ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
1. Казарєзов А.Я. Економічний вимір впливу України на геополітичний простір
В статті здійснена спроба кількісної оцінки впливу України на геополітичне оточення в
частині визначення дії тих чи інших факторів. Надано рекомендації щодо створення
комплексної моделі оцінки ступеню впливу держави на зовнішнє оточення. Наведено пропозиції
з урахування зміни впливу держави на геополітичне оточення у часі.
An attempt to estimate an influence of Ukraine on geopolitical surroundings is carried out in the
article. The effects provided by basic factors are examined. Recommendations on complex model of
estimation of the state influence on external surroundings are given. Suggestions concerning the accounting
of changes in degree of country influence on external surroundings are resulted.
2. Соловйов С.М., Добро вольський В.В. Глобальна ментальність та перспектива на перехід до інтенсивної глобальної економіки
Науково-технічний прогрес (НТП) відіграє важливу роль в переході до глобальної інтенсивної
економіки. Для цього необхідні цілеспрямовані дії суспільства для створення глобальної
ментальності і нових уявлень про НТП.
Scientific and technical progress (STP) will play the important role to switch to global intensive
economy. Purposeful actions of a society are necessary for creation of global mentality and new ideas
3. Васильєв А.А. Концепції економічної безпеки країни в зарубіжній науці
Стаття представляє аналіз зарубіжних (західних) концепцій безпеки та економічної безпеки,
які можуть бути корисними для вдосконалення методологічної основи вітчизняної науки про
економічну безпеки країни.
The article represents analysis of foreign concepts of security and economic security, which may be
used to improve the methods of Ukrainian research on economic security of state.
4. Конєва Т.А. Особливості моделі економічного зростання України
Стаття присвячена дослідженню особливостей економічного зростання України як
передумови трансформації її економіки. Визначивши показники оцінки моделі економічного
зростання, за допомогою табличного, графічного методів, методу динамічних рядів був
проведений порівняльний аналіз трансформаційних процесів в розвинутих країнах та країнах з
перехідною економікою. Це надало можливість в роботі обґрунтувати напрямки та
перспективи вдосконалення моделі зростання та розвитку трансформаційної економіки України
This article is dedicated to research of features of Ukrainian economic growth as necessary condition
of its economy transformation. Having defined parameters of economic growth model estimation,
by means of table, graphic methods, a method of dynamic numbers the comparative analysis of transformation
processes in the developed countries and the countries with transitive economy has been lead.
These give possibility to prove directions and prospects of growth and development model improvement
in transformation economy of Ukraine
5. Żołądkiewicz Kr., Gostomski E. Poland-Ukraine economic relations in the period of transforming economies
Розглядається широке коло питань економічних стосунків Польщі та України, зокрема
макроекономічні показники країн, експортно-імпортні, інвестиційні та інші аспекти
взаємовідносин. Компаративний аналіз дозволяє визначити основні пріоритети економічної
політики країн щодо одна одної.
The wide spectrum of the issues concerning economic relation between Poland and Ukraine is examined,
particularly macroeconomic performance of the countries, export-import, investment and other
aspects of mutual relations. The comparative analysis allows defining basic priorities of the economic
policy of the countries in relation to each other.
6. Горлачук В.В., Тарновська Р.В. Управління земельними ресурсами: теорія і методологія
Розглядаються теоретико – методологічні положення управління земельними ресурсами.
Обґрунтовується понятійно-категоріальний апарат “земельного менеджменту” та
“управління земельними ресурсами”, вказується на їх відмінність між собою за суттю і
змістом.
Досліджуються питання видів, принципів і механізмів управління земельними ресурсами та
регулювання земельних відносин.
The article deals with theoretico-methodological settlement of land resources management. The author
defines the conceptual vocabulary of “land management” and “land resources management” and
points out the difference between these notions.
The problems of types, principles and mechanisms in the sphere of land resources management and
the regulation of land relations are paid the greatest attention.
7. Песчанська І.М. Еволюція відносин людей та природи: проблеми та стратегія розвитку
У статті розглянуто еволюцію відносин людини та природи, обґрунтовано нову парадигму
розвитку природокористування – перехід від ресурсозатратного, антиекологічного
господарювання до постіндустріального, тобто ресурсозберігаючого, екологобезпечного
розвитку суспільства.
