Політологія
1. Бронніков В. Д., Нефедова О. В. Вплив марго-міграційних процесів на внутрішню політику Франції на початку ХХІ століття
Досліджується специфіка протікання марго-міграційних процесів у Франції на початку
ХХІ століття та аналізується їхній вплив на внутрішню політику даної країни.

The specificity of the running of the marginal-migratory processes in France at the beginning
of the ХХІ century is researched and their influence on the internal policy of the present country
is analyzed in this article.

Ключові слова: маргінальність, міграційний процес, імміграція, нелегальна міграція, мігрант, адаптація, націоналізм, асиміляція, інтеграція.
2. Василевич Ю. В. Чорноморська концепція Юрія Липи у геополітичній думці України
У статті окреслено підходи в оцінці чорноморської доктрини Юрія Липи сучасними
українськими дослідниками. Особлива увага сконцентрована на виданнях 1990-х – 2000-х рр.
Висвітлено погляди вченого на стан та перспективи розвитку Чорноморського регіону

The article defines the approaches to an estimate of Yuri Lypa’s Black Sea doctrine, made
by modern Ukrainian researchers. Special attention is paid to the editions, published in 1990 –
2000-ies. It covers scientist’s opinion on the condition and development of the Black Sea region

Ключові слова: чорноморська доктрина, геополітична концепція, вісь «Схід – Захід», вісь «Північ – Південь», державна єдність
3. Василенко Д. В. Наслідки глобальної фінансової кризи для американської моделі капіталізму
У статті аналізується вплив світової фінансово-економічної кризи на США та Захід
у цілому. Порівнюється реакція розвинених країн та країн, що розвиваються на глобальні
економічні кризові процеси. Проводиться спроба виявити наслідки цих процесів для
капіталістичної моделі США.

The paper analyzes the impact of the global financial crisis on the U.S. and the West in
general. Author compares the reaction of developed states and developing countries on global
economic crisis. An attempt was made to detect the consequences of that crisis for the U.S.
capitalist model.

Ключові слова: фінансова криза, капіталізм, політика, модель розвитку, країни, що розвиваються, США, Європа, Китай, Бразилія, Східна Азія, Латинська Америка
4. Гордієнко А. В. Концепція мультикультуралізму в сучасному науковому дискурсі
У статті розглядається виникнення і розвиток поняття «мультикультуралізму»,
досліджуються основні підходи до розуміння концепції мультикультуралізму. Висвітлено
характерні риси та базові принципи мультикультуралізму, його позитивні та негативні
наслідки.

Appearance and development of notion «multiculturalism» are observed in this article, main
approaches of conception of multiculturalism’s comprehension are researched. Outstanding
features and main principles of multiculturalism, its positive and negative impact are illustrated.

Ключові слова: мультикультуралізм, полікультурне суспільство, толерантність, глобалізація
5. Громадська Н. А., Славко Т. О. Діалог як умова політичної комунікації та механізм залучення суспільно-політичних акторів до політичного процесу
Дане дослідження є етапом у формуванні науково-обґрунтованої бази для
конструювання та впровадження ефективних механізмів взаємодії влади і суспільства,

This research is a stage in forming of the scientifically-proved basis for creation and practical
use of effective mechanisms of interaction between the power and a society, and also methods
for the agreed and constructive improvement of socially-imperious relations.

Ключові слова: політичний процес, демократія, політична взаємодія, політична комунікація, громадянське суспільство.
6. Козирева М. Е. Переселенська політика радянської влади в німецьких національних районах півдня України в період НЕПу
Аналізуються особливості переселенської політики в німецьких районах Півдня
України в 20-х рр. ХХ ст. у взаємозв’язку із землевпорядними заходами.


Analyzes the characteristics of resettlement policy in the German areas of southern Ukraine
in the 20s of the twentieth century. in conjunction with land surveying activities.

Ключові слова: німецькі райони, землеустрій, переселенська політика.
7. Колесніченко Н. М. Універсальність прав людини: сучасні підходи до проблеми
У статті автор аналізує зміст міжнародних стандартів у сфері прав людини,
робить спробу обґрунтувати існування універсальних цінностей і стандартів, у тому
числі у сфері прав людини, виявляючи їхній взаємозв’язок у різних культурних спільнотах.

The article deals with the content of international human rights standards. The author
attempts to justify the existence of universal values and standards, including in human rights
sphere, revealing their links in different cultural communities.

Ключові слова: інститут прав людини, міжнародні стандарти прав людини, абсолютний універсалізм (монізм), поміркований універсалізм, культурний релятивізм.
8. Курілло В. Є., Бабаєва Е. М. Особливості політичної культури західноєвропейського середньовіччя
У даній статті здійснюється аналіз політичної культури Середньовічної Західної
Європи, виокремлюються її особливості та специфіка залежно від релігійного типу
світогляду, політичних відносин та свідомості.

