Політологія
1. Бронніков В. Д., Степаненко О. Г. Конфлікти коаліцій як умова нестабільності парламенту в Україні
У статті аналізуються різновиди коаліційних об’єднань, особливості утворення
коаліцій в українському парламенті та парламентах країн західної Європи. Розглядається
проблематика коаліційних конфліктів як головна причина нестабільності українського
парламенту.

This article analyzes variations coalition of associations, especially the formation of coalitions
in the Ukrainian parliament and the parliaments of countries of Western Europe. We consider
the problem of coalition conflicts as the main cause of instability of the Ukrainian Parliament.
Ключові слова: коаліція, коаліційні утворення, коаліційна угода, парламентська коаліція, конфлікт, конфлікт коаліцій, парламентаризм, антипарламентаризм.
2. Бучин М. А. Висування та реєстрація суб’єктів виборчого процесу як аспект принципу загального пасивного виборчого права
Стаття містить аналіз суті та особливостей висування та реєстрації кандидатів
і політичних партій як важливого аспекту дотримання принципу загального пасивного
виборчого права. Автор значну увагу приділяє дослідженню ініціативи висування та
суб’єктів номінації, а також порівняльній характеристиці таких форм підтримки ініціативи
висування, як збір підписів та грошова застава.


Article contains the analysis of essence and features of pulling out and registration of
candidates and political parties as an important aspect of observance of principle of common
passive electoral law. An author spares considerable attention to research of initiative of pulling
out and subjects of nomination, and also comparative description of such forms of support of
initiative of pulling out, as collection of signatures and caution money.
Ключові слова: вибори, демократія, висування кандидатів, збір підписів, грошова застава, принцип загального пасивного виборчого права.
3. Дорош Л. О. Багатоманітність міжнародних акторів: проблеми класифікації
У статті розглянуто основні ознаки та підходи до класифікації міжнародних
акторів. Проаналізовано вплив у міжнародних відносинах таких «нових» акторів
міжнародних відносин як транснаціональні корпорації, мегаполіси, транснаціональні
злочинні угруповання тощо. Стверджується про застосування принципів
багатосторонності та багаторівневості при вирішенні проблем світового розвитку.

In the article is considered the main features and approaches to the classification of an
international actors. It’s analyzed the influence of such «new» international actors as
transnational corporations, big cities, and transnational criminal organization etc. It’s asserts
about the wide application of principles of versatility and multilevel in the process of solving the
problems of global development.
Ключові слова: міжнародні відносини, міжнародний актор, міжнародні організації, мегаполіс, транснаціональні злочинні угруповання, людина міжнародна.
4. Волянський В. В. Залежність моделей медіаполітики від політичного режиму
У статті розглядається залежність моделей медіаполітики від політичного режиму.
Аналізуються принципи медіаполітики в умовах авторитарного, тоталітарного й
демократичного режимів.

This article discusses the relationship of models mediapolitiki of the political regime.
Examines the principles mediapolitiki under an authoritarian, totalitarian and democratic
regimes.
Ключові слова: медіаполітика, політичний режим, авторитаризм, тоталітаризм, демократія.
5. Гнатюк Т. О. Політика України щодо вимушених мігрантів: етапи становлення та адаптація до європейських стандартів
У статті запропоновано періодизацію політики України щодо вимушених мігрантів.
Аналізуються розвиток законодавчої бази у сфері захисту біженців та адаптація
українського законодавства до європейських стандартів.

The author of the article suggests a periodization of Ukraine’s policy on forced migrants. The
development of the national legislation in the sphere of refugee protection as well as the
adaptation process of Ukrainian laws to the European standards is analyzed.
Ключові слова: біженці, пошукачі статусу біженця, адаптація українського законодавства.
6. Демчишак Р. Б. Трансформація політичного ладу ІІ Речі Посполитої (1935 р.) та її вплив на характер українсько-польських відносин
Перебудова політичного ладу Польщі на засадах авторитаризму розглядається
у даному дослідженні як один із головних факторів політики нормалізації українсько-
польських відносин (1935-1939 рр.). Аналізується також специфіка функціонування
політичних інститутів у період трансформації політичного режиму.

