Науково-методичний журнал
1. Бідюк П. І., Гожий О. П., Торовець Т. А. Байєсівське оцінювання параметрів узагальнених лінійних моделей
Наведено теоретичні відомості стосовно застосування апарату формування ймовірнісного байєсівського висновку, а також методи оцінювання якості вхідних даних і побудованих моделей. Застосування апарату формування байєсівського висновку до аналізу узагальнених лінійних моделей дає можливість використовувати множину різноманітних методів, що ґрунтуються на використанні функціональних форм спряжених розподілів. Отримані практичні результати підтверджують ефективність застосування байєсівського висновку при побудові узагальнених лінійних моделей та відкривають перспективи практичного застосування даної методики при аналізі фінансових, технічних, біологічних та інших процесів.

The paper provides theoretical information relative to concept and application of the vehicle of forming the Bayesian inference, and also the methods of evaluation of input data quality and constructed models. Application of the vehicle of forming the Bayesian inference for analysis of generalized linear models gives an opportunity to use a large number of various methods that are based on the use of functional forms of conjugate distributions. The practical results received confirm efficiency of application of Bayesian inference for construction of generalized linear models, and open the prospects of practical application of this methodology for the analysis of financial, engineering and biological processes.

Ключові слова: байєсівський висновок, узагальнені лінійні моделі, функціональні форми спряжених розподілів, оцінювання параметрів моделі.
2. Бідюк П. І., Гожий О. П., Торовець Т. А. Байєсівське оцінювання параметрів узагальнених лінійних моделей
Наведено теоретичні відомості стосовно застосування апарату формування ймовірнісного байєсівського висновку, а також методи оцінювання якості вхідних даних і побудованих моделей. Застосування апарату формування байєсівського висновку до аналізу узагальнених лінійних моделей дає можливість використовувати множину різноманітних методів, що ґрунтуються на використанні функціональних форм спряжених розподілів. Отримані практичні результати підтверджують ефективність застосування байєсівського висновку при побудові узагальнених лінійних моделей та відкривають перспективи практичного застосування даної методики при аналізі фінансових, технічних, біологічних та інших процесів.

The paper provides theoretical information relative to concept and application of the vehicle of forming the Bayesian inference, and also the methods of evaluation of input data quality and constructed models. Application of the vehicle of forming the Bayesian inference for analysis of generalized linear models gives an opportunity to use a large number of various methods that are based on the use of functional forms of conjugate distributions. The practical results received confirm efficiency of application of Bayesian inference for construction of generalized linear models, and open the prospects of practical application of this methodology for the analysis of financial, engineering and biological processes.

Ключові слова: байєсівський висновок, узагальнені лінійні моделі, функціональні форми спряжених розподілів, оцінювання параметрів моделі.
3. Давидов М. В., Лозицький О. А., Нікольський Ю. В. Метод озвучення математичних формул та символів українською мовою
У статті досліджено проблему автоматичного озвучення математичних формул та символів. Авторами отримані практичні результати, які дають змогу розробити достатньо якісну програму озвучення формул українською мовою. Авторами розроблено інформаційну технологію, яка складається з набору методів обробки і перетворення для автоматичного озвучення математичних формул та символів різних форматів українською мовою.

This paper describes problem of automatic speech mathematical formulas and symbols in Ukrainian. The authors obtained practical results that allow create the quality automatic mathematical speech system. The authors developed information technology that consists of a set of processing and conversion methods for automatic reading mathematical formulas and symbols of the Ukrainian language, which written in a variety of formats.

Ключові слова: математичні формули, символи, синтезатор мови, метод озвучення, перетворення, книга, що «розмовляє», MathML, ТеХ, DAISY.
4. Дудар А. Ю. Принципи формування колективної інтегральної оцінки в автоматизованій веб-системі підтримки планування розвитку університету
Представлено та запропоновано принципи формування колективної інтегральної оцінки організаційної культури університету. Проаналізовано суперечності при формуванні та запропоновано методи їх подолання. Аргументовано використання комбінації принципів формування інтегральної оцінки організаційної культури університету.

Principles of integral assessment of the organizational culture of the university is represented and formed. The contradiction in its formation is analyzed and methods of overcoming them are proposed.

Ключові слова: планування змін, автоматизована веб-система підтримки планування розвитку, колективна інтегральна оцінка, інтегральний показник, принципи формування інтегральної оцінки, організаційна культура, університет.
5. Загірська І. О., Бідюк П. І. Особливості топології динамічних мереж Байєса
Роботу присвячено порівнянню основних типів топології динамічних мереж Байєса
на основі прихованих марковських моделей. Розглянуто умови застосування різних
типів моделей, виконано їх характеристику та наведено приклади задач, для яких
доцільно будувати моделі вказаних типів. Окрема роль відведена розгляду переваг
застосування моделей на основі динамічних мереж Байєса у порівнянні з іншими типами
математичних моделей, зокрема можливість побудови моделей із змінною в часі
структурою та узагальнених моделей.

