ЗМІСТ
1. - Зміст
-
Розділ 1. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
2. Палехова В.А Теорія і політика економічного лібералізму: життєздатність та доречність використання
У статті наводиться ретроспективний аналіз проблеми економічного лібералізму. Розглянута еволюція ліберального і кейнсіанського напрямку економічної теорії. Робиться висновок про шкідливість і деструктивність неоліберальної політики. Пропонується інтегрування існуючих підходів у межах соціальної ринкової економіки.
In the article the problem of economic liberalism is analyzed. The evolution of liberal and keynesian trends of economics is considered. The conclusion about harm and destruction of new liberal politics is made. The integration of existing approaches in the borders of social market economy is proposed.
3. Величко Т.Г. Новая экономическая политика в СССР: начальный период
Перехід до нової економічної політики був обумовлений часом, коли необхідність військового комунізму, політика якого, викликана умовами військового часу, вичерпалася. Робота з господарського перевлаштування проходила в скрутних і складних умовах. Необхідно було поставити в сприятливіші умови і відновити сільське господарство, оскільки його забезпечив би сировинну базу для відновлення і розвитку промисловості, а продовольчу базу – для постачання міст, тобто виконати глобальні завдання, пов'язані з індустріалізацією. Головним завданням створеної Державної загальнопланової комісії (Держплан) вважалася розробка єдиного народногосподарського плану на основі плану ГОЕЛРО. Нова економічна політика була розрахована на допущення капіталізму під контролем Радянської держави, на подальшу побудову соціалістичної економіки, що базується на ринкових відносинах, обміні товарів і грошових відносин.
New economy transition was specified with time, when the necessity of military communism, which policy was caused by the was-time conditions, disappeared. The work due to economic reorganization took place in difficult and complicated conditions. It was necessary to rebuild an agriculture as the agricultural increase would provide the source base for industry renewal and development and a ration base for cities’ supply, i.e. to fulfill the global tasks related to industrialization. The main task of the created State general planned commission (Gosplan) was considered a single economic plan development based on the GOELRO plan. The new economy policy was counted an the capitalism allowance under the Soviet State control, on the further construction of the socialistic economy, based on the market relationships, exchange and money relationships.
4. Конєва Т.А. Механізм взаємозв’язку малого бізнесу та економічного зростання: еволюція концепцій
Стаття присвячена аналізу існуючих наукових підходів до розкриття механізму взаємозв’язку малого бізнесу та економічного зростання. За допомогою принципу історизму та взаємозалежності економічних явищ, методів синтезу, аналогії, порівняльного аналізу, табличного методу в роботі досліджено еволюцію сутності поняття “малого бізнесу”, його типів та ролі в економіці виявлено особливості та основні недоліки розкриття механізму взаємозв’язку малого бізнесу та економічного зростання в існуючих наукових концепціях закордонних та вітчизняних вчених як основи для його подальшого дослідження та вдосконалення в сучасних економічних умовах України.
This article is devoted to the analysis of existent scientific approaches to understanding the small business and economic growth interconnection mechanism. By principle of historical method and interdependence of the economic phenomena, methods of synthesis, analogy, comparative analysis, tabular method the evolution of “small business” essence, its types and role in an economy are investigated the features and basic lacks of existent scientific concepts of the small business and economic growth interconnection are discovered as a bases for its subsequent research under the current economic conditions in Ukraine.
5. Фертікова Т.М. Добробут як об’єкт державної соціально-економічної політики в Україні
Стаття присвячена проблемі підвищення рівня добробуту населення України з метою прискорення економічного зростання. За допомогою математичного аналізу доведено наявність залежності між рівнем добробуту, в тій мірі, в якій він обумовлює специфіку економічної поведінки, та темпами економічного зростання. Розроблені шляхи підвищення добробуту, визначені напрямки державної економічної політики, спрямованої на підвищення добробуту населення України.
The article is devoted to problem of increasing the population welfare in Ukraine with purpose of accelerated economic growth. By means of mathematic analyze it’s proved dependence between welfare level, because it set conditions for particular economic behavior, and economic growth. There ways of welfare increase are elaborated, directions of state economic policy are determines, aimed at increase of population welfare in Ukraine.