Alteration of Poland political system on principles of authoritarianism as one of main
factors of normalization policy of Ukrainian-Polish relations (1935-1939) is examined in this
research. Specific of functioning of political institutes in a period of the political mode transformation is analysed.
Ключові слова: політичний режим, нормалізація, конституція, влада, політичні інститути.
7. Забєля М. С. Конвертаційна стратегія кандидата на посаду президента України В. Ф. Януковича у президентській виборчій кампанії 2010 року
Актуальність матеріалу, викладеного у статті, зумовлена значним соціальним та
ідеологічним впливом, який створила кампанія з виборів Президента України 2010 року. Її
політичні гравці, зокрема В. Ф. Янукович, продемонстрували різнопланові передвиборчі
стратегії, які є відображенням конвертації різноманітних видів капіталу. Аналіз
застосованих під час президентської кампанії конвертаційних виборчих стратегій
дозволяє поглянути на сутнісні характеристики сучасного українського політикуму,
дати оцінку ступеню його ефективності та зрілості, як у цілому, так і окремих
політичних акторів.

Actuality of the article`s material is connected with the considerable social and ideological
influence over the development of modern state campaign as for Presidential elections in 2010.
During the period of these elections political actors – Victor Yanukovych – have demonstrated
the variety of president election strategies based upon the exchange and convertation of
different types of the capital. The analysis of the converting electoral strategies used to see the
qualitative and descriptive characteristics of modern Ukrainian politics and estimate its efficiency
and maturity.
Ключові слова: президентські вибори – 2010 в Україні, конвертаційні стратегії В. Ф. Януковича, політичні актори, політичний і соціальний капітали.
8. Костючков С. К. Громадянське суспільство і держава: політико-правові та соціальні аспекти взаємодії
У статті розглядаються політико-правові та соціальні аспекти взаємодії
громадянського суспільства і держави. Предметом аналізу є суб’єкти, форми і
механізми даної взаємодії, виходячи із специфіки політичних, соціальних та економічних
реалій сучасної України.

The article deals with political, legal and social aspects of interaction between civil society
and state. The subject of the analysis are the subjects, forms and mechanisms of interaction,
based on the specific political, social and economic realities of today’s Ukraine.
Ключові слова: громадянське суспільство, держава, демократія, соціальна система, соціальний інститут, громадянське об’єднання, солідарний інтерес.
9. Курілло В. Є., Рижанов К. М. Загальні риси латентної складової політичного процесу
У статті розглядається латентна складова політичного процесу. На підставі
аналізу стадій та елементів політичного процесу зроблено спробу опису загальних рис
латентної складової політичного процесу та чинників її формування.

This article deals with latent component of political process. Based on the analysis of stages
and elements of political process, an effort is made to describe the common features of latent
component of political process and factors that form it.
Ключові слова: стадії політичного процесу, елементи політичного процесу, латентна політика.
10. Литвиненко В.В. Спеціальні дослідницькі організації в Україні (1976-1991 рр.)
У статті проводиться уточнення поняття «спеціальна дослідницька організація»
та дається результуюче визначення. У руслі вивчення еволюції вітчизняних груп
інтересів цього типу розглядається їх діяльність у межах дисидентського руху та
періоду «перебудови».

Specification of the term «special research organizations», resulted in the accurate
definition, is drawing in the article. While studying development dynamics of these domestic
interest groups, their activities, within the bounds of dissident movement and the period of
«perestroika», were examined.
Ключові слова: спеціальні дослідницькі організації (СДО), групи інтересів, дисидентський рух, Гельсінський рух, «перебудова», Українська Гельсінська Група (УГГ), Українська Гельсінська Спілка (УГС), Меморіал.
11. Луцишин Г. І. Національна консолідація України в умовах демократизації суспільства
Аналізується питання національної консолідації України в умовах демократизації
суспільства. Національна консолідація розглядається як процес націєбудівництва,
спрямований на зміцнення та посилення етнонаціональних груп, які утворюють націю,
формування спільних цінностей та інститутів. Окремо розглядається консолідація
демократії, яка забезпечує сталість демократичних перетворень у країні, гармонізації
міжнаціональних відносин.

