МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ СКЛАДНИХ СИСТЕМ
1. Данілов В.Я., Жиров О.Л., Зінченко А.Ю. Розробка СППР на основі методології системного аналізу та стратегічного менеджменту концерну «УкрГаз»
Досліджується структура активів та пасивів концерну «УркГаз» за основними видами його діяльності (постачання, транспортування, зріжений газ, інша діяльніяність), та розраховуються показники ефективності. Визначаються стратегії та місії компанії. За кожним видом стратегії на основі аналізу показників будуємо математичні моделі, робимо прогноз, за яким приймаються управлінські рішення і корегується стратегічний розвиток компанії. Досліджується вплив сезонності і тренду. Проводиться аналіз часових рядів на основі статистичних (розгляд структури і динаміки) та економетричних методів прогнозування. Серед останніх були обрані моделі авторегресії, авторегресії із ковзним середнім та авторегресії з інтегрованим ковзним середнім. Виконано порівняльний аналіз побудованих моделей та для кожного показника вибрані ті моделі, які найкраще описують його поведінку.

In work, the structure of Assets and Liabilities of the concern «UkrGaz» by the basic kinds of its activity (provision, transportation, household gas) is researched and the indexes of efficiency is calculated.The strategies and mission of the company are determined. By each kind of strategies on the base of index analysis, mathematical models were constructed and the forecast is made.We may receive administrative decision and correct a strategic development of the company by using it.The influence of seasonal prevalence and trend is investigated. The analysis of the temporary rows is
conducted on the base of statistical (consideration of the structure and dynamics) and econometrics methods of the forecasting. Amongst last, the models of autoregressions, autoregressions with moving average and autoregressions with integrated moving average are chosen. The comparative analysis of the built models is executed and for every index, the models which best describe his conduct are chosen.
2. Бідюк П.І.,Кузнєцова Н.В. Наближені методи фомування ймовірнісного висновку та їх модифікація для гібридних мереж Байєса
У роботі розглянуті основні методи формування наближеного висновку у мережах Байєса, виконаний порівняльний аналіз методів формування висновку для дискретних і гібридних мереж Байєса. На простих прикладах показано роботу алгоритмів апріорного відбору проб та зваженої правдоподібності, а також встановлені випадки, коли доцільно застосовувати ці алгоритми.

In this paper the basic approximate inference methods for Bayesian networks are considered, the comparative research of the inference methods for discrete and hybrid Bayesian networks is fulfilled. The results of application of the prior-sampling and likelihood weighting methods is shown on a simple examples and the cases in which they should be used are also defined.
3. Барилюк М.М., Данілов В.Я., Жиров О.Л. Використання методології VAR для ризик-менеджменту
У роботі досліджуються параметричні методології VaR: варіаційно-коваріаційний, експоненційний, експоненційно згладжений, ARCH/GARCH. На основі курса валют НБУ (долар, євро, рубль) за кожною з методологій виконуються розрахунки, підбираються параметри моделі та проводиться бектестинг адекватності моделей. Запропонований критерій порівняння та вибору оптимальної методології VaR. Виконано порівняльний аналіз побудованих моделей та вибрані найкращі моделі прогнозування.

The parametrical methodology of VAR: Variation-covariance, exponential, exponential smoothing, ARCH/GARCH is researched in work. On the basis of the exchange rate of NBU (dollar, euro, rouble), we have made calculations on each methodology. We have picked up parameters of model and made the backtesting of models adequacy. We also have offered criterion of comparison and a choice of optimum methodology of VAR. The comparative analysis of the constructed models was made. The best models of forecasting were chosen.
4. Мотильов К.І., Пасльон В.В. Дослідження впливу метеорологічних параметрів атмосфери на радіотезнічні методи виміру координат
Як відомо, атмосфера впливає на проходження радіохвиль, послабляючи сигнал і змінюючи напрямок його поширення. При визначенні координат космічного об’єкта за допомогою наземних вимірювальних засобів (радіолокаційні та кінотеодолітні станції) виникають похибки результату з-за проходження радіохвиль через шари атмосфери з різними характеристиками. Дана робота присвячена підвищенню точності визначення координат космічного об’єкта
шляхом обліку впливу метеорологічних параметрів атмосфери Землі на поширення радіохвиль.

