Економічні науки
1. Горлачук В.В., Гайдаєнко О.М. Теоретико-методологічні засади управління раціональним використанням рекреаційних територій
Розглядаються методологічні засади управління рекреаційними територіями регіону. Обґрунтовуються механізми прийняття ефективних управлінських рішень та функції управління рекреаційними територіями.
2. Казарєзов А.Я., Толишев Є.В. Оцінка вартості вітрильних яхт
У статті здійснена спроба кількісної оцінки вартості вітрильних яхт. Надано рекомендації до створення моделі оцінки вартості вітрильних яхт. Наведено пропозиції по прогнозуванню очікуваної вартості вітрильних яхт.
3. Шебанін В.С., Червен І.І., Ганганов В.М. Кооперуванню на селі – належний розвиток
Обгрунтовано необхідність активізації розвитку кооперативних (насамперед – обслуговуючих) сільськогосподарських формувань. Висвітлено досвід як розвинених країн світу, так і України. Зроблено низку пропозицій щодо удосконалення кооперації і зміцнення її структурних формувань.
4. Беглиця В.П. Сучасні проблеми інноваційного розвитку економіки
Досліджено роль держави в інноваційному процесі розвитку економіки країни. Обґрунтовано необхідність посилення ролі держави в процесі інноваційного розвитку, впровадження економічного механізму стимулювання інноваційної діяльності. Розглянуто основні проблеми інноваційного розвитку та запропоновано шляхи їх розв’язання.
5. Гришко Н.В. Модель трансфертного формування витрат виробництва металургійного підприємства
Розглянуто умови трансфертного ціноутворення, обґрунтовано застосування трансфертних цін в управлінні витратами, наведено методику розрахунку трансфертних цін,наведено модель трансфертного формування витрат виробництва, модель формування центрів відповідальності по витратах та прибутку.
6. Нетудихата К.Л., Ципліцька О.О. Інновації як стратегічний фактор сучасного розвитку світової економіки
Стаття присвячена вивченню причин, масштабів та пріоритетів сфери розвитку інноваційної діяльності. Розглянуто її сучасні організаційні та інституційні основи. Виявлено тенденції та розкрито форми інтернаціоналізації інноваційної діяльності на початку ХХІ ст.
7. Сіренко Н.М. Вплив інноваційної активності підприємства на сталий економічний розвиток
У статті обґрунтовано вибір показників для оцінки інноваційної активності підприємств,проаналізовано інноваційну активність підприємств та її взаємозв’язок із економічним розвитком регіону. Окреслено напрями підвищення рівня інноваційної активності підприємств та охарактеризовано його вплив на розвиток соціально-економічної системи.
8. Шебаніна О.В. Оренда землі – важлива умова ефективного розвитку сільського господарства
Висвітлено сутність, значення оренди землі і досвід її застосування в розвинених країнах світу. Обгрунтовано необхідність і особливості запровадження останнього в Україні. Наведено низку конкретних пропозицій щодо покращання земельних орендних відносин в нашій країні.
9. Палехова В.А. Моделі економічної поведінки: еволюція та сучасність
У статті наводиться ретроспективний огляд основних моделей економічної поведінки людини. Окремо розглянуті дві дискусійні моделі, що дають можливість аналізувати поведінку людини, сформованої в умовах командної економіки, та людини, що використовує свій інтелект в мережі Інтернет.
10. Калда К.О. Відмінність між поняттями стратегічної логістики і логістичної стратегії
У даній статті охарактеризовано поняття логістичної стратегії та стратегічної логістики, визначено їх взаємозв’язок та відмінність між ними. Визначено місце стратегічної логістики у логістичній системі підприємства, місце логістичної стратегії у системі планування компанією довгострокових конкурентних цілей та розглянуто вплив логістичних процесів на формування корпоративної та логістичної стратегій підприємства.
11. Писаренко С.М., Семів С.Р., Федоришин Н.Ю. Конкурентоспроможність регіонів України в умовах поглиблення міжнародної інтеграції
Здійснено комплексну оцінку конкурентних переваг регіонів України на основі застосування методів багатофакторного статистичного аналізу сформовано кластери, які об’єднують регіони із схожими показниками конкурентних переваг обґрунтовано стратегічні напрями підвищення регіональної конкурентоспроможності в умовах поглиблення міжнародної інтеграції.
12. Чекан І.А. Класична та альтернативні теорії людського капіталу: спроба порівняльного аналізу
У статті аналізуються “альтернативні” теорії людського капіталу. Розглянута класична теорія людського капіталу, проаналізовані основні інвестиції у людський капітал та розкриті “альтернативні” теорії. Показано, що глибиннІ, біологічні фактори, развинені освітою, вирішально впливають на диференціацію заробітків.
13. Несторенко Т.П. Инфраструктура города в контексте его конкурентоспособности
В статье предлагается рассматривать город как субъект рыночных отношений. Обосновывается необходимость исследования инфраструктуры как одного из факторов инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности города. На основании исследования экономической категории “инфраструктура” конструируется понятие “инфраструктура города”, дается характеристика ее составных элементов.
14. Rozmainski I.V. Inside Money, Bussiness Cycles and Stagflation
У статті розглядаються відомі теорії стагфляції – монетаризм, нова класична, кейнсіанська, посткейнсіанська. Відповідно до них, стагфляція генерована екзогенними факторами: державною політикою або шоками пропозиції. Автор робить спробу в статті довести, що стагфляція може бути ендогенною, вбудованою в сучасну ринкову економіку.