The article analyzes the problem of national consolidation of Ukraine of democratization of
society. National consolidation is examined as the process of development of nation, sent to
strengthening and strengthening of ethnic national groups that form nation, forming of general
values and institutes. Consolidation of democracy, that provides constancy of democratic
transformations to the country, harmonization of international relations, is separately examined.
Ключові слова: нація, національна консолідація, демократична консолідація, етнополітика, етнічна інтеграція, національна ідея, національна еліта.
12. Маковеєнко В. П. The Adequacy of Russian Foreign Policy Ideas and Instruments in European Security System
This article deals with the critical assessment of Russian foreign policy ideas and
instruments regarding the transformation of European security system. The author examines
the context of political dialog between Russia and European partners and outlines main
shortcomings preventing productive cooperation. In this light the feasibility of proposal of
Russian President Dmitry Medvedev concerning Pan-European security architecture was
assessed. Finally, the author examines the adequacy of Russian foreign policy instruments as
well as their employment pertaining the European security.

Стаття присвячена критичній оцінці ідей Російської зовнішньої політики по
відношенню до трансформаційних процесів в Європейській системі безпеки. Автор
вивчає контекст політичного діалогу між Росією та европейськими партнерами та
визначає проблеми, що стоять перепоною для продуктивної співпраці. У цьому
контексті оцінюється реалістичність пропозиції Російського президента Дмитра
Медведєва щодо розбудови Пан-Європейської архітектури безпеки. Зокрема, автор
досліджує адекватність самих інструментів зовнішньої політики Росії щодо
Європейської безпеки, а також їх використання.
Ключові слова: Европейська безпека, ЄС, НАТО, Росія, зовнішня політика, ідеї, інструменти.
13. Марченко Ю. В. Особливості формування ліберальної моделі безпеки підприємництва
Аналізуються перспективи і обмеження ліберальної моделі формування безпеки
підприємництва. Нарівні з потужними перспективами даної моделі стосовно захисту та
підтримки підприємницької ініціативи, розкриваються її приховані обмеження, що
ґрунтуються на такому провідному принципі лібералізму, як примат права «меншості».

Prospects and limitations of the liberal model of forming of the enterprise safety are
analysed. Substantial prospects of this model in relation to defence and support of an enterprise
initiative, as well as its hidden limitations based on such leading principle of liberalism as primat
of right for a «minority» are opened up.
Ключові слова: лібералізм, право власності, підприємницька ініціатива, національна безпека, безпека підприємництва.
14. Нагорняк Т. Л. Персона як бренд у політичному полі. Імідж і репутація особистості як складова брендингу територій України
Стаття презентує авторські пропозиції щодо національного брендингу через
регіони і міста України із залученням персон – брендів та репутації провідних людей
світу і країни. Брендинг території в статті розглядається паралельно з
персональними стратегіями іміджевих та репутаційних практик окремих акторів.
Робиться висновок про доцільність і можливість в українських практиках брендингу
територій таке залучення.

The article presents author’s suggestions position about Ukraine as the country of regions
and cities with the participation of people – brands. Area’s branding is performed with image
and reputational practices of personal actors in the article. The author makes conclusion about
the appropriate and possibility of them involvement in the Ukrainian practice of branding areas.
Area’s image is a set of emotional and rational ideas, hopes and expectations contain mass
consciousness regarding a certain territory. Image of the state (inward and foreign) is
not created naturally it is the product of deliberated and controlled branding. The necessity to
improve the image of Ukraine increases, because it’s seems negative in the world.
Ключові слова: «брендинг території», «бренд «Україна», «персональний бренд», «імідж території», «репутація території».
15. Онопко О. В. Мілітарна міфологія і «маленька переможна війна»
У статті представлений погляд автора щодо політичних міфів, породжених
збройними конфліктами, і зокрема війнами. Визначено сутність міфологеми Війни та
мілітарної міфології. Розкрито специфіку міфів про українські збройні сили, виділені
основні характеристики принципу «маленької переможної війни».

