МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ СКЛАДНИХ СИСТЕМ
1. Бідюк П.І., Терентьєв О.М., Коновалюк М.М. Байєсівські мережі в технологіях інтелектуального аналізу даних
Запропоновано огляд методів побудови (навчання) структури мереж Байєса. Показано, що на сьогодні існує множина методів структурного навчання МБ та критеріїв оптимізації, які можна використати при їх побудові. Тому вибір методу навчання структури мережі повинен ґрунтуватись на докладному поглибленому аналізі задачі, яка розв’язується за допомогою мережі, та можливості отримання достовірних експертних і статистичних даних.
Ключові слова: Мережі Байеса, критерії оптимізації, інтелектуальний аналіз даних.

Предложен обзор методов построения (обучения) структуры сетей Байеса (СБ). Показано, что на сегодня существует множество методов структурного обучения СБ и критериев оптимизации, которые можно использовать при их построении. Поэтому выбор метода обучения структуры сети должен базироваться на углубленном анализе задачи, которая решается с помощью сети, и возможности получения достоверных экспертных и статистических данных.
Ключевые слова: Байесовские сети, критерии оптимизации, интеллек-туальный анализ данных.

A review is proposed of structural learning for Bayesian networks (BN). It is shown that today exists a wide set of structural learning methods for BN as well optimization criteria that could be used for learning. That is why the selection of learning method should be based on profound analysis of the problem to be solved by BN and the possibility of obtaining truthful expert and statistical data.
Key words: Bayesian networks, Optimization criteria, DATA Mining.
2. Яремчук О Я., Данилов В.Я. Системне планування розвитку туристичної галузі Тернопільської області
В даній роботі, використовуючи особливості прямого та оберненого процесів системного планування, пропонується сценарій майбутнього розвитку туристичної сфери, на прикладі Тернопільської області. Використовується комбінований процес планування для розгляду взаємодії між різними акторами, які впливають на майбутнє туристичної сфери області. Розглядаються цілі кожного актора, можливі майбутні сценарії, проблеми, пов’язані з досягненням бажаних сценаріїв.
Ключові слова: перший прямий процес, обернений процес, сценарії.

В данной работе, используя особенности прямого и обратного процессов системного планирования, предлагается сценарий будущего развития туристи-ческой сферы, на примере Тернопольской области. Используется комбиниро-ванный процесс планирования для рассмотрения взаимодействия между разными актерами, которые влияют на будущее туристической сферы области. Рассматриваются цели каждого актера, возможные будущие сценарии, проблемы, связанные с достижением желаемых сценариев.
Ключевые слова: первый прямой процесс, обратный процесс, сценарии.

In this work, using peculiarities of direct and reverse processes of system planning, the scenario of future development of tourist sphere is suggested, on the example of Ternopilskiy region. A combined process of planning is used to examine the interaction between different actors, which influence upon future of tourist sphere of the region. The objects of every actor, probable future scenarios, difficulties, which are connected with the achievement of eligible scenarios, are examined.
Key words: the first direct process, reverse process, scenario.
3. Бідюк П.І., Торовець Т.А. Оцінювання часової структури станів позичальників банків за марковськими ланцюгами
Для прогнозування часової структури станів позичальників запропоновано підхід на основі ланцюгів Маркова. Кожний «часовий кошик» вважається станом скінченного дискретного ланцюга. Для оцінювання матриці перехідних ймовірностей у випадку невідомої історії індивідуальних переходів використано МНК з лінійними обмеженнями у вигляді нерівностей. Оцінка матриці перехідних ймовірностей дає можливість прогнозувати вектор станів позичальників.
Ключові слова: Ланцюги Маркова, Метод найменших квадратів, вектор станів.

Для прогнозирования временной структуры состояний заемщиков предложен подход на основе цепей Маркова. Каждая «временная корзина» рассматривается как состояние конечной дискретной цепи. Для оценивания матрицы переходных вероятностей использован МНК с линейными ограничениями в виде неравенств. Оценка матрицы переходных вероятностей дает возможность спрогнозировать вектор состояний заемщиков.
Ключевые слова: Марковские цепи, Метод наименьших квадратов, вектор состояний.