As known, Earth atmosphere influences the radio wave passing attenuating a signal and changing the direction of its propagation. Errors appear by definition the spacecraft’s coordinates with help of ground-based instruments (radar and cine-theodolite set) because of radio waves’ passing through atmospheric layers with different characteristics. Current paper is dedicated to the enhancement of spacecraft’s coordinates accuracy definition by accounting Earth atmosphere’s meteorological
parameters at the radio wave propagation.
5. Пелешко Д.Д., Пасєка М.С. Використання характеристик енергетичної теорії моделей стохастичних сигналів для вирішення задачі суміщення однотипних зображень в наборі
Звуженням майже фактор простору шляхом вирішення задачі пошуку кореляційного максимуму розв’язана задача суміщення однотипних зображень. Майже фактор простір отриманий внаслідок звуження топологічного простору покриття зображення побудованого на основі введення напів метрик для характеристик енергетичної теорії лінійних моделей стохастичних сигналів. Приводяться результати порівняльного аналізу швидкості роботи різних алгоритмів суміщення зображень у наборах.

Constriction of almost factor space by means of solving the problem of correlation maximum searching is solved the task of one type image centering. Almost factor space is resulted from constriction of topological space surface built upon introduction of semi metrics for characteristics of energetic theory of stochastic signal linear models. We exemplified results of comparative analysis of work rapidity of different algorithms of image set centering.
6. Бідюк П.І., Литинська А.Ю. Методи лінійного програмування в задачах формування портфеля фінансових фнструментів
Формування оптимального портфеля цінних паперів пропонується виконати за модифікованим симплекс-методом, який використовується для розв’язання задачі лінійного програмування. Переваги такого методу полягають у зменшенні числа обчислювальних операцій, витрат оперативної пам’яті, підвищенні швидкості збіжності і відсутності ефекту зациклення. Отримані результати порівнюються із звичайним симплекс-методом.

To create optimal financial portfolio it is proposed to use the modified simplex method directed to solution of linear programming problem. The advantages of the approach are as follows: decreasing of computing operations number, memory requirements, improvement of convergence characteristics and elimination of possible unexpected loops. The results achieved are compared to commonly used simplex algorithm.
7. Трунов О.О. Дослідження збіжності розв’язків задач нелінійного програмування та оптимального проектування
Досліджено можливості використання методу рекурентної апроксимації до задач нелінійного програмування та оптимального проектування. Дано аналіз умов збіжності рекурентних розв’язків та проаналізовано зв’язок методу з відомими підходами Ньютона-Канторовича, квазілінеризації Белмана – Калаби.

Possibilities of use of a method of recurrent approximation to the decision of problems of nonlinear programming and optimum designing are investigated.
Let’s carry out the analysis of conditions of convergence of recurrent solutions, connection with Newton-Kantorovich’s known approaches, quasilinearization by Bellmаn-Kalabа is analysed.
8. Гожий О.П. Використання методу «патерн» для вирішення задач багатокритеріального вибору та оцінювання
У данній роботі розглядаються особливості вирішення багатокритеріальних задач вибору та оцінювання, з використанням множини Парето за допомогою методу «Патерн».

The results of researches the polycriterial choise and evaluation using of Pareto great number and method «Patern».
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
9. Бодянський Є.В., Винокурова О.А. Інтелектуальна розробка даних на основі гібридної вейвлет-нейро-фаззі на адаптивних W-нейронах
У статті запропоновано архітектуру гібридної вейвлет-нейро-фаззі-системи на W-нейронах, що є модифікацією відомої ANFIS-структури та має переваги кожного з підходів. Запропонована архітектура має покращені апроксимуючі властивості за рахунок введення адаптивного вейвлона в консеквент. Також синтезовано алгоритм навчання усіх її параметрів. Проведено експериментальне моделювання на різноманітних нестаціонарних сигналах, результати яких
підтверджують актуальність підходу, що розвивається.

The hybrid wavelet neuro-fuzzy system based on W-neurons architecture which is the modified well-known ANFIS structure and has the advantages of each approaches is proposed. The proposed architecture has improved approximating ability by introducing of the adaptive W-neuron to the consequent. Also the all-parameters learning algorithm is proposed. The simulation experiments based on the different non-stationary process are performed. The results of them are satisfied the relevance of the developed approach.
10. Тесленко Н.О. Відновлення функціональних залежностей на основі нейро-фаззі підходу в процесі послідовної обробки інформації
У статті запропоновано узагальнену регресійну нейро-фаззі-мережу, що дозволила забезпечити підвищення точності й швидкості прогнозування та ідентифікації нелінійних нестаціонарних об’єктів за рахунок використання в першому прихованому шарі одновимірних функції належності замість багатовимірних функцій активації. Результати чисельних експериментів, що
наведені в статті, підтверджують переваги запропонованої нейронної мережі.

