ЄВРОПЕЙСЬКА ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕҐРАЦІЯ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
1. Коваль Г.В., Татаренко В.Б. Відносини Україна – НАТО: стан та перспективи
Автори статті аналізують стан та перспективи взаємовідносин України з організацією Північноатлантичного договору.

The authors analyze the state perspectives of the relationships between Ukraine and the North Atlantic Treaty Organization.
2. Євтушенко О.Н., Настич Т. Законодавчі колізії вступу України до НАТО
У статті розглядається законодавчі колізії вступу України до НАТО.

In this article devoted of law problems the coming Ukraine to NATO.
3. Лазарєва О.В. Євроатлантична інтеґрація як ґарантія реалізації національних інтересів держави
У статті визначено позитивні моменти активізації співпраці України з євроатлантичними структурами. Обґрунтовано, що євроатлантична інтеґрація є одним з орієнтирів зростання економіки країни, який окреслює такі національні цінності, як національну ідею, державну незалежність України, почуття національної гідності та ін.

In the article certainly positive moments of activation of to the collaboration Ukraine are with euvroatlantic structures. Grounded, that euvroatlantic integration is one of reference of growth of economy of country which outlines such national values, as a national idea, state independence of Ukraine, sense of national dignity etc.
4. Фуртатов В.С., Сорока С.В. Північноатлантичний альянс і Франція: особливості партнерства
Стаття присвячена проблемам взаємовідносин Франції і НАТО, які обумовлюють особливості їхнього партнерства. Визначено сучасні тенденції політики Франції щодо Альянсу.

Article is devoted to problems of mutual relations of France and the NATO which cause features of their partnership during a history. Modern lines of a France policy concerning the Alliance are determined.
5. Дерега В.В. Розвиток та перспективи взаємовідносин України з НАТО
Стаття присвячена становленню, розвитку та перспективам взаємовідносин України з НАТО, починаючи з 1991 р. Особливу увагу приділено політико-правовим засадам євроатлантичної інтеґрації України.

The article deals with the forming, development and perspectives of Ukraine – NATO cooperation beginning from 1991. The great attention paid to the legal and political foundations of Ukrainian euroatlantic integration.
6. Ханстантинов В.О. Толерантність як передумова загальнонаціонального діалогу щодо проблеми “Україна – НАТО”
Стаття присвячена аналізу толерантністі як передумові загальнонаціонального діалогу щодо проблеми “Україна – НАТО”.

The article is devoted to the analysis of the tolerance as the prerequisite of the nation-wide dialogue concerning the “Ukraine – NATO” problem.
7. Палагнюк Ю.В. Сучасний стан та перспективи співробітництва НАТО та України у сфері миротворчості
Стаття присвячена аналізу співробітництва України та Північноатлантичного альянсу у міжнародній миротворчій діяльності, зокрема визначенню сучасного стану та перспектив спільної миротворчості НАТО й України задля підтримки міжнародної безпеки в умовах сучасних війн та збройних конфліктів.

The article is devoted to the analysis of the collaboration between Ukraine and the North Atlantic Treaty Organization in the international peacekeeping activity. In particular, the emphasis is made on the contemporary situation and the perspectives of the joint peacekeeping operations for the maintenance of the international security in the terms of modern wars and armed conflicts.
8. Міхель Д.О. Євроінтеґраційний курс як основний напрямок української геостратегії
У статті розкривається процес усвідомлення Україною своїх пріоритетів, стратегії і тактики реалізації зовнішньополітичної лінії поведінки, яка б відповідала, з одного боку, загальним тенденціям сучасного світового розвитку, а з іншого, сприяла досягненню власних національних інтересів, зростанню міжнародного авторитету та впливу на перебіг міжнародних подій.

In the article the process of realizing of Ukraine its priorities, strategy and tactics of realization the external politics, which would be in the line, on one hand, with general tendencies of contemporary world development and, on other hand, which would help the achievement of its own national interests, improvement of international image and influence on the international affairs.
9. Верба С.М. Окремі аспекти парламентського виміру співробітництва України з НАТО
Стаття присвячена характеристиці парламентського співробітництва України з НАТО. Висвітлено окремі аспекти співробітництва в окремих галузях.

The article covers the characteristics of the parliamentary cooperation between Ukraine and NATO. It deals with the specific issues of the cooperation in certain fields.
10. Личко Т.М. Інформаційна кампанія щодо вступу до НАТО: досвід Чеської Республіки
Стаття присвячена проведенню ознайомлення та інформування населення щодо вступу в НАТО на прикладі Чеської республіки. Охарактеризовано особливості та шляхи інформаційної кампанії, зроблено аналіз щодо використання данного досвіду для України.