To predict the temporal structure of states of bank loan borrowers an approach is proposed that is based on Markov chains. Each “temporal basket” is considered as a state of finite discrete chain. To estimate the matrix of transition probabilities in a case of unknown history of individual transitions LS method was used with linear inequality type restrictions. The estimate of transition probabilities matrix provides a possibility to forecast a borrower state vector.
Key words: Markov chains, Method of less squares, state vector.
4. Томашевський В.М., Новіков Ю.Л., Каменська П.А. Моделі процесів адаптивного навчання
У статті запропоновано новий підхід до створення адаптивних систем навчання з використанням понятійної моделі. Побудовані імітаційні моделі для класичного та адаптивного навчання. Отримані результати моделювання показали переваги запропонованого підходу.
Ключові слова: адаптивні системи навчання, імітаційні моделі для класичного навчання, імітаційні моделі для адаптивного навчання.

В статье предложен новый подход к созданию адаптивных систем обучения с использованием понятийной модели. Построены имитационные модели для классического и адаптивного обучения. Полученные результаты моделирования показали преимущества предложенного подхода.
Ключевые слова: адаптивные системы обучения, имитационные модели для классического обучения, имитационные модели для адаптивного обучения.

The article offered the new approach to creation of adaptive systems of training with usage of conceptual model. Simulation models are constructed for classical and adaptive learning. The received results of modelling have shown advantages of the offered approach.
Key words: adaptive teaching systems, simulation models for the classic teaching, simulation models for the adaptive teaching.
5. Іванов В.О. Основні сутності розподіленої системи моделювання дорожнього руху та їх формальні моделі
Запропонована загальна архітектура розподіленої системи моделювання дорожнього руху, визначені основні сутності системи. Показано, як транспортна мережа представляється в системі моделювання. Наведена UML-діаграма класів системи, яка показує зв’язок між сутностями системи.
Ключові слова: розподілена система моделювання дорожнього руху, транспортна мережа.

Предложена общая архитектура распределенной системы моделирования дорожного движения, определены основные сущности системы. Показано как транспортная сеть представляется в системе моделирования. Приведена UML-диаграмма классов системы, которая отображает связь между сущностями системы.
Ключевые слова: распределенная система моделирования дорожного движения, транспортная сеть.

The general architecture of distributed traffic simulation system is proposed in the article. The main entities of the system are determined. The way of traffic network representation in the simulation system is shown. The UML-diagram of system classes, demonstrating the connection between the entities of the system, is also proposed in the article.
Key words: distributed traffic simulation system, Traffic network.
6. Бідюк П.І., Коршевнюк Л.О. Система для оцінювання і прогнозування стану підприємства на основі мереж Байєса
Досліджується технологія розробки експертної системи на основі мереж Байєса – сучасного ймовірнісного інструментарію моделювання процесів та формування висновку. Розглядається приклад побудови мережи Байєса для розв’язання задачі оцінювання привабливості стратегій розвитку підприємства. Запропонована в роботі послідовність побудови байєсівських мереж довіри може бути використана при моделюванні процесів довільної природи.
Ключові слова: прийняття рішень, система підтримки прийняття рішень, експертна система, аналіз стану процесу, мережа Байєса.

Исследуется технология разработки экспертной системы на основе сетей Байеса – современного вероятностного инструментария моделирования про-цессов и формирования выводов. Рассматривается пример построения сети Байеса для решения задачи оценивания привлекательности стратегий развития предприятия. Предложенная в работе последовательность построения байесов-ских сетей доверия может быть использована при моделировании процессов различной природы.
Ключевые слова: принятие решений, система поддержки принятия решений, экспертная система, анализ состояния процесса, сеть Байеса.

The article proposes the technology for development of expert system (a type of decision support system) based on Bayesian networks – the modern probabilistic method for process modeling and inference. An example of Bayesian network constructing for estimation of enterprise development strategy is considered. The proposed procedure of Bayesian network construction could be used for modeling the processes of various nature.
Key words: decision making, decision support system, expert system, process state analysis, Bayesian network.
7. Лагно В.І., Стогній В.І. Побудова диференційних моделей у релятивістській фізиці
Отримано всі нееквівалентні реалізації алгебр Лі груп Пуанкаре Р(1,1) та Р(1,2) в класі векторних полів Лі в просторах двох і трьох незалежних та однієї залежної змінних. Також побудовано нові диференціальні рівняння з частинними похідними другого порядку в дво- та тривимірному просторі-часі, інваріантні відносно груп Пуанкаре Р(1,1), Р(1,2).
Ключові слова: Група Пуанкаре, алгебра Лі, реалізація групи, інваріантне рівняння.

