МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ СКЛАДНИХ СИСТЕМ
1. Бідюк П. І., Коршевнюк Л. О. Методика побудови ймовірнісних мережних моделей
Запропонована практична методика побудови графічних імовірнісних моделей для розв’язання задач прогнозування, класифікації, діагностики. Методика охоплює всі етапи побудови моделі та її застосування. Створено окрему методику побудови байєсівських мереж за умови наявності прихованих вузлів.

A practically oriented methodology is proposed for constructing probabilistic graphical models to solve the problems of forecasting, classification and diagnostics. The methodology includes all the steps of model constructing and its use. A separate methodology is proposed for the case of hidden nodes.
2. Панкратова Н. Д., Чабан О. А., Негоденко А. С. Системное оценивание взаимодействия и противодействия коалиций
Приводится формализация метода решения системных задач активного взаимодействия и противодействия компаний и коалиций с учетом факторов риска непрогнозируемой ситуации, информационного и форс-мажорного рисков. Рассматривается противодействие двух компаний на рынке Украины, которые ориентированы на одинаковую продукцию и соответственно на аналогичные рынки сбыта.

The formalization of the method for solving the system problems of active interaction and counteraction of unification and coalitions, taking into account risk factors for unpredictable situations, information and force majeure risks, is presented. The opposition between the two companies on the Ukrainian market, which focused on the same product and thus on the similar markets is considered.
3. Коваленко И. И., Швед А. В. Оценка качества программных продуктов с использованием теории Демпстера-Шейфера
У статті розглянуто алгоритм експертного оцінювання елементів і метричних характеристик якості програмних продуктів, в основі якого лежать правила комбінування теорії свідоцтв. Запропонований алгоритм дозволяє сформувати інтегральний (узагальнений) показник якості програмних продуктів.

The algorithm of expert estimation of elements and metric characteristics of quality of the software products which used combination rules of the theory of evidence is considered in this article. The offered algorithm allows to generate the integrated indicator of quality of the software products.
4. Загірська І. О. Аналіз та прогнозування стану підприємства на основі байєсівського методу
Робота присвячена актуальній задачі аналізу, прогнозування та оцінювання стану підприємства. Виявлено можливості застосування мереж Байєса до задачі аналізу, моделювання і оцінювання стану підприємства, адаптовано апарат мереж Байєса до задачі прогнозування ймовірності банкрутства. Важливу роль відведено також дослідженню результативності застосування даного апарату у порівнянні з іншими методами. Успішне застосування підходу на основі мереж Байєса до
реальних даних свідчить про її реальні можливості стосовно класифікації підприємств.

The current study is devoted to the problem of analysis, forecasting and assessment of financial companies. The aim is to identify opportunities of Bayesian network usage to the problem of analysis, modelling and evaluation of enterprise state, the adaptation of Bayesian network tool to the problem of forecasting the likelihood of bankruptcy. An important role is also assigned to research the effectiveness of using this tool in comparison with other methods. Successful use of such an approach to the real data proves its real opportunities for classifying firms on actual data basis.
5. Чертов О. Р. Зіставлення з шаблоном на базі поліномів Кунченка в демографічних даних
В роботі досліджується можливість використання поліномів Кунченка для пошуку шаблонів в одновимірному сигналі з демографічними даними. Наведені результати статистичного експерименту, в якому метод на базі поліномів Кунченка порівнюється з класичними методами підрахунку взаємної кореляції та середньо квадратичного відхилення.

This paper addresses using Kunchenko’s polynomials as template matching method to recognize template in one-dimensional input signal with demographic data. Kunchenko’s polynomials method is compared with classical methods – cross-correlation and sum of squared differences according to numerical statistical example.
6. Трунов О. М. Підвищення ступеня повноти систем у задачах нелінійного математичного програмування з обмеженнями нерівностями
Поставлена та розв’язана задача пошуку фундаментальних властивостей та формування додаткових лінійно незалежних рівнянь, що доповнюють систему в методі множників Лагранжа для задач нелінійного математичного програмування з обмеженнями нерівностями.

