimality criteria usually are the costs of maintaining control system. An analysis of the topological properties of the organizational structure’s graph makes it possible to decide how to rebuild the organizational structure, in order to make it more optimal due to the cost of its maintenance. The irrationally chosen enterprise’s organizational structure may include organizational risks. The consequences of these risks are the errors of enterprise management, problems with internal work control, the poor quality of gathering and exchange of information, etc.
Ключові слова: линейно-функциональные организационные структуры критерии эффективности критерии качества информационные связи теория графодинамичес- ких систем.
4. Кутковецький В. Я. Фізичні закони економіки
Пропонується в економіці застосовувати: фізично обґрунтовані закони, моделі оптимального використання ресурсів держави при максимальному збагаченні у часі, методи підтримки прийняття рішень із планування виробництва в динаміці, урахування залишкових ресурсів у рамках держави. Необґрунтовані економічні втрати в державі зумовлюються тим, що розв’язок матричного рівняння Леонтьєва визначається без оптимізації по меті і без урахування у його складі обмежень. Погіршує становище й те, що за методологією курсу «Дослідження операцій» кожне підприємство орієнтоване на
використання власних залишкових ресурсів без їх обміну на залишкові ресурси інших підприємств.

It is proposed to apply in the economy: physically based laws, models of optimal resource utilization by the maximum of state’s enrichment in time, decision support methods in dynamics, accounting of residual resources in the state. The unreasonable economic losses in the state are due to the fact that the solution of Leontief’s matrix equation is determined without using optimal goal and without consideration of the restrictions. The methodology of «Operations Research» course worsens the situation by focusing every company on the use of their own resources without their replacement by the remaining of resources of other companies.
Ключові слова: фізичні закони економіки модель оптимального використання ре- сурсів мережа з потоками максимальне збагачення у часі.
5. Кутковецький В. Я. Аналітична геометрія в n-вимірних тілесних кутах
Зменшення масштабу тілесних кутів дозволяє геометрично аналізувати n-вимірний простір змінних з прямокутними осями координат. В косокутній n-вимірній системі координат зі збереженням властивостей прямокутності осей можна геометрично побудувати точку, лінію, вектор, площину у 4-вимірному та 5-вимірному просторі можна розглядати n-вимірну кулю з n-вимірними тілесними кутами, що охоплює всі вектори n-вимірного простору.

The diminution of corporeal angles allows the geometrically analyzing in the space of n-dimensional variables with squared axles. The oblique n-dimensional coordinate system with preserved properties of axles’ squareness makes it possible to construct a geometric point, line, vector, plane in 4-dimensional and 5-dimensional space to see n-dimensional ball with n-dimensional corporeal angles that encompasses all the vectors of n-dimensional space.
Ключові слова: Аналітична геометрія, n-вимірний простір змінних, скалярні та векторні поля, інтелектуальні системи управління економікою.
6. Кулаковська І. В. Підвищення ефективності прийняття рішень для моделі управління запасами в умовах невизначеності
Для задач системного аналізу в логістиці проблема вибору найкращого рішення в умовах невизначеності є надзвичайно важливою. Проаналізовано сутність математичних моделей враховано особливості процесу природного убутку при виборі найбільш ефективного варіанту організації роботи логістичної системи побудовано математичну модель щодо врахування особливості процесу природного убутку в умовах
невизначеності. Пропонується удосконалити вибір найкращого рішення в умовах невизначеності, шляхом розробленого спеціального програмного комплексу для експертного аналізу.

For problems of systems analysis in the logistics problem of choosing the best solution in the face of uncertainty is extremely important. The essence of mathematical models take into account the peculiarities of attrition in selecting the most effective option for the organization of logistics systems The mathematical model of the distribution of inventory and support their management of systems under uncertainty. In the absence of reliable statistics task of inventory management proposed regarded as a problem of optimization under uncertainty. In the article the model which takes into account the process of natural attrition.
Ключові слова: прийняття рішень в умовах невизначеності логістична система математична модель прийняття рішень невизначеність моделі управління запасами методи аналізу та оцінки моделі оптимізації запасів інформаційні технології програм- ний продукт.
7. Літвінчук С. Б. Особливості застосування комп’ютерних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців
Основними засобами реалізації інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні є так звані креативні технології – комп’ютерна графіка, гіпертекст, електронні підручники, ГІС – технології, віртуальна реальність, комп’ютерні мережі. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки майбутніх спеціалістів має низку переваг – можливість контролювати темп навчальної діяльності, обирати рівень складності завдань, здатність наочно демонструвати певні явища та інші.

