ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
1. Носова Т.Ю. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА: ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ
Розглянуто основні підходи вивчення конкуренції, розкрито сутність інституціональної конкуренції на основі використання критерію ступеня розвитку й характеру функціонування інститутів. Проаналізовано взаємозв’язок і взаємозалежність інституціональної конкуренції та інституціонального середовища.
Ключові слова: сутність конкуренції, підходи до визначення конкуренції, інституційна конкуренція, інституційне середовище.
2. Фертікова Т.М. ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ НА РІВЕНЬ ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ
Поточна фінансово-економічна криза проявляється як в скороченні темпів економічного зростання, так і у зниженні рівня добробуту населення. Але статистичні спостереження свідчать, що динаміка даних показників не є ідентичною, зважаючи на залежність рівня добробуту від зміни багатьох складових, таких як доходи населення, ступінь нерівності в їх розподілі, якість представлених на ринку благ. Отже, навіть в умовах економічного спаду можлива протидія зниженню рівня добробуту, що потребує розробки відповідних інструментів державного управління. За допомогою статистичних методів, причинно-наслідкового аналізу були виявлені закономірності зміни ВВП та добробуту в Україні. Це дозволило прийти до висновку, що навіть під час кризи заходи зі зменшення доходної та майнової диференціації, запровадження більш жорстких стандартів якості благ у деякій мірі компенсують зниження доходів населення, а отже, і добробуту в цілому.
Ключові слова: економічна динаміка, добробут, закономірності зміни ВВП, доходна та майнова диференціація, економічна політика.
3. Савченко В.Ф. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ ТА РЕГІОНІВ
У статті характеризуються наукові підходи щодо можливості та доцільності державного регулювання ринкової економіки, основні напрямки світової економічної думки, праці українських вчених відносно теоретичних та методологічних проблем регулювання. Надана схема ринку як способу організації товарного виробництва. Показані еволюційний та революційний шляхи економічного розвитку. Обґрунтована роль планування як стержня державного регулювання економічних систем. Визначені складові державної регіональної політики. На основі аналітичного матеріалу зроблені висновки та узагальнення. Стверджується, що подальші наукові розвідки з питань державного регулювання економіки України та її регіонів необхідні і можуть принести реальну практичну користь.
Ключові слова: державне регулювання, економіка, ринок, планування, район, виробництво, продуктивні сили, інструменти, дослідження.
4. Ципліцька О.О. КАПІТАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
Статтю присвячено виявленню основних тенденцій зміни капіталізації банківської системи України. В дослідженні розглянуто фактори підвищення капіталізації банківської системи України в 2006-2008 роках. Проаналізовано можливі шляхи зростання капіталізації комерційних банків в умовах фінансово-економічної кризи.
Ключові слова: фіктивна капіталізація, фінансова капіталізація, банківський сектор, ліквідність, адекватність регулятивного капіталу.
5. Носова О.В. INSTITUTIONAL CHANGES IN THE CORPORATE GOVERNANCE SYSTEM IN TRANSITION
Стаття присвячена дослідженню ефективності функціонування системи корпоративного управління залежно від інституціонального розвитку. Розглянуто інституціональну систему корпоративного сектора, її елементи й фактори її розвитку.
Ключові слова: інституційні зміни, корпоративне управління, елементи інституційної системи, фактори розвитку інституційної системи.
6. Смірнов О.Ю. СПЕЦИФІКАЦІЯ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ЗАОЩАДЖЕНЬ НА ТЕМПИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
У статті на підставі аналізу сучасних кореляційних та динамічних моделей економічного зростання визначено фактори активізації діяльності економічних агентів, розроблено багатофакторну модель оцінки впливу заощаджень на темпи економічного зростання та здійснено її попередню оцінку на основі статистичних даних країн із низьким та високим рівнем розвитку.
Ключові слова: теорія економічного росту, моделювання економічного росту, заощадження, інвестиційна активність економічних агентів.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН
7. Кузнєцова Л.В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСІВ БАНКУ
У статті запропоновано теоретико-методологічні підходи до визначення суті фінансів банку як економічної категорії. Визначено місце фінансів кредитних інституцій, у тому числі фінансів банку у структурі фінансової системи. Обґрунтовано необхідність виділення специфічних функцій фінансів банку, запропоновано використання різних напрямів аналізу фінансових відносин банку.
Ключові слова: методологія досліджень, економічні категорії, фінанси кредитних інституцій, функції банків.