The problem of finding the fundamental properties and the formation of additional linearly independent equations that complement system in the method of Lagrange multipliers for nonlinear mathematical programming with constraints inequalities is posed and solved.
7. Павлов Д. Г. Теоретико-ігрові моделі поведінки учасників контекстної рекламної
В статті розглядається взаємодія учасників процесу проведення контекстної рекламної кампанії в мережі Інтернет, визначаються стратегії їх поведінки. В систему вводиться новий гравець – альтруїст.

Paper concerns interaction between participants of the contextual advertising process. Author defines participants’ behavior strategies and introduces a new player – an altruist.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
8. Бодянський Є. В., Тесленко Н. О., Дейнеко А. О. Еволюційна нейронна мережа з ядерними функціями активації й адаптивний алгоритм її навчання
Запропоновано архітектуру еволюційної нейронної мережі, що не схильна до прокляття розмірності, здатна обробляти інформацію в режимі реального часу, адаптуючи при цьому свої параметри і структуру до умов задачі. У якості активаційних функцій було використано ядерні функції.

In this work the evolving artificial neural network with kernel activating function that contains support vector machine, radial basis function neural network and general regression network as subsystems is proposed. This network is tuned using both optimization based and memory based approaches and inclined to the «curse of dimensionality», is able to real time mode information processing by adapting its parameters and structure to problem conditions.
9. Плісс І. П., Шевякова А. Ю., Шевякова Ю. Ю. Нейромережеве відновлення пропусків у таблицях даних
Запропоновано адаптивну нейромережеву систему для відновлення пропусків, що дозволяє відновлювати пропуски в таблицях «об’єкт-властивість» в режимі послідовного надходження даних на обробку. Ця система характеризується високою швидкодією і простотою чисельної реалізації, здатна обробляти інформацію в режимі реального часу.

An adaptive neural network system for restoration gaps that can restore gaps in tables «object-property» in the serial receiving data for processing. This system has high speed and simple numerical realization, can process information in real time.
10. Кравець І. О., Лисенко А. Ю. Дослідження методу групового урахування аргументів для авторегресійних та дистрибутивно-лагових моделей
Запропоновано удосконалення методу групового урахування аргументів (чітка та нечітка модифікації) для авторегресійних та дистрибутивно-лагових моделей, проведено системне наукове дослідження ефективності методу групового урахування аргументів (МГУА) для ціх моделей. Також вперше було запропоновано модифікацію нечітких алгоритмів МГУА, що полягає у використанні двоїстого симплекс-методу замість звичайного симплекс-методу, що дозволило скоротити нечіткий МГУА з нечіткими входами та отримати покращені результати.

The expansion of the group method of data handling (its ordinary and fuzzy modifications) for autoregressive and lag’s models is proposed. A systematic scientific study of the efficacy of the group method of data handling (GMDH) for autoregressive models is done. There is first proposed modification of the algorithm is to use dual-simplex method instead of the usual simplex-method, which reduced fuzzy GMDH with fuzzy inputs and get superior results.
11. Кондратенко Ю. П., Доценко А. С. Нечітка логіка в задачах розпізнавання жестів
Дана стаття присвячена проблемі розпізнавання жестів як одній з важливих областей застосування комп’ютерного зору, зокрема, для побудови різного типу людино-машинних інтерфейсів, керування відповідними технічними засобами і системами віртуальної реальності та ін. Особливу увагу приділено розпізнаванню деяких характерних рухів рук людини, що мають у визначеній предметній області відповідні семантичні значення, на основі застосування нечіткої логіки та систем нечіткого логічного висновку. Наведені та обговорюються результати моделювання, що підтверджують працездатність та високу ефективність розробленої нечіткої системи розпізнавання для 7-ми різнотипних жестів.

