Наукові праці
1. Колісніченко А.І. Державотворення і геополітика України
У статті автор аналізує актуальні проблеми державного будівництва в Україні та їх залежність від геополітики держави. Розглядаються головні рівні геополітичних впливів на державотворення і роль цього процесу в геополітичному просторі світу.

The state-building and geopolitics of Ukraine. In the article the author analyzes actual problems of the state-building in Ukraine and how they depend on geopolitics of the state. He examines the main levels of geopolitical influences on the state-building and the role of this process in the geopolitical world
2. Багмет М.О Формування національної ідеї – важливий напрям державотворчого процесу в Україні
У статті висвітлюються зміст і суть національної ідеї. Узагальнюється досвід формування національної самосвідомості у студентської молоді. Висловлюється ряд пропозицій щодо покращення навчально-виховного процесу у ВНЗ.

The article is devoted to the essence and the content of the national idea. The forming of students national self-consciousness is generalised. Some propositions for better educatiоnal process are expressed here.
3. Шкляж Й.М Арабський світ: політичний іслам та суспільство
Наукова стаття присвячена розгляду арабо-ізраїльського конфлікту на Близькому Сході. Ця тема є дуже актуальною, оскільки цей складний конфлікт носить глобальний характер. Автор приділяє значну увагу аналізу зовнішніх і внутрішніх причин ситуації, що склалася в регіоні на сучасному етапі, застосовуючи історичний і геополітичний підходи, подає стислий виклад основних віх мирного процесу і своє бачення перспектив його розвитку.

The scientific article is devoted to the examination of the Arab-Israeli conflict in the Middle East. The topic is very relevant because this complicated conflict is global by its character. The author pays much attention to the analysis of exterior and interior reasons that caused the current situation in the region involving historical and geopolitical approaches outlines the main landmarks of the peace process and his own view on its perspectives.
4. Бобіна О.В. Локальні аспекти національної геополітики
Проаналізовано перспективи геополітичного аналізу і геополітичного методу в дослідженнях сучасного українського суспільства. Зроблено спробу визначення внутрішньої геополітики як комплексу взаємовідносин “центр-регіон”, “регіон-регіон”. Висвітлено історичне підгрунтя сучасної регіональної політики.

This article deals with the perspectives of geopolitic analize and method in investigations of modern ukrainian society. The author tries to define home geopolitics as complex of relations between centre and region, region and region. The author enlights the historical background of modern regional policy.
5. Іванов М.С. Проблеми дослідження ролі національної еліти в історичному розвитку етнокультурних процесів на Півдні України
В даній статті робиться спроба якоюсь мірою з'ясувати один з аспектів складного процесу розвитку духовної культури України, який стосується історичних умов її розвитку на південних землях та місця в ньому національної еліти. Автор показує причини і наслідки багаторічної національної ізоляції частини верхівки українського народу та приходить до висновку, що сьогодні, як і в попередні часи, не можна відзначити високу ступінь консолідації еліти українського суспільства у вирішенні національних проблем.

In given clause the attempt in any measure is done (made) to find out one of aspects of complex (difficult) process of development of spiritual culture of Ukraine, which concerns historical conditions of its (her) development on southern grounds and place in it (him) of national elite. The author shows the reasons and consequences of long-term national isolation of a part of a top of the Ukrainian people and comes to a conclusion, that today, as well as in previous times it is impossible to note a high step of consolidation of elite of the Ukrainian society (community) in the decision of national problems.
6. Бакалець О.Г., Соболь П.І. Українофобія: історія і сьогодення
У статті зроблена спроба подати визначення українофобії як соціального явища, його співвідношення з іншими політологічними дефініціями: шовінізм, націоналізм, русофобія та ін. На основі фактичного і статистичного матеріалу з історичного минулого і сьогодення Миколаївщини висвітлюється негативний вплив українофобії на процеси національно-культурного відродження українського народу Південного регіону.