Получены все неэквивалентные реализации алгебр Ли групп Пуанкаре Р(1,1) и Р(1,2) в классе векторных полей Ли в пространствах двух и трех независимых и одной зависимой переменных. Также получены новые дифференциальные уравнения в частных производных второго порядка в двух- и трехмерном пространстве-времени, инвариантные относительно групп Пуанкаре Р(1,1), Р(1,2).
Ключевые слова: Группа Пуанкаре, алгебра Ли, реализация группы, инвариантное уравнение.

We have constructed all inequivalent realizations of the Lie algebras of the Poincare groups Р(1,1) and Р(1,2) by Lie vector fields in spaces of two and three independent and one dependent variables. We have also obtained new second-order partial differential equations in two- and three-dimensional space-time invariant under the groups Р(1,1) and Р(1,2).
Key words: Poincare group, Lie algebra, realization of the group, invariant equation.
8. Трунов А.Н. Гидродинамическая задача о колебаниях подводного аппарата
Методами гидродинамической теории качки решена в приближенной поста-новке краевая задача теории потенциала о возмущенном движении жидкости, вызванном колебаниями полностью погруженного подводного аппарата, выведены формулы для расчета гидродинамических сил.
Ключевые слова: гидродинамика, качка, колебания, краевая задача, погруженный подводный аппарат.

Методами гідродинамічної теорії хитавиці розв’язана у наближеній постановці краева задача теорії потенціалу про збурений рух рідини, що викликано коливаннями повністю зануреного підводного апарату, виведені формули для розрахунків гідродинамічних сил.
Ключові слова: гідродинаміка, качка, коливання, крайова задача, занурений підводний апарат.

Boundary-value problem solved by the methods of naval hydrodynamics which is made as approximated solution of the potential theory on fluid motion disturbed by oscillations on of the floating underwater robot, the mathematical forms for calculations of hydrodynamic forces are obtained as well.
Key words: hydrodynamics, tossing, vibrations, task, submerged submarine vehicle.
9. Кутковецький В.Я. Ітераційний метод оптимізації дискретних задач математичного програмування з лінійними нерівностями
Розроблений багатокритеріальний дискретний метод оптимізації матема-тичної моделі з упорядкованим розміщенням значень лінійних чи нелінійних функцій мети на поверхні ділянки існування рішень при лінійних обмеженнях.
Ключові слова: ітераційний метод, дискретні задачі, математичне програмування, лінійні нерівності.

Разработан многокритериальний дискретний метод оптимизации матема-тической модели с упорядоченным размещением значений линейных или нелинейных функций цели на поверхности участка существования решений при линийных ограничениях.
Ключевые слова: итерационный метод, дискретные задачи, матема-тическое программирование, линейные неравенства.

The multicriterial numerical discrete method is developed for optimization of mathematical models with regularized nonlinear or linear goal functions and linear restraints in Operations Research.
Key words: iteration method, discrete tasks, mathematical programming, linear inequalities.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
10. Пелешко Д.Д., Кустра Н.О., Ковальчук Ю.А. Частотна фільтрація набору на основі квантування параметрів моделей представлення зображень
Запропоновано фільтрацію наборів однотипних зображень, яка базується на побудові інтервальних оцінок для частот, отриманих у результаті квантування множини параметрів моделей представлення зображень набору. На основі отриманого зворотного перетворення частотні інтервальні оцінки можуть бути переведені в параметричні. Проведено порівняльний аналіз результатів частотної фільтрації з фільтрацією за параметрами. На основі практичних експериментів визначено особливості використання різних параметрів.
Ключові слова: фільтрація наборів однотипних зображень, інтервальні оцінки, фільтрація за параметрами.

Предложено фильтрацию наборов изображений, основанную на построении интервальных оценок для частот, полученных в результате квантирования множества параметров моделей представления набора зображений. Проведено сравнительный анализ результатов частотной фильтрации с фильтрацие за параметрами. На базе практических экспериментов определено особенности использования различных параметров.
Ключевые слова: фильтрация наборов изображений, интервальные оценки, параметрическая фильтрация.