World trends in global economics, permanent technological changes require modernization of vocational training of future specialists for its further direction to form nationally conscious, skilled according to the world standards, initiative, competitive, with the high intellectual development and creativity, capable of fruitful performance specialists. Computer technologies as a powerful source of learning require detailed approach to form methods of teaching. The mentioned technologies of teaching have great possibilities and reserves to deal with the issues of organization and improvement of students learning. In particular, the limits of knowledge and ways to access state and foreign scientific publications are broadened, as well as computer didactic laborat
Ключові слова: комп’ютерні технології модель мультимедійні технології інформа- ційні технології майбутні спеціалісти студенти вища школа гіпертекст.
8. Ступень П. В., Золкина О. Ю., Соколов С. А. Анализ алгоритмов шифрования данных для защиты информации на облачных хранилищах
Хмарні сховища дозволяють зберігати свої файли на серверах та передавати їх іншим користувачам в Інтернеті. Робота побудована на синхронізації даних між різними пристроями. У наш час практично кожен користувач комп’ютера стикався під час роботи з хмарними сховищами. Незважаючи на те, що такі системи отримали широке розповсюдження, вони мають суттєві недоліки, перш за все, це проблеми інформаційної безпеки. Будь-яка людина, котра отримає доступ до облікового запису користувача,
може з легкістю роздобути конфіденційні дані або знищити важливу інформацію, яка знаходиться в сховищі.

Cloud storage can store their files on the servers and transmit them to other users through the Internet. The work is based on the synchronization of data between various devices. Nowadays, almost every computer user met with cloud storages during the work. Despite the fact that such systems are widespread, they have significant disadvantages, above all the problem of information security. Anyone who will get an access to users account can also easily get users private data or destroy important information stored in the cloud storage.
Ключові слова: хмарні сховища алгоритми шифрування даних аналіз алгоритмів шифрування швидкість шифрування швидкість розшифрування.
9. Чуйко Г. П., Галяк Д. А., Шиян І. О. Отримання та застосування цифрових вейвлет-фільтрів Коена-Добеші-Фіво у межах системи комп’ютерної математики Maple
Розглядається методика розрахунків біортогональних вейвлет-фільтрів родини Коена-Добеші-Фіво (Cohen-Daubechies-Feauveau, CDF) з метою розширення програмного пакету DiscreteTransforms системи комп’ютерної математики Maple. Продемонстрований алгоритм розрахунку біортогональних фільтрів та запропоновані певні нормувальні множники для використання вейвлет-коефіцієнтів у межах Maple. Представлена методика застосування отриманих банків цифрових фільтрів у дискретному вейвлет-перетворенні на прикладі знешумлення медичного зображення. Після декомпозиції типового
медичного зображення з шумами, отриманими фільтрами, його вейвлет-образ піддається процедурі очистки та синтезу (відновленню) програмними засобами системи комп’ютерної математики Maple. Очищена та відновлена копія зображення порівнюється з первинним зображенням та оцінюється відомими показниками якості.

A processing method for calculation of biorthogonal Cohen-Daubechies-Feauveau family wavelet-filters, and their application in discrete wavelet transformation on example of cleaning noised medical images. For getting analysis and synthesis filter coefficients, there are performed algorithm of calculating of filter coefficients. After decomposition of two-dimensional signal by calculated filters, its image is subjected to denoising procedure and synthesis procedure by tools of the computer mathematics system Maple. Denoised medical image is compared with input noised image and assessed by statistical characteristics.
Ключові слова: вейвлет-фільтри дискретні вейвлет-перевторення вейвлет-аналіз вейвлет-синтез квадратурно-дзеркальні фільтри очистка шумів медичне зображення.
10. Ступень П. В., Нгуен Д. Х. Аналіз методів збільшення продуктивності веб-додатків
У статті розглянуто набір методів для підвищення швидкості завантаження веб-сторінки: кешування
даних на стороні сервера кешування веб-сторінок (на стороні сервера або на стороні клієнта) використання багаторівневої архітектури FrontEnd-BackEnd використання веб-сервера, побудованого за FSM (Finite State Machine), стиснення переданих даних засобами протоколу HTTP. Усі вони спрямовані на підвищення продуктивності веб-додатків і можуть застосовуватися як окремо, так і комбінуватися.