6. Смірнов О.Ю Заощадження населення України в контексті сучасних теорій економічного зростання
У статті висвітлено особливості процесів формування заощадження в контексті сучасних теорій економічного зростання. На підставі аналізу факторів заощадження визначено особливості поведінки домогосподарств щодо розподілу доходів між споживанням та заощадженням. Збільшення темпів доходів населення не викликає збільшення норми заощадження. Зазначене означає наявність резерву між фактичною та “бажаною” нормами заощадження для створення інвестиційної бази сприяння економічному зростанню.
Peculiarities of savings processes in modern economic theories of the growth are highlighted in the article. Particular features of household behavior with regard to allocation of consumption and savings are determined on the base of an analysis of savings
factors. An increase in rates of households’ income doesn’t induce an increase in savings rates. This means an availability of the reserve between an actual and desired savings rate for investment to contribute to the growth.
7. Нетудихата К.Л., Ципліцька О.О. Методологічні питання формування національної інноваційної системи
У статті досліджується проблема формування національної інноваційної системи. Окреслюються методологічні аспекти і визначаються інституційні чинники впровадження її в Україні.
The article is devoted to the developing of national innovation system. Its methodological aspects are viewed and the institutional factors of its implementation are defined in the research.
8. Єрхов А.Г. Фінляндія: держава й реформування енергетики
У статті розглядаються проблеми ролі держави у сучасному реформуванні енергетики у Фінляндії. Автор аналізує основні напрями реформ у фінському енергокомплексі, показує процес лібералізації його діяльності, розвитку ринкових відносин у виробництві, передачі та розподіленні енергії. При цьому робиться висновок щодо політики підтримки фінською державою сучасних реформ у енергетиці, нових підходів її активної співпраці з бізнесом для досягнення стабільного забезпечення електроенергією економіки та населення. Досвід Фінляндії у реформуванні енергетики може бути використаний в Україні та інших країнах для развитку однієї з найважливіших галузей економіки.
The article deals with the problem of state’s role in modern reformation in power industry of Finland. The author analyses the main way of reforms in Finnish energy complex, shows the process of liberalization of its activity, development of market relations
in energy producing, transmitting and distributing. The author makes evidence about the policy of modern reforms in power industry under the Finnish State, about new ways of its active cooperation with business for getting staple provision of the economy and
population with energy. The finish experience in reforming of power industry can be used for development of this industry in Ukraine and other countries.
9. Верланов Ю.Ю., Васильєв А.А. Передумови формування зовнішньоторговельної політики країни в контексті економічної безпеки
Розглядаються передумови формування зовнішньоторговельної політики для країн Центральної та Східної Європи в контексті економічної безпеки. На основі аналізу наукових публікацій визначено сукупність попередніх умов формування зовнішньоторговельної політики, а також проведено їх класифікацію за характером сприяння ефективній, безпечній зовнішньоекономічній політиці, виділено чотири основні групи: економічні, пов’язані з загальним станом та організацією господарського життя в країні інституційні, що враховують відносини всередині та між суспільними інститутами ресурсно-технологічні та фінансові, тобто такі, що пов’язані з формуванням, розподілом та використанням фондів коштів у суспільстві. Класифікація, як складова методології науки про економічну безпеку, доповнює можливості розробки практичного інструментарію економічної політики на ґрунті взаємозв’язку зовнішньої торгівлі, державного регулювання та економічної безпеки.
Pre-conditions of foreign trade for the countries of Central and East Europe in the context of economic security policy are examined. On the basis of analysis of publications, a set of trade policy pre-conditions is generalized, and also their classification by the character of assistance to safety effective external economic policy is conducted, four basic groups of conditions are selected: economic, which are related to the general organization of economic life in the country institutional, that take into account relations inwardly and between public institutes resource-technological and financial, that are related to forming, division and use of funds of facilities in society. Classification, as a methodology component concerning economic security, complements possibilities for the development of practical tools for economic policy on the basis of interlinks between foreign trade, government control and economic security.
Розділ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН
10. Беглиця В.П., Кузьменко О.Б. Формування ідеологічного поля страхування як консенсусна умова розвитку інноваційної діяльності
У статті обґрунтована необхідність інтенсифікації інноваційної діяльності в Україні як головного фактора соціально-економічного прогресу сучасності. В умовах обмеженого бюджетного фінансування держава повинна сприяти розвитку страхового бізнесу як частини фінансової основи інноваційно-інвестиційної діяльності.