The paper is aiming to solving the problem of different types of dynamic Bayesian network
topologies comparison that are based on hidden Markov models. The applicability conditions for
various model types are considered. The models selected are characterized and examples of
the problems that could be solved using relevant model structures are given. An important role
is also assigned to studying the advantages of using such Bayesian models in comparison with
other model types, such as the possibility of creating time-varying structure models and
generalized models.

Ключові слова: динамічна мережа Байєса, топологія мережі, приховані змінні, імовірнісний висновок.
6. Кириченко О. С., Білюк І. С., Бугрім Л. І. Моделювання систем автоматичного керування електроприводами за допомогою z-форм
Показана можливість використання передавальної функції безперервної системи для
перетворення в еквівалентну їй дискретну передавальну функцію. Наведений
конкретний приклад використання методу цифрової апроксимації на основі z-форм.
Побудовані перехідні характеристики цифрової моделі сумісно з перехідною
характеристикою безперервної моделі.

The possibility of using a continuous-system transfer function to convert it into an equivalent
discrete transfer function is demonstrated. The specific example of using the digital
approximation method based on z-forms is given. The transient response of digital and
continuous models are constructed.

Ключові слова: моделювання, системи автоматичного керування, електропривод, z-форма, передавальна функція
7. Кондратенко Ю. П., Козлов О. В. Поліметрична комп’ютеризована система моніторингу та автоматичного керування рівнем завантаженості піролізного реактора комплексу екопірогенезісу
У статті наведено розробку поліметричної комп’ютеризованої системи моніторингу та автоматичного керування рівнем завантаженості піролізного реактора комплексу екопірогенезісу на основі непрямого методу вимірювання рівня. У складі даної системи розроблена підсистема обчислення рівня на базі нечіткої логіки. Результати моделювання підтверджують високу ефективність розробленої поліметричної комп’ютеризованої системи моніторингу та автоматичного керування.

The development of the polymetric computerized monitoring and automatic control system for the pyrolysis reactor load level of the ecopyrogenesis technological complex on the basis of the indirect level measuring method is presented in the paper. The level calculating subsystem, based on the fuzzy logic is developed within the given system. Modeling results confirm the efficiency of the developed polymetric computerized monitoring and automatic control system.

Ключові слова: екопірогенезіс, піролізний реактор, поліметрична комп’ютеризована система, моніторинг, автоматичне керування, нечітка логіка.
8. Кондратенко Ю. П., Кондратенко Г. В., Сіденко Є. В. Інформаційна технологія для оцінки функцій належності нечітких множин на основі операторів t-норм та s-норм
У статті проведено аналіз існуючих логічних операторів t-норм та s-норм для визначення відношень між вхідними та вихідними координатами системи. У процесі роботи досліджено вплив непараметризованих операторів t-норм та s-норм на ефективність обробки нечіткої інформації. Розроблено інформаційну технологію обробки нечітких сигналів для оцінки функцій належності нечітких множин під час використання різнотипних логічних операторів. Підвищено точність нечіткої моделі оцінки рівня збереженості вантажу. Отримані результати підтверджують неоднознач-ність впливу різнотипних логічних операторів t-норм та s-норм на точність нечіткої моделі. Подальші дослідження мають забезпечити виявлення впливу логічних операторів на результат нечіткого логічного висновку.

In this work analyzed the existing logical operators of t-norms and s-norms to determine relationships between input and output coordinate system. The influence of non-parametrize operators of t-norms and s-norms on fuzzy information processing efficiency was researched. There was developed the information technology of fuzzy signals processing for evaluation the membership functions of fuzzy sets using different types of logical operators. The accuracy of fuzzy model for evaluation of cargo safety was increased. The results confirm the ambiguity of the influence of different types of logical operators on the accuracy of the fuzzy model. The further research must provide the influence of logical operators on the result of fuzzy inference.

