РОЗДІЛ 1. Проблеми економічної теорії та управління національним господарством
1. Міцкевич Н. В. Інноваційні процеси в умовах сучасної економічної ситуації в Україні
У статті розглянуто теоретичні аспекти інноваційної діяльності підприємств, на-
дано характеристику динаміці основних показників інноваційної діяльності промислових
підприємств України.
Ключові слова: інвестиції, нововведення, інновації, інноваційний розвиток, іннова- ційний процес, впровадження інновацій.
2. Нетудихата К. Л. Теоретичні засади дослідження інституційного середовища інновацій
У статті розкрито сутність інституційного середовища інновацій. Вивчено приро-
ду інститутів, рутин та інституційних форм. Акцентовано увагу на впливі інститу-
ційного середовища на інноваційні процеси. Окреслено питання інституційного проек-
тування та імпорту інститутів.
Ключові слова: інститути, інновації, інституційні зміни, інституційне середовище.
РОЗДІЛ 2. Вдосконалення фінансових відносин
3. Бурковська А. В., Кушнарьова А. А. Аналіз фінансових результатів діяльності банківської системи України
У статті розглянуто особливості та склад фінансових результатів, досліджено су-
часний стан розвитку банківської системи. Здійснено аналіз основних статей доходів
та витрат банківських установ України. Проаналізовано у динаміці зміну отриманих
фінансових результатів банківської системи. Визначено найбільш прибуткові та збит-
кові банківські установи. Зазначено необхідність забезпечення прибуткової діяльності
та підвищення рентабельності банківської системи України.
Ключові слова: фінансовий результат, доходи, витрати, прибуток, збиток, рентабельність, банківська установа.
4. Бурковська А. В., Малиновська І. О. Стан розвитку активних операцій в банківській системі України
У статті розглянуто особливості та класифікація активних операцій, що здійсню-
ють банківські установи країни. Проаналізовано у динаміці сучасний стан основних ак-
тивних операцій. Визначено найбільш пріоритетні операції для юридичних та фізичних
осіб та основні проблеми управління активами комерційних банків. Зазначені важливі
аспекти ефективного управління активами, як необхідної умови фінансової стійкості
банківських установ.
Ключові слова: активи, банківська установа, банківська система, кредитні операції, інвестиції, кредитний портфель, цінні папери, валютний курс, доларизація
5. Бурковська А. В., Сидорчук Я. Ю Сутність, сучасний стан та напрямок покращення управління ліквідністю банківської системи України
Питання ефективного управління ліквідністю для банківських установ України є на
сьогодні одним з найбільш актуальних. Оптимальний рівень банківської ліквідності є
передумовою ефективного виконання своїх функцій як окремим банком, так і всією бан-
ківською системою: він зумовлює їх надійність, фінансову стійкість і конкурентоспро-
можність. У статті проведено теоретичні дослідження у сфері банківської ліквідності.
Розглянуто необхідність вдосконалення існуючих підходів до управління ліквідністю, та
взаємозв’язок між станом банківської ліквідності й станом економіки країни.
Ключові слова: банківська система, нормативи ліквідності, банківська ліквідність, надлишкова ліквідність, прибутковість банку, управління ліквідністю.
6. Бурковська А. В., Шкапоєд В. К Особливості наповнення місцевих бюджетів в Україні в умовах децентралізації
В статті розглянуто структуру місцевих бюджетів, напрями їх наповнення до і піс-
ля децентралізації. Проаналізовано зміни у видах доходів на прикладі Миколаївської об-
ласті та новостворених об’єднаних територіальних громад. Наведено висновки щодо
раціональності подальшого проведення децентралізації.
Ключові слова: місцевий бюджет, децентралізація, надходження, податок, міжбюджетні трансферти, дотації, територіальна громада.
7. Лункіна Т. І., Готко Н. М Сучасний стан та напрями розвитку депозитних операцій банківських установ України
У статті розглянуто депозитні операції як джерело формування ресурсної бази бан-
ківських установ. Досліджено сучасний стан розвитку депозитних операцій в Україні.