In article necessity of an intensification of innovative activity for Ukraine as primary factor of social and economic progress of the modernity is proved. The state should assist in conditions of the limited budgetary financing to development of insurance business as to a part of a financial basis of innovatively investment activity.
11. Білик Г.Г. Моніторинг фінансового стану підприємства як інструмент управління
Розглядаються підходи до управління фінансовим станом підприємства і обґрунтовується використання з цією метою моніторингу фінансового стану. Формулюються методологічні принципи і вимоги до методичного забезпечення
моніторингу фінансового стану підприємства. На їх основі проводиться аналіз методик оцінки фінансового стану.
The approaches to the management of the financial condition of enterprise are considered. The usage of the financial condition monitoring is grounded for this purpose. Methodological principles and requirements to the technique of such monitoring are formulated. The analysis of financial condition evaluation methodology is executed on basis of these principles.
12. Бурлан С.А., Філімонова О.Б. Методологічні аспекти оцінки кредитоспроможності підприємств аграрного виробництва
Розглянуто питання розвитку кредитної підтримки сільськогосподарських підприємств України. Проаналізовано кредитний ризик як основну проблему, що стримує розвиток аграрного кредитування, та запропоновано використовувати оцінку кредитоспроможності підприємства як найбільш ефективний метод визначення та моніторингу кредитного ризику. На підставі аналізу та узагальнення діючих підходів до оцінки кредитоспроможності підприємств розроблено методику, що більш повно враховує особливості фінансово-господарської діяльності підприємств агровиробничої сфери та базується на методі інтегрального аналізу.
The paper deals with the questions of pertaining to the development of crediting support system to Ukraine’s agricultural enterprises. The author analyzes credit risk as main problem, which restrain the development of agricultural crediting and proposes to use creditability assessment as more effective method of credit risk controlling. The author also investigates different methods of creditability appraisal, which are used in leading banks. The methodic of agricultural enterprises` creditability appraisal are elaborated with taking into account the peculiarities of agricultural production and using economical-mathematical and economical-statistical methods.
13. Верланов О.Ю. Система методологічних компонент оцінки фінансового стану підприємств
У статті розглядаються питання методології передбачення фінансової невдачі підприємств. На основі розгляду вітчизняної та, головним чином, зарубіжної літератури зроблено спробу узагальнення методологічних компонент оцінки фінансового стану.
The article is devoted to the methodological problems of the firm financial failure forecasting. On the ground of considering national and mostly foreign literature the generalization of the methodological components of financial condition assessment is made.
14. Козачук Н.Ф. Шляхи вдосконалення оподаткування доходів фізичних осіб
У статті розглянуто основні проблеми та пропозиції щодо вдосконалення оподаткування доходів фізичних осіб.
The main problems and suggestions concerning individual tax improvement are considered in the article.
15. Кравченко Т.В. Класифікація оборотного капіталу як основа координації управлінських рішень фармацевтичних підприємств
У статті запропоновано узагальнення ознак класифікації оборотного капіталу як економічної категорії та їх співставлення з основними задачами управління, враховуючи галузевий аспект. Розглянуті підходи до визначення природи та сутності оборотного капіталу. Визначені особливості діяльності підприємств фармацевтичної галузі та їх вплив на пріоритетність задач управління підприємством.
The article offers generalization of classification’s signs of current capital as economic category and their comparison with the basic tasks of management, taking into account a branch aspect. It considers approaches to determination of nature and essence of current capital and determines features of activity of enterprises of pharmaceutical industry, their influence on the priority of management tasks.
16. Полєтаєв О.О Послуги фінансових посередників: теоретико-методологічний аспект
Роботу присвячено дослідженню сутності фінансових послуг в умовах трансформаційної економіки України. Висвітлено роль фінансових посередників на ринку фінансових послуг, розглянуто відмінності послуги від продукту, наведено і узагальнено підходи до визначення сутності фінансових послуг.
The article is devoted to research of financial service’s essence under the conditions of Ukraine’s economy transition. The role of financial intermediaries on the financial service market is highlighted, the differences between service and product are considered, approaches to the definition of financial service are given and generalized.