In this article there was an attempt to define Ukrainian phobia as a social phenomenon, its correlation with other politological definitions: shovinizm, nationalism, Russian phobia and etc. A negative influence of Ukrainian phobia has been viewed on the actual basis and statistical material from the past history events and nowadays of Mykolaiv region on the process of national and cultural revival of Ukrainian nation on the southern region of Ukraine.
7. Рижева Н.О Деякі аспекти сучасного бачення національної проблеми в контексті розвитку світової цивілізації
У статті розкриваються сучасні погляди на національні проблеми українського суспільства. Розглядаються суспільні процеси, що спрямовані на побудову суверенної держави і набирають особливої ваги у контексті національних гуманістичних ідеалів, бо є ядром духовної свідомості громадян України.

The Article deals with a new look at the contemporary national idea. The Article reveals its role in the process of building a sovereign state in Ukraine. Ukrainian national idea – taking national values and human ideals as the main principle Independent Democratic State of Ukraine must become a core of spiritual selfconciousness of the Ukrainian and other kindred nations of Ukraine.
8. Дем’янова Т.О. Політична культура в процесі виховання студентів
У статті розглядається необхідність розвитку політичної культури як частини загальної культури, її місце у вихованні студентів педагогічних вищих навчальних закладів – майбутніх учителів.

The article deals with the necessity of development of the political culture as a part of general culture in teaching students of Pedagogical Higher Institutions as future teachers.
9. Любарська О.М Формування у студентів загальнолюдських ціннісних орієнтацій
Сьогодні як ніколи актуальним питанням є процес гуманізації вищої освіти. Одним з основних засобів вирішення цієї проблеми є формування у студентів загальнолюдських ціннісних орієнтацій. У статті розглядаються різні аспекти даного процесу на прикладі Миколаївського педагогічного інституту.

Humanizing of modem educational system is in process nowadays. The formation of student's common to humanity values orientations is one of the main ways to solve the problem. The article considers the subject in all its aspects. It investigates on the example of the Mykolayiv Pedagogical Institute
10. Шевченко Н.В Місцеве самоврядування в Україні: історія і сучасність (концептуальні підходи вітчизняних політологів)
У статті розглянуто проблему місцевого самоврядування в Україні. Визначено основні підходи вітчизняних політологів до даного питання. Проаналізовано дослідження цієї теми у роботах Горбатенка В.П.

The article considers a question of a local self-government. It points out conceptual approaches of the scientists of our country to the problem. The analysis of this issue of the day in Gorbatenko’s investigation is presented.
11. Яцунська О.О. Організація місцевого самоврядування – значний крок до демократичного суспільства
Місцеве самоврядування хоч і є дуже складним об’єктом для дослідження, але воно є дуже важливим для політологічних досліджень. Запровадження справжнього місцевого самоуправління є життєво важливою передумовою встановлення демократичного суспільства і гарантією проти відновлення тоталітаризму. До сьогоднішніх днів в Україні досі немає сталої теорії місцевого самоврядування. Зараз, спираючись на тривалий світовий досвід, Україна намагається побудувати власну систему місцевого самоуправління. Але для досягнення цієї мети потрібно вирішити значну кількість політичних, економічних, соціальних та фінансових проблем.

Being an insufficiently explored and complicated object for research local self-government is an institution of great significance. Establishment оf real self-government in Ukraine is a vital condition for its democratic development, a weighty guarantee against totalitarism revival. Up to recently Ukraine hasn't had fixed legal self-government theory. Now with long world experience to think over Ukraine is trying to create its own viable system of local government. But to cope with the task it has to solve a lot of political, economic, social and financial problems.
12. Андріяш В.І. Проблеми українського державотворення в епістолярній спадщині М.М. Аркаса
У статті розглянуті листи М.М. Аркаса – історика, голови Миколаївської “Просвіти”, а також творчої людини, що разом складає велику Аркасівську епістолярну спадщину, яка є мало вивченою та разом з тим допомагає розкрити та проаналізувати аркасівські життєві позиції у вирішенні місцевих та національних питань.

This article deals with the letters by M.M. Arkas, who was a famous historian, a leader of organisation “Prosvita” in Mykolayiv. These letters help to analise his point of view on solving of natinal and local problems.
13. Ляпіна Л.А. Деякі методологічні аспекти культури міжетнічного спілкування
У статті на основі існуючих у науковій літературі визначень категорії “культура міжетнічного спілкування” розкривається її зміст та структура, а також соціально-політичне та методологічне значення.