The article discusses a set of methods to increase the speed of loading web-pages: data caching on the server side caching of web-pages (on the server side or the client side) Use a layered architecture FrontEnd-BackEnd Use the web-server, built on FSM (Finite State Machine), the compression of data transmitted by means of the protocol HTTP. All are aimed at increasing the productivity of web-applications and can be used either singly or combined.
Ключові слова: Веб-додаток оптимізація кешування динамічна сторінка статичний файл продук- тивність.
11. Ступень П. В., Золкіна О. Ю., Соколов С. О. Аналіз алгоритмів шифрування даних для захисту інформації на хмарних сховищах
Хмарні сховища дозволяють зберігати свої файли на серверах та передавати їх іншим користувачам в Інтернеті. Робота побудована на синхронізації даних між різними пристроями. У наш час практично кожен користувач комп’ютера стикався під час роботи з хмарними сховищами. Незважаючи на те, що такі системи отримали широке розповсюдження, вони мають суттєві недоліки, перш за все, це проблеми інформаційної безпеки. Будь-яка людина, котра отримає доступ до облікового запису користувача, може з легкістю роздобути конфіденційні дані або знищити важливу інформацію, яка знаходиться в сховищі.
Найпопулярніші ресурси, такі як Google, Dropbox, Mail.ru, Яндекс, котрі надають своїм користувачам можливість безкоштовного користування хмарним сховищем – не мають жодних можливостей для шифрування даних, та не дають жодних гарантій щодо їх збереження. Звісно, можна використати спеціальні програми, та за допомогою них зашифрувати дані і вже в такому вигляді завантажити у хмару. Проте, такі методи дуже не зручні, адже доводиться використовувати стороннє програмне забез-печення. За його відсутності неможливо розшифрувати дані та переглянути їх на будь-якому пристрої, хоча саме для цього і створені хмарні сховища. Метою є вибір алгоритму для використання його у веб-додатку для захисту інформації на хмарних сховищах.

Cloud storage can store their files on the servers and transmit them to other users through the Internet. The work is based on the synchronization of data between various devices. Nowadays, almost every computer user met with cloud storages during the work. Despite the fact that such systems are widespread, they have significant disadvantages, above all the problem of information security. Anyone who will get an access to users account can also easily get users private data or destroy important information stored in the cloud storage.
The purpose is selection of the algorithm for using in web applications to protect information on cloud storages. For the analysis have been put forward three encryption algorithms: AES, TripleDES, Rabbit. The analysis has been conducted using the library CryptoJS, which is developed in JavaScript and is freely available. Has been analysed the work of the algorithms with different file types and different sizes. During the analysis have been found the dependence between the speed of encryption files and the length of encryption key. As a result of analysis, we can draw the following conclusions: the size of the encrypted file does not depends on the encryption algorithm the Rabbit algorithm has demonstrated the fastest speed of encryption files in AES algorithm the decryption speed increases with increasing of encryption key length for using in the cloud storages is recommended the Rabbit algorithm, because it has the best speed of encryption and decryption files of different types and sizes.
Ключові слова: слова: хмарні сховища алгоритми шифрування даних аналіз алгоритмів шифрування швидкість шифрування швидкість розшифрування.
12. Ступень П. В., Соколов С. О., Золкіна О. Ю. Застосування гомоморфного шифрування для захисту числових даних у хмарних сховищах
Хмарні сховища та хмарні сервіси, що дозволяють виконувати різні операції над даними відкрили багато можливостей для користувачів. Трудомісткі та складні обчислення, що потребують серйозних програмних та апаратних ресурсів, стали доступними для кожного, в будь-якій частині земної кулі, потрібен лише доступ в Інтернет. Проте існує і суттєвий недолік – незахищеність даних, що зберігаються та обчислюються у хмарних сервісах. Традиційні методи шифрування не дозволяють обробляти дані в зашифрованому вигляді, тому необхідно або повідомляти ключ шифрування хмарним сервісам, або зберігати дані в незашифрованому вигляді. В обох випадках не має гарантії, що ваші дані надійно захищені від несанкціонованого доступу. Для вирішення цієї проблеми існує гомоморфне шифрування даних, характерною особливістю якого є можливість виконувати будь-які математичні операції над зашифрованими даними.