The article deals with the evolution of person-nature relationships and defines the new paradigm of
nature usage. The author claims the need to transfer the society from resource using antiecological activity
to postindustrial activity which leads to resource saving, ecologically safe development of the
country.
8. Кузьменко О.Б. Теоретико-методологічні питання земель сільськогосподарського призначення як засобу праці
Ринкова трансформація земель сільськогосподарського призначення як засобу праці потребує
вдосконалення теоретико-методологічної бази. У статті запропоновано методичні підходи до
грошової оцінки земель пропозиції по амортизації капітальних витрат на поліпшення земель
система заходів щодо відтворення продуктивності земель показники оцінки ефективності
використання земельних ресурсів.
The market transformation of agricultural lands as a mean of labor needs to improve the theoretical
and methodological base. The methodic approaches to money estimation of lands propositions on capital
expanses depreciation for lands improvement system of measures for reproduction of land productivity
indices of estimation of land resources usage efficiency are proposed in the article.
9. Фертікова Т.М. Освіта як фактор економічного зростання в Україні
В статті визначаться роль людського капіталу для забезпечення довгострокового
економічного зростання в Україні. Оскільки, виходячи з сучасного розуміння людського капіталу,
важливим аспектом його формування є освіта, в статті аналізуються кількісні та якісні
характеристики розвитку сфери освіти в Україні в поточному періоді. Зважаючи на певні
негативні тенденції, наслідком яких є зменшення доступності освітніх послуг та якості їх
надання, автором розроблено ряд рекомендацій, впровадження яких дозволить залишити сферу
освіти фактором формування якісного людського капіталу в Україні.
The role of human capital for long-term economic growth in Ukraine is determined in the article.
One of the main aspect of human capital forming is education. That’s why some qualitative and quantitative
characteristics of education sphere in Ukraine are analysed. Because of some negative trends in
this sphere the author offers recommendations for maintaining of education as the condition of qualitative
human capital in our country.
10. Мещанінов О.П. Синергія і обмеження нерівності економічного зростання та соціального розвитку університету та регіону
Стаття встановлює концептуальну чіткість проблеми через висвітлення синергeтичного
характеру компонентів, які обумовлюють спрямованість розвитку університетської системи
освіти. Розвитку, що розширює можливості як університету, так і регіону у
постіндустріальному суспільстві, де основним ресурсом розвитку виступають інформація та
знання, де роль університету як засобу інтеграції регіону в глобалізований світ постійно
розширюється. Обгрунтовано потріба у організації незалежних інституцій або програм
постійного моніторингу університетської освіти, що має за мету її послідовне та неухильне
вдосконалення, пошук інтелектуальних ресурсів та потенціалу, здатних продукувати нові
знання, гідних європейського рівня життя та самовідтворення.
The article states the concept clearness of the problem by means of throwing the light on the
synergetic character of the components, which explain the tendency of development of the University
system of education/ the development which extends the abilities of the University as well the region in
postindustrial society, where information and knowledge are the main resources of development, where
the role of the University as a means of regional integration into the globalized world spreads all the
time. The need to organize independent institutions or programs of constant monitoring the University
system is explained, which has a purpose of gradual and inevitable perfection, search of intellectual
resources and potential, able to produce new knowledge, worth the European living standard and selfreproduction.
11. Шебаніна О.В. Деякі підходи до вирішення проблем підвищення рівня зайнятості сільського населення та кваліфікації кадрів аграрних підприємств
Розглянуто сучасний стан безробіття на селі та його забезпеченості кваліфікованими кадрами.
Виявлено невикористані резерви. Запропоновано рекомендації щодо вирішення цих проблем.
The modern condition of unemployment on village and his security is considered by qualified personnel.
Not used reserves are revealed. Recommendations under the decision of these problems are offered.
12. Полєтаєв О.О. Аналіз фінансово-посередницької діяльності
У статті розглянута роль економічного аналізу фінансово-посередницької діяльності та
основні вади існуючих методик його здійснення. Охарактеризовано загальні риси діяльності
фінансових посередників і на цьому підгрунті запропоновано методологічні основи
конструювання методики аналізу діяльності фінансових посередників. Виділено перспективи
подальших наукових досліджень.