This article is deals with political culture of Medieval Western Europe, its features and
specific are determined dependency upon the religious type of world view, political relations and
consciousness.

Ключові слова: політична культура, Середньовіччя, феодалізм, релігійність, васальна залежність.
9. Кухтін М. М. Зовнішня політика уряду А. Меркель крізь призму «конфлікту поколінь» у ХДС: боротьба між традицією та інновацією у сучасних міжнародних відносинах
Аналізується вплив традиційних для німецьких християнських демократів ідей та
цінностей на зовнішню політику уряду А. Меркель. Висловлюється думка щодо
зовнішньополітичної доктрини ФРН як результату хиткого компромісу між
традиціоналістами та прибічниками інновацій.

The influence exerted by the traditional ideas and values of the German Christian Democrats
on the foreign policy of A. Merkel’s government is analysed in this article. The conclusion is
drawn that the external policy doctrine of the Federal Republic of Germany results from a shaky
compromise between traditionalists and the advocates of innovations.
Ключові слова: зовнішня політика, традиціоналізм, ЄС, християнська демократія, «конфлікт поколінь» у політичній партії.
10. Лакішик Д. М. Особливості еволюції трансатлантичного партнерства у постбіполярному світі
У статті аргументовано, що євро-американські відносини, незалежно від позиції
США єдиної глобальної держави, базуються на принципах взаємозалежності. Суперечності,
які виникають з окремих питань, не мають стратегічного і тим більше вирішального
характера. Вони не можуть спровокувати фундаментальний конфлікт, перш за все,
через аналогічні ціннісні і цільові орієнтири у проведенні зовнішньої політики.

The article argued that Euro-American relations? Regardless of the U.S. position as a single
global state, based on the principles of interdependence. The contradictions that arise on
specific issues, are not strategic and the more decisive character. They can not provoke a
fundamental conflict, primarily because of similar values and goals in the conduct of foreign
policy.

Ключові слова: США, ЄС, евро-американські відносини, зовнішня політика, партнерство.
11. Литвиненко В. В. Спеціальні дослідницькі організації як елемент громадянського суспільства
очинаючи з другої половини ХХ ст. інтенсивно зростає роль різноманітних науково-дослідних організацій у політичній динаміці демократичних країн. Активно розвивається
ця група суб’єктів політики і в Україні, проте їх діяльність, зокрема в межах українського
політичного простору, не отримала достатнього вивчення. У даній статті проводиться
аналіз місця та ролі спеціальних дослідницьких організацій у політичних процесах,
наводяться їх базові ознаки, дається визначення.

Since the second half of the 20th century diverse research organizations have been gaining
more and more influence within political dynamics of democratic countries. Also this group of
policy subjects is actively progressing in Ukraine. Nevertheless, their activities, particularly
within Ukrainian political space, haven’t got sufficient examination. An analysis of special
research organizations’ place and role in political processes was carried out in this article basic
characteristics and definition were also given.

Ключові слова: спеціальні дослідницькі організації, аналтичні центри, фабрики думок, групи інтересів, групи тиску, лобі-організації, політичні партії, громадянське суспільство, демократія.
12. Лісовський В. М. Політична і партійна ідеологія українського суспільства: різновекторність та перспективи розвитку
У статті проаналізовано основні чинники, тенденції та особливості ідеологічного
розвитку в Україні. Розглядаються можливі перспективи розвитку партійної ідеології в
українських реаліях, звідки беруться її витоки, яка відмінність між політичною та
партійною ідеологією.

The article analyzes the key factors, trends and features ideological development in Ukraine.
Possible prospects of the party ideology in the Ukrainian reality, where are its origins, that the
distinction between political and party ideology.
Ключові слова: партійна ідеологія, політична ідеологія, політична партія, політична система, виборчий процес, влада
13. Пилявець О. Л. Наслідки фінансової кризи 2008-2011 рр. для розвитку демократичних інститутів ЄС
Автором висвітлено політичні наслідки фінансової кризи 2008-2011 років для
європейської інтеграції. Проаналізовано пропоновані альтернативи розвитку європейської
інтеграційної моделі, а саме «федералізації» ЄС та «Європи двох швидкостей».
Окреслено негативні тенденції зниження довіри до демократичних інститутів, що
спостерігаються в ЄС.

The political implications of the 2008-2011 financial crisis for the European Union democratic
institutions are analyzed. The alternative models, i.e. «federalization of the EU» and «Europe of
two speeds», for the further European integration development are considered. The negative
consequences of the financial crises like the general decrease of the democracy support in the
European states.

Ключові слова: економічна криза, європейська інтеграція, Європейський Союз, антикризові заходи, демократія.