Cloud storages and cloud services that give an ability to perform various operations on the data have opened a lot of opportunities for users. Time-consuming and complex calculations that require serious hardware and software resources made available to everyone, anywhere in the world, you only need an access to the Internet. However, there is a significant disadvantage – no protection of data stored and calculated in the cloud services. Traditional methods of the encryption do not allow to process the data in encrypted form. To solve this problem, there is a homomorphic encryption, a characteristic feature of which, is the ability to perform any mathematical operations on encrypted data.
The purpose is the analysis of the possibility to apply the homomorphic encryption to process numerical data on cloud storages. On 25th of June in 2009 Craig Gentry for the first time proposed model of fully homomorphic encryption. In his conclusion, this encryption method does not currently applicable in practice, since it requires enormous computing resources. Therefore, to increase the speed of data processing and application of homomorphic encryption in practice was used the method of substitution of number on a polynomial of the first order. This method allows to perform any mathematical operations on encrypted numerical data. And this numerical data is being safely protected. This method can be used to protect the numerical data that is a confidential or a trade secret, when it is going to be transferred to a third party for processing.
Ключові слова: хмарне сховище гомоморфне шифрування поліном першого порядку ключ шифрування.
13. Стрельцов О. В., Сафтюк М. П. Дослідження методів взаємодії групи мобільних роботів в умовах обмеженої дальності зв’язку
В настоящее время робототехника является одним из наиболее бурно разви-вающихся направлений в электромеханике и информационных технологиях. Актуаль-ным направлением современной робототехники является групповая робототехника. Разработка всевозможных способов взаимодействия мобильных роботов является ее основной задачей. В основном, групповая робототехника занимается изучением пове-дения и способов управления большим числом мобильных роботов. Способы взаимо-действия ограниченного числа мобильных роботов (менее 10) изучены недостаточно хорошо. Разработан новый метод взаимодействия роботов на основе алгоритма поиска пути в ширину, который позволяет уменьшить энергозатраты на совместное передвижение, а также увеличить скорость освоения новых территорий.

Robotic engineering today is one of the most rapidly developing areas in electromechanics and information technology. A separate line of robotic engineering is swarm robotics. The development of various ways of interaction of mobile robots is the main task of this science. For the most part, swarm robotics has been studying the behavior of a large number of mobile robots, while as usual robotic engineering is trying to improve one concrete instance Ways of interaction of not a large number of mobile robots (less than 10) are explored not enough and needs additional addressing the issue. A new method of interaction between robots based on the search algorithm of the way in width, which helps to reduce the energy of movement, as well as increase the speed of development of new territories. In this article, we developed a method of the robots group communication in limited range of connection. Implementation area of this method is extensive, ranging from moving nanorobots algorithms to organizing movement of big robots in military operations. This method of robots communication allows more efficient use of the robots charge to explore the area.
Ключові слова: робототехника групповая робототехника методы взаимодейст-вия роботов методы освоения новых территорий.
14. Стрельцов О. В., Сідашова Ю. І. Дослідження методів передачі даних у мережах транспортних засобів
Современные исследования в области организации и обеспечения безопасности дорожного движения единогласно утверждают, что автоматизированная система управления дорожным движением является наиболее эффективной для городских сетей. Был проведен анализ основных разработок к этой сфере и выявлено, что ос-новные из них (ИТС, АСУДД и ИИДД) используют двухуровневую архитектуру типа «клиент-сервер». Эта система обладает рядом недостатков, для упразднения кото-рых был предложен метод использования гибридных каналов связи в виде концепции подсистемы интеллектуальных технологий с реализацией функций, направленных на оптимизацию работы элементов транспортной инфраструктуры: автомобилей и светофоров. Таким образом за счет улучшения качества пропускной способности по срав-нению с чисто спутниковой сетью между ячейками транспортной структуры повышается комфорт езды, безопасность, работа светофоров становится более стабильной.