8. Полєтаєв О.О. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ПОСЛУГ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ
У статті розглядаються методичні основи процесу оцінювання послуг фінансових посередників. Зокрема здійснено класифікацію методів оцінювання, надано характеристику напрямів їх застосування. Проаналізовано можливості застосування специфічних методів і запропоновано алгоритм процедури оцінювання.
Ключові слова: методи оцінювання, послуги фінансових посередників, алгоритм процедури оцінювання.
9. Довгань О.В. НДАМЕНТАЛЬНІ ФАКТОРИ КОЛИВАННЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ В УКРАЇНІ
У статті йдеться про особливості зміни основних валютних пар, механізми впливу макроекономічних факторів на динаміку курсу обміну під час економічної кризи в Україні. Аналізуються причини зростання вартості іноземної валюти. Робляться висновки щодо валютної політики в Україні та шляхів виходу із кризового стану.
Ключові слова: валютний курс, прогнозування валютного курсу, фундаментальний аналіз, інфляція, безробіття, ВВП, валютна політика.
10. Хімчук Г.О. РЕЗЕРВИ НА МОЖЛИВІ ВТРАТИ ПО ПОЗИЧКАХ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті досліджуються сучасні проблеми використання банківськими установами резервів по кредитним операціям. Висвітлена специфіка та особливості формування резервів як у міжнародній практиці банківської справи, так і у кредитній діяльності вітчизняних банків. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення сучасного механізму формування резервів по кредитним операціям.
Ключові слова: банківські резерви, кредитні операції, ліквідність банків, класифікація активів.
11. Норд Г.Л., Кравченко Т.В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Статтю присвячено концептуальним аспектам розробки стратегічної моделі управління процесами формування та використання оборотного капіталу фармацевтичних підприємств. Запропоновано стратегічну модель, яка являє собою динамічну сукупність п’яти взаємопов’язаних процесів і дозволяє забезпечувати економічну та соціальну ефективність функціонування фармацевтичних підприємств та підвищувати їх інвестиційну привабливість.
Ключові слова: фінансова стратегія, стратегічне управління, економічна ефективність, соціальна ефективність.
12. Бурлан С.А., Філімонова О.Б. КРЕДИТ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ
Розглянуто сутність інвестиційної стратегії підприємства та джерела її фінансування. Встановлено превалювання інвестиційної стратегії капітального розвитку для сучасних підприємств. Проаналізовано структуру джерел фінансування інвестицій в основний капітал. Визначено межі збільшення необхідного обсягу кредитування капітальних інвестицій.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна стратегія, джерела фінансування, кредитування капітальних інвестицій.
13. Черненок К.П. ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ
У статті розглянуто загальноєвропейські тенденції реформування сфери пенсійного забезпечення, особлива увага приділяється накопичувальній складовій пенсійної системи з метою визначення можливостей використання досвіду інших країн в Україні.
Ключові слова: пенсійна система, соціальний захист, солідарний компонент, демографічне навантаження, накопичувальний принцип.
ГАЛУЗЕВА ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
14. Лола Ю.Ю. ІНТЕҐРАЛЬНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЛОГІСТИКИ ТА РЕІНЖИНІРИНГУ
Вирішення актуальної проблеми підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів потребує корінного удосконалення управління ресурсами на підприємствах на основі комплексного застосування нових методів. Запропоновано інтеґральну систему управління матеріальними ресурсами з елементами логістики, реінжинірингу, контролінгу.
Ключові слова: управління матеріальними ресурсами, логістика, інтеґральна система управління, реінжиніринг, контролінг.
15. Казарєзов А.Я., Копієвська М.М. СУЧАСНІ ПИТАНЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Розглядається стан інноваційної діяльності підприємств в Україні. Доведено, що для української економіки основним джерелом фінансування інноваційної діяльності є власні кошти підприємств, а часовий лаг між доходами і витратами на інноваційну діяльність складатиме від одного до трьох років. Показано, що інноваційна діяльність підприємств в Україні має експортне орієнтований характер. Пропонуються заходи з удосконалення інноваційної діяльності підприємств.
Ключові слова: інноваційна діяльність, джерела фінансування, витрати на інноваційну діяльність.
16. Абрамова І.С. КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДХОДІВ, ЗАВДАНЬ ТА МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У статті висвітлено подальший розвиток методології аналізу й оцінки конкурентоздатності через взаємозв’язок завдань, підходів та методів оцінки. Розроблено структурну класифікацію наукових підходів до оцінки рівня конкурентоздатності підприємств, визначено основні практичні завдання управління нею. Здійснено частотний аналіз даних завдань та виокремлено такі їх види, як: основні, оперативні (рутинні) та спеціальні. Аналіз виконано в залежності від кількості залучених методів оцінки.