The essence and structure as well social-political and methodological role of the category the culture of inter-ethnical communication are considrerd in the paper on the basis of analysis of the given notions in scientific literature.
14. Полішкарова О.О. Політичні партії на Миколаївщині: структура, функції, особливості діяльності
Кінець ХХ століття став для України часом глибоких перетворень в усіх сферах суспільного життя. Зміни на політичному терені спричинили появу більше 50-ти політичних партій у нашій країні. У роботі досліджено політичні партії Миколаївщини у зв¢язку з їх політичною орієнтацією, цілями, особливостями функціонування.

The end of XX century for the Ukraine was the time of deep changes in all spheres of social life. At that period more than 50 political appeared in our country. In contemporary politology we used the classification of the political parties according to their political temperament. This article is about this.
15. Самчук В.Л. Політика великих держав на Балканах 70-х років ХІХ ст. як фактор виникнення криз у регіоні
У статті розкрито політичні програми та діяльність великих європейських держав на Балканах у 70-ті роки ХІХ ст., що були спрямовані на забезпечення власної балкансько-близькосхідної політики, а тому і спричинили розв’язання міжнародних криз у регіоні у 80-ті роки ХІХ ст.

The policy of great European states on Balkan in the 70s of XIX century as a fyndamental factor of developing crisis in this region in the 80s of XIX century. The article is devoted to political programs and activities of great European countries on Balkan in the 70s of XIX century which were concentrated on providing the Near East Balkan own policy and promoting the international crisis in this region in the 80s of XIX century
16. Мітіна В.І. Культурологічна самореалізація особистості в суспільстві
У статті розглядаються процеси самореалізації особистості у соціокультурному комплексі. Ця проблема належить до широкого кола проблем онтології особистісного становлення, які є найважливішими в самовизначенні людини. Автор розглядає особистість у межах сучасної динамічної логіки та філософії культури.

This article deal with the process of self-realising of personality in social and cultural complex. This issue is one of a great number of problems touching the ontology of personal development. The author enlights a personality as a part pf modern dynamic logic and philosophy of culture
17. Курілло В.Є. Концепція стилю політики в західній політології
У цій статті аналізується розробка поняття “стиль політики” в сучасній західній політології, розглядаються спроби різних авторів теоретично визначити це поняття та співвіднести його з практичними політичними процесами на прикладі декількох країн Західної Європи, підходи до типологізації та уніфікації політичних стилів.

In this article the development of the concept of policy style in modern Western political science is analyzed. The attempts of different scientists to define it theoretically and to correlate it with practical political process in West-European countries are under consideration too. The approaches to policy style classification and unification are discovered.
18. Ханстантинов В.О. Християнство і проблема самовираження молодої людини
Висвітлюються окремі аспекти сучасного процесу освіти і виховання. Ставиться, зокрема, питання про релігійне виховання, його доцільність, сутність, зв’язок з іншими напрямами педагогічно-виховного впливу на молодь. Пропонуються деякі підходи щодо оптимізації виховного процесу в цілому.

This article deals with the different aspects of education. The author enlights the necessity of religions education and it’s pedagogical influence on the youth. The author offers some ways of improvation of educational process in general.
19. Осипов А.О. Місце символу у практиці соціального життя: теоретичний аспект
У статті аналізуються витоки символізації, котрі грунтуються на соціально-культурній діяльності людини, яка є засадою безпосередньої єдності суб’єкта і об’єкта. Їх єдність породжує предметність – символ. Наводиться класифікація символів.

Sources of symbolizing, based on socio-cultural activity of man where direct unity of subject occurs, are analyzed in the article. This unity results in special kind of objects, i.e. symbols. Classification of symbols is presented.
20. Левченко Л.О. Сучасні тенденції розвитку багатопартійності в Україні
У статті простежуються основні тенденції розвитку багатопартійності в Україні. Подаються періоди становлення та нехарактерні ознаки української партійної структури.