The constant increase in the intensity of traffic results in the need to improve methods aimed at improving the capacity of transport networks. The most promising area of research in this field is an automated traffic control system. An analysis of existing models of management of road transport systems, it was found that most of these systems use a two-tier architecture, such as «client-server». This is a very efficient system, but not perfect. As a method to improve it has been proposed a method of using hybrid communication channels as a subsystem concept of intelligent technologies with the implementation of features aimed at optimizing the operation of transport infrastructure elements: cars and traffic lights. The transmitted data packet traffic lights will emit a signal, which betrayed the following information: the location of a traffic light, the current state of the phases and the time interval through which change will occur subsequent phases may the number of cars on the crossroads and, accordingly, the estimated optimum route. The data transmission apparatus will not change the principle of operation of traffic lights and will not overload the visual information to the driver, accustomed to the usual traffic light indication. The system will help improve the ride comfort, to ensure stable operation of the traffic lights, to establish effective feedback between flows of vehicles and traffic lights control systems in order to introduce systems to optimize traffic.
Ключові слова: транспортные средства сети транспортных средств интел-лектуальная инфраструктура дорожного движения интеллектуальная транспорт-ная система гибридные каналы связи светофоры.
15. Бурлаченко І. С., Єндзевич О. В. Дослідження алгоритмів пошуку асоціативних правил мультиагентною інформаційною системою на основі BLE-пристроїв
У статті розглянуті методи вирішення проблем при створенні бездротових мереж на основі BLE (Bluetooth Low Energy) пристроїв. Досліджено алгоритми пошуку асоціативних правил формування сукупності товарів споживчого кошику, що базують-ся на зацікавленості клієнтів торгівельних корпорацій у короткостроковому періоді. Описаний процес розробки апаратної реалізації автономного інформаційного пристрою зі зменшеними габаритами. Практичне значення виконаної роботи полягає у підвищенні інформованості покупця про товари та пришвидшення процесу оформлення транзакцій на касі.

In paper the methods that are resolved in the creation of wireless networks based on BLE (Bluetooth Low Energy) devices was proposed. The algorithms of search associative rules of the basket of consumer goods forming based on customer interest corporations trading in the short term were investigated. The process of developing hardware implementation of independent information unit with reduced dimensions was suggested. The practice part of the research in raising buyer awareness of goods and speed up the process of registration of transactions was done.
Ключові слова: мультиагентні системи асоціативні правила Apriori FPG машин-не навчання BLE-пристрій Arduino Uno Arduino Micro.
16. Журавська І. М., Румянков Д. І. Створення модифікованого блочного методу шифрування на базі операції XOR для корпоративного мессенджера
У статті досліджено проблему створення модифікованого блочного методу шифрування повідомлень між співробітниками віддалених філій корпорації.
Актуальність роботи полягає в тому, що інформаційна безпека стала дуже важливим аспектом сучасних систем зв’язку. Необхідність використання глобальної мережі Інтернет як середовища зв’язку між територіально віддаленими користувачами комп’ютерних систем створює постійний ризик для користувачів стати жертвами крадіжки переданих повідомлень. У цьому випадку шифрування повідомлень стало невід’ємною частиною безпечного зв’язку.
У роботі пропонується модифікований блочний метод шифрування переданих пові-домлень із використанням операції XOR. Описаний метод реалізований у програмному забезпеченні корпоративного мессенджера для співробітників територіально від-далених філій.
У процесі створення модифікованого методу шифрування використовується математичний апарат теорії інформації, систем числення, методів дискретної математики. Розробка логічних функцій, придатних для криптографічного пере-кодування інформації згідно з запропонованим підходом, базується на положеннях теорії логіки, криптографії.
Практичне значення роботи полягає в забезпеченні конфіденційного спілку-вання засобами чату співробітників віддалених філій корпорації без використання проміжних серверів, на яких існує загроза збереження та розшифрування перемовин.