15. Міцкевич Н.В. Соціальний захист сільської молоді: проблеми та шляхи їх вирішення
Розглядаються проблеми молоді в умовах економічних та соціальних трансформацій. Особлива увага приділяється демографічній ситуації в регіоні, стану охорони здоров’я молоді та освіти. Пропонуються шляхи вирішення проблем соціального захисту сільської молоді.
16. Стрюченко А.В. Сертифікація земельних ділянок як інструмент раціоналізації землекористування фермерських господарств
Розглядається проблема сертифікації земельних ділянок, яка дозволяє адаптувати вирощування сільськогосподарських культур до конкретних територіальних умов, забезпечуючи при цьому виробництво екологічно чистої продукції з високою окупністю затрат та охорону ґрунтового покриву.
17. Конєва Т.А. Вплив розвитку малого бізнесу на економічне зростання в умовах ринкової трансформації економіки України
Робота присвячена дослідженню взаємозв’язку малого бізнесу та економічного зростання в умовах ринкової трансформації економіки України.
На основі розробленої методики в статті проаналізовано вплив малого бізнесу на економічне зростання, визначено реальні роль та функції цього сектора в Україні. Результати дослідження виявили незначний взаємозв’язок аналізованих економічних явищ, але зростаючий потенціал малого бізнесу як джерела прискорення та покращання якості економічного зростання в Україні. З урахуванням цього в роботі були сформовані основні напрямки вдосконалення існуючих програм підтримки розвитку малого бізнесу.
18. Білик Г.Г. Ефективність використання фінансових ресурсів суб’єктами господарювання як запорука економічного зростання: теоретико-методологічний аспект
У статті розглянуто ефективність використання фінансових ресурсів суб’єктами господарювання як мікроекономічний фактор економічного зростання. Запропоновано методику аналізу ефективності фінансових ресурсів.
19. Белінська С.М. Особливості розвитку вітчизняного ринку нерухомості
У статті розглядаються проблеми ринку нерухомості в Україні. Обґрунтовується доцільність еволюційного процесу його розвитку та вказується на обов’язкові вимоги щодо розвитку національного ринку.
20. Марченко А.Ю. Страхування як один з методів управління ризиками при іпотечному кредитуванні: його розвиток у світі та в Україні
У статті розглядається необхідність використання страхування при здійсненні іпотечного кредитування та нормативно-правова база України, яка регулює дані відносини.
21. Тлустий А.О. Електронні гроші та фактори, що визначають їх розвиток
У статті автор вивчає визначення категорії „електронні гроші” і аналізує фактори, які впливають на рішення господарюючих суб’єктів з приводу використання електронних методів платежу.
22. Антонюк Г.Я. Теоретико-методичні основи дослідження конкурентоспроможності регіону
У статті розглянуто теоретичні підходи до дослідження конкурентоспроможності регіонів в умовах формування кластерів. Висвітлено переваги кластерної моделі в контексті посилення конкурентоспроможності регіону. Наведено підходи до оцінки конкурентоспроможності регіонів.
23. Шпатенко С.А. Потенціал соціально-економічної співпраці України з транзитивними країнами Центральної Азії
У статті розглядається роль зовнішньоекономічних зв’язків у забезпеченні сталого оціально-економічного розвитку України. Проаналізовано потенціал співпраці з пострадянськими країнами Центральної Азії.
24. Беглиця В.П. Актуальні проблеми інноваційної діяльності в Україні
Розглядаються актуальні питання теорії і практики інноваційної активності підприємств. Висвітлені питання стратегії розвитку інноваційної діяльності, обґрунтовується необхідність державної підтримки та нормативно-правового забезпечення розвитку інноваційної активності.
25. Гайдаєнко О.М. Розвиток землеустрою як механізму управління рекреаційними територіями
Обґрунтовується необхідність землеустрою рекреаційних територій, який забезпечує охорону і відтворення екосистем, регулює земельні відносини, що виникають при використання лісів, вод, рослинного і тваринного світу, атмосферного повітря. Пропонується структура проекту організації рекреаційних територій.
26. Верланов Ю.Ю., Верланов О.Ю. Моделювання фінансового стану підприємств: сутнісний підхід до інтегрованої оцінки
Розглядаються концептуальні уявлення, що покладені в основу сучасних методів оцінки фінансової невдачі підприємств. Запропоновано підхід, що випливає з соціальної та економічної функції підприємства. Сформовано модель оцінки фінансового стану та зроблено спробу її економетричного аналізу.
27. Лисица Н.М. Реклама в современном бизнесе: гендерный аспект
В статті пропонується аналіз реклами як частини сучасного бізнесу. Відмічається, що реклама представляє гендерні відмінності, які визначаються не тільки у кадровому складі рекламного бізнесу, але й у перспективах розвитку майбутнього персоналу рекламних агенцій та в рекламних повідомленнях. Домінуючі ролі у рекламі – чоловічі ролі. Це відображення гендерних проблем у суспільстві.
28. Васильєв А.А. Інноваційна парадигма як фактор економічної безпеки країни
Проаналізовано досвід побудови інноваційної моделі КНР. Визначено три групи характерних рис цієї моделі, а саме: економічні, інституційні та соціальні. Визначено недоліки щодо інноваційної моделі України, отримано висновок про те, закріплені в нормативних актах, в довготривалому періоді вони можуть створити загрози економічній безпеці країни.