The article presents the author’s view on the political myths generated by military conflicts,
particularly wars. It’s determined the nature of the mythologeme of War and military mythology.
The specific of the myths of Ukrainian armed forces is revealed, the main characteristics of the
«small victorious war» principle are marked.
Ключові слова: політичний міф, мілітарна міфологія, війна, «маленька переможна війна»
16. Подаєнко Ю. Л., Новокшанова О. С. Ісламський чинник як невирішене питання західноєвропейської політики мультикультуралізму
У статті характеризуються особливості розвитку сучасних західноєвропейських
держав в умовах зростання ісламського впливу. Особлива увага звертається на аналіз
співвідношення принципів політики мультикультуралізму, впроваджуваної країнами
Західної Європи та фактору поступової «ісламізації» Європейського Союзу.

This article deals with the peculiarities of origin and evolution of multicultural issues and such
kind of policy in Western Europe. Particular attention is drawn to the analysis of ‘Islamic factor’
and its social role in various periods of the modern European history.
Ключові слова: мультикультуралізм, ісламський чинник, Європейський Союз, Західна Європа, мусульманство, асиміляція, толерантність, поліскладове суспільство.
17. Третяк О. А. Публічна сфера політики як концепт сучасних гуманітарних дисциплін: соціальна функція і політико-управлінський зміст
У статті розглядаються соціальні, культурні і управлінські передумови вивчення
публічної сфери політики. Аналізуються методологічні протиріччя між публічною
сферою і сферою політики в цілому. Ведеться пошук корелятів публічної сфери у
сучасній соціальній реальності.

Article considers social, cultural and managerial background of study of the politics public
sphere. It examines the methodological controversy between the public sphere and the sphere
of politics in general. The search for correlations to the public sphere in contemporary social
reality has been done.
Ключові слова: публічна сфера, соціальна структура, демократія, обговорення, державна політика
18. Ярошенко В. М. Транспарентність та відкритість влади як механізми становлення інституту демократичної громадянськості
Обґрунтовується важливість і закономірність транспарентності і відкритості
влади у демократичному управлінні та становленні інституту демократичної грома-
дянськості.

Grounded the importance and regularity of transparency and openness of government in
democratic governance and institution of democratic citizenship.
Ключові слова: демократична громадянськість, транспарентність (прозорість) та відкритість влади, громадянське консультування, демократичне врядування, місцеве самоврядування, електронне врядування.
19. Шаталюк С. Д. Запровадження міжнародних стандартів надання безоплатної правової допомоги в Україні
Розглядається європейська практика застосування стандартів надання
безоплатної правової допомоги. Приділяється увага теоретичному обґрунтуванню
категорії «безоплатна правова допомога». Досліджуються проблеми запровадження в
Україні стандартів надання безоплатної правової допомоги.

This article deals with the European practice of applicating the standards of giving free legal
assistance. The author pays attention to a theoretical substantiation of the category «free legal
assistance» and investigates the problems of implementing the standards of giving free legal
assistance in Ukraine.
Ключові слова: правова держава, права людини, стандарти прав людини, безоплатна правова допомога, доступність правової допомоги.
20. Лютко Н. В. Інформаційне суспільство та ціннісні орієнтації особистості
Процес розвитку інформаційного суспільства супроводжується зміною ціннісних
орієнтацій особистості. Інформація перетворюється із засобу в мету, стандартизує
поведінку, інтереси, нахили людей, зростає розбіжність індивідуальних і групових
ціннісних орієнтацій.

The process of development of informative society is accompanied the change of the valued
orientations of personality. Information transforms from a mean in aim, standardizes a conduct,
interests, inclinations of people, divergence of the individual and group valued orientations
grows.
Ключові слова: інформаційне суспільство, цінності, ціннісні орієнтації.
21. Коломієць О. В. Концепція національної безпеки «піднебесної» імперії як модель «ядерного стримування»
Стаття аналізує концепцію національної безпеки Китаю, її становлення та
перспективи розвитку в ХХІ столітті. На підставі проведеного аналізу розглянуто її
характеристики та запропоновано класифікацію моделі національної безпеки, а також
здійснено її оцінку в якості можливої загрози національній безпеці України.

