Теорія та історія політичної науки
1. Гнатюк Т. О. «Міграція та розвиток» у міжнародному дискурсі: еволюція поглядів
У статті наведено коливання в оцінках взаємозв’язку міграції і розвитку, які існували в міжнародному міграційному дискурсі. З’ясовано, що оптимізм 50–70-х рр. ґрунтувався на неокласичній теорії міграції та теорії розвитку. Песимістичний погляд 80–90-х рр. сформувався під впливом історичного структуралізму, емпіричних досліджень та досвіду. Нова економічна теорія трудової міграції, стратегія отримання засобів для існування і транснаціональний поворот визначили повернення до оптимістичного погляду на зв’язок «міграція-розвиток» у першу декаду 2000-х років. Останні дослідження вбачають міграцію, як один з факторів розвитку, що може мати позитивні наслідки за сприятливих умов. У статті підкреслено роль держави і місцевої влади у створенні таких сприятливих умов.
Ключові слова: міграція розвиток теорії міграції.
2. Ніколаєнко Н. О. Історія становлення та розвитку миколаївських осередків політичних партій України
Статтю присвячено історії становлення та розвитку миколаївських осередків політичних партій України. Проаналізовано етапи становлення багатопартійності на території Миколаївщини та
pозглянуто проблематику суспільно-політичних рухів початку 90-х рр. ХХ ст.
Ключові слова: політичні партії суспільно-політичні рухи неформальні організації демократичний рух.
3. Чаплінська Т. М. Роль та місце української інтелігенції в суспільно-політичних поглядах М. І. Міхновського
Статтю присвячено ролі та місцю української інтелігенції в суспільно-політичних поглядах М. І. Міхновського. Проаналізовано розвиток самостійницької концепції української національної ідеї в науково-теоретичній спадщині політичного діяча.
Політичні інститути і процеси
4. Соловйова А. С. Політичні неологізми як важлива складова сучасної політичної мови
In this research the analysis of the neologisms in modern political language in 2013–2014 is suggested by the author. The subject of the research is neologisms as an important part of modern language. The object of the paper is modern Ukrainian political language. The main purpose is to identify the causes of the formation of neologisms and to compile the typology. The relevance of the chosen theme can be explained because of the socio-political and economic situation that directly affects the lives and activities of our citizens. Last years in Ukraine there are significant changes in the social and political life of society, and this fact influences the nature of the communication process between the government and society. This theme with its undoubted importance of the research attracts the attention of the scientific community. So neologisms are newly formed words or phrases that have acquired a new meaning through social, economic, political or cultural changes in society. They now are used by the various segments of the population that actively participate in the social and political life of society. Political neologisms allow focusing on those concepts, objects and phenomena that were previously not identified. This fact indicates the relationship of social and political transformation with the emergence of neologisms in politics. Neologisms in the political space of the state arise because of some political or social changes and crises as a reaction to policies, political course, reforms, that are not supported by the part of society.
Ключові слова: neologism political language political communication political linguistic hash tag.
5. Орленко М. В. Теоретичний аналіз визначення політичної участі молодіжних організацій України
Молодіжні організації як одна з форм політичної участі молоді є безпосередніми агентами демократизації суспільства, залучаються до цього процесу на всіх рівнях прийняття політичних рішень: міждержавному, державному, рівні місцевого самовряду- вання і рівні громадянського суспільства. Політична участь молодіжних організацій набуває нової актуальності у зв’язку з формуванням свідомості молоді в умовах трансформаційних перетворень нашої дер- жави. Актуальність проблеми зумовлена також значним впливом на політичну участь молоді міжнародних чинників, прагнення до прагматизму й індивідуалізму. У західних демократіях політична участь молодіжних організацій характеризується як одна з найважливіших характеристик постіндустріального суспільства, яка забез- печує реалізацію основної функції політичної системи, а саме виявлення, формування і вираження інтересів молодих громадян. В українській політичній думці політична участь молоді в основному зводиться до розуміння усвідомлених дій молодої людини з метою повної реалізації своїх власних потреб. Класичними формами політичної участі є належність молодої особи до будь-якої молодіжної організації, а з розвитком інформа- ційних технологій відбувається виокремлення різних форм політичної участі молоді з інтернет-аудиторії.