The article deals with the insight and informing of the population about joining NATO by the example of The Czech Republic. The specific features and ways of the information campaign are characterized, and the implementation of such an experience in Ukraine is also analyzed.
11. Матяж С.В. Національна безпека України в контексті євроатлантичної інтеґрації
Стаття присвячена основним проблемам забезпечення національної безпеки України на шляху інтеґрації до євроатлантичної спільноти.

The article is devoted to the basic problems of providing of national safety of Ukraine on a way on the way of integration to еuroathlantic association.
12. Гриськова А.М. Участь України в програмі НАТО “Партнерство заради миру”
Стаття присвячена аналізу співробітництва України та Північноатлантичного альянсу у спільній роботі програми “Партнерство заради миру”. Характеристиці даної програми та її особливостей. Ролі НАТО у реформуванні оборонної системи України та подальшої співпраці.

The article analyses the cooperation of Ukraine and North Atlantic Treaty Organization in the bounds of the common programme “Partnership for Peace”. It also covers the characteristics and features of the programme, the role of NATO in the defense system of Ukraine and their further cooperation.
13. Тимофєєв С.П. Роль НАТО у вирішенні етнополітичних конфліктів та забезпеченні міжнародної безпеки
У статті аналізуються сучасні тенденції розбудови системи міжнародної безпеки, процес вирішення етнічних конфліктів як її складова й роль НАТО в цих процесах та участь України у спільних миротворчих діях.

In the article are analysed the modern tendencies of alteration of the system of international safety, process of decision of ethnic conflicts as its constituent and role of NATO in these processes and participation of Ukraine in common peacemaking actions.
14. Шевчук О.В. Азійська доктрина Р. Ніксона та її вплив на зміну конфігурації стратегічного трикутника США – КНР – СРСР
У статті здійснена спроба аналізу детермінуючих факторів впливу щодо оновлення концептуальних засад зовнішньополітичної стратегії США в азійському реґіоні в період адміністрації Р. Ніксона а також охарактеризовано вплив “доктрини Р. Ніксона” на зміну конфігурації стратегічного трикутника США – КНР – СРСР.

In the article the attempt to analysis determined factors of the influence of renewing conceptual foundation of the USA foreign strategy in Asian Region during Nixon’s governing is made. Also the influence of “Nixon’s Doctrine” on the changing of strategic triangle USA – CPR – USSR is characterized.
15. Погорєлова І.С. Американсько-південнокорейський політичний союз: сучасний стан і перспективи
Мета статті – проаналізувати американсько-південнокорейські відносини за період правління адміністрації Дж. Буша-молодшого (2001-2008) та дослідити можливі перспективи двостороннього альянсу.

Purpose of the article – to analyses the relations of American – South Korean at the times of the rule of administration of G.W. Вush (2001-2008) and to explore the possible prospects of bilateral alliance.
ПОЛІТОЛОГІЯ І ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
16. Багмет М.О. Деякі політологічні уяви про демократичний соціалізм у працях сучасних політиків
У статті аналізуються виступи, інтерв’ю та різнопланові публікації відомого політика Миколи Федоровича Песоцького про зміст сучасного демократичного соціалізму та його використання в державотворчому процесі України. Посилення актуальності проблеми відображається на розгортанні дискусій із цього приводу серед науковців, політиків, політологів та інших зацікавлених громадян південного реґіону.

In the article speeches, interviews and different published works about maintenance of modern democratic socialism and its use in the Ukrainian State formation process of the known politician Mykola Fedorovitch Pesockiy are analyzed. Strengthening of actuality of the problem is represented on development of discussions on this occasion among scientists, politicians, political scientists and other interested citizens of the Southern region.
17. Ємельянов В.М., Степанюк Д.А. Політична корупція в сучасній Україні
Дана стаття аналізує і характеризує різноманітні джерела щодо корупції в політичному суспільстві у сучасній Україні: визначення поняття, суб’єкта політичної корупції, її специфічних рис, ознак, наслідків та напрямів подолання.

This article analyses and characterizes various sources in relation to a corruption in political society in modern Ukraine: in relation to determination of concept, subject of political corruption, it specific lines, signs, consequences and directions of overcoming.
18. Євтушенко О.Н. Демократизація державної влади і місцевого самоврядування на принципі субсидіарності: досвід Німеччини
У статті розглядається досвід децентралізації державної влади у Німеччині на принципі субсидіарності. Запровадження цього принципу в країні посилило внутрішню єдність держави і дозволило місцевому самоврядуванню самостійно надавати громадянам якісні публічні послуги, які раніше надавали державні органи. Також застосування цього принципу допомагає захищати права територіальних громад, органів місцевого самоврядування всіма правовими засобами.