Article analyzes the concept of national security of China, its formation and development
prospects in the XXI century. On the basis of the spent analysis its characteristics are
considered and classification of model of national security is offered, and also carried out its
estimation as possible threat of national security of Ukraine.
Ключові слова: Китай, національна безпека, концепція, ядерна зброя, модель.
22. Євтушенко О. Н. Державницька й громадівська концепції місцевого самоврядування в російської політичної думці другої половини ХІХ століття
У статті досліджується вклад російських учених другої половини ХІХ століття у
розробку громадівської і державницької концепцій місцевого самоврядування.

The article analyzes the contribution of Russian scientists of the second half of XIX century
in the development of public and political concepts of local self- government.
Ключові слова: місцеве самоврядування, державна влада, громадівська теорія місцевого самоврядування, державницька теорія місцевого самоврядування, земство, централізація, децентралізація.
23. Гуцалова М. В. Сучасні молодіжні організації в Україні: тенденції, проблеми та механізми участі в політичних процесах
У статті надається аналіз діяльності сучасних молодіжних організацій України.
Робиться спроба виявлення основних проблем та механізмів участі молодіжних
об’єднань у політичних процесах в Україні.

This article is an analysis of contemporary youth organizations of Ukraine. The attempt
identify major problems and mechanisms for participation of youth organizations in the political
processes in Ukraine.
Ключові слова: державна молодіжна політика, молодь, молодіжні організації, молодіжні структури, політичний процес.
24. Кравчук О. Ю. Місце політичної безпеки в межах цілісної системи національної безпеки
У статті автор йде мова про те, що в Україні, як і у всьому світі, проблеми
забезпечення безпеки держави, соціуму і окремих осіб все більше виходять на перший
план у державній політиці. У системі національної безпеки сучасної держави особливе
місце займає політична безпека. Вона є першою із складових національної безпеки, що
зумовлюється високою значущістю влади, держави і політики як чинників добробуту
країни, народу, громадян.

In the article an author talks that in Ukraine, as well as in the whole world, problem of
providing of safety of the state, sociuma and individuals, more go out on the first plan in a public
policy. In the system of national safety of the modern state the special place is occupied by
political safety. It is the first from constituents national safety, that is stipulated high
meaningfulness of power, state and policy, as factors of prosperity of country, people.
Ключові слова: політична безпека, національна безпека,політичні інтереси, політичні загрози.
25. Некряч А. І. Розвинений механізм місцевого самоврядування – запорука дієздатної та спроможної місцевої влади (політологічний зріз)
У статті розглядаються проблеми, пов’язані з удосконаленням механізму місцевого
самоврядування в сучасних умовах державотворення та його впливу на ефективність
місцевої влади, запровадження системних підходів в реорганізації влади на всіх щаблях
владної піраміди. Зазначається, що механізм місцевого самоврядування виступає
невід`ємною складовою діалектичного процесу розбудови політичної системи та
громадянського суспільства.

This article discusses the problems associated with the improvement of the mechanism of
self ruling in the modern conditions of state construction and its impact on the efficiency of the
local authorities, the introduction of system approaches in the reorganization of power at all
levels of the power pyramid. It emphasizes that the mechanism of local self - ruling is an integral
part of the dialectical process of building of political system and society.
Ключові слова: механізм місцевого самоврядування, місцева влада, державотворчі процеси, матриця самоврядування, перенавантаження місцевої влади, демократія, субсидіарність, громадянське суспільство, європейські стандарти, управління.
26. Дерев’янко С. М. Поняття «місцевий референдум» у новітній українській політіко-правовій думці
Аналізуються сформульовані українськими правниками і політологами визначення
поняття «місцевий референдум», висловлені міркування щодо доцільності уніфікації
його дефініції та запропоновано власне визначення.

The definitions of the term «local referendum» given by Ukrainian lawyers and political
scientists are analyzed, the ideas as to the expedience of unification of its definition are
expressed and the author’s own definition has been suggested.
Ключові слова: безпосередня демократія, місцеве самоврядування, місцевий референдум, референдум.