The problem of creating a modified block encryption method of messages between remote branch employees of the corporation is reseached in this article.
The relevance of the work is that information security has become a very important aspect of modern communication systems. Need to use for the Internet as a channel of communication between geographically remote users computer system creates a constant risk for users become victims of theft of posts. In this case, encryption of the messages has become an integral part of a secure connection.
The paper proposed a modified block encryption of messages transmitted using the logic operation XOR. This method is implemented in software corporate messenger for staff geographically remote branches.
In the process of creating a modified encryption method used mathematical tools of information theory, number systems, methods of discrete mathematics. Development of logic functions, suitable for cryptographic conversion information in accordance with the proposed approach is based on the theory of logic, cryptography.
The practical significance of the work lies in providing a confidential chat communication means staff remote branch offices of the corporation without intermediate servers, which threatens the preservation and decryption negotiations.
Ключові слова: блочний метод шифрування операція XOR корпоративний мессенджер
17. Фісун М. Т., Стешов І. В. Розробка парсера літературних джерел засобами ANTLR та Hibernate для формування бібліографічної бази даних
Представлено реалізацію парсера бібліографічних описів літературних джерел у текстовому вигляді, що знаходить області опису та заносить їх у відповідні таблиці бази даних. Програмне забезпечення розроблено засобами генератора парсерів ANTLR. Наводяться лексичні і синтаксичні правила для реалізації парсера літературних джерел та інтерфейс програмного забезпечення.

In this work presented an implementation of parser that reads bibliographic description of literature resources in text format, find specific description areas and commits that in proper tables of the database. Types and rules of their bibliograohic description according to DSTU GOST 7.1:2006 were considered, specific areas that have to be recognized by parser were selected. Database structure, to what recognized and classified data is commited, was introduced. Software for lexical and syntax analyzing was developed using parser-generating tool ANTLR 4. The rules for language recognition of literature resource parser were also demonstrated. Except ANTLR for literature resource parser were used: Java 8 – basic programming language Spring Framework 4 – databse transaction controll container HSQLDB – database Hibernate 4 – Java Persistence Api implementation (for ORM and communication with database) JavaFX and Tiwfulfx – library for GUI implementation Log4j – logging library Maven – building tool Junit – tool for Junit testing. A graphical user interface (GUI), that was developed using JavaFX library, that is build in JDK starting from 8 version, was described in details. This library has all necessary primitive components of modern software. JavaFX supports CSS for stilization, that is mainly used in web applications. In addition to GUI library Twilfulfx library was used in which special table graphic component exists that has functionality for displaying Entity objects. Current software is opened for further extending and improvments.
Ключові слова: бібліографічний опис, літературний ресурс, база даних, HSQLDB, Hibernate, Spring Data, ANTLR, парсер, лексер.
18. Мусієнко М. П., Журавська І. М., Бурлаченко І. С., Денісов О. О., Корецька О. О., Бєлозьоров Ж. О. Рухомі моніторингові мережі критичного застосування: проблеми створення та напрями розвитку
В статті розглянуті методи, засоби та задачі, що вирішуються при створенні мобільних моніторингових мереж, які складаються з безпілотних апаратів (наземних, водних, літальних тощо), рухомих абонентів та наземних центрів обробки даних. Досліджено процес створення програмно-апаратної платформи мобільної системи керу-вання рухомою мережею. Запропоновані ефективні рішення щодо зниження спожи-вання енергії безпілотними апаратами.

In the article the methods, tools and tasks to be solved when creating mobile monitoring networks, which consist of unmanned vehicles (land, water, flying, etc.), mobile subscribers and land-based data centers. The process of creating software and hardware platform mobile mobile network management system. The proposed effective solutions to reduce energy consumption unmanned vehicles.
Ключові слова: рухома моніторингова мережа програмно-апаратна платформа система керування мультиагентна система безпілотні апарати (БПА, БПЛА).
19. Коваленко І. І., Мельник А. В. Архітектура системи підтримки прийняття рішень у проектах технічного діагностування
В работе предложена архитектура системы поддержки принятия решений в проектах диагностики устройств, техническое состояние которых описано вербаль-ными экспертными оценками. В основе такой системы лежит метод рассуждения по прецедентам, для реализации которого требуется решение таких задач: формирова-ние базы прецедентов, их поиск и адаптация. Для этого в состав архитектуры системы включен блок анализа данных, состоящий из подсистемы классификации и ранжирования экспертных оценок и прецедентов, и подсистемы адаптации преце-дентов. Классификацию и ранжирование предлагается реализовывать с использова-нием основных процедур теории грубых множеств, а адаптацию прецедентов, осу-ществлять методами вероятностного вывода. Данные методы и их комплексное применение обладают преимуществами над традиционными подходами решения задач в реализации метода рассуждения по прецедентам, что демонстрируется на примере проекта технического диагностирования портального крана.