Ключові слова: конкурентоздатність підприємств, визначення конкуренто-здатності, частотний аналіз дефініцій, класифікація завдань управління.
17. Білов Г.О. ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
У статті проведений аналіз та систематизація визначень і залежностей між термінами: «невідчутні активи», «інтелектуальна власність», «нематеріальні активи», «інтелектуальний капітал». Уточнена сутність економічної категорії «інтелектуальний капітал підприємства», а також проаналізовані класифікаційні ознаки елементів інтелектуального капіталу підприємства.
Ключові слова: інтелектуальна власність, нематеріальні активи, інтелектуальний капітал.
18. Верланов Ю.Ю., Верланов О.Ю. ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ
Розглядаються особливості проявів впливу інвестиційної діяльності на регіональну економіку. Аналізується регіональна ефективність інвестицій. Проводиться групування регіонів за обсягом інвестицій на душу населення та досліджується зв’язок темпів приростів валового регіонального продукту та обсягів інвестицій у регіон. Зроблено висновки щодо характеру інвестиційної діяльності в регіонах та регіональної ефективності інвестицій.
Ключові слова: регіональна економіка, інвестиційна діяльність, регіональна ефективність інвестицій.
19. Марущак С.М. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА РИЗИКУ В ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглядаються питання управління ризиками як підходу до забезпечення економічної безпеки підприємства. Представлена модель комплексної оцінки ризиків промислового підприємства, яка враховує об’єктивно існуючі взаємозв’язки між їх різними видами і дозволяє прогнозувати рівень ризику.
Ключові слова: економічна безпека підприємства, управління ризиками, модель оцінювання ризиків.
20. Ломоносов А.В. ЗАЛЕЖНІСТЬ МІЖ ОСНОВНИМИ ТРУДОВИМИ ПОКАЗНИКАМИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ III-IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
Запропоновано підхід до моделювання системи основних трудових показників вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, до якої включені: чисельність штатних посад науково-педагогічних працівників, трудомісткість навчальної роботи, середньорічний обсяг навчального навантаження в розрахунку на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника, фонд оплати праці науково-педагогічних працівників, а також трудомісткість навчальної роботи та заробітна плата викладачів, що припадають на певний напрям підготовки або спеціальність.
Ключові слова: вища освіта, науково-педагогічні працівники, трудомісткість навчальної роботи, фонд оплати праці, нормативів чисельності студентів, державне регулювання оплати праці.
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ АПК
21. Лазарєва О.В. РОЗВИТОК ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В РЕГІОНІ
У статті обґрунтовується необхідність адаптації державних програм соціально-економічного розвитку до світових стандартів. Визначено основні пріоритетні напрямки екологобезпечного природокористування на реґіональному рівні. Зроблено висновки про можливість підвищення частки природно-ресурсних надходжень до місцевих бюджетів як необхідного джерела здійснення природоохоронних заходів.
Ключові слова: екологонебезпечне землекористування, регіональна економіка, природно-ресурсні надходження, місцеві бюджети.
22. Коваленко О.Ю. МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ РЕСУРСІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ РЕГІОНУ
У статті на основі комп’ютерно-інформаційних технологій розроблено методичний підхід економічної оцінки ресурсів природно-заповідних територій регіону. Обґрунтовано структуру та зміст банку даних регіональної автоматизованої системи управління (РАСУ) розвитком природно-заповідних територій (ПЗТ) та об’єктів заповідно-рекреаційного комплексу регіону. Здійснено економічну оцінку заповідно-рекреаційних територій на прикладі Миколаївської області та регіонального ландшафтного парку «Кінбурнська коса», зокрема.
Ключові слова: методичний підхід, природно-заповідні території, економічна оцінка, комп’ютерно-інформаційні технології, заповідно-рекреаційні ресурси, регіон, управління.
23. Горлачук В.В., Астремський А.В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ
У статті наведено докази незадовільного стану земельних ресурсів в Україні та обґрунтовано необхідність підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення через впровадження організаційно-економічних інструментів. Доведено недостатнє висвітлення змісту організаційно-економічних інструментів системи управління землекористуванням на сучасному етапі. Розкрито сутність і зв’язки організаційно-економічних інструментів за методами впливу на систему управління землекористуванням, що забезпечить досягнення синергетичного ефекту раціоналізації землекористування.
Ключові слова: землекористування, ефективність, організаційно-економічні інструменти, синергетичний ефект.