This article is dedicated to the problem of gesture recognition as the one of the computer’s vision applying most popular field, particular, for creating different types of human-machine interfaces and for the appropriate technical means and virtual reality control systems and so on. Special attention paid to the recognition of some human hand movements, that have appropriate semantic value in a certain subject area, on the basis of fuzzy logic systems and fuzzy inference engines. The simulation results, that confirm the efficiency and high potential of fuzzy recognition system for seven different gestures, are under concideration and discussion.
12. Лисенко С. М. Розробка та дослідження алгоритмів інтелектуальної обробки текстів (text mining)
У процесі дослідження були розроблені модифікації алгоритмів інтелектуальної обробки текстів, які дозволять здійснювати класифікацію та кластеризацію кириличних текстів для застосування у різних галузях, пов’язаних з інтернет-ресурсами. Використання модифікованих алгоритмів надало нові можливості, пов’язані з обробкою та використанням кириличних, а не латинських текстів. Розроблено інформаційно-аналітичну систему для аналізу кириличних текстів, яка дозволяє отфільтровувати спам, відносити документи до певної рубрики виконувати
кластерізацію документів.

The text mining algorithms were developed for classification and clustering Cyrillic texts to use in various fields related to Internet resources. Using the modified algorithms presenting new opportunities associated with the processing and use Cyrillic instead of Latin texts.
13. Кондратенко Г. В., Сіденко Є. В., Чекашова О. В. Cинтез та тестування нечіткої СППР для супроводження процесів кредитування
Проблема своєчасного повернення кредитів, виданих фізичним особам, актуальна для більшості банківських установ, які реалізують програми з розвитку дрібного бізнесу. Її вирішення значною мірою залежить від «якості» оцінки кредитоспроможності потенційних позичальників. В статті розглянуто роботу системи EFCSYS, що відноситься до класу систем підтримки прийняття рішень (СППР) на базі нечіткого логічного висновку. Дана система призначена для вирішення проблеми оцінки фінансового стану клієнта при кредитуванні і, таким чином, покликана
мінімізувати банківський ризик.

The problem of timely credits returning, wich were produced to individuals, is still on top for the majority of banking organizations, which are supporting programms for small business development. Its solution depends greatly from «quality» of potential borrower creditworthiness estimation. In aricle work of EFCSYS is presented, it belongs to the decision support systems class (DSS), wich are based on fuzzy logic output. Current system is used for estimation clients financial condition for crediting and so is being used for the banks risk minimization.
14. Рашкевич Ю. М., Пелешко Д. Д., Ковальчук А. М., Купчак М. Неієрархічна кластеризація звукових одиниць мовного сигналу
Розглянуто використання кластеризації для класифікації звукових ділянок мовного сигналу на прикладі дифтонгів польської мови. Засобом попередньої мінімаксної нормалізації показана можливість використання методу k-means.

There is investigated the using of clustering to classify the audio units of speech signal on the example of Polish language diphthongs. The means of the provisional normalization minimax shown to use the method k-means
15. Глибовець М. М., Гороховський С. C., Михальчук В. О. Застосування інфекційних алгоритмів для побудови стереопар
У роботі приведено опис та реалізація інфекційного алгоритму розв’язку однієї з основних задач стереозору – суміщення стереопар.

The article describes the proposed infectious algorithm of solution one of the main problem of stereovision (stereopsis) – combining stereo pairs and its implementation.
МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ
16. Висоцька В. А., Чирун Л. Б., Чирун Л. В. Формальні моделі етапів життєвого циклу WEB-контенту
У статті запропоновано модель життєвого циклу контенту в системах електронної комерції. Модель описує процеси опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції та спрощує технологію автоматизації формування, управління та реалізації контенту. У даній роботі проаналізовано основні проблеми електронної комерції та функціональних сервісів управління контентом. Запропоновано методи вирішення цих проблем.