17. Грозний І.С., Коверга С.В. Аналіз соціально-економічних проблем проведення ІРО в Україні
Проаналізовано особливості проведення IPO в Україні, запропоновано деякі підходи до усунення стримуючих факторів розвитку ринку IPO.
The features of the IPO conducting in Ukraine are analyzed. Some approaches to the removal of retentive factors of the IPO market development are offered.
Розділ 4. ГАЛУЗЕВА ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
18. Казарєзов А.Я. Оцінка вартості вітрильних яхт
У статті здійснена спроба кількісної оцінки вартості вітрильних яхт. Дано рекомендації стосовно створення моделі оцінки вартості вітрильних яхт. Наведено пропозиції щодо прогнозування очікуваної вартості вітрильних яхт.
In the article an attempt of quantitative estimation of cost of sailing yachts is made. Recommendations for creation of the cost estimation model for sailing yachts are developed. Recommendations for forecasting cost sailing yachts are given.
19. Беглиця В.П Актуальні проблеми інноваційної діяльності в Україні
Розглядаються актуальні питання теорії та практики інноваційної активності підприємств. Висвітлені питання стратегії розвитку інноваційної діяльності, обґрунтовується необхідність державної підтримки та нормативноправового забезпечення розвитку інноваційної активності.
Pressing questions of the theory and practice of innovative activity of the enterprises are considered. Questions of strategy of development of innovative activity are covered. Necessity of the state support and normative and legal maintenance of development of innovative activity is proved.
20. Жирнова Н.М. Вдосконалення фінансової та операційної діяльності морського пароплавства на основі оптимізаційного планування
Розглядаються проблеми вдосконалення фінансової та операційної діяльності морського пароплавства в умовах України на прикладі Чорноморського морського пароплавства (ЧМП) в частині, пов’язаній з лінійними перевезеннями. В авторській моделі створюється алгоритм управління судноплавною компанією на основі набору моделей, які оптимізують вибір типу судна і маршруту плавання. Здійснюється коригування коефіцієнтів аналізу фінансового стану морської пароплавної компанії та створюється методика розрахунку тарифних сіток.
The problems of financial and operational operation of marine shipping company under Ukrainian conditions on the example of Chernomorsky Marine Shipping Company are considered in the paper. The author’s model creates shipping company management algorithm on the basis of the set of models which optimize the type of the ship and the route of delivery. The correction of shipping company’s financial state indicators is exercised and the methodology of tariff’s system calculation is developed.
21. Титова І.С Модель оптимізації в мотиваційному управлінні
Розглядаються підходи до управління фінансовим станом підприємства і обґрунтовується використання з цією метою моніторингу фінансового стану. Формулюються методологічні принципи і вимоги до методичного забезпечення моніторингу фінансового стану підприємства. На їх основі проводиться аналіз методик оцінки фінансового стану.
The approaches to the management of the financial condition of enterprise are considered. The usage of the financial condition monitoring is grounded for this purpose. Methodological principles and requirements to the technique of such monitoring are formulated. The analysis of financial condition evaluation methodology is executed on basis of these principles.
22. Абрамова І.С. Сутність конкурентоздатності та її специфікація за окремими факторами впливу
У статті розглянуто значення та сутність терміна “конкурентоздатність” в умовах конкуренції, що є сьогодні актуальним з огляду на існуючі тенденції євроінтеграції України. Представлено структуру загального аналізу конкурентоздатності, проаналізовано й виділено окремі групи факторів впливу: теоретикометодологічна та організаційно-управлінська. Сформульовано значення кожної з груп факторів для країни в цілому та підприємства зокрема. Наведено певні недосконалості реалізації даних факторів у вітчизняних умовах.
The article is devoted to value and an essence of the term "competitiveness" in competition conditions that is today actual from a position of existing Ukrainian euro integration tendencies. It is presented structure of the general analysis of competitiveness, analyzed and allocated from structure separate groups of factors influence: theorymethodological and organizationally-administrative. Value of each factor’s groups for the country as a whole and the enterprises in particular is formulated in the article. Some lacks of factor’s groups realization in domestic market conditions are resulted.