The role of economic analysis of financial intermediaries activity and main shortages of existing
methods are reviewed. The main features of financial intermediaries activity are characterized. On this
ground the methodological basis for constructing method of analysis of financial intermediaries activity
are offered.
13. Нетудихата К.Л. Особливості розвитку банківського кредитування інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні
Статтю присвячено теоретичному та емпіричному дослідженню особливостей розвитку
банківського кредитування інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні. Виявлено його
основні тенденції та обґрунтовано перспективи.
The article is devoted to the empirical and theoretical research of peculiarities of bank credit’s
development in innovation and investment activity in Ukraine. Its main trends are revealed and prospects
are considered.
14. Колесник О.И. Бюджет современной молодой семьи в Украине
В статье рассматриваются теоретические основы и условия формирования семейного
бюджета молодой семьи. Раскрыты особенности доходной и расходной части молодой
студенческой семьи.
Theoretical basis and conditions of the formation of young family budget are enlightened in the article.
The article also talks about the specialties of income and costs of young student family.
15. Калда К.С. Принципи побудови логістичних систем в корпораціях
У даній статті визначено основні принципи формування логістичних систем всередині
корпорацій. Схематично показано, чим побудова даних систем корпоративних об’єднань
відрізняється від будови логістичних систем всередині інших підприємницьких структур.
In this article the major principles of logistics systems formation inside the corporations are determined.
The difference in formation of corporational association logistics systems and this systems inside
the other enterprises is showed schematically.
16. Верланов Ю.Ю. Концепції інституційної теорії у контексті місцевого економічного розвитку
Розглядаються важливі проблеми забезпечення економічного зростання України у контексті
нової інституційної теорії. Увага приділяється реалізації інтитуційної парадигми щодо місцевого
економічного розвитку. В цьому напрямку аналізуються сутність сучасних уявлень та підходи до
вимірювання ступеня інституціоналізації спільноти.
The important problems of the economic growth in Ukraine in the context of a new institutional theory
are considered. Attention is spared to realization of institutional paradigm in relation to local economic
development. Essence of modern views and approaches to measuring of degree of the community
institutionalization is analyzed.
17. Solesvik Maryna Z. Challenges for the Norwegian Maritime Sector in the Ukraine
Collaboration between the Norwegian and the Ukrainian enterprises in shipbuilding can benefit
both parts. Low cost of labor and materials, combined with high quality of production, make the
Ukrainian shipyards attractive for customers. The paper presents the analysis of the Ukrainian shipbuilding
industry. The case study investigates experience of cooperation between the Ukrainian shipyard
and the Norwegian company.
Співробітництво норвезьких та українських підприємств у галузі суднобудування може
принести вигоду обом сторонам. Дешеві витрати на оплату праці та матеріали та висока
якість продукції роблять українські суднобудівні заводи привабливима для замовників. У даному
досліджені запропоновано аналіз суднобудівної галузі України. На прикладі досліджується
досвід співробітництва між українським суднобудівним заводом та норвезької компанії.
18. Смірнов О.Ю. Мотиви та чинники заощадження у сучасній економічній теорії
Статтю присвячено аналізу основних мотивів та чинників заощаджень у сучасній
економічній теорії. Проаналізовано історичні етапи розвитку концепцій ощадної поведінки
домогосподарств, що дозволяє визначити заощадження як усвідомлену мету, а не як
механічний процес відмови від поточного споживання.
The article is devoted to the analysis of basic motives and factors of savings in the modern
economic theory. Analyzed are historical stages of development of household savings behavior
conceptions that allows to determine savings as a meaningful purpose but not as a mechanical
process of renunciation of current consumption.
19. Верланов О.Ю. Основні напрямки оцінки фінансового стану підприємств: спроба частотного аналізу
Висвітлюються деякі проблеми методології аналізу фінансового стану, зокрема проблема
основних напрямків такого аналізу. На підставі розгляду поширених моделей оцінки ймовірності
банкрутства провадиться частотна оцінка їх структури та визначаються головні аспекти
діяльності підприємства, що обумовлюють його фінансовий стан.