There is proposed the filtration of the sets of similar images that is based on the build of the frequency interval estimate. The estimate is received from quantification of parameters of the model presentation images parameters. There is developed conversion from frequency space to parameters space for the receiving of parameter interval estimate. Comparative analysis of the results of parameter filtration and frequency filtration is realized. There is defined features of various parameters use.
Key words: filtration of the sets of similar images, the frequency interval estimate, parameter filtration.
11. Кондратенко В.Ю., Коробко О.В., Кондратенко Ю.П. Спеціалізована комп’ютерна система для планування і оптимізації маршрутів при транспортуванні рідинних вантажів
Стаття присвячена дослідженню проблеми оптимізації процесів транспор-тування рідинних продуктів на морських нафтотранспортних комплексах. Наведено алгоритм оптимального вибору резервуарів для здійснення операцій відвантаження нафтопродуктів. Розв’язується задача планування і оптимізації маршрутів вантажопотоків на морських нафтових терміналах, що мають розгалужені системи трубопроводів і резервуарних парків. Запропонована структура й алгоритми спеціалізованої комп’ютерної системи підтримки прийняття рішень (СППР) забезпечують вибір оптимального маршруту для транспортування рідинних вантажів та його корекцію у випадку фіксації системою аварійних ситуацій на окремих дільницях вантажних трубопроводів.
Ключові слова: вантажопотік, оптимальний маршрут, СППР, корекція в реальному часі, алгоритм Дейкстри, цілочисельне програмування.

Статья посвящена исследованию проблем оптимизации процессов транспор-тировки жидких продуктов на морских нефтетранспортных комплексах. Приведен алгоритм оптимального выбора резервуаров для осуществления операций отгрузки нефтепродуктов. Решается задача планирования и оптими-зации маршрутов грузопотоков на морских нефтяных терминалах, имеющих разветвленные системы трубопроводов и резервуарных парков. Предложенная структура и алгоритмы специализированной компьютерной системы поддержки принятия решений обеспечивают выбор оптимального маршрута для транспортировки жидких грузов и его коррекцию в случае фиксации системой аварийных ситуаций на отдельных участках грузовых трубопроводов.
Ключевые слова: грузопоток, оптимальный маршрут, СППР, коррекция в реальном времени, алгоритм Дейкстры, целочисленное программирование.

The article is devoted to the study of shipping processes optimization problem for liquid products on oil terminals and marine stations. An algorithm of optimal tanks selection for loading is given. This article solves the problem of freight flow routes planning and optimisation at offshore oil terminals, with extensive system of pipelines and tanks. The proposed structure and algorithms for computer decision support system provides optimal routes forming for product transportation while the process of lading the marine tankers and their correction in case of occurring emergency situation on the separate zones of freight pipelines.
Key words: freight flow, optimal route, DSS, correction in real time, Dijkstra’s algorithm, integer programming.
12. Голобородько А.М., Савкевич О.С., Денисов А.О. Розробка адаптивної системи управління високовольтним пристроєм для очистки лиття на базі нейро-нечіткого регулятора
Дана робота присвячена дослідженню та розробці адаптивної системи управління установкою електрогідравлічної очистки лиття (ЕГОЛ), що базується на використанні системи нечіткогої логічного висновку та нейро-нечітких мереж, для підвищення показників ефективності та стабільност роботи. Стратегія та оптимальний вибір функцій були обговорені. Результати моделювання представлені для перевірки продуктивності адаптивного управління.
Ключові слова: нечітка логіка, нечіткі нейронні мережі, електрогідравлічна установка.

Данная работа посвящена исследованию и разработке адаптивной системы управления установкой электрогидравлической очистки литья (ЕГОЛ), основанной на использовании систем нечеткого логического вывода и нейро-нечетких сетей, для повышения показателей эффективности и стабильности работы. Стратегия и оптимальный выбор функций обсуждались. Результаты моделирования представлены для проверки производительности адаптивного управления.
Ключевые слова: нечеткая логика, нечеткая нейронная сеть, электро-гидравлическая очистка.

This paper presents research and development of adaptive control system of electrical discharge fettling a casting device, which is based on system of fuzzy logic resume and neuro-fuzzy networks usage for indices of effectiveness increasing and consistency of operation. Strategy and optimal track selection subject to an associated cost function are discussed. Simulation results are shown to validate the performance of adaptive control.
Key words: fuzzy logic, neuro-fuzzy network, electrical discharge fettling.
13. Кравець І.О., Скулімовський Д.В. Дослідження використання нейронних мереж та асоціативної машини для задач класифікації несправностей приладів 125_Toc229843328
Досліджено ефективність використання асоціативної машини з трьох нейронних мереж квантування навчального вектора для задачи класифікації несправності приймача. Розглнуті стратегії розпізнавання складанням та розпізнавання голосуванням.
Ключові слова: асоціативна машина, квантування навчального вектора, розпізнавання голосуванням.

Исследована эффективность применения ассоциативной машини из трех нейронных сетей квантирования обучающего вектора для задачи классификации неисправностей приемника. Расссмотрены стратегии разпознаванния голосо-ванием и распознавания сложением.
Ключевые слова: асоциативная машина, квантование обучаемого вектора, распознавание голосованием.