The experience of decentralization of the state power in Germany on the principle of subsidarisation is analyzed in the article Realization of this principle increased the internal unification of the state and gave o possibility for the local government independently provide citizens with quality public services, which were in the competence of the state institutions before. Also realization of this principle helps to safeguard the local communities, local governance bodies with all the legal instruments.
19. Яцунська О.О. Особливості політичної реклами на дострокових парламентських виборах в Україні
Сучасні електоральні кампанії базуються на маніпулятивних технологіях. Їхня роль – впливати на людські емоції, а особливо на почуття страху та надії. Вивчення політичної реклами на телебаченні блоку партії “Наша Україна – Народна самооборона”, Блоку Ю. Тимошенко та Партії реґіонів – приклади маніпулятивних технологій, які використовуються цими діячами під час проведення позачергових парламентських виборів в Україні.

Modern election campaigns are based on the manipulative techniques. Their purpose is to influence human emotions and especially on people’s fear and hope. The study of the TV political advertising of block of parties “Our Ukraine – People’s Self-Defense”, Yuliya Tymoshenko Block of Parties and Party of the Regions are an example of manipulative techniques used by these political figures during pre-term Parliamentary elections in Ukraine.
20. Висоцький О.Ю. Інформаційні технології леґітимаційної політики
Стаття присвячена розгляду однієї з актуальніших тем сучасної політичної науки – ролі інформаційних технологій у здійсненні леґітимаційної політики. Автор аналізує детермінанти ефективності та результативності інформаційних технологій як інструментів управління леґітимційними процесами в суспільстві.

Article is devoted to consideration of one of the most urgent themes of a modern political science – a role of the informational technologies in legitimasing politics realisation. The author analyzes determinants of efficiency and productivity of the informational technologies as the tools of management in the legitimation processes in the society.
21. Зварич І.Т. Принципи та інститути етнополітичного менеджменту в сучасній Україні
Данна стаття присвячена проблемам принципу етнополітичного менеджменту та його організації в системі управління сучасної України. Охарактеризовано функціонування основних інститутів у системі державної етнонаціональної політики.

This article is devoted to the principles of ethnical and political management and its organization in the governmental system of Ukraine today. It gives characteristics to the main institutions and their functioning in the system of state ethnical and national policy.
22. Стефанчук У.Т. Використання виборчих технологій в Україні: основні принципи та механізми дії
Дослідження присвячене аналізу громадської думки в Україні у контексті впливу на неї виборчих технологій. Розглянуто основні маніпулятивні механізми та прийоми, які використовуються для формування думки громадськості протягом виборчого процесу в Україні.

The research is dedicated to the analysis of public opinion in Ukraine in content of the electoral technologies effect. The main attention is given to manipulative mechanisms and techniques which are used on public opinion forming in Ukrainian election process.
23. Турчин Я. Напрями української політичної думки міжвоєнного періоду (1918-1945 рр.)
На основі наукових праць В. Заїкіна, І. Лисяка-Рудницького та В. Потульницького автор робить спробу систематизувати українську політичну думку міжвоєнного періоду. Виділяються демократичний, консервативний та націоналістичний напрями.

On the basis of scientific works of V. Zaiikin, I. Lysiak-Rudnytskyi and V. Potylnyts’kyi the author makes an attempt to systematize the Ukrainian political thought of the period between wars. Democratic, conservative and nationalistic directions are pointed out.
24. Тупиця О.Л. Політологічне дослідження профспілок: теоретичні обрії та потреби суспільства
Стаття вивчає співвідношення двох ключових проблемних блоків, що зумовлюють логіку політологічного дослідження сучасних профспілок: стану політичної науки та емпіричні вимоги і потреби розвитку реального суспільства. Дається аналіз пріоритетності дослідження окремих аспектів представництва професійного руху на політчиній арені.

The article studies correlation of two key problem blocks, which predetermine logic of political science research of contemporary trade unions. These are the state of political science and empiric requirements and necessities of real society’s development. The analysis of research priority of specific aspects of professional movement representation on a political arena is given.
25. Федорчук О.О. Система політичної освіти в Україні у 80-х роках ХХ ст.
У статті показані передумови виникнення і становлення політології як науки. Зроблена спроба проаналізувати систему політичної освіти в Україні у 80-х роках ХХ ст., розкрити її форми і методи. Також охарактеризована система поширення політичних знань через підготовку фахівців у галузі суспільних наук та викладання суспільних наук у вищій школі.