Ключові слова: нечітка модель, логічне правило, t-норми, s-норми, точність моделі.
9. Коршевнюк Л. О., Бідюк П. І. Iнформаційно-аналітична система для адаптивного прогнозування фінансових процесів та оцінювання ризиків
Cтворено інформаційно-аналітичну систему (ІАС) для адаптивного прогнозування фінансових процесів та оцінювання ринкових ризиків на основі принципів системного аналізу – наявні можливості врахування невизначеностей, формування альтернатив і контроль обчислювального процесу на всіх етапах обробки даних. ІАС має модульну архітектуру, яка надає можливість відносно просто розширювати її функціональні можливості шляхом додавання нових методів прогнозування, оцінювання параметрів математичних моделей і фінансового ризику. Висока якість кінцевого результату досягається завдяки забезпеченню належного контролю обчислювального процесу обробки даних на всіх етапах: попередньої обробки даних, побудови моделей, обчислення оцінок коротко- та середньострокових прогнозів. Наведені приклади моделювання, прогнозування і оцінювання ризиків свідчать про хороші перспективи практичного використання ІАС. Передбачається використання системи в якості допоміжної при прийнятті рішень стосовно вибору стратегії розвитку виробничих підприємств.

A computer based information processing system is proposed the basic tasks of which are adaptive forecasting of financial processes and market risk estimation. The system is developed with the use of system analysis principles, i.e. the possibility for taking into consideration of some stochastic and information uncertainties, forming alternatives for models and forecasts, and tracking of the computing procedures during all stages of data processing. A modular architecture is implemented that provides a possibility for the further enhancement and modification of the system functional possibilities with new forecasting and parameter estimation techniques, and the risk models. A high quality of final result is achieved thanks to appropriate tracking of the computing procedures at all stages of data processing: preliminary data processing, model constructing, and forecasts estimation. Examples are given for modeling and forecasting of financial processes as well as risk estimating. The examples show that the system developed has good perspectives for the practical use. It is supposed that the system will find its applications as an extra tool for decision making when developing the strategies for various enterprises.

Ключові слова: інформаційно-аналітична система, адаптивне прогнозування, принципи системного аналізу.
10. Кравець І. О., Коргут Ю. А. Дослідження адаптивних методів прогнозування нестаціонарних часових рядів
Проведено удосконалення та дослідження адаптивних методів прогнозування в задачах прогнозування нестаціонарних часових рядів з стохастичним трендом.
Розглянуто такі адаптивні моделі: узагальнена модель Брауна з постійними параметрами адаптації модель адаптивного фільтру з дрейфуючими коефіцієнтами модель Трігга-Ліча-Шоуна з адаптивними параметрами адаптації метод Бокса-Дженкинса селективна модель.
Моделі досліджено щодо реакцій на випадкові зміни у динаміки часового ряду (одинична сходинка, стрибок у тренді, імпульс), розроблено селективну модель, яка дозволяє обирати найкращу модель та переходити на неї у режимі ON LINE.

The article is devoted forecasting of non-stationary time series. For the research were used adaptive methods (Brown, adaptive filtering algorithms, adaptive selective models), the model with adaptive parameters of adaptation (Trigg-Leach-Shawn), and Box-Jenkins method. The models were examined for reactions on step impulse and alone impulse.

Ключові слова: адаптивні методи, прогнозування, нестаціонарні часові ряди, стохастичний тренд.
11. Кутковецький В. Я. Закони потоків мереж при максимальному збагаченні в часі
Розглянуто модель мережі з урахуванням пропускних здатностей гілок і при
узгодженні потоків на різних логістичних рівнях. Наведно приклади застосування
законів «альфа» та «бета» для аналізу мереж. Електроенергетична мережа може
досліджуватись на базі трьох систем взаємно пов’язаних та взаємно суперечливих
законів: Кірхгофа, «альфа» та «бета». «Електричні» схеми заміщення мереж з
потоками відрізняються від звичайних електричних схем, що потрібно ураховувати при
застосуванні методів теоретичних основ електротехніки.

It is taken into consideration model of network in accordance with edge’s carrying capacity
while coordination of flows in the different logistical levels occurs. The examples are given of
«alpha’s» and «beta’s» lows application for network’s analysis. Electrical power network can be
investigated on the basis of Kirchhoff’s, «alpha’s» and «beta’s» lows. «The electrical» schemes
with flows differ from electrical ones, that must be taken into account when using theoretical
methods of electrical engineering.

Ключові слова: Розрахунок потоків мережі, пропускні здатності, матриця Леонтьєва, закони Кірхгофа, збагачення у часі.
12. Мусієнко М. П., Савінов В. Ю. Розробка способу пошуку та системи його реалізації для розподілених комп’ютерних систем
В статті розроблено спосіб пошуку інформаційних об’єктів, який орієнтований на роботу в розподілених ієрархічних комп’ютерних системах, а також систему реалізації цього способу. Запропоновано використовувати релевантність пошукових слів із використанням рангу запитуючих користувачів, що дозволяє здійснювати коригування пошукових слів. Проведено експериментальну перевірку запропонованої дворівневої пошукової системи.