The efficiency of associated machine from 3 neuron nets is researched. The learning vector quantifications neuron nets are realized for classification of technical device work. There are researched the addition recognizing and voting recognizing of associated machine.
Key words: associated machine, the learning vector quantification, voting recognition.
14. Калініна І.О Особливості застосування генетичних алгоритмів у задачах прогнозування
У статті розглядаються особливості алгоритму LGAP та можливість його застосування до вирішення задач прогнозування. Приведено схему алгоритму та розглянуті питання обчислення точності прогнозу.
Ключові слова: Алгоритм LGAP, задачі прогнозування, колективний прогноз.

В статье рассматривается особенности алгоритма LGAP, и возможность его применения при решении задач прогнозирования. Приведена схема алгоритма и рассмотрены вопросы точности прогноза.
Ключевые слова: Алгоритм LGAP, задачи прогнозирования, коллективный прогноз.

In the article examined the feature of algorithm of LGAP, and possibility of his application at the decision of tasks of prognostication. The chart of algorithm is resulted and the questions of exactness of prognosis are considered..
Key words: Algorithm of LGAP, tasks of prognostication, collective prognosis.
15. Глибовець А.М., Гороховський С.С., Піка А.А. Aгенти для рекомендацій у колаборативних середовищах
У роботі проаналізовано технології створення рекомендаційних систем. Для ефективного розв’язання задач дизайну рекомендаційних систем у колабора-тивних середовищах досліджено особливості застосування агентів. Запропо-нована агентна архітектура системи для рекомендації вибіркових курсів. Описано створений прототип рекомендаційної системи.
Ключові слова: рекомендаційні системи, колаборативні середовища, агентна архітектура.

В работе проанализированы технологии создания рекомендационных систем. Для эффективного решения задач дизайна рекомендационных систем в колаборативных средах изучены особенности применения агентов. Предложена агентная архитектура системы для рекомендации выборных курсов. Описан созданый прототип рекомендационной системы.
Ключевые слова: рекомендационные системы, колаборативные среды, агентная архитектура.

In this work technologies which are used for recommender systems creation are analyzed. Peculiarities of using software agents for efficient recommender systems in collaborative environments design problem solving are researched. New agent architecture of recommender system for optional courses recommendation is proposed. Recommender system prototype created is described.
Key words: recommender system, collaborative environments, agent architecture.
16. Гожий О.П., Бурлаченко І.І. Застосування еталонного методу агрегування оптимальних оцінок у задачах багатокритеріальної оптимізації
У статті розглядаються методи агрегування оптимальних оцінок у задачах багатокритеріальної оптимізації. Детально розглядається еталонний метод агрегування та приклад використання цього методу. Розроблено програмне забезпечення для реалізації еталонного методу агрегування.
Ключові слова: методи агрегування, Парето-оптимальні рішення, еталонний метод агрегування.

В статье рассматриваются методы агрегации оптимальных оценок в задачах многокритериальной оптимизации. Детально рассматривается эта-лонный метод агрегации и пример использования этого метода. Разработано программное обеспечение для реализации эталонного метода агрегации.
Ключевые слова: методы агрегации, Парето-оптимальные решения, эталонный метод агрегирования.

In the article examined the methods of aggregation optimal of estimations, and possibility of his application at task of multiobjective optimization . Consider in detail the reference method of aggregation and an example of using this method The chart of algorithm is resulted and the questions of exactness of prognosis are considere . The software for the implementation of the standard method of aggregation.
Key words: methods of aggregation, Pareto-optimal solutions, a reference method of aggregation.
17. Мусієнко М.П., Дідук В.А., Куценко С.В. Моделювання гетерогенних М2М мереж для промислових об’єктів
У статті приведені дані результатів дослідження з розробки нових методів автоматичного розрахунку параметрів мереж для промислових об’єктів на відкритих місцевостях, а також отримані моделі для розрахунку довжини інформаційних каналів всередині приміщень, що дозволяє застосовувати розрахунки параметрів мереж для закритих приміщень. Результати роботи можуть бути застосовані при комп’ютерному моделюванні для графічного представлення результатів обрахунків.
Ключові слова: гетерогенні мережі, бездротові технології, ZigBee.