In the article the pre-conditions of origin and becoming of soviet political science are shown as sciences. An attempt to analyze the system body politic on Ukraine in 80th year’s ХХ in is done, to expose its forms and methods. Description is also given to the system of distribution of political knowledge’s through preparation of specialists in industry of social sciences and teaching of social sciences at higher school.
26. Лемещенко К.Б. Питання політичного лідерства у творчій спадщині М.І. Костомарова
У статі в стислій формі визначені основні думки вченого М.І. Костомарова стосовно політичних еліт, та лідерів. Показано, що Костомаров на основі аналізу ролі видатних осіб в історії зробив свій внесок у розробку породження витоків політичного лідерства, а саме концепції рис, шляхом аналізу ролі видатних особистостей в історії. Вчений обґрунтував ідею формування лідерів у залежності від історичних епох та особливостей держави.

In this article the basic thoughts of the scientist Kostomarov M.I. about political elite and leaders are determined in a condensed form. It is shown, that Kostomarov made his contribution on the basis of analysis of prominent individuals’ role in history in his work of political leadership sources, exactly the conception of features by the means of analysis of prominent individuals in history. The scientist proved the idea of leader’s forming in the dependency of historical age and particularities of the country.
27. Сергатюк Д.А. Чинники елітарності та ефективної діяльності політичної еліти у сучасних демократичних країнах
У статті висвітлюються детермінанти якісного рівня політичної еліти в сучасних демократичних державах.

The article deals with the determinants of the qualitative level of a political elite in modern democratic states.
28. Лісовський В.М. Символізація суспільно-політичних процесів
У статті проаналізований процес конструювання політичної реальності і визначено в ньому місце і роль символу, який обумовлює адекватне сприйняття індивідуальною і масовою свідомістю різного роду змін, що відбуваються в суспільстві.

In the article the process of constructing of political reality is analysed and certainly in him place and role of character, which stipulates adequate perception individual and mass consciousness of different sort of changes which take place in society.
29. Рябой Ю.О. Правова культура як система побудови політичної культури суспільства
Проблематика данної статті є одною з найактуальніших у сучасній Україні, в силу тих проблем які стають перед суспільством. Саме розвиток правової культури розглядається як важлива складова побудови політичної культури суспільства. В свою чергу, політична культура не може бути сформована як система, не опираючись на чіткі правові норми, за якими і повинні відбуватися зміни у потрібний бік.

The article deals with the problems which are among the most actual ones in Ukraine nowadays because of the situation the society is facing. Namely the development of the juridical culture is considered an important component of forming the political culture in a society. Political culture – in its turn – cannot be formed as a system without the support of the definite juridical norms according to which the necessary changes should take part.
30. Мельничук Л.С. Управління продуктивністю праці та трудова мотивація в аграрних підприємствах
Мельничук Л.С. Управління продуктивністю праці та трудова мотивація в аграрних підприємствах. У даній статті розглядається з теоретичних засад продуктивність праці – найважливішої характеристики стану економіки країни. Висвітлюється роль рівня мотивації найманих працівників на сільськогосподарських підприємствах як важлива умова зростання продуктивності праці в аграрному секторі економіки.

Melnychuk L.S. the labour Productivity in agricultural enterprises. The labour productivity is examined in this article from theoretical principles – major description of the state of economy of country. The role of level of zarobitnoy labour of the hired workers lights up on agricultural enterprises, as a condition of growth of the labour in the agrarian sector of economy productivity is important.
31. Локтіонова Д.А. Моделі електоральної поведінки: загальний огляд
У данній статті розглядаються моделі електоральної поведінки громадян під час виборчої кампанії. Система освіти немає систематизованих та підсумовуючих моделей електоральної поведінки. Використовуючи електоральну поведінку громадян Миколаївської області дають основу для пояснення нових моделей електоральної поведінки.

Contemporary studies haven’t systematization and summarizing the models of electoral behavior. First models of electoral behavior were researched by western scholars. Explorers of Ukrainian and Russian researches are based on their previous works. Exploring the electoral behavior of citizen in Mykolayiv region give us an opportunity to determine a new model of electoral behavior.
32. Буян К.Г. Сутність та характерні риси політичних технологій як складової політичного процесу в умовах української демократії
У статті аналізується сутність та відмінні риси політичних технологій як засобу політичної діяльності та необхідної умови впроваждення розміреної, послідовної та передбачуваної політики в державі.

Essence and distinguishing features of political technologies is analysed in the article, as facilities of political activity and necessary condition of conduct of the policy measured, successive and predictable are in the state.
ЄВРОПЕЙСЬКА ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕҐРАЦІЯ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
33. Коваль Г.В., Татаренко В.Б. ВІДНОСИНИ УКРАЇНА – НАТО: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Автори статті аналізують стан та перспективи взаємовідносин України
з організацією Північноатлантичного договору.
Ключові слова: Науково-методичний журнал, Україна, НАТО,