Some problems of the financial analysis methodology are highlighted, particularly the problem of
such analysis basic directions. On the ground of the consideration of wide-spread models of the bankruptcy
prediction the frequency assessment of their structure is curried out, and the basic aspects of the
firm activity which determine its financial position are characterized.
20. Норд Г.Л., Ципліцька О.О. Інституційні аспекти розвитку освіти в регіоні
В статті розглянуто основні проблеми розвитку регіональної освітньої системи та вплив на
неї інституційних факторів на прикладі Миколаївської області. Визначено основні недоліки
освітньої інфраструктури регіону, які перешкоджають інтеграції у європейський та світовий
освітній простір.
The basic problems of regional education system development in Mykolaiv region and the influence
of institutional factors on it are considered in the article. The main imperfections of the education infrastructure
in the region that prevent the integration to European and world education area are determined.
21. Мейжис І. Соціальний капітал та проблеми культурної та психологічної трансформації України
Розглядаються особливості культурної і психологічної трансформації України.
Аналізуються поняття соціального капіталу, роль раціональної поведінки у контексті
трансформаційних перетворень. Надано характеристику рівню соціального капіталу в Україні.
Зроблено пропозиції щодо пріоритетів державної політики у галузі формування соціальних
відносин.
The features of cultural and psychological transformation in Ukraine are examined. The concepts of
social capital, role of rational behavior, in the context of transformation are analyzed. The level of social
capital in Ukraine is characterized. Main priorities of the state policy in the area considered are
suggested.
МОВНО-КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА
22. Науменко А.М. Український підхід до мови, перекладу та діалогу культур
В статті аналізуються сучасні лінгвістичні, культурологічні та філософські аргументи за і
проти діалогу культур в умовах глобалізації
This article is devoted to the analysis of linguistical, culturological and philosophic arguments for
and contra dialogues of cultures
23. Пронкевич О.В. Проблема національної ідентичності у плюралістичній Іспанії XXI ст
У статті розглядаються основні підходи до розгляду проблеми національної ідентичності в
інтелектуальному просторі сучасної Іспанії. Окремий акцент робиться на розумінні Іспанії доби
постмодернізму як множинної плюринаціональної спільноти, яка визначається конфліктом
нарацій меншин і контранарації центру.
The paper describes the main approaches to the problem of national identity in the intellectual space
of the contemporary Spain. The author presents the Spanish national identity of the postmodernist epoch
as a diverse, multinational community, which is constructed by the conflict of minority narrations and
the narration of the center.
24. Гришкова Р.О. Іншомовна освіта в україні у контексті євроінтергації
Статтю присвячено проблемам реформування іншомовної освіти в Україні з позицій
євроінтеграції. Проаналізовано останні європейські та вітчизняні документи з мовної освіти.
Окреслено шляхи впровадження Рекомендацій Ради Європи в навчаний процес у вищій школі.
The atricle is devoted to the problems of reforming of foreign language education in Ukraine from the
viewpoint of Eurointegration. Current European and Ukrainian state documents concerning language
education are analyzed. The ways of implementation of the Common European Framework in the academic
process of higher school are defined.
25. Остапчук Т.П. Просторово-часові орієнтири в збірці поезії Віри Вовк “Жіночі маски”
Статтю присвячено творчості відомої української поетеси-емігрантки Віри Вовк.
Знаходячись в «чужому» світі, на перетині часів і цивілізацій вона робить свій вибір на користь
України та європейських цінностей. Через аналіз жіночих образів постає образ втраченої
батьківщини.
The article is about works by Ukrainian emegre writer Vira Vovk. She lives in a foreign society on
the crossroads of times and civilizations. The poet has made her choice for Ukraine and European road
for her native country. While analyzing female characters we are facing with a lost motherland.
26. Каірова Т.С. Щирість та обман в епістолярному романі Шодерло де Лакло
Розглядаючи листи героїв епістолярного роману Шодерло де Лакло “Небезпечні зв’язки” у
контексті уявлень, звичаїв та вдачі епохи як взірця любовного листування французького
суспільства ХVIII століття, автор статті досліджує, з одного боку, характер прояву в
епістолярному тексті особистості адресанта, його справжніх почуттів та інтенцій у
стосунках з адресатом, з іншого боку, адекватність розуміння останнім змісту тексту, його
оцінки та прогнозування подальшого розвитку стосунків зі своїм кореспондентом.