The problem of studying the political party in Ukraine in the year of new economic policy considered in article, and forecasting the tendencies of the further development the home parties and direction in the political policy of Ukraine.
21. Фесенко А.М. Використання ринкового механізму на етапі становлення СРСР
У запропонованій статті розглядаються дискусійні проблеми побудови соціалізму в СРСР у період НЕПу. Автор пропонує власну точку зору на шляхи і методи проведення насамперед економічних перетворень у соціалістичному будівництві, зокрема на співвідношення ринку і плану у перехідний період розглядає підходи В. Леніна, М. Бухаріна, Л. Троцького і вважає необхідним підкреслити суттєве співпадання стратегічних підходів указаних політичних діячів до технології соціалістичного будівництва.

The article is connected with the discussional problems of the socialist construction in the NEP period of the soviet history. The author proposes his own point of view about the ways and the methods of the economic transformations inside the transitional period in the socialist construction, for example, market and plan corellations examines the approaches and proposals of such a famous communist leaders as V. Lenin, M. Bucharin, L. Trotsky. Their strategic approaches to the socialist construction technologies, as author considered, had a lot of common features.
22. Жук Н.М. Висвітлення творчої спадщини І.І. Огієнка українськими дослідниками 90-х років XX століття
Проаналізовано стан дослідження багатогранної спадщини Огієнка І.І. вітчизняними науковцями. Висвітлюються питання, що стосуються різних аспектів життя, наукової, громадської та культурної діяльності Огієнка І.І. Ім'я та творчий доробок видатного вченого і державного діяча повертається в Україну. Які заходи здійснюються на цьому шляху, показано у статті.

In the article there is an analysis of Ogienko’s literal scientific works of in the modern national literature. There is also a review of Ukrainian scientists’ works of the 90s, which deal with the research of different aspects of the state forming and scientific activity of the scientist. The information about the results of researchers’ works which cause the returning of the scientist’s achievements to Ukraine is also represented in this article.
23. Багмет І.М. Альтруїстично-егоїстичні цінності молоді в сучасній Україні
У наведеній статті автором розкриваються результати психологічного дослідження альтруїстично-егоїстичної позиції особистості студентів.

In a paper idealizet of aspects of trend of the students are opened four are selected values attitude of the person: altruism, altruistic, egoism, egoistic, egoistic altruism and egoism. The predominance of this or that position at the students is demonstrated. The emphasison demorcation on sexual tags is made.
24. Григор’єв Є.М. Конституційні засади розвитку підприємницької діяльності в Україні
Автор досліджує проблеми підприємницької діяльності в Україні. Наведено основні риси та особливості підприємництва, відзначено необхідність покращення умов підприємницької діяльності. Представлено конкретні заходи для удосконалення і спрощення порядку отримання дозволу, щоб займатися певними видами підприємницької діяльності.

The author analises the problems of business activity in Ukraine. The main features of business activity are depicted. The necessity of improving of business actitivity are defined. In this article the exact measures on improving and simplifying of the procedure of obtaining the license for different types of business activity.
25. Шевчук О.В. Азіатська доктрина Р. Ніксона та її вплив на реформування відносин Вашингтон-Пекін-Тайбей у висвітленні американської політології 70-80 рр
У статті аналізується політологічна література США 1970-1980-х років з питань зовнішньополітичної концепції адміністрації Р. Ніксона щодо реформування відносин у стратегічному трикутнику Вашингтон – Пекін – Тайбей. Особлива увага звертається на представників ліберального та консервативного напрямків американської політології.

The matter of this aticle is the analysis of the United States’ politological literature of 1970’s – 1980’s which studies the influence of R. Nickson’s administration’s external political concept of the reforms of USA-China-Taibay triangle relationships. The author pays special attention on the representatives of liberal and concervative currents of american politology of this period.
26. Москаленко В.В. Соціальна політика в Україні: основні завдання та пріоритетні напрями
У статті розглядаються головні тенденції, завдання та проблеми формування соціальної політики в Україні. Особливу увагу зосереджено на розкритті пріоритетних напрямів розвитку соціальної політики.