The article proposed to model the content lifecycle in electronic commerce systems. The model describes the processes of information processing resources in the electronic content commerce systems and automation technology simplifies the formation, management and implementation of content. The paper analyzes the main problems of e-commerce and content management services function. The methods of solving these problems.
17. Дудар А. Ю. Основні аспекти використання web-технологій при розробці архітектури мережевого ресурсу
Розглядаються типові архітектури інформаційних web-систем. Проаналізовано найбільш розповсюджені web-технології та їх використання в інформаційних системах. Акцентовано увагу на використанні безкоштовних web-технологій. Представлено архітектуру інформаційної web-системи та web-технології для діагностики та оцінки організаційної культури вищого навчального закладу.

The typical architecture of web-information systems is considered. The most common web-technologies and their use in information systems is analyzed. Using free web-technologies is paid attention. The architecture of information web-systems and web-technologies to diagnose and assess the organizational culture of higher education is represented.
18. Дидук В. А., Мусиенко М. П. Система автоматического проектирования сети передачи данных
В статье приведены данные результатов исследования по разработке системы автоматического проектирования сетей передачи данных. Система позволяет сократить время полной разработки проектной документации сети, количество шагов проектирования, а также степень привлечения проектировщика к процессу расчета и изготовления проектной документации. Результаты работы могут быть применены на всех этапах жизненного цикла сети передачи данных.

In article the data of results research develop a system for automatic design of data networks. The system helps reduce the total network design documentation, the number of steps of designing, as well as the degree of involvement of the designer in the process of calculation and production of project documentation. The results can be applied at all stages of the life cycle of a data network.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ І ПРОМИСЛОВОСТІ
19. Глибовець М. М. Роль стандартів у системах електронного навчання
У роботі розглянуто основні стандарти та специфікації побудови програмних систем підтримки електронного навчання. Визначена потреба в адаптації рекомендованих моделей для конкретних потреб та функціональних вимог перед безпосереднім етапом проектування власного програмного продукту відповідного типу.

In this work the basic standards and specifications for constructing software systems of supporting the e-learning are considered. The need to adapt the recommended models for specific needs and functional requirements before actual stage of designing own software of appropriate type is determined.
20. Верес О. М., Чирун Л. Б. Інформаційна модель підсистеми визначення якості надання освітніх послуг кафедрою університету
Нові інформаційні, інноваційні, телекомунікаційні технології сприяють ефективності та оптимізації управління навчальним процесом. На підставі проведеного системного аналізу діяльності кафедри вищого навчального закладу, запропоновано концептуальну модель інформаційної підсистеми визначення якості надання освітніх послуг кафедрою.

New information, innovation and telecommunication technologies contribute to the effectivness and optimization in the management of studies. Based on systematic analysis of the department of the university, offered a conceptual model of information system for determining the quality of educational services department.
21. Калініна І. О., Назаренко Д. О. Мережева система тестування знань
В статті представлена мережева система для тестування знань. Система використовується для тестування знань в навчальному центрі для вивчення бухгалтерських інформаційних систем. Система призначена для створення тестів, оцінки результатів тестування, обробці статистичних даних і моніторингу якості навчання.

In the article the network system is presented for testing of knowledges. The system is used for testing of knowledges in an educational center for the study of accountings informative methods. The system is intended for creation of tests, estimation of testing results, to processing of statistical data and monitoring of quality of studies.
22. Петльований П. В., Коваленко А. М. Моделювання полівимірювальних п’єзокерамічних комп’ютеризованих систем з автономними джерелами живлення
У статті приведені результати дослідження полівимірювальної п’єзокерамічної комп’ютеризованої системи з автономними джерелами живлення за допомогою пакету програм LABVIEW. Приведена отримана схемо-функціональна модель для дослідження системи в цілому.

In the article researches of multidimensional piezoceramical of the computer-controlled system are resulted with the autonomous sources of feed by the package of the programs of LABVIEW. Skhemo-functional model is got for research of the system on the whole.
23. Томашевський В. М., Новіков Ю. Л., Камінська П. А. Огляд сучасного стану систем дистанційного навчання
У статті проведено аналітичний огляд функціональних можливостей сучасних систем дистанційного навчання, розглянуті їх переваги і недоліки, надані рекомендації для їх вибору.