В статье приведены данные результатов исследования по разработке новых методов автоматического расчета параметров сетей для промышленных объектов на открытых местностях, а также получены модели для расчета длины информационных каналов внутри помещений, что позволяет применять расчеты параметров сетей для закрытых помещений. Результаты работы могут быть применены при компьютерном моделировании для графического представления результатов расчета.
Ключевые слова: гетерогенные сети, беспроводные технологии, ZigBee.

In article the data of results research on working out new methods of automatic calculation parametres of networks for industrial targets on open districts is cited, and also models for calculation of length information channels in premises that allows to apply calculations of parametres networks to the closed premises are received. Results of work can be applied at computer modelling to graphic representation results of calculation.
Key words: heterogeneous computer networks, wireless technologies, ZigBee.
18. Литвиненко В.І. Побудова штучних імунних систем
У роботі виконаний аналіз основних компонентів обчислювальних моделей, заснованих на імунній парадигмі. Розглянуті й проаналізовані основні типи атрибутів і схеми вистави простору форм. Виконаний аналіз обчислення афінності для різних видів простору форм при розв’язку задач розпізнавання та класифікації. Описані основні оператори, використовувані в штучних імунних системах. На основі проведеного аналізу запропонована методологія синтезу та конструювання імунних алгоритмів і гібридних імунних систем.
Ключові слова: штучна імунна система, алгоритм клонального добору, алгоритм негативного добору, штучна імунна мережа, конструювання імунних алгоритмів, конструювання гібридних імунних алгоритмів.

В работе выполнен анализ основных компонентов вычислительных моделей, основанных на иммунной парадигме. Рассмотрены и проанализированы основные типы атрибутов и схемы представления пространства форм. Выполнен анализ вычисления аффинности для разных видов пространства форм при решении задач распознавания и классификации. Описаны основные операторы, используемые в искусственных иммунных системах. На основе проведенного анализа предложена методология синтеза и конструирования иммунных алгоритмов и гибридных иммунных систем.
Ключевые слова: искусственная иммунная система, алгоритм клонального отбора, алгоритм отрицательного отбора, искусственная иммунная сеть, конструирование иммунных алгоритмов, конструирование гибридных иммунных алгоритмов.

In work the analysis of the basic components of computing models based on an immune paradigm is made. The basic types of attributes and the scheme of representation of space of forms are considered and analysed. The analysis of calculation of affinity for different kinds of space of forms is made at the decision of problems of recognition and classification. The basic operators used in artificial immune systems are described. On the basis of the spent analysis the methodology of synthesis and designing of immune algorithms and hybrid immune systems is offered
Key words: аrtificial immune system, algorithm clonal selection, algorithm negative selection, an artificial immune network, designing of immune algorithms, designing of hybrid immune algorithms.
ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИКИ
19. Глибовець М.М., Гороховський С.С., Cтукало М.С. Проблеми координації в розподілених обчисленнях
В роботі проаналізовані дві основні моделі координації в розподілених обчисленнях: data-driven (стан обчислень на будь-який момент часу визначається даними, що отримуються або передаються та фактичною конфігурацію скоординованих компонентів) та control-driven (в основу координації покладено спільний простір даних, який є асоціативною структурою даних). Крім виділених стилістичних відмінностей між цими координаційними моделями, які впливають на ступінь розділення обчислювальних та координаційних частин, зазначено і різне застосування. Приведений короткий опис координаційної класичної моделі Linda та її імплементацій, показує простоту привнесення координаційних механізмів до будь-якої мови програмування.
Ключові слова: розподілені системи, data-driven, control-driven, координаційна модель Лінда.

В работе проанализированы две основные модели координации в распределенных расчетах data-driven (состояние расчетов на любой момент времени определяется данными, которые получаются или передаются и фактической конфигурацией скоординированных компонентов) и та control-driven (в основу координации положено общее пространство данных, которое является ассоциативной структурой данных). Кроме выделенных стилистических отличий между этими координационными моделями, которые влияют на степень разделения расчетных и координациооных частей, обозначено и разное применения. Приведенное короткое описание координационной классической модели Linda и ее имплементаций, показывает простоту внесения коородинационных механизмов в любой язык программирования.
Ключевые слова: распределенные системы, data-driven, control-driven координационная модель Линда.