The author of the article analyses the characters’ letters in the epistolary novel by Choderlos de
Laclos « The Dangerous Liaisons » considering notions, customs and morals of the epoch as an example
of love correspondence in the french XVIII century society and investigates, on the one hand, the
way the personality of the letters’ adresser with true feelings and intentions towads the adressee is presented
in the epistolary text and, on the other hand, shows how adequate the adressee is in understanding
the letters’ contents, evaluating and forecasting the further development of relations with the correspondent.
27. Королева Т.М., Могилевский В.И. Семантика интонации: принципы процедурной организации экспериментально-фонетического исследования
В статье рассматриваются проблемы процедурных особенностей во время
эксперементального анализа, предметом которого является исследование речевых
проседических характеристик. Особое внимание уделяется вопросу инструктирования
читателя (это касается цели исследования) и некоторым проблемам проведения слухового
анализа (материальные презентации, инструкции слушателя.)
The problems of procedure peculiarities in experimental analyses aimed at examining speech prosodic
characteristics are laid out in the article. Special attention is paid to the question of reader’s instructing
(as to the purpose of the investigation) and some problems of carrying the auditory analysis
out (material presentation, auditors’ instruction, etc.).
28. Дерик И.М. К вопросу о взаимодействии интонационных и лексических средств выражения модальности в информационных сообщениях деловой тематики в Интернет
В статье исследуется механизм корреляции интонационных и лексических средств
выражения субъективной модальности в звучащей речи ведущих информационных сообщений
деловой тематики в Интернет. На базе инструментального анализа экспериментального
материала выделены наиболее частотные лингвистические модели взаимодействия лексических
и интонационных средств передачи эмоционально-оценочного и собственно оценочного
субъективно- модального значения.
The article deals with with the mechanism of correlation of intonational and lexical means to express
subjective modality in the sounding speech of broadcasters who provide informational business messages
in the Internet. The most frequent linguistic models of interaction of lexical and intonational
means to express emotional-evaluative and personal evaluative subjective modal meaning are distinguished
on the basis of of instrumentational analysis.
29. Бровченко Т.О. Методи експериментального вивчення просодичної структури тексту
The methods of experimental analysis aimed at examining the prosodic peculiarities of speech are
described in the paper. Special accent is given to the problem of macro- and micro-thematic unities as
an integral part of the text.
У статті описуються методи експериментального аналізу, що використовуються для
вивчення просодичних особливостей мовлення. Особлива увага приділяється проблемі макро- і
мікротеметичних єдностей як інтегральної частини тексту.
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
30. КАЗАРЄЗОВ А.Я. Економічний вимір впливу України на геополітичний простір
В статті здійснена спроба кількісної оцінки впливу України на геополітичне оточення в час-
тині визначення дії тих чи інших факторів. Надано рекомендації щодо створення комплексної
моделі оцінки ступеню впливу держави на зовнішнє оточення. Наведено пропозиції з урахування
зміни впливу держави на геополітичне оточення у часі.
31. ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ В.В., СОЛОВЙОВ С.М. Глобальна ментальність та перспектива на перехід до інтенсивної глобальної економіки
Науково-технічний прогрес (НТП) відіграє важливу роль в переході до глобальної інтенсивної
економіки. Для цього необхідні цілеспрямовані дії суспільства для створення глобальної
ментальності і нових уявлень про НТП.
32. ВАСИЛЬЄВ А.А. Концепції економічної безпеки країни в зарубіжній науці
Стаття представляє аналіз зарубіжних (західних) концепцій безпеки та економічної безпеки,
які можуть бути корисними для вдосконалення методологічної основи вітчизняної науки про
економічну безпеки країни.
33. КОНЄВА Т. А. Особливості моделі економічного зростання України
Стаття присвячена дослідженню особливостей економічного зростання України як переду-
мови трансформації її економіки. Визначивши показники оцінки моделі економічного зростання,
за допомогою табличного, графічного методів, методу динамічних рядів був проведений порівня-
льний аналіз трансформаційних процесів в розвинутих країнах та країнах з перехідною економі-
кою. Це надало можливість в роботі обґрунтувати напрямки та перспективи вдосконалення
моделі зростання та розвитку трансформаційної економіки України
34. ŻOŁĄDKIEWICZ K., GOSTOMSKI E. Poland-Ukraine economic relations in the period of transforming economies
The wide spectrum of the issues concerning economic relation between Poland and Ukraine is examined,
particularly macroeconomic performance of the countries, export-import, investment and other
aspects of mutual relations. The comparative analysis allows defining basic priorities of the economic
policy of the countries in relation to each other.