The article deals with principal tendencies, tasks and problems of Ukrainian social policy. Much attention is given to the main directions of social policy development.
27. Чиркіна І.Д. Сучасні напрямки соціального захисту різних верств населення України
У статті розглядаються функції системи соціального захисту населення країни, основні аспекти і напрямки її реформування на сучасному етапі, шляхи створення оптимальної моделі соціального захисту, впровадження механізмів соціальної допомоги найбільш незахищеним верствам населення в умовах перехідної економіки. Проаналізовано фактори, що гальмують хід соціальних реформ.

This article is about the functions of the system of social welfare in the country, the main aspects and directions of its reconstruction nowadays, the ways of creation the optimum model of social welfare, the introduction of the mechanism of social help to the most indigent in the conditions of the transitional economics. The factors have been analyzed, which are hindering the course of social reforms.
28. Ніколаєнко Н.О. Громадсько-політична діяльність Василя Назаровича Каразіна
Автор висвітлює різноманітні аспекти діяльності громадського діяча, просвітителя, вченого, засновника Харківського університету. В статті дається характеристика громадській культурно-освітній діяльності вченого.

The author covers different aspects of activity of the prominent public scientist? The founder of Kharkiv University. The article characterizes the cosial, cultural and educational activity of the scientist.
29. Лісовський В.М. Адміністративний устрій земель Запоріжжя в період Нової Січі (1734-1775)
У статті розкривається період нового устрою земель Запоріжжя, який поділявся на курені та паланки. Велика увага приділена виникненню та створенню паланок як основних адміністративних одиниць війська запорізького. В статті приводяться історичні джерела, які дають можливість визначити географічне розташування паланок на території України.

In the article “The arrangement of Zaporizhyan Counties during the period Novaya Sich” in 1734-1775 the period of new arrangement of Zaporizhyan Counties that were divided into kurens and palankas is shown. That attention is paid to the formatiion of palankas as the main administrative units of Zaporizhyan Army. Historical sources that give the opportunity to define the geographical position of the territory of Ukraine is given.
30. Хорунжий А.Ф. Кілька аргументів на користь децентралізації влади в Україні: комунікативні аспекти
Пропонується підхід до підвищення ефективності влади шляхом усунення когнітивного дисонансу в системі управління.

The author proposes the way how the effective of the power can be increase.
31. Гурська Н.О. Соціокультурні підстави політичного вибору українського суспільства
Розглядається політичний вибір України через соціокультурний підхід.

The author proposes the political choose of the Ukraine through social-culture approach.
32. Ситник В.О. Проблеми здійснення земельної реформи в Україні
Згідно з Конституцією України новий стан земельної реформи повинен бути зорієнтований на перехід до регулюючої ролі держави у процесах, що відбуваються в аграрному секторі економіки. Наукові розробки об¢єктивно спрямовуються на формування в Україні цього сектора як ефективного в економічному, соціальному та екологічному відношенні. У статті проаналізовано стан земельної реформи в Україні та представлено конкретні пропозиції щодо врегулювання земельних відносин.

The main problem of transformation of agricultural relationships and development of Agriculture – Industrial Complex deals with undeveloped land relationships. Especially it is about property on the land. An article is a brief analysis of land – reformation in Ukraine and a concrete proposition about development of new conception and Law about Land in Ukraine
33. Великий Ю.В. Економічна сутність конкурентних відносин у перехідний період до ринку
У статті дано аналіз конкуренції в умовах переходу до ринкової економіки. Показано рушійну силу конкуренції, її вплив на споживачів усіх рівнів.

This article deals with the analysis of economy in transition. The author depicts the driving power of competition and its influence on consumers.
34. Білошицький О.І. Антиінфляційна політика: завдання та результати
У статті зроблена спроба проаналізувати світовий досвід управління інфляційними процесами в економічній системі та шляхи його запровадження в нашій країні. На базі статистичних даних досліджена динаміка інфляції з моменту здобуття Україною незалежності, що дало змогу оцінити наслідки економічної політики останніх років. У результаті проведеного дослідження зроблені висновки щодо напрямів подальшого реформування національної економіки в сфері грошового обігу.