General regression neuro-fuzzy network, that allowed to provide accuracy and rate increasing of nonlinear nonstationary plants prediction and identification by using in the first hidden layer one-dimensional membership functions instead of multi-dimensional activation functions is proposed in this article. The results of numeric experiments corroborate the advantages of proposed neural network.
11. Грицик В.В., Федорів Т.С. Дослідження шляхів покращення навчання штучних нейронних мереж для задач розпізнавання образів
У роботі досліджено можливості оптимізації штучних нейронних мереж, що навчаються за правилом Хебба для задач розпізнавання.

There has been researched the neuronet (Hebb rule) optimization for pattern recognition tasks.
12. Бідюк П.І., Федоров А.В. Побудова системи адаптивного прогнозування фінансово-економічних процесів та її застосування
Запропоновано концепцію створення адаптивних прогнозуючих систем на основі принципів системного аналізу, яка надає можливість врахування невизначеностей різного типу і підвищення оцінки прогнозів. Прогнозуюча система має два контури адаптації, функціонування яких спрямовується на підвищення якості моделі та оцінок прогнозів відповідно. Наведено приклад застосування прогнозуючої системи.

Concept of development and implementation of adaptive forecasting systems is proposed that is based on the system analysis principles. The approach proposed provides a possibility for taking into consideration the uncertainties of various types and to increase the quality of forecast estimates. The forecasting system includes two adaptation loops the functioning of which is directed towards improvement of model quality and forecast estimates respectively. An example of the system application is given.
13. Новикова Е.Ю. Исследование влияния пористости на теплофизические свойства железорудных материалов с использованием нечетких алгоритмов
В работе приведены результаты исследований влияния пористости на теплофизические свойства железорудных материалов с использованием аппарата нечеткого логического вывода.

The results of researches the influence of porosity on the thermal properties iron-ore materials using the apparatus of fuzzy logic.
14. Литвиненко В.І., Бідюк П.І., Феделов А.О. Дослідження збіжності імунних алгоритмів
Стаття присвячена дослідженню властивостей збіжності імунних алгоритмів, зокрема алгоритму клонального добору CLONALG. У роботі визначені достатні умови для доведення збіжності розглянутого алгоритму. Розглянуто задачу визначення незалежності верхніх границь для числа поколінь, які гарантують пошук рішення з певною ймовірністю за аналогією з
дослідженнями, виконаними для генетичних алгоритмів. Наведено результати чисельних експериментів.

The study is directed towards research of properties of immune algorithms convergence, in particular to clonal algorithm CLONALG. The conditions are determined for the proof of convergence of considered algorithm. The problem of definition of independence of the upper limits for the number of generations which is considered guarantee that the solution will be found with certain probability by analogy to the research of genetic algorithms. Results of numerical experiments are given.
15. Крючковський В.В.,. Ходаков Д.В. Деякі задачі підготовки й прийняття колективних рішень
У роботі розглянуті деякі теоретичні задачі підготовки та прийняття колективних експертних рішень. Структуровано, систематизовано проблему в цілому, та виділені основні задачі колективного експертного оцінювання, описана їх загальна характеристика.

The work analyses some theoretical questions of collective decision making. the main tasks of collective expert evaluation are singled out, structured and systematized.
16. Калініна І.О. Дослідження алгоритмів навчання нейронних мереж в задачах прогнозування
У статті досліджуються алгоритми навчання штучних нейронних мереж у задачі прогнозування. Для дослідження були обрані такі широко використовувані алгоритми навчання штучних нейронних мереж, як алгоритм генетичної селекції, алгоритм спряжених градієнтів та алгоритм зворотного поширення помилки.

In this article the algorithms of teaching of artificial neuron networks are probed in the task of prognostication. For research such widely utillized algorithms of teaching of artificial neuron networks, as algorithm of genetic selection, algorithm of conjugating gradients and algorithm of reverse distribution of error, were select.
АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
17. Лісяной Г.В. Метод вдосконалення покрокової оптимізації систем керування в умовах невизначеності
У статті запропоновано один з можливих шляхів підвищення ефективності оптимізації, за деяким критерієм, системи управління в умовах невизначеності, який істотно зменшує трудомісткість пошуку оптимуму критеріальної функції. При цьому затрати машинного часу знаходяться у функціональній залежності від складності системи управління.