Two major models of coordination in distributed systems are analyzed: data-driven (the state of computation at any moment of time is determined by the data received or transmitted and by the actual configuration of the coordinated components) and control-driven (a shared data space in the form of an associative data structure is the basis of the coordination). Besides the named stylistic differences between the coordination model, which impact the degree of distribution between computational and coordination parts, some differences in applications are also considered. The given brief description of the classic coordination model Linda and of its implementations demonstrates the simplicity of injecting coordination tools into any programming language.
Key words: distributed systems,data-driven, control-driven, coordination model Linda.
20. Ханин И.Г., Поляков М.В., Борматенко Н.В. Место и роль семиотики в решении проблем организации управления и информационных технологий
Существующая семиотика носит гуманитарный характер. Однако решение проблем организации управления и информационных технологий требует создания фундаментальной семиотики на основе новых парадигм. Применение фундаментальной семиотики к различным областям практической деятель-ности (обработке данных, финансам, проектированию, организации управления объектами национальной экономики и т. д.) ведёт к созданию прикладных семиотик. Предложено направление реализации этой проблемы на основе системно-семиотической парадигмы и ведущихся на её основе разработок фундаментальной и прикладных семиотик.
Ключевые слова: семиотика, организация управления объектами национального хозяйства, системно-семиотическая парадигма, семантические технологии.

Існуюча семіотика має гуманітарний характер. Однак вирішення проблем організації управління та інформаційних технологій потребує створення фундаментальної семіотики на засаді нових парадигм. Застосування фундаментальної семіотики до різних галузей практичної діяльності (обробки даних, фінансів, проектування, організації управління об’єктами національної економіки тощо) веде до створення прикладних семіотик. Запропоновано напрям реалізації цієї проблеми на засадах системно-семіотичної парадигми і розробок фундаментальної та прикладної семіотик, що проводяться на її основі.
Ключові слова: семіотика, організація управління об’єктами національного господарства, системно-семіотична парадигма, семантичні технології.

The existing semiotics is a humanitarian science. However to solve the problems of the controlling organization we need a fundamental science on the base of new paradigms. When we use it in the different areas of human activities (data processing, finances, projecting, national economics controlling organization etc.) we get an applied science. This article suggests the direction to solve this problem on the base of the systemic-semiotic paradigm which is the base for the development fundamental and applied semiotics’.
Key words: semiotics, systemic-semiotic paradigm, national economics controlling organization, semantic technologies.
21. Фісун М.Т., Гаманюк С.Ю. Дослідження продуктивності файлообміну за протоколкм p2p та розробка програмного забезпечення торрент-трекера для сервера мережі
Проведено дослідження існуючих видів файлобміних p2p-мереж та їх програмного забезпечення. Для локальной мережі міста за базову обрано мережу за протоколом BitTorrent, для підвищення проуктивності якої розроблено програмне забезпечення Torrent-Tracker. Модернізована таким чином міська марежа стала мати суттєво кращі характеритсики.
Ключові слова: р2р мережі, файлобмін, Bitt Torrent.

Проведено исследование существующих видов файлообменных p2p-сетей и их программного обеспечения. Для локальной сети города как базовая была выбрана сеть по протоколу BitTorrent, для повышения продуктивности которой разработано программое обеспечение Torrent-Tracker. Модернизированная таким образом городская сеть стала иметь существенно улучшенные харак-теристики.
Ключевые слова: р2р cети, файлобмен, Bitt Torrent.

The file exchange of p2p-net and their software are researched. For a wide network of the city as basic chosen protocol BitTorrent and for increasing of performance developed software Torrent-Tracker. Upgraded so network of city became a much better.
Key words: р2р network, file exchange, Bitt Torrent.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І СУСПІЛЬСТВО
22. Мейжис І.А., Гожий О.П., Єрещенко В.О., Козуб О. Використання методу рангових решіток у дослідженнях соціальних проблем
Стаття присвячена дослідженню цінностей з використанням методів якісного аналізу та комп’ютерних технологій у соціологічних дослідженнях та використання методу репертуарних решіток, для вивчення соціальних уявлень про цінності.
Ключові слова: комп’ютерні технології в соціальних дослідженнях, рангові решітки, соціальні уявлення про цінності.

Статтья посвящена исследованию ценностей с использованием методов качественного анализа и компьютерных технологий в социологических исследованиях, и использовании метода репертуарных решеток для изучения социальных представлений о ценностях.
Ключевые слова: компьютерные технологии в социальных исследования, ранговые решетки, социальные представления о ценностях.

The article is devoted research of values with the use of methods of high-quality analysis and computer technologies in sociological researches, and the use of method of repertoire grates, for the study of social presentations about ціності.
Key words: computer technology is in social researches, grade grates, social pictures of values.
23. Чирун Л.Б. Проблеми побудови інформаційного простору в сучасному суспільстві
У статті розглядається роль інформаційних та комунікаційних технологій у побудові інформаційного суспільства, а також вплив ІКТ на процес розвитку та зростання конкурентоспроможності країн.
Ключові слова: інформаційна технологія, інформаційне суспільство.