The paper presents the architecture of a decision support system in projects of diagnostic devices, technical condition described verbal peer review. At the heart of this system is the method of reasoning of the precedents, which is required to implement the solution of such problems: the formation of the base use case, search and adaptation. For this part of the system architecture enabled data analysis unit consisting of classifying and ranking subsystem expertise and precedents and subsystems adaptation precedents. Classification and ranking proposed to implement procedures using basic of rough set theory, providing a solution to the problem of forming the base of precedents in the form of production rules. Knowledge Base presented traditional production rules, despite their advantages, have the disadvantage of increasing the number of rules. With a large number of them it becomes difficult to keep track of inconsistency (inaccurate) the productive conclusions. In the case of the rough set theory, production rules will be divided into accurate and inaccurate, which require a more detailed analysis (adaptation of precedents) to develop recommendations for the decision-maker Adaptation precedents, is carried out by probabilistic inference, the example Bayesian classifier. This is due to the fact that the production rules carry the uncertainty associated with that, what chance can happen every random event of a complete group of events. These methods and their complex application have advantages over the traditional approach to solving problems in the implementation of the method arguments by precedents, as demonstrated by the example of the project of technical diagnostics gantry crane.
Ключові слова: система поддержки принятия решений теория грубых мно-жеств метод рассуждения по прецедентам техническая диагностика.
20. Хомченко А. Н., Сіденко Є. В. Деякі узагальнення функції-«пагоди»: комп’ютерний аналіз когнітивно-графічних властивостей
В работе представлен классический вариант функции-«пагоды», а также определены основные свойства, которые наследуют ее новые модифицированные модели. При этом использование когнитивно-графического анализа в оценке свойств соответствующих моделей позволяет определить класс семейства, к которому они относятся. Результаты анализа раскрывают новые возможности симпсоновых тел, в частности, их применение в теории нечетких множеств, как вариантов функции-«крышки» для построения некоторых функций принадлежности. Одним из наиболее интересных свойств функции-«пагоды» является ее применение для построения трехмерных функций принадлежности лингвистических переменных. При этом также сформулированы вероятностные свойства модификаций «пагоды». Анализ новых моделей «пагоды» показывает их высокую устойчивость к тестированию по критериям гармоничности в смысле Кёбе и Привалова.

In this work the classical «pagoda»-function, which is a two-dimensional analogue of the well-known «roof»-function, which became widespread in the problems of piecewise linear interpolation of a function of one argument is analyzed. Now we know many interesting properties of the «roof»-function and «pagoda»-function, including probabilistic. The aim is to determine what features of the classic «pagoda»-function inherit the new models, how to change the configuration of modified surfaces, and also simplify the calculations of integral characteristics. Cognitive-graphic analysis shows that the body is limited by «pagoda»-function and its carrier belongs to the Simpson’s family. The new results show that Simpson’s formula gives more than it is expected. The «roof»-function is a construction of two «semi-roofs» of symmetrical pairs, which are connected by the upper ends. Thus the length of the carrier is doubled. Note that in the theory of fuzzy sets and fuzzy logic are also used invariants of «roof»-function, in particular, to identify and build some of the membership functions. An interesting but poorly studied is the application of the properties and characteristics of «pagoda»-function for the construction of three-dimensional membership functions of linguistic variables. The analysis shows that the classical «pagoda»-function withstands testing for all the harmony criteria, and can serve as a basis in the diagnostics of the temperature field of plate.
Ключові слова: функция-«крышка» функция-«пагода» метод конечных элементов семейство симпсоновых тел функция принадлежности базис.