In the article the attempt was made to analyze world experiense of management of inflationary processes in the economtc system and path of its introduction in our country. On the basis of statistical data dynamycs of inflation from the moment of a proclamation by Ukraint of independence is investigated? That has enabled to evaluate consequences of economic policy of the last years. As a result of a conducted research the conclusions concerning directions of further reforming of national economy in sphere of the money circulation were made.
35. Захарова Л.Г. Проблеми пристосування студентів до умов ВЗО нового типу
У статті розглядаються проблеми пристосування студентів до умов ВЗО і можливості етапу преадаптації у їх вирішенні. Автор дає обгрунтування доцільності створення програми активного цілеспрямованого запровадження преадаптаційного етапу на основі Департаменту довузівської підготовки МФ НаУКМА.

The present article deals with problems of adaptation of students to conditions of higher educational institutions and possibilities of pre-adaptation stage in view of the above stated. The author gives proofs of advisability of working out a program of active purposeful realization of pre-adaptation stage on base of the Preparatory Department of Mykolaiv Branch of “Kyiv-Mohyla Academy”.
36. Кисляков В.П., Ступак О.П. Проблема визначення предмета фiлософiї права
Автори розглядають проблеми праворозуміння, правосвідомості та правової культури як прикордонні проблеми філософії та права. Саме такі проблеми й складають предмет філософії права як синтетичної області знання. В статті підкреслюється зв’язок між історично обумовленими вимірами в праворозумінні та предметом сучасної філософії права.

The authors consider problems, law understanding and legal culture as boundary problems of philosophy and law. Such problems also make a subject of philosophy of the right as synthetic area of knowledge. In paper the link between historically stipulated changes in the law understanding and subject of modern philosophy is emphasized.
37. Ковалевич В.В. Соціокультурне визначення давньої астрономії
На історико-науковому матеріалі розглядається специфіка соціокультурної обумовленості астрономії Давнього Сходу, Давньої Греції. Відстежуються конкретні механізми, шляхи і форми впливу на астрономію з боку астрології, філософії, релігії. Виявляється специфічна соціокультурна обумовленість теоретичного та емпіричного рівнів астрономічного знання.

The specifity of sociocultural conditionality of astronomy of ancient east and ancient Greece is considered on the vest historical and scientific material. Specific mechanisms, ways and forms of influence on the astronomy are observed from the point of astrology, philosophy and religion. The specific sociocultural conditionality of theoretical and empirical levels of astronomical knowledge is shown.
38. Мельніченко В.В. Особливості управління професійно-технічним навчально-виховним закладом сільськогосподарського профілю в умовах реформування економіки
У статті автор висвітлив особливості управління навчальним закладом сільськогосподарського профілю, що зумовлені основними змінами в аграрному секторі економіки України.

In this article the author draws out the special features managing educational establishment of agricultural profile, which are conditioned by the basic changes in agricultural sector of Ukrainian economy.
39. Бекова В.В. До проблеми розвитку громадянського суспільства в Україні
Автор статті розглядає актуальну проблему – проблему становлення громадянського суспільства в Україні, позитивні моменти та ті труднощі, які заважають цьому процесу.

The author of the article deals with the actual problem of the formation of civil society in Ukraine, positive factors and those difficulties, that are obstacles to this process.
40. Котляр Ю.В Мемуари – джерело з історії селянського повстанського руху на Півдні України
У статті висвітлюється питання про мемуари як джерело з історії селянського повстанського руху на Півдні України.

In the article the question on memoirs is viewed as a sourse of history rebellions movement of the Peasants in the South of the Ukraine
41. Букач М.М. Педагогіка та духовна культура
Педагогічна культура – це якісна характеристика педагогічної діяльності, сутність якої полягає у вихованні інтелектуальної та емоційної сфер, формуванні духовної культури майбутнього фахівця. Педагогічна культура формується в процесі професійно-педагогічної діяльності.

Pedagogical culture is a quality characteristics of pedagogical activity. The errence of which consists of intelectual and emotional spheres bringing up, formation of spiritual culture of a future spesialist. Pedagogical culture is being formed in the professional-pedagogical activity.