В статье рассматривается роль информационных технологий в построении информационного общества, а также влияние ИКТ на процесс развития и роста конкурентоспособности стран.
Ключевые слова: информационная технология, информационное общество.

The article examines the role of information and communication technologies in building the information society and the impact of ICT on development and growth of competitiveness of countries.
Key worlds: information technology, informative society.
24. Павлов Д. Г. Модель поведінки зловмисників при розміщенні інтернет-реклами із схемою оплати за тисячу показів
Розглядається взаємодія суб’єктів в процесі створення та проведення рекламних кампаній в Інтернеті. Розроблена одна з можливих моделей поведінки зловмисників при розміщені реклами з схемою оплати за тисячу показів. Продемонстрована можливість застосування вейвлет-перетворення для аналізу отриманих часових рядів.
Ключові слова: інтернет-реклама, плата за тисячу показів, CPM, вейвлет-перетворення.

Рассматривается взаимодействие субъектов в процессе создания и проведения рекламных кампаний в Интернете. Разработана одна из возможных моделей поведения злоумышленников при размещении рекламы по схеме оплаты за тысячу показов. Продемонстрирована возможность применения вейвлет-преобразования для анализа получающихся временных рядов.
Ключевые слова: интернет-реклама, плата за тысячу показов, СРМ, вейвлет-превращение.

Interaction between Internet-advertising participants is considered. One of the possible fraudster behavior models in cost-per-mille advertising system has been developed. Possibility of wavelet transform application for received time series analysis is shown.
Key words: іnternet-advertising, paying for thousand shows, CPM, veyvlet-transformation.
25. Чертов О.Р. Учетные и аналитические информационные системы в области статистики населения
У зв’язку з початком нового десятилітнього раунду проведення переписів актуальним є проробка питань розробки статистичних інформаційних систем. В статті проаналізовано їх функціональне призначення, відмінність між переписними обліковими і аналітичними інформаційними системами. Виділено новий архітектурний рівень таких систем, відповідальний за інтелектуальний аналіз статистичних даних.
Ключові слова: перепис, інформаційно-облікова система, інформаційно-аналітична система, інтелектуальний аналіз даних.

В связи с началом нового десятилетнего раунда проведения переписей актуальным является проработка вопросов разработки статистических информационных систем. В статье проанализировано их функциональное назначение, отличия между переписными учетными и аналитическими инфор-мационными системами. Выделен новый архитектурный уровень таких систем, ответственный за интеллектуальный анализ статистических данных.
Ключевые слова: перепись, информационно-учетная система, инфор-мационно-аналитическая система, интеллектуальный анализ данных.

The start of new decennial census round turns the issues of statistical information systems development into an urgent problem. In the paper, their functionalities and the differences between census OLTP and OLAP systems are analyzed. Besides, we mark out the novel architectural level which is responsible for data mining of statistical data.
Key words: census, informative-registration system informative-analytic system intellectual analysis of data.
26. Горкавченко Т.В. Формалізація визначення циклів у траспортній задачі за методом потенціалів
В основу формалізації визначення комірок, які створюють цикл, покладено вилучення з циклу комірок, у яких немає парних комірок із вантажем у рядку чи колонці. В результаті залишаються лише ті комірки, що створюють цикл. Розроблений метод може бути використаний при виконанні звичайних розрахунків та при створенні програми за допомогою ЕОМ.
Ключові слова: цикл, потенціал рядка, потенціал колонки, потенціал незаповненої комірки, перерозподіл постачання.

В основу формализации определения ячеек, которые создают цикл, положено изъятия из цикла ячеек, у которых нет парных ячеек с грузом в рядке или в колонке. В результате остаются лишь те ячейки, которые создают цикл. Разработанный метод может быть использован при выполнении обычных расчетов и при создании программы.
Ключевые слова: цикл, потенциал рядка, потенциал колонки, потенциал незаполненной ячейки, перераспределение перевозки.

In basis of formalization of determination of cells which create a cycle, withdrawals are fixed from the cycle of cells which do not have pair cells with load in a row or in a column. As a result there are only those cells which create a cycle. The worked out method can be used for implementation of ordinary calculations and at creation of the program.
Key words: a cycle, row potential, column potential, potential of the blank cell, transportation redistribution.