In paper the state-of-the-art review of functionality of modern systems of remote training is spent, their advantages and lacks are considered recommendations about their choice are given.
24. Гожий О. П. Основные аспекты применения информационных технологий в задачах сценарного планирования
В статье рассмотрены основные аспекты применения информационных технологий для решения задач сценарного планированиия. Приведена классификация сценариев и методов сценарного планирования. Представлена схема обработки информации при построении сценариев. Описан многомодельный подход к решению задач сценарного планирования. Представлена архитектура информационно- аналитической системы.

The basic aspects of application of information technologies are considered in the article for the decision of tasks of scenario planning. Classification of scenarios and methods of the scenario planning is resulted. The chart of treatment of information is presented at the construction of scenarios. The multimodel going is described near the decision of tasks of the scenario planning. Architecture of information and analytical system is presented.
25. Добрушкін Г. О., Данилов В. Я. Порівняння якості мел- та барк-частотних кепстральних коефіцієнтів для параметризації мовних сигналів
В даній статті представлені результати дослідження якості параметризації звукового сигналу кепстральними коефіцієнтами, частотна шкала яких викривлена трьома різними методами – використовуючи Барк-, Мел- і рівномірну шкали. Представлено теоретичний опис і емпіричні витоки Барк- і Мел-частотної шкали. Дослідження проведені на великій кількості тестових наборів з моделюванням різних варіантів зовнішніх шумових завад і різним рівнем сигнал/шум корисного сигналу. Результати роботи підтверджують те, що використання викривлених частотних шкал дозволяє досягти відчутно кращої якості параметризації сигналу в умовах низьких рівнів відношення сигнал/шум вхідного сигналу.

This article investigates the quality of three different speech signal parameterization methods – cepstral coefficients, based on mel-frequency warp scale (MFC), bark-frequency warp scale (BFC) and on uniform scale (UFC). The theoretical description and empirical origins of Bark and Mel-frequency scales are presented. Investigations were carried out on a large number of test speech signals with wide variety of external noise and SNR level of useful signal were modeled. The results of the study confirm that the use of the frequency-warping scale dramatically increase recognition quality in heavy noised environment.
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНФОРМАТИКИ
26. Кутковецький В. Я. Теоретичні основи мереж потоків
Розроблені теоретичні основи аналізу мереж потоків на базі схем заміщення та двох взаємнопов’язаних і взаємносуперечливих систем законів для визначення розподілу потоків α та β по дугах мережі. Запропоновані методи визначення розподілу максимального потока по дугах мережі та визначення мінімальних відстаней.

Developed the theoretical principles for analysis of networks with flows based on equivalent circuits and two interconnected and mutually contradictory sets of laws to determine the distribution of flows α and β along the arcs of the network. Proposed methods to calculate the maximum flow’s distribution along the arcs of network and of the minimum distance.
27. Кутковецький В. Я. Помилкове збільшення шляхів у класичній задачі комівояжера
Математична вимога одноразових відвідин міст може штучно збільшити шлях комівояжера. Асиметричні та симетричні задачі повинні розв’язуватись у чотири етапи: складання матриці комівояжера по реальній мережі кодування шляхів матриці при можливості багаторазового відвідування міст розв’язок кодованої задачі комівояжера з одноразовими відвідинами міст декодування рішення для його практичної реалізації при можливості багаторазових відвідин міст.

The mathematical only once visit request to the station may artificially increase the way of traveling salesman. Symmetrical and asymmetrical problems must be solved in four stages: composition of traveling salesman matrix on the real network the matrix codifying with repeated visits permission to the stations the codified matrix solution with only once visit request the decodifying of solution with repeated visits permission to the stations for real fulfillment.