23. Дибач І.Л. Природа конкуренції та особливості її проявів у сфері малого підприємництва
Проаналізовано різні підходи до визначення терміну “конкуренція”, доведено, що конкуренцію слід розглядати з точки зору трьох її найважливіших іпостасей: функціональна умова розвитку соціально-ринкового господарства, змагання суб’єктів ринку за найбільш вигідні умови виробництва і продажу продукції та елемент зовнішнього оточення підприємства. Запропоновано розглядати конкурентоспроможність підприємства як взаємозв’язок таких елементів: конкурентоспроможність підприємства, онкурентоспроможність продукції та конкурентоспроможність маркетингу.
Different approaches to defining the “competition” are analyzed. It is proved that competition it to be considered in the three aspects: as a functional condition of the sociallymarket economy development, as a market way to became the most advantageous producer and seller |, and as an element of external environments of enterprise. It is offered to consider the competitiveness of enterprise as a relationship of such elements: competitiveness of enterprise, competitiveness of products| and marketing competitiveness.
Розділ 5. ЕКОНОМІКА АПК ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
24. Бєлінська С.М. Сучасні проблеми розвитку ринку земель
Обґрунтовується об’єктивна необхідність розвитку ринку земель, який є важливою умовою ефективного землекористування. Подаються аргументи, які заперечують купівлю-продаж земельних ділянок, в тому числі земельних паїв, що є у власності громадян та фізичних осіб для ведення фермерського господарства
та іншого товарного сільськогосподарського виробництва. Як альтернатива обґрунтовується доцільність довгострокової оренди цих земель.
Objective necessity of development of the market of the grounds which is the important condition of effective land tenure is proved. Arguments, for the benefit of an interdiction of sale and purchase of the ground areas, including groundwhich are in the property of citizens and physical persons for conducting a farm and other commodity agricultural production move. As alternative the expediency of long-term rent of these grounds is proved.
25. Кузьменко О.Б. Економічні аспекти обґрунтування гумусності грунтів
У статті обґрунтовано визначальну роль гумусу, що надає ґрунту властивості предмета та засобу праці, досліджено, що разом зі зменшенням його рівня нижче критичного земля перестає бути головним засобом виробництва у сільському господарстві. Акцентується увага на тому, що відновлення гумусності ґрунтів досягається шляхом внесення органічних добрив і вдосконалення структури посівних площ.
The article is devoted to the significant role of humus that gives to a sail simultaneously the qualities both of a subject and a means of labor. The article shows that humus loss below critical level the soil will cease to be the main means of production in agriculture. The attention of the research is stressed on the fact, that the restoring of humus can be reached by entering of organic fertilizers and by improvement of the structure of areas under crops.
26. Песчанська О.В. Методологічні засади небезпеки в землекористуванні
У статті дано аналіз існуючих підходів до розвитку екологобезпечного землекористування, опрацьовано його методологічні засади.
The approaches of development of environmental safety land tenure are analyzed in the article. The theory of environmental safety land tenure is considered.
27. Гапеєнко О.О. Оцінка ринкових ризиків у сільському господарстві
Проблема ризик-менеджменту надзвичайно актуальна для вітчизняного аграрного сектора. У статті проаналізовані теоретичні та практичні здобутки вітчизняних і зарубіжних вчених стосовно оцінки й управління ринковим ризиком. Проведена порівняльна характеристика програмних продуктів AgRisk і HedgeSim, оцінена можливість їх використання в українських умовах.
The problem of risk management is crucial for domestic agrarian sector. In the article the theoretical and practical achievements of domestic and foreign scientists concerning estimation and manage of the market risk are analyzed. The possibilities of the practical usage of the software products AgRisk and HedgeSim under the Ukrainian agrarian sector are analyzed.
28. Песчанська І.М. Теоретичні аспекти інноваційного розвитку землекористування
У статті розглянуто проблему раціонального використання й охорони земельних ресурсів та запропоновано напрям її вирішення – розвиток інноваційноорієнтовного землекористування, обґрунтовано його теоретичні аспекти.
The article is devoted ti the problem of rational usage and land protection. The way of solving of the problem is offered. Namely, development of innovation land tenure. The theoretical aspect of development of innovation land tenure are formulated.
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
29. - ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
-