Розглянуто теоретичні аспекти депозитної політики банківських установ України.
Проаналізовано динаміку депозитних операцій банківських установ України. Запропоно-
вано основні напрями підвищення ефективності проведення депозитних операцій бан-
ківськими установами України
Ключові слова: депозит, депозитна політика банку, депозитні послуги, ресурсна база банків, депозитні операції, ліквідність банку, клієнти банку.
8. Лушко С. М. Інструменти бюджетно-податкової політики в контексті антикризового регулювання економіки України
У статті визначено сутність та зміст поняття державного антикризового регу-
лювання. Обґрунтовано необхідність узгодження всіх складових економічної політики
держави, у тому числі й фінансової. Описано ефект від застосування інструментів бю-
джетно-податкової політики та проаналізовано їх використання в Україні з моменту
виникнення політичної кризи дотепер.
Ключові слова: антикризове регулювання економіки, бюджетні доходи, бюджетні видатки, податки, податкові пільги, державні позики, державний борг.
9. Ципліцька О. О., Сисан О. М. Управління фінансовими ресурсами на прикладі ПРАТ «Агропартнер»
Сформовано систему показників ефективності управління фінансовими ресурсами,
яка базується на ресурсно-функціональному підході. Проведено градацію рівнів за кри-
терієм ефективності управління фінансовими ресурсами на аграрному підприємстві за
допомогою кореляційно-регресійного аналізу.
Ключові слова: факторинг, хеджування, фінансові ресурси, менеджмент фінансових ресурсів, рентабельність, резерви, оборотні засоби, фондо-віддача
10. Ципліцька О. О., Сисан С. М. Фінансова стійкість суб’єктів господарювання та шляхи її покращення
У статті досліджуються фактори, що впливають на фінансову стійкість підприєм-
ства. Виконано розрахунок найбільш інформативних та значущих аналітичних коефіці-
єнтів, які відображають основні аспекти фінансової стійкості підприємства (на прик-
ладі ПАТ «ЮГцемент»). Запропоновано заходи щодо удосконалення управління фінансо-
вою стійкістю суб’єктів господарювання.
Ключові слова: фінансова стійкість підприємства, фінансовий стан, зовнішні чинники, внутрішні чинники, власний капітал, позиковий капітал.
11. Шишпанова Н. О., Сердечна Ю. С. Теоретичні основи формування страхового портфеля
У статті розкриваються основні теоретичні засади формування та управління
страховим портфелем з метою досягнення його збалансованості, а також забезпе-
чення фінансової надійності страхової компанії. Обґрунтовано та уточнено принципи
та класифікація типів страхового портфелю. Визначено методи управління ризиком
незбалансованості страхового портфелю та виявлено заходи щодо його оптимізації
Ключові слова: страховий портфель, збалансованість страхового портфеля, управління ризиком.
РОЗДІЛ 3. Бухгалтерський облік та аудит
12. Бєлікова В. В. Веб-сайт підприємства як об’єкт бухгалтерського обліку і оподаткування
Статтю присвячено обґрунтуванню теоретичних положень й розробці практичних
рекомендацій щодо вдосконалення обліку веб-сайту як нематеріального активу та ви-
трат на його створення, просування та утримання. У зв’язку із недосконалістю нор-
мативно-правової та методологічної бази обліку наведено рекомендації стосовно ви-
знання веб-сайту як об’єкту обліку та обґрунтовано, що запропонована методика облі-
ку процесу створення веб-сайту повинна бути удосконалена з урахуванням таких фак-
торів: спосіб створення, етапи здійснення цього процесу, ідентифікація облікових про-
цедур. Проведене дослідження дало можливість сформулювати критерії визнання веб-
сайту нематеріальним активом для вдосконалення методики обліку процесу створен-
ня веб-сайту та обліку витрат на його просування та експлуатацію.
