Економічні Науки
1. В’юн В.Г., Шклярський Ю.А. Теоретичні і методологічні засади організації управління соціальним захистом населення регіону
Теоретичні і методологічні засади організації управління соціального захисту населення регіону являються актуальними для всіх країн світу, але в умовах перехідної економіки та системної кризи, вони стають ще більш значимими.
Розглянемо соціальний захист як елемент ринкової економіки, що поступово стає на власні ноги. Для більш повного розуміння взаємодії співучасників соціального захисту введемо у науковий аналіз економічне поняття «поле соціального захисту».
2. Кузьменко Б.П., Політуха О. Фінансові основи муніципального менеджменту
Складовими бюджетної системи сучасної України, поряд з державним, є місцеві бюджети (далі МБ), які й складають фінансову базу муніципального менеджменту. Щодо них законодавством проголошено принцип самостійності, підґрунтя котрої становлять власні та закріплені законом доходи всіх складових бюджетної системи. Основою механізму реалізації вказаного принципу є справлення місцевих податків і зборів (МПЗ).
3. Жиленко В.П. Приватна власність, як чинник вдосконалення управління
Сьогодні більшість підприємств, установ, організацій здійснює управління за лінійно-функціональною схемою. До речі, владні структури на міському, обласному рівні також розвиваються за цією схемою.
4. Палехова В.А. Проблеми предмету економічної теорії на межі століть
нашому випадку), як правило, загострюються численні проблеми у різних сферах людського буття. Загальновизнано, що сьогодні суспільство жагуче потребує змін, вирішення широкого кола політичних, наукових і соціальних проблем. На нашу долю випали економічні негаразди й випробування, що почалися в останнє десятиріччя нинішнього століття й напевно сягнуть у перше десятиріччя наступного. Але крім наявної кризи економічної практики подібне лихо спіткало й економічну теорію. Зараз, на межі століть, економічна теорія стоїть перед необхідністю вибору нової наукової парадигми.
5. Норд Г.Л. Величина та стан відтворення кадрового потенціалу Миколаївської області
Ринкова економіка вимагає точно визначених методів розрахунку питомої ваги трудових ресурсів, яка “годує” суспільство. Стан та динаміка відтворення трудових ресурсів регіону об’єктивно закладає підвалини не тільки поточної кадрової політики, але і основи прогнозування відтворення кадрового потенціалу
6. Нетудихата К.Л. Регіональний розвиток: основні фактори та тенденції
Становлення економіки України відбувається разом з розвитком процесів передачі регіонам соціально-економічної самостійності. Це обумовлює принципово інший характер відповідальності місцевих органів влади за рівень використання потенціалу територій і зростання добробуту населення. Однак, разом з тим, що регіонам надається певний рівень свободи, збалансований визначеною відповідальністю, не менш важливим є вдосконалення інструментарію регіональної соціально-економічної політики. Методичні засади, на яких він має грунтуватися, ще не розроблені досконало навіть у загальному вигляді. Саме це можна вважати однією з багатьох причин нерівномірного розвитку.
7. Манько В.О. Ціна та ціноутворення – важливі елементи мікрорівневого управління в АПК
І теорія і практика роботи сільськогосподарських підприємств стверджують, що краще всього будь-якому підприємству або фірмі, особливо в агропромисловому комплексі слід розібратися в основних базових проблемах бізнесу, а вже потім братися за вирішення поточних питань.
8. Білошицький О.І. Методологічний аспект проблеми управління інфляційними процесами в Україні в період становлення ринкової економіки
характеризують стан господарської системи будь-якої країни в цілому і збалансованість товарних та грошових потоків зокрема, є рівень інфляції. Iнфляцiя властива бiльшостi економiчно розвинутих країн свiту i є основною проблемою в тих країнах, що розвиваються. Це явище викликане перш за все специфікою сучасного грошового обігу. Дамо визначення цьому економiчному процесу.
9. Григор’єв Є.М. Ліцензування в Україні, проблеми та перспективи
В Українській економіці з кожним роком усе більш питомішу вагу займає підприємницька діяльність. І тому питання щодо обмеження цієї діяльності є одним з основних для підприємців.
10. Левковець П.І. Страхування – одна з умов сучасної економічної культури
Чим цивілізоване суспільство відрізняється від, м’яко кажучи, мало цивілізованого? Крім усього іншого, тим, що представники першого мають почуття відповідальності за самих себе, покладаються на себе, свої сили і заповзятливість, тверді юридичні та економічні гарантії, чесне партнерство. Що ж стосується другого випадку, то тут панують надії на те, що всі проблеми, які виникають, більш-менш зможуть вирішитися чи самі собою, чи за допомогою всемогутньої держави, добрих і мудрих начальників, або ж в результаті якогось дива.
11. Палехова В.А., Коновалова Т.В. Педагогічна практика студентів: перші враження
Протягом всіх трьох років свого існування наша Alma Mater неухильно поновлює сфери можливого самовиразу студентів, регулярно відкриває все нові обрії для їх творчості. Цей навчальний рік був першим у спробах студентів реалізувати себе в якості педагогів. Як це починалося та які перші враження?
12. Диндаренко С.І. Тіньова економіка: необхідність подальшого вивчення
В економіці будь-якої країни функціонує тіньовий сектор. З світового досвіду відомо, що його існування, коли обсяг тіньової діяльності становить 5-6 валового внутрішнього продукту, не викликає суттєвих негативних зрушень в економіці, не зменшує рівня національної безпеки і вважається припустимим. Розширення масштабів тіньової економіки до 30-50 ВВП зумовлює розбалансування окремих сфер діяльності та економіки в цілому [2] і є причиною криміналізації суспільства, а тому вимагає фундаментального вивчення проблеми. Різноманітні форми і види тіньової економіки дозволяють їй функціонувати навіть в умовах жорсткого державного контролю.
13. Душейко Д.М. Оцінка інноваційного потенціалу – напрям формування ринково-орієнтованих виробничих структур
Сьогодні одним з пріоритетних завдань для успішної соціально-економічної реформи на мікрорівні української економіки є реформування інституціонального укладу – створення ринково-орієнтованих структур – тобто таких структур, які здатні економічно та соціально ефективно функціонувати в ринкових умовах в довгостроковій перспективі.
14. Ломаченко Т. І. Економічна роль митної політики для підприємства виноградарсько-виноробної галузі
Митна політика є складовою частиною економічної та зовнішньоекономічної політики держави. Вона представляє собою скоординовану діяльність державних органів по застосуванню митних податків і зборів, а також митних процедур та інших засобів для досягнення певних економічних, фінансових і торгово-політичних цілей.
15. Тіпакова О.В. Грошова оцінка ріллі, садів і виноградних плантацій Криму
В інтересах суспільства, спрямованих на зберігання площі земель і родючості грунтів, об'єктивно необхідною є грошова оцінка сільськогосподарських угідь. Для оцінки угідь державними органами пропонується відповідна методика Кабінету Міністрів України [1]. Практика її використання свідчить про певні властиві методиці недоліки, виправлення яких саме і є предметом зроблених нами пропозицій.