Ключові слова: інтернет-аудиторія молодь молодіжні організації політична активність політична діяльність політична поведінка політичний процес політична участь.
6. Антонюк О. А. Модернізаційний досвід судової політики держав пострадянського простору
У статті проаналізовано досвід здійснення політики модернізації судових систем у державах пострадянського простору на прикладі Республіки Грузія та Республіки Казахстан, розкрито деякі інституційні та функціональні особливості, позитивні та негативні наслідки сформованих у цих країнах моделей судоустрою. Значну увагу при- ділено розкриттю загроз незалежності суддів та шляхам їх подолання у ході судових реформ
Ключові слова: судова політика судова система судова реформа Верховний суд Вища рада юстиції Республіки Грузія Вища судова рада Республіки Казахстан.
7. Чернишенко С. О. Кібервійна: теорія та практика
Статья рассматривает проблему кибервойны, анализируется различные авторские понятия. Рассматриваются военно – политические и теоретические аспекты сов- ременного состояния и возможности дальнейшего развития практики кибервойны. Приводятся примеры усилии различных стран в области создания соответствующих структур.
Ключові слова: кибервойна киберпространство кибертерроризм кибератака кибероружия.
8. Гамза В. І. Енічна самосвідомість та етнічна культура болгар України: ретроспектива трансформацій у політичному вимірі
У статті розглянуто проблеми трансформацій етнічної самосвідомості та етнічної культури болгарської національної меншини в Україні в політичному вимірі. Зроблено акцент на впливі політичних факторів на характер та інтенсивність етнічних процесів усередині спільноти, показано особливості розвитку етнічної культури болгарського населення в сучасних умовах.
Ключові слова: болгари етнічна самосвідомість етнічна культура трансформації традиція народ нація.
9. Кушакова М. К. Визначення місця та ролі політичної реклами в системі маніпулятивних технологій
У статті досліджено місце та роль політичної реклами в системі маніпулятивних технологій. Автором визначені загальні особливості використання маніпулятивних технологій у передвиборчий період та проаналізувані основні аспекти використання полі- тичної реклами та її вплив на свідомість громадян.
Ключові слова: політична маніпуляція політична реклама маніпулятивний вплив електорат свідомість.
10. Остапенко С. П. Формування іміджу політичного лідера засобами PR-технологій для передвиборчої боротьби
Стаття відображає наукове осмислення ролі іміджу політичного лідера засобами PR-технологій. Також проведено аналіз найзначущих аспектів формування і станов- лення іміджу політичних лідерів в Україні.
Ключові слова: імідж політичний лідер передвиборча боротьба PR-технології.
11. Ярошенко В. М., Соловйова Л. В. Вплив геополітичного фактора на формування інституту громадянськості в Українi
У статті розглянуто вплив геополітичного фактора на формування інституту громадянськості в Україні. Проаналізовано роль революційних подій в Україні (22 листопада 2013 року – 21 березня 2014 року), які вплинули на формування політичної укра- їнської нації. Надано рекомендації щодо укріплення інституту громадянськості через формування позитивної громадянської ідентичності українців.
Ключові слова: геополітичний образ країни національна та громадянська іденти- фікація критерії громадянськості особистості укріплення інституту громадянськості.
12. Букорос Т. О. Невизначеність як фактор політичних змін
У статті досліджено місце політичних змін у розвитку політичного процесу. Розглянуто проблему політичної довіри як чинника громадсько-владної взаємодії, фактора політичних змін. Період політичних трансформацій має суперечливу природу, характеризується посиленням кризових явищ. Дослідження ступеня невизначеності, глибоке розуміння різноманітних рівнів невизначеності, оцінка невизначеності дають можливість вибору методів та способів стратегічного реагування в політичному управлінні
Ключові слова: політичні зміни політичний процес політична система невизна- ченість політична довіра політична участь.