Ключові слова: веб-сайт, нематеріальний актив, домен, хостинг, програмний комплекс, мережа Інтернет.
13. Прокопович Л. Б., Шинкаренко А. Б., Шевчук Н. О. Облік адміністративних витрат в умовах децентралізованої системи управління підприємством
Певну складність має організація обліку адміністративних витрат, особливо при
зростанні частки делегування відповідальності за управлінські рішення та витрати.
Зараз відсутній єдиній підхід щодо обліку адміністративних витрат в умовах децент-
ралізованої системи управління підприємством, наприклад, підчас застосування систе-
ми центрів відповідальності. З метою удосконалення обліку адміністративних витрат
в умовах використання концепції центрів відповідальності запропонована блок-схема
формування відомості адміністративних витрат за центром відповідальності. Розро-
блені форми двох аналітичних регістрів для обліку витрат: картки делегування адміні-
стративних витрат, відомості витрат за центром відповідальності. Запропонована
трьох групова структура адміністративних витрат у відомості витрат за центром
відповідальності.
Ключові слова: витрати, адміністративні витрати, центри відповідальності, управлінська звітність, облікові регістри, делегування повноважень.
РОЗДІЛ 4. Галузева та регіональна економіка
14. Великий Ю. В. Управління інноваційним процесом машинобудівного підприємства
Стаття присвячена питанням ефективного управління інноваційною діяльністю
машинобудівного підприємства на основі моделі відкритих інновацій. Досліджено про-
блеми моделювання інноваційного процесу.
Ключові слова: машинобудівне підприємство, модель відкритих інновацій, моделювання інноваційного процесу.
15. Великий Ю. В., Нетудихата К. Л. Технологічна основа інноваційної діяльності машинобудівних підприємств
Досліджено наукові засади технологічної основи, як невід’ємної складової інноваційної
діяльності машинобудівних підприємств. Проведено аналіз сучасного стану технологі-
чної науки та її перспективи крізь призму інноваційної діяльності.
Ключові слова: технологічна основа, технології, інноваційна діяльність, машинобудівні підприємства.
16. Мельничук Л. С., Гладун А. М. Маркетинг інновацій в роботі підприємства
У статті розглянуто сутність маркетингу інновацій та його місце в управлінні під-
приємством. Проаналізовано концепції інноваційної діяльності та їх особливості. Оха-
рактеризована структура можливостей інноваційного маркетингу на підприємстві.
Ключові слова: виробничі можливості, інновації, концепція маркетингу, маркетинг, нова продукція, науковотехнічна революція.
РОЗДІЛ 5. Природокористування та проблеми АПК
17. Бобровська Н. В. Соціально-економічні аспекти розвитку сільських територій: теоретичні підходи
У статті обґрунтовано теоретичні аспекти щодо формування соціально-
економічних засад розвитку сільських територій. Обґрунтовано напрями демографіч-
них змін на рівні регіону. Доведено, що необхідне вирішення проблем щодо покращення
рівня і якості життя людей на селі з метою нарощування трудового потенціалу сільсь-
ких територій.
Ключові слова: сільські території, трудовий потенціал, демографічні зміни, якість життя, соціальноекономічний розвиток.
18. Бобровська Н. В., Чистякова К. С., Матковський Д. В. Теоретичні особливості відновлення ресурсного потенціалу аграрного сектору
У статті обгрунтовано теоретичні засади поняття сутності ресурсного потенці-
алу, його раціонального використання і можливостей формування на основі технологі-
чного оновлення та реалізації стратегічних напрямів відновлення і збереження ресурсів
за видами.
Ключові слова: ресурсний потенціал, потенціал,ресурси, аграрний сектор, бізнессередовище.
