МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ СКЛАДНИХ СИСТЕМ
1. Бідюк П.І., Афанасьєва І.В., Кроптя А.В. Метод адаптування ймовірнісної Байєсівської моделі до статистичних даних
Запропоновано метод навчання і адаптування структури мережі Байєса до нової інформації, який грунтується на використанні байєсівського підходу та базових припущень алгоритму К2. Метод забезпечує додаткові можливості щодо адаптування структури попередньо сформованої БМ до нових даних і зменщення обчислювальних витрат на навчання мережі.

A method for learning and adapting Bayesian network structure to new data is proposed that is based on application of Bayesian approach and K2 algorithm. The method provides additional possibilities for adapting the preliminary formed network structure to new data and saving computing time.
2. Данілов В.Я., Жиров О.Л., Зінченко А.Ю. Оцінки економічних показників в умовах мультиплікативних та адитивних завад
Побудовані верхні та нижні мінімаксні оцінки вектора економічних показників за спостереженнями, що містять мультиплікативні та адитивні завади. Як приклад використання верхніх та нижніх оцінок, отримана оцінка довільного лінійного функціонала шуканого вектора.

Lover and higher minimax vector estimations of economic characteristics are derived for conditions of multiplicative and additive perturbed observations. The results are used for estimation of linear with respect to vector functional.
3. Коваленко И.И., Гожий А.П. Оценивание сценариев в задачах качественного анализа стоимостных показателей постройки судов
В статье рассмотрено применение сценарного планирования при оценке эффективности стоимостных показателей при постройке судов. Рассмотренные в работе методы оценивания сценариев могут составить информационно-аналитическое обеспечение систем поддержки принятия
решений в судостроительной отрасли.

In the article application of the scenario planning is considered at an estimation cost indexes at building of courts. The methods of evaluation of scenarios considered in-process can make the информационно-аналитическое providing of the systems of support of making a decision in shipbuilding industry.
4. Коваленко И.И., Гавриш Т.С. Оценивание статистических характеристик вероятностных распределений малых выборок данных
Рассматривается проблема оценивания статистических характеристик выборок данных малых объемов. Доказано, что одним из способов решения этой проблемы есть использование процедур непараметрического интервального оценивания статистических моментов.

The problem of evaluation of statistical characteristics of small size data samples is examined. It is well-proven that one of decision methods of this problem is the use procedures of non-parametric interval evaluation of statistical moments.
5. Боримський Ю.С., Бідюк П.І., Федоров А.В. Алгоритми формування інвестиційного портфеля та визначення часток активів в інвестиційному капіталі
Робота присвячена розробці нових алгоритмів формування інвестиційного портфеля. Запропоновано новий алгоритм розв’язання задачі попереднього відбору активів для інвестиційного портфеля та задачі розподілу інвестиційного капіталу між активами із врахуванням таких факторів: доходність, диверсифікаційний ризик та ліквідність.

The article considers development of new algorithms for selection of portfolio stocks. A new algorithm is proposed for solving the problem of stock selecting for investment portfolio and the problem of investment capital distribution between the stocks taking into consideration returns, diversification risk and liquidity.
6. Данілов В.Я., Яремчук О.Я. Сучасний підхід до моделювання в’їзних потоків у туризмі
В даній роботі на основі системного підходу розроблена структурна схема проведення загального аналізу туристської сфери. Запропонована схема дослідження часових рядів основних туристичних показників на основі сучасного статистичного підходу. На прикладі динамічного ряду завантаженості трьохзіркового готелю одержані конкурентні моделі та зроблені прогнози на основі яких оцінена складність вивчення показника завантаженості в готельному господарстві України.

In this work on the basis of system method we have developed a structural scheme for making general analysis of tourist sphere. We have suggested a scheme for time lines investigation of the main tourist indices on the basis of modern statistical method. Using dynamic line of three star hotel occupation, we have got competitive models and made prognosis, that gave possibility to evaluate the complexity of investigation the indices occupation in Ukrainian hotel economy.
7. Кравець І.О., Афанасьєва Г.О. Дослідження методів статистичного та інтелектуального аналізу для авторегресійних моделей
Було проаналізовано методи для регресійного аналізу та прогнозування, придатні для авторегресійних моделей. Розглянуті метод Альмона, метод групового урахування аргументів та нейронні мережі. Запропоновано модифікацію методу групового урахування аргументів для множинного регресійного аналізу авторегресійних та дистрибутивно лагових моделей.