Політичні проблеми міжнародних систем та європейські студії
13. Бут С. А. Російсько-китайська співпраця в освітньо-культурній та науковій сферах
Російсько-китайські відносини стратегічного партнерства реалізується по широкому спектру напрямків взаємодії, який включає також гуманітарний вимір двосторонньої кооперації, де ключову роль відіграють освітньо-культурний та науковий аспекти. Ці напрямки з початком ХХІ століття характеризуються активізацією динаміки співраці між Росією та Китаєм, що проявляється в проведенні масштабних заходів освітньо-культурного характеру та реалізації спільних наукових проектів. Зацікавленість з боку політичного керівництва обох країн у пожвавленні контактів у цих сферах пояснюється позититивними ефектами від проведення спільних заходів для активізації економічної та політичної кооперації, сприяння взаєморозуміння між двома народами. Однак на порядку денному залишаються питання недостатності динаміки освітньої та наукової співпраці, а також кваліфікованих спеціалістів для поглиблення кооперації. Водночас, попри вищий рівень взаємності в порівнянні із іншими сферами стратегічного партнерства, спостерігається переважання позицій китайської сторони в науковій та культурній сферах.
Ключові слова: РФ КНР російсько-китайські відносини стратегічне партнерство освітньо-культурне співробітництво наукова співпраця.
14. Чміль І. І. Коаліція «ДЕМОС» як чинник трансформації політичної системи Словенії
У статті проаналізовано період трансформації політичної системи Словенії. Розглянуто передумови утворення та особливості діяльності словенської опозиції. Визначено мету та основні завдання коаліції «ДЕМОС», а також досліджено її роль у постсоціалістичному реформуванні і подальшій демократизації Словенії
Ключові слова: політична опозиція трансформація політичної системи демокра- тизація незалежність комуністична влада.
15. Лисак В. Ф. Середземноморський регіон у міжнародних відносинах початку ХХІ століття
Розглянуто ситуацію в країнах південного і східного Середземномор’я на початку ХХІ століття і участь міжнародної спільноти в попередженні, недопущенні поглиблення і розповсюдження конфліктів на території арабських країн. Автор поставив за мету проаналізувати значення Середземномор’я в міжнародних відносинах через вивчення протиурядових виступів на території таких важливих країн, як Туніс, Алжир, Йорданія, Лівія, Сирія, їхній вплив на європейські країни Середземного моря та спроби Європейського Союзу, ООН та НАТО, а також провідних країн світу не допустити ескалації конфліктів. Окрему увагу приділено висвітленню подій на території Лівії та Сирії, які з 2011 року і до цього часу перебувають у ситуації повномасштабних громадянських війн і є небезпечними для країн Європи і світу в цілому. Автор дійшов висновку, що Середземноморський регіон привертає увагу впливових міжнародних організацій і країн світу. Тим не менше, на сьогодні світова спільнота не виробила достатньо ефективного механізму попередження, недопущення і подолання сучасних конфліктів, зокрема в Середземномор’ї
Ключові слова: Середземномор’я міжнародні відносини конфлікти співробітниц- тво протестні акції військова операція громадянська війна.
16. Закіров М. Б. Молодіжні організації Російського Зарубіжжя у павутинні радикалізму
Проведено аналіз головних тенденцій і політичної спрямованості молодіжного руху російської післяреволюційної еміграції. Окреслено процес становлення молодіжних орга- нізацій Російського Зарубіжжя. Виявлено деякі риси радикальних ідейно-політичних течій, що виявилися найбільш цікавими і найшли своє втілення у політичних програмах і практичній діяльності різних російських емігрантських організацій. З’ясовано характерні риси ідеології і політичних програм основних політичних організацій російської емігрантської молоді. Визначено місце і роль молодіжних організацій у розвитку політичної думки Російського Зарубіжжя. Встановлено, що виникнення молодіжних організацій у середовищі російської післяреволюційної еміграції було викликане розчаруванням в ідеології і методах роботи традиційних політичних організацій і рухів. Значна частина емігрантської молоді захопилася ідеями націонал-соціалізму і фашизму, що активно завойовували прихильників по всьому світу. Серед найбільш оригінальних ідейно-полі- тичних концепцій молодіжного руху Російського Зарубіжжя виділяються теорії трудового солідаризму Національно-трудового Союзу і «монархія трудящих», розроблена ідеологами «Молодої Росії».