One of possible ways of rise of efficiency of optimization is offered in article, after some criterion, systems of management in the conditions of vagueness substantially diminishing labour intensive of search of optimum of criterion function. Thus expenditures of machine time are in the functional dependence from complication of the system of management.
18. Самков О.В., Захарченко Ю.А., Фефелов А.О., Литвиненко В.І. Метод розв’язання задачі управління проектами модернізації техніки на основі імунних алгоритмів
Запропонований метод розв’язання задачі управління проектами модернізації авіаційної техніки на основі імунних алгоритмів дозволяє отримати її рішення при менших витратах часу, а також при урахуванні показників невизначеності.

The method of decision of task of management the projects of modernization of aerotechics is offered on the basis of immune algorithms allows to get its decision at the less charges of time, and also at the account of indexes of vagueness.
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНФОРМАТИКИ
19. Чирун Л.В., Висоцька В.А. Методи та засоби опрацювання інформаційних ресурсів систем електронної контент-комерції
У статті проаналізовано основні проблеми електронної комерції та запропоновано методи вирішення цих проблем. Побудовано архітектури та моделі систем електронної контент-комерції. Сформульовано новий підхід застосування та впровадження бізнес-процесів для побудови систем електронної контент-комерції. Введено нова класифікація систем електронної комерції та систем електронної контент-комерції. Викладено теорію побудови, проектування та реалізації систем електронної контент-комерції. Визначена математична модель систем електронної контент-комерції та математична модель керування контентним потоком. Узагальнено поняття системи електронної контент-комерції. Розроблено методи проектування та реалізації системи електронної контент-комерції на прикладі Інтернет-газети.

In the given article main problems of electronically commercial are analyzed. New methods for solution of discussed problems are proposed. It is built architecture and model of the systems of electronic content-commerce. New approach of application and introduction of business-process is formulated for the construction of the systems of electronic content-commerce. It is entered new classification of the systems of electronic commerce and systems of electronic content-commerce. The theory of construction, planning and realization of the systems of electronic content-commerce is expounded. The mathematical model of the systems of electronic content-commerce and
mathematical case a content-stream frame is certain. Generalized concept of the system of electronic content-commerce. The methods of planning and realization of the system of electronic content-commerce are developed on the example of Internetnewspaper.
20. Щербина Ю.М., Висоцька В.А., Шестакевич Т.В. Методи та розділи математичної лінгвістики в структурі курсу «комп’ютерна лінгвістика»
В статті подано методи математичної лінгвістики, застосовні для вирішення теоретичних та практичних завдань прикладної лінгвістики та мовознавства. Описано методи мовознавства та математики для вивчення двох частин математичної лінгвістики – квантитативної та комбінаторної лінгвістики. Запропоновано структуру курсу «Математична лінгвістика».

In this paper theoretical and applied tasks, solvable with the help of methods of mathematical linguistics, are resulted. Linguistic and mathematical methods are described for the study of two sections of mathematical linguistics – computational and combinatorical linguistics. The structure of the course «Mathematical linguistics» is offered.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ І ПРОМИСЛОВОСТІ
21. Верес О.М., Чирун Л.Б. Інтелектуальна система аналізу кадрового забезпечення кафедри
У статті проведено дослідження діяльності кафедр університету із забезпечення надання освітніх послуг з підготовки фахівців науково-педагогічними працівниками. Описана інтелектуальна система аналізу кадрового забезпечення кафедри та визначено її основні об’єкти.

In the article research of activity of departments of university is conducted from providing of grant of educational services in preparation of specialists by scientifically pedagogical workers. The intellectual system of analysis of the skilled providing of department is described and its basic objects are defined.
22. Ємельянов В.О. Експертна система для металлографічного аналізу якості металів
Запропонована і описана функціональна модель експертної системи, яка відображає механізми, що забезпечують роботу системи. Приведена структура експертної системи металографічного контролю якості металів, заснованої на нейронній мережі.

The functional model of consulting model, which represents mechanisms which neyral network of the system, is offered and described. The structure of consulting model of metallography control of quality of metals, based on a neyron network is resulted.