The efficiency of statistical methods for regressive analyzes, which can be applied for autoregressive models is researched. The Almon’s method, the groups accounting method and neuron’ networks are examined. The modification of groups accounting method for autoregressive models is proposed.
8. Бідюк П.І., Матрос Є.О. СППР для ефективного управління ризиками при роздрібному кредитуванні
У статті описана сучасна СППР, яка надає можливість реалізувати принципи ефективного роздрібного кредитування. Важливою компонентою такої СППР є конструктор, який на рівні аналітика дозволяє гнучко змінювати бізнес-процеси, добавляти нові перевірки, здійснювати сегментацію та впроваджувати альтернативні механізми оцінки кредитоспроможності в залежності від
сегменту. Наведено інструменти побудови стратегій та описано їх структуру.

The article contains description of up-to-date decision support system that provides a possibility for implementation of effective modern retail lending. An important component of the DSS is a constructor which at the level of analyst provides a possibility for flexible restructuring the business processes, to add new rules, execute segmentation and implement alternative mechanisms for credit worthiness depending on specific segment. The instruments for constructing the strategies and their structures are given.
9. Данілов В.Я., Жирова A.О. Складні типи невизначеностей у моделях економічної динаміки
Розв’язана задача знаходження видів апостеріорних оцінок та їх похибок для динамічних моделей економічних систем за одночасної наявності невизначеностей у початкових умовах, спостереженнях і рівнянні динаміки.

Тhe task of finding the types of a posteriori estimations and their errors is decided for the dynamic models of the economic systems at the simultaneous presence of indeterminacies in initial conditions, observations and equations of dynamics.
10. Воробйова А.І., Курікша О.В. Симетрійний аналіз систем диференціальних рівнянь у частинних похідних за допомогою математичного пакету Maple 11
Розглянуто застосування математичного пакету Maple 11 до відшукання симетрій систем диференціальних рівнянь в частинних похідних (ДРЧП) на прикладі моделі Фрьоліха-Пайерлса у нерівноважному стані для одновимірного випадку.

The application of mathematical program Maple 11 for calculation of symmetries systems of partial differential equations (PDEs) is considered to example of Fröhlich-Peierls Hamiltonian model in nonequilibrium state for one dimensional case.
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНФОРМАТИКИ
11. Грицик В.В., Пелих Н.І., Януш Д.А. RSA та його оптимізація
У статті проведено порівняння кількох можливих варіантів реалізації RSA. Алгоритм оптимізовано до середніх характеристик сучасного ПК – Процесор Intel Core 2 DUO 2.4 Ghz, ОП 2048 Мб. FSB 1066 Mhz.

RSA algorithm program realization procedure is showed in the paper. Analysis ways of realization is showed. Program algorithm is optimized for процессор Intel Core 2 DUO 2.4 Ghz, RAM 2048 Mb. FSB 1066 Mhz.
12. Гороховський С.С., Глибовець А.М., Рахматулов Р.Р. Розробка агентної платформи з використанням технології Windows Communication Foundation
У даній роботі проводиться аналіз існуючих програмних засобів побудови агентних платформ. Обґрунтовано доцільність вибору WCF як засобу організації комунікації. Доведено підвищення швидкості роботи платформи за даною реалізацією.

This paper deals with the analysis of existing programming development tools of agent platforms. The suitability of the choice of WCF as means for communication organization is grounded. The increas of speed of the platform work with this particular realization is proved.
13. Галенко Н.І.,. Фісун М.Т. Моделі ризиків у проектах зі створення програмного забезпечення
У статті розглянута можливість створення моделі ризику на базі методів імітаційного моделювання, апарату нечіткої логіки і байєсівської мережі довіри. Розроблені моделі проектного ризику. Зроблено висновок про ефективність застосування таких моделей ризиків у задачах ризик-менеджменту.