In this paper a way of searching information objects was developed, which was designed to work in distributed hierarchical computer systems and system of implementation of this method. Proposed to use the relevance of search words using rank of requesting users, allowing you to make adjustments to the search words. An experimental verification of the proposed two-level search engine.

Ключові слова: пошукова система, спосіб пошуку, релевантність, ранжування.
13. Приходько С. Б., Макарова Л. М. Визначення довірчих інтервалів статистичних моментів часу напрацювання між відмовами пристроїв термінальної мережі
Виконано знаходження довірчих інтервалів вибіркового середнього і середньо-квадратичного відхилення часу напрацювання між відмовами пристроїв термінальної мережі на основі нормалізуючого перетворення Джонсона SB. Проведено порівняння отриманих інтервальних оцінок з результатами непараметричного оцінювання.

Finding confidence intervals of the sample mean and standard deviation of the time between failures of network terminal devices based on the normalizing transformation Johnson SB is done. The comparison between the obtained interval estimates and the results of the non-parametric estimation is made.

Ключові слова: довірчий інтервал, вибіркове середнє, середньоквадратичне відхилення, нормалізуюче перетворення, перетворення Джонсона, параметричне оцінювання.
14. Терещенкова О. В. Использование средств информационных технологий для формирования решений в судоремонте
Выполнен анализ и структуризация проблемы управления судоремонтным предприятием, определены принципы ее решения. Задача выполнения производственного заказа сформулирована как задача многокритериальной оптимизации. Проведен обзор и анализ моделей, информационных технологий в судоремонтной области, на основе которого выявлено, что уровень информатизации процесса принятия решения на судоремонтном предприятии не удовлетворяет современным требованиям руководителя из-за отсутствия специализированного инструментария поддержки принятия решений.

The analysis and structuring management problems dockyard, sets out the principles of the solution. The task of implementing a production order is formulated as a multi-criteria optimization problem. A review and analysis of models, information technology and automation in the field of ship repair, based on which revealed that the level of information on the decision-making process dockyard does not meet modern requirements of the head due to the lack of specialized tools to support decision making.

Ключові слова: многокритериальная оптимизация, судоремонт, система принятия решений.
15. Терещенкова О. В. Использование средств информационных технологий для формирования решений в судоремонте
Выполнен анализ и структуризация проблемы управления судоремонтным предприятием, определены принципы ее решения. Задача выполнения производственного заказа сформулирована как задача многокритериальной оптимизации. Проведен обзор и анализ моделей, информационных технологий в судоремонтной области, на основе которого выявлено, что уровень информатизации процесса принятия решения на судоремонтном предприятии не удовлетворяет современным требованиям руководителя из-за отсутствия специализированного инструментария поддержки принятия решений.

The analysis and structuring management problems dockyard, sets out the principles of the solution. The task of implementing a production order is formulated as a multi-criteria optimization problem. A review and analysis of models, information technology and automation in the field of ship repair, based on which revealed that the level of information on the decision-making process dockyard does not meet modern requirements of the head due to the lack of specialized tools to support decision making.

Ключові слова: многокритериальная оптимизация, судоремонт, система принятия решений.
16. Толстих В. К., Кисельова Л. Н. Єдина база даних громадян регіону
Розглядається концепція створення, споживання та супроводу особистих справ громадян регіону в єдиній реєстраційній базі даних (ЄРБД), розташованої в Internet, для спільного використання різними організаціями, в першу чергу в сфері освіти від шкіл до вузів і для адміністрації регіону. Наводиться модель ЄРБД. Обговорюється можливість і доцільність інтеграції ЄРБД з відомчими, корпоративними базами організацій, в яких зберігаються особисті справи контингенту. Описуються основні групи користувачів ЄРБД з їх ролями і бізнес-процесами. Відзначаються позитивні сторони впровадження ЄРБД.

There is described the concept of the creation, use and support of personal files of citizens in the region in a general registration database (GRDB) located on the Internet, which is shared by different organizations, primarily in the field of education from schools to universities and for the administration of the region. A model of GRDB is proposed. We discuss the possibility and feasibility of integrating GRDB with departmental, corporate databases and organizations that store personal files of contingent. It describes the main user groups of GRDB with their roles and business processes. There is shown positive results of implementing GRDB.

Ключові слова: єдина реєстраційна база даних, інтеграція, бізнес-процес.
17. Фісун М. Т., Горбань Г. В. Створення OLAP-кубів в об’єктно-орієнтованих СКБД за допомогою алгоритму DWARF
У статті розглянуто аспекти проектування OLAP-системи в об’єктно-орієнтованих базах даних: представлення фактів і вимірювань у них і можлива реалізація OLAP-куба у вигляді дерева за допомогою алгоритму DWARF. Дано опис класів, що використовуються в даному алгоритмі.