Ключові слова: ідейно-політична течія Російське Зарубіжжя еміграція фашизм націонал-соціалізм концепція.
17. Калачова О. О. Особливості ядерної політики Великобританії на сучасному етапі
Великобританія почала розвивати свій варіант ядерної політики після вдалого випробування 3 жовтня 1952 року. В основу було закладено концепцію мінімального ядерного стримування, що разом з такими факторами, як «особливе партнерство» зі США та обмеження лише морськими ядерними силами сприяло перетворенню ядерної політики Великобританії на унікальне явище сьогодення. Статтю присвячено визна- ченню головної мети мінімального ядерного стримування Великобританії, а також виділенню та характеристиці основних принципів британської ядерної політики на сучасному етапі. Зроблено висновок, що концепція мінімального ядерного стримування лежить в основі ядерної політики Сполученого Королівства і ґрунтується на прагненні Великобританії зберегти мінімальну, але ефективну можливість ядерного стримування в ролі «останнього засобу» попередження загроз. Було виділено шість основних принципів ядерної політики Великобританії на сучасному етапі: мінімальність, співробітництво зі США та інтегрованість у систему НАТО, обмеження морським компонентом ядерної тріади та постійне стримування на морі, обмеження обставин засто- сування ядерно
Ключові слова: ядерна зброя ядерна політика мінімальне ядерне стримування Велико- британія Сполучене Королівство.
18. Остап’як В. І. Політика транснаціонального та регіонального партнерства
Розглянуто проблематику поширення та налагодження партнерських транс- національних відносин у контексті глобалізації. Висвітлено процес трансформації регіональної політики держав перехідного типу в системі пошуку та вироблення ефективних форм політичного партнерства.
Ключові слова: транснаціоналізація трансформація партнерство регіоналізація глобалізація.
19. Оніщенко В. І. Політичні цінності та їх особливості у сучасному українському суспільстві
В статі досліджується «політичні цінності» як категорія і предмет соціально- гуманітарної науки. Здійснюється теоретико-концептуальний підхід до аналізу проблеми політичних цінностей у сучасному українському суспільстві.
Ключові слова: політичні цінності українське суспільство гуманізм ідеал індивід свідомість.
20. Лимар М. Ю. Формування СПБО ЄС в контексті співпраці з НАТО як інструментом зовнішньополітичного впливу США
Починаючи з 1990-х років ХХ століття, ЄС розпочав поступове формування власної системи оборони з метою зменшення залежності від НАТО як інструменту Американського впливу в Європі. Самостійна політика ЄС в досліджуваній сфері викликає неоднозначну оцінку Вашингтона. На сучасному етапі, зважаючи на геополітичну ситуацію в Південно-Східній Європі, країни-члени ЄС збільшують свої витрати на забезпечення військово-оборонних структур. Це дає підстави вважати, що розвиток СПБО зможе вийти на якісно новий рівень. Тим не менш, метою формування надійної та безпечної системи міжнародних відносин, необхідне зміцнення військово-політичного трансатлантичного співробітництва. Серед ключових цілей цього наукового доробку автор визначає комплексне вивчення факторів, що впливають на еволюцію відношення США до СПБО ЄС визначення ролі НАТО як інструменту зовнішньополітичного впливу США оцінка необхідності та шляхів зміцнення власної військово-оборонної системи ЄС на сучасному етапі. Інструментарій дослідження складають переважно системний, порівняльний та історичний методи.
Ключові слова: НАТО ЄС СПБО безпека оборона трансатлантичне партнерство.
21. Рудень Д. М. Лівий рух України як об’єкт політологічного аналізу: класичний і сучасний дискурси
Стаття присвячена класичному і сучасному дискурсу щодо лівого руху в Україні як об’єкту політологічного аналізу. Узагальнено погляди вчених на функціонування і розвиток лівого руху в сучасній Україні та виділено основні напрямки таких досліджень.
Ключові слова: лівий рух соціал-демократія політична система ліві партії.