The possibility of risk models creation on the basis of methods of imitational modeling, apparatus of fuzzy logic and Bayes Believe Network is considered in the article. The risk-model of project risk is developed. The conclusion about effectivety of using of such models in the tasks of risk-management is done.
14. Малишевський О.Г. Пріоритезація тестів як метод швидкого виявлення серйозних помилок
У роботі була розглянута пріоритезація, яка враховує вартість тестів і серйозність помилок. На відміну від попередніх досліджень, серйозність помилок була заснована на їхньому впливі на надійність програми. Декілька програм було використано як об’єкти дослідження. В одній з них були використані як справжні дані про вартість тестів, так і справжній операційний профіль. Вартість тестів і серйозність помилок були досліджені в чотирьох різних шкалах і вивчений їхній
вплив на ефективність пріоритезації. Було розглянуто три підходи до впровадження інформації про вартість і критичність тестів у процес пріоритезації та досліджена їх ефективність.

It was in-process considered prioritezaciya which takes into account the cost of tests and seriousness of errors. Unlike previous researches, the seriousness of errors was based on their influence on reliability of the program. A few programs were utillized as research objects. In one of them, were utillized, both real information about the cost of tests and real operating type. The cost of tests, and seriousness of errors, were investigational in four different scales and their influence is studied on efficiency of prioritezaciya. Three going were considered near introduction of information about a cost and criticism of tests in the process of prioritezaciya and their efficiency is investigational.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
15. Литвиненко В.І., Фефелов А.О., Дідик О.О. Методологія синтезу колективу радіально- базисних мереж для розв’язання задач класифікації за допомогою алгоритму клонального відбору
У роботі запропонована методологія синтезу колективу радіально-базисних нейронних мереж для розв’язання задач класифікації. На прикладі тестових еталонних задач показана висока ефективність запропонованого підходу.

In work the methodology of synthesis of collective of RBF- networks for the decision of problems of classification is offered. On an example тестових reference problems high efficiency of the offered approach is shown.
16. Новікова К.Ю. Вибір засобів апаратно-програмного комплексу обчислювальних мереж на основі нечітких моделей
Вперше для побудови моделі аналізу рішень вибору апаратно-програмного комплексу обчислювальних мереж застосовується нечіткий підхід, який імітує інженерну інтуїцію й дозволяє робити розрахунок прийнятності проектного рішення, аналізувати різні варіанти, вибрати найбільш кращу комбінацію параметрів мережної ОС та її апаратної реалізації.

First for the construction model analysis decisions choice complex of soft and hard wear computer networks fuzzy approach, which imitates engineering intuition and allows to do the calculation acceptability of project decision, analyses different variants, choose the best combination of parameters network OS and it hardware representation, is used.
17. Калініна І.О. Дослідження нейромережевих методів у задачах прогнозування
У статті розглядаються особливості використання штучних нейронних мереж у задачах прогнозування. Розглядається алгоритм вирішення задачі прогнозування. Проведено порівняння точності прогнозування за допомогою нейронних мереж, з методом ковзнього середнього (Winters) та регресійним алгоритмом ARIMA.

In the article the features of the use of artificial neuron networks are examined in the tasks of prognostication. The algorithm of decision of task of prognostication is examined. Comparison of exactness of prognostication is conducted by neuron networks, with the method of Winters and regressive algorithm of ARIMA.
18. Кравець І.О., Шульженко Г.А. Розробка та дослідження нейронних мереж для надання банківських послуг
Було проведено дослідження нейронних мереж для розв’язання задач класифікації та кластеризації у банківської справі. Для задач класифікації розроблена мережа Кохонена з квантуванням навчального вектора. Для задач кластеризації було запропоновано модифікацію алгоритму кластеризації з використанням мережі Кохонена та оптимізацією числа вихідних нейронів або кластерів. Було побудовано 2-вимірну мапу Кохонена.