The paper deals with aspects of designing of OLAP-system in object-oriented databases: measurement and presentation of the facts in them and a possible implementation of OLAP-cube in a tree structure using an algorithm DWARF. A description of the classes used in this algorithm is present.

Ключові слова: бази даних, SQL, NoSQL, реляційні СКБД, об’єктно-орієнтовані СКБД, вимір, ієрархія, клас, таблиця фактів, багатомірні бази даних, OLAP, B-дерево, DWARF.
18. Хомченко А. Н., Рим К. В. О «мягком» моделировании биквадратического ССЕ
«М’яке» моделювання серендипових елементів здійснюється шляхом варіювання
початкових аплікат серендипових поверхонь.

The «Soft» modeling serendipity elements is done by varying the initial z-coordinate
serendipity surfaces.
Ключові слова: серендипові скінченні елементи, спосіб варіювання початкових аплікат, альтернативні базиси біквадратичної інтерполяції.
19. Чуйко Г. П., Данішевська І. О., Дворник О. В., Шиян С. І. Методика вейвлет-аналізу біомедичних сигналів засобами системи комп’ютерної математики MAPLE
Розглядається методика обробки одновимірних біомедичних сигналів (типу часових
послідовностей) із застосуванням дискретного вейвлет-перетоврення на прикладі
зашумленого сигналу. Модельний сигнал очищається, стискається та синтезується
засобами системи комп’ютерної математики MAPLE. Синтезована (відновлена) копія
порівнюється зі вхідним сигналом за допомогою кількісних мір близькості.

A processing method for one-dimension biomedical signals (time sequences of type) using
discrete wavelet transforms is considering with a noised signal for instance. Model signal is denoised,
compressed and synthesized by tools of the computer mathematics system MAPLE.
The synthesized (restored) copy is compared with input signal by quantitative measures of
closeness.

Ключові слова: вейвлет-аналіз, дискретні вейвлет-перетворення, медико-біологічні сигнали,очистка шумів, стискання, відновлення, міри близькості.
20. Чуйко Г. П., Дворник О. В., Шиян С. І. SIR-модель епідемії в ізольованому анклаві
У межах відомої SIR-моделі аналізуються умови виникнення та особливості динаміки епідемій різного типу, включно з «епідеміями», зумовленими комп’ютерними вірусами. Засобами системи комп’ютерної математики MAPLE математичну SIR-модель адаптовано для отримання кількісних оцінок таких параметрів епідемій, які дозволяють відповісти на низку практичних питань, котрі передусім цікавлять епідеміологів.

In terms of the well-known SIR-model was analyzed the conditions of appearing and features of dynamics as for different epidemics including those caused by computer viruses. The mathematical SIR-model was adapted to produce numerical estimates by tools of computer mathematics system MAPLE for some epidemics parameters answering on the row of practical questions, which are interesting for epidemiologists primarily.

Ключові слова: SIR-модель, епідеміологічна ситуація, запобігання виникнення та розповсюдження епідемії, вакцинація, пандемія, тривалість пандемії, постраждалі під час пандемії, сприйнятливі, інфіковані, резистивні.
21. Данилов В. Я., Зінченко А. Ю., Жиров О. Л. Виявлення хаосу в реалізаціях нелінійних динамічних систем та псевдофазова реконструкція їх атракторів
Ця робота присвячена дослідженню скалярних послідовностей від динамічних нелінійних систем, заданих звичайними диференціальними рівняннями першого порядку, на предмет виявлення детермінованого хаосу та порядку в останніх і реконструкції атракторів в просторі із затримками. Результати дослідження приведені для фінансової нелінійної системи Чена з квадратичною нелінійністю. Для реконструкції математичних моделей та їх атракторів за скалярними реалізаціями авторами була розроблена інформаційна технологія, інтегрована в єдину автоматизовану систему дослідження складних нелінійних систем та часових послідовностей.

This work is devoted to the study of scalar sequences of nonlinear dynamical systems given by ordinary differential equations of the first order to detect deterministic chaos and order in latest and attractors’ reconstruction in the space of delays. The results are presented for the nonlinear financial system introduced by Chen with quadratic nonlinearity. For the reconstruction of mathematical models and their attractors for scalar implementations of the authors has developed information technology, integrated into a single automated system for the study of complex nonlinear systems and time series.

Ключові слова: атрактор, нелінійна система Чена, динамічна система, інформаційна технологія.