Розглядається широке коло питань економічних стосунків Польщі та України, зокрема мак-
роекономічні показники країн, експортно-імпортні, інвестиційні та інші аспекти взаємовідно-
син. Компаративний аналіз дозволяє визначити основні пріоритети економічної політики країн
щодо одна одної.
35. ГОРЛАЧУК В.В., ТАРНОВСЬКА Р.В. Управління земельними ресурсами: теорія і методологія
Розглядаються теоретико – методологічні положення управління земельними ресурсами.
Обґрунтовується понятійно-категоріальний апарат “земельного менеджменту” та
“управління земельними ресурсами”, вказується на їх відмінність між собою за суттю і зміс-
том.
Досліджуються питання видів, принципів і механізмів управління земельними ресурсами та
регулювання земельних відносин.
36. ПЕСЧАНСЬКА І.М. Еволюція відносин людини та природи: проблеми та стратегія розвитку
У статті розглянуто еволюцію відносин людини та природи, обґрунтовано нову парадигму
розвитку природокористування – перехід від ресурсозатратного, антиекологічного господарю-
вання до постіндустріального, тобто ресурсозберігаючого, екологобезпечного розвитку суспіль-
ства.
37. КУЗЬМЕНКО О.Б. Теоретико-методологічні питання земель сільськогосподарського призначення як засобу праці
Ринкова трансформація земель сільськогосподарського призначення як засобу праці потребує
вдосконалення теоретико-методологічної бази. У статті запропоновано методичні підходи до
грошової оцінки земель пропозиції по амортизації капітальних витрат на поліпшення земель
система заходів щодо відтворення продуктивності земель показники оцінки ефективності ви-
користання земельних ресурсів.
38. ФЕРТІКОВА Т.М. Освіта як фактор економічного зростання в Україні
В статті визначаться роль людського капіталу для забезпечення довгострокового економіч-
ного зростання в Україні. Оскільки, виходячи з сучасного розуміння людського капіталу, важли-
вим аспектом його формування є освіта, в статті аналізуються кількісні та якісні характерис-
тики розвитку сфери освіти в Україні в поточному періоді. Зважаючи на певні негативні тенде-
нції, наслідком яких є зменшення доступності освітніх послуг та якості їх надання, автором
розроблено ряд рекомендацій, впровадження яких дозволить залишити сферу освіти фактором
формування якісного людського капіталу в Україні.
39. МЕЩАНІНОВ О.П. Синергія і обмеження нерівності економічного зростання та соціального розвитку університету і регіону
Стаття встановлює концептуальну чіткість проблеми через висвітлення синергeтичного
характеру компонентів, які обумовлюють спрямованість розвитку університетської системи
освіти. Розвитку, що розширює можливості як університету, так і регіону у постіндустріаль-
ному суспільстві, де основним ресурсом розвитку виступають інформація та знання, де роль
університету як засобу інтеграції регіону в глобалізований світ постійно розширюється. Обгру-
нтовано потріба у організації незалежних інституцій або програм постійного моніторингу уні-
верситетської освіти, що має за мету її послідовне та неухильне вдосконалення, пошук інтелек-
туальних ресурсів та потенціалу, здатних продукувати нові знання, гідних європейського рівня
життя та самовідтворення.
40. ШЕБАНІНА О.В. Деякі підходи до вирішення проблем підвищення рівня зайнятості сільського населення та кваліфікації кадрів аграрних підприємств
Розглянуто сучасний стан безробіття на селі та його забезпеченості кваліфікованими кадрами.
Виявлено невикористані резерви. Запропоновано рекомендації щодо вирішення цих проблем.