The efficiency of neuron’ networks, which are applied in bank’s working, are researched. The neuron’ networks and its learning algorithms for classification, the cluster analyses, are developed. The two sizes Kohonen’s map was built.
АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
19. Машков О.А., Кононов О.А., Самборський І.І., Усаченко Л.М. Сучасна парадигма технологій керування перспективними комплексами керування
У статті розглядається парадигма побудови систем автоматизованого керування сучасними технічними системами й комплексами. Показано недоліки використовуваної в сучасних системах керування ідеології так званого «силового впливу» на об’єкт керування. Як альтернатива, для подолання зазначених недоліків розглянута «синергетична» ідеологія організації керування. Показано, що даний підхід надає значні переваги при проектуванні систем керування
сучасними військовими комплексами.

The paradigm of construction of the systems of the automated management the modern technical systems and complexes is examined in the article. The lacks of in-use in modern control the system ideology of the so-called «power influence» are rotined on the object of management. As an alternative, for overcoming of the noted failings, «sinergistical» ideology of organization of management is considered. It is rotined that this approach gives considerable advantages at planning of control the system by modern soldiery complexes.
20. Кондратенко Ю.П., Запорожець Ю.М., Шишкін О.С. Синтез на основі теорії поля математичних моделей магніточутливих датчиків адаптивних роботів
Стаття присвячена синтезу математичної моделі магніточутливого елемента датчика проковзування адаптивного робота для визначення величини магнітної індукції над поверхнею постійного магніту. Двомірна математична модель синтезована на основі застосування теорії поля, наведений порівняльний аналіз результатів математичного моделювання двомірної моделі, регресійної
математичної моделі та експериментальних досліджень підтверджують адекватність синтезованої моделі магніточутливого датчика проковзування реальним процесам.

The article is dedicated to the synthesis of mathematical models of magnet-sensing element of slip displacement sensor of adaptive robot for determining the value of the magnetic induction above the permanent magnet. Two-dimensional mathematical model is synthesized based on the field theory, provided a comparative analysis of the mathematical modelling of two-dimensional models, regression mathematical models and experimental studies confirm the adequacy of the synthesized model of magnet-sensing slip displacement sensor to real processes.
21. Тимченко В.Л. Дослідження керованості лінійних нестаціонарних систем
У статті запропоновано підхід до визначення аналітичних видів критеріїв керованості нестаціонарних безперервних та дискретних багатовимірних систем, які дозволяють провести структурно-параметричну оцінку здатності розімкнутих та замкнутих систем керування, гарантовано досягти заданого стану за кінцевий час.

Approach to determination of analytical types of criteria of controllability of the no stationary continuous and discrete multidimensional systems which allow conducting structure and parameters estimation of ability of the open-loop and closed-loop control systems and it is assured to achieve the set being for final time is offered in the article.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
22. Ковальчук Л.Я., Марценюк В.П. Впровадження системи електронного навчання на основі інформаційних технологій у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського
У роботі представлено результати впровадження системи електронного навчання в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачовського.

In the work results of implementation of electronic educational system within I.Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University are presented.
23. Бублик В.В., Глибовець М.М., Болгар Л.Е. Розробка та інтеграція автоматизованого практикуму з програмування в портал проекту JEP_26195_2005
Робота підбиває підсумки досвіду, отриманого внаслідок участі у низці загальноєвропейських проектів, оплачених програмою ЄС «TEMPUS», у царині поширення IT-освіти для ефективної організації групової роботи студентів над складними програмними проектами. Цей великий міжнародний консорціум, очолений Мінстерським університетом, залучає й інші установи країн-партнерів: Німеччини, Великої Британії, України. Акцентується увага на використані методи
і засоби підтримки автоматизованих практикумів, розроблені в рамках виконання проекту «Redesigning Ukrainian IT curricula by introducing team-oriented modules in software engineering Tempus Tacis JEP_26195_2005».

The experience gained in performing the sequence of Joint European Projects sponsored by EU TEMPUS Program in the field of IT for effective organization of students’ teamwork on complicated programming projects. This big international consortium lead by Ministry University involves also other institutions of states-partners: Germany, Great Britain, Ukraine. It is accentuated on the used methods and support tools of automatic practical training sessions developed within executing of project «Redesigning Ukrainian IT curricula by introducing team-oriented modules in software
engineering Tempus Tacis JEP_26195_2005».