41. ПОЛЄТАЄВ О.О. Аналіз фінансово-посередницької діяльності
У статті розглянута роль економічного аналізу фінансово-посередницької діяльності та
основні вади існуючих методик його здійснення. Охарактеризовано загальні риси діяльності фі-
нансових посередників і на цьому підгрунті запропоновано методологічні основи конструювання
методики аналізу діяльності фінансових посередників. Виділено перспективи подальших науко-
вих досліджень.
42. НЕТУДИХАТА К.Л. Особливості розвитку банківського кредитування інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні
Статтю присвячено теоретичному та емпіричному дослідженню особливостей розвитку
банківського кредитування інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні. Виявлено його основ-
ні тенденції та обґрунтовано перспективи.
43. КОЛЕСНИК О.І. Бюджет современной молодой семьи в Украине
В статье рассматриваются теоретические основы и условия формирования семейного бюд-
жета молодой семьи. Раскрыты особенности доходной и расходной части молодой студенче-
ской семьи.
44. КАЛДА К.О. Принципи побудови логістичних систем в корпораціях
У даній статті визначено основні принципи формування логістичних систем всередині
корпорацій. Схематично показано, чим побудова даних систем корпоративних об’єднань
відрізняється від будови логістичних систем всередині інших підприємницьких структур.
45. ВЕРЛАНОВ Ю.Ю. Концепції інституційної теорії у контексті місцевого економічного розвитку
Розглядаються важливі проблеми забезпечення економічного зростання України у контексті
нової інституційної теорії. Увага приділяється реалізації інтитуційної парадигми щодо місцевого
економічного розвитку. В цьому напрямку аналізуються сутність сучасних уявлень та підходи до
вимірювання ступеня інституціоналізації спільноти.
46. SOLESVIK MARYNA Z. Challenges for the Norwegian Maritime Sector in the Ukraine
Collaboration between the Norwegian and the Ukrainian enterprises in shipbuilding can benefit
both parts. Low cost of labor and materials, combined with high quality of production, make the
Ukrainian shipyards attractive for customers. The paper presents the analysis of the Ukrainian shipbuilding
industry. The case study investigates experience of cooperation between the Ukrainian shipyard
and the Norwegian company.

Співробітництво норвезьких та українських підприємств у галузі суднобудування може при-
нести вигоду обом сторонам. Дешеві витрати на оплату праці та матеріали та висока якість
продукції роблять українські суднобудівні заводи привабливима для замовників. У даному
досліджені запропоновано аналіз суднобудівної галузі України. На прикладі досліджується
досвід співробітництва між українським суднобудівним заводом та норвезької компанії.
47. CМІРНОВ О.Ю. Мотиви та чинники заощадження у сучасній економічній теорії
Статтю присвячено аналізу основних мотивів та чинників заощаджень у сучасній еко-
номічній теорії. Проаналізовано історичні етапи розвитку концепцій ощадної поведінки
домогосподарств, що дозволяє визначити заощадження як усвідомлену мету, а не як меха-
нічний процес відмови від поточного споживання.
48. ВЕРЛАНОВ О.Ю. Основні напрямки оцінки фінансового стану підприємств: спроба частотного аналізу
Висвітлюються деякі проблеми методології аналізу фінансового стану, зокрема проблема
основних напрямків такого аналізу. На підставі розгляду поширених моделей оцінки ймовірності
банкрутства провадиться частотна оцінка їх структури та визначаються головні аспекти
діяльності підприємства, що обумовлюють його фінансовий стан.
49. НОРД Г.Л., ЦИПЛІЦЬКА О.О. Інституційні аспекти розвитку освіти в регіоні
В статті розглянуто основні проблеми розвитку регіональної освітньої системи та вплив на
неї інституційних факторів на прикладі Миколаївської області. Визначено основні недоліки осві-
тньої інфраструктури регіону, які перешкоджають інтеграції у європейський та світовий осві-
тній простір.
50. МЕЙЖИС І.А. Соціальний капітал та проблеми культурної та психологічної трансформації України
Розглядаються особливості культурної і психологічної трансформації України. Аналізують-
ся поняття соціального капіталу, роль раціональної поведінки у контексті трансформаційних
перетворень. Надано характеристику рівню соціального капіталу в Україні. Зроблено пропозиції
щодо пріоритетів державної політики у галузі формування соціальних відносин.