19. Горлачук В. В., Мельничук Л. С. Український формат ринково орієнтованого сільськогосподарського землекористування
У статті зроблено спробу донести до читача алгоритм реалізації державної полі-
тики розвитку сільських територій. В ній у доступній формі розкрито авторське ба-
чення щодо ситуації, що склалась на сучасному етапі реформування земельних відносин
в Україні. Зроблено висновок про недоцільність зняття мораторію на купівлю-продажу
земельних паїв, висвітлені питання формування ефективних, суспільно важливих орга-
нізаційно-правових форм господарювання на землі, обґрунтована соціально-економічна
недоцільність розвитку агрохолдингів, які своєю діяльністю заганяють село у глухий
кут, розглядаються питання створення на їх основі дочірніх підприємств з реєстраці-
єю за місцем їх географічного розміщення. Приділяється увага питанням адміністра-
тивно-територіального устрою сільських територій, акцентується увага на недоці-
льності формування об’єднаних територіальних громад, визначено засади формування
«мінідержав» у державі як новий науковий напрям інноваційного розвитку сільських те-
риторій.
Ключові слова: кадастр, зонування, земельні відносини, земельні ресурси, ринок землі, землі сільськогосподарського призначення, місцеві бюджети, сільське господарство, органи місцевого самоврядування, ефективність, земельні ділянки, земельна політика, сільська територія
20. Костирко А. Г. Теоретичні аспекти формування і використання доходів сільськогосподарських підприємств
У статті розкрито сутність категорії «дохід підприємства». Визначено особливо-
сті формування і використання доходів сільськогосподарських підприємств. Доведено,
що процеси формування і використання доходів мають циклічний характер. Обґрунто-
вано взаємозв’язок ефективності і справедливості розподілу доходів сільськогосподар-
ських підприємств. Виокремлено аспекти мінімізації негативного впливу чинників на
ефективність і справедливість розподілу доходів сільськогосподарських підприємств.
Ключові слова: прибуток, фінансова безпека, ефективність розподілу доходу, справедливість розподілу доходу
21. Лазарєва О. В. Теоретичні положення оптимізації сільськогосподарського землекористування
Проаналізовані підходи до висвітлення проблеми оптимізації землекористування.
Розкрито поняття «оптимізація землекористування». Доведено, що найоптимальні-
шим результатом розв’язку задач оптимізації землекористування є збільшення об’єму
валової продукції при економії поточних витрат та підвищенні родючості ґрунтів.
Представлена економіко-математична модель оптимізації землекористування в регіо-
ні. Зроблено висновок, що теоретичні положення оптимізації сільськогосподарського
землекористування слід розглядати через призму структури земельних угідь, струк-
тури посівних площ з урахуванням збереження і відтворення родючості ґрунтів.
Ключові слова: оптимізація сільськогосподарського землекористування, критерій оптимальності, модель оптимізації землекористування, математична постановка задачі, максимізуючи критерії, мінімізуючи критерії, земельні ресурси.
22. Сінченко В. М., Пиркін В. І., Пастух Ю. А. Ефективність агротехнологічних операцій з догляду за посівами буряків цукрових
У статті розглянуто проблему удосконалення технології вирощування буряків цук-
рових, спрямованої на максимальне збільшення продуктивності посівів за рахунок за-
стосування агротехнічних заходів обробітку ґрунту, мінімізації технологічних операцій,
підвищення родючості ґрунту та загальної екологічної безпеки. За результатами дос-
ліджень розроблена власна система інтенсивних агротехнічних заходів, що включає 13
агротехнічних операцій і дозволяє суттєво зменшити ступінь забур'яненості буряко-
вих плантацій. Доведено, що за рахунок максимального застосування агротехнічних
операцій можна значною мірою підвищити продуктивності та зменшити собівартості
виробництва буряків цукрових. Детально розглянуто приклад впровадження даної тех-
нології у ФГ «Широкоступ» Кагарлицького р-ну Київської області та проаналізовано її
ефективність.
Ключові слова: буряки цукрові, технологія, агротехнічні операції, контроль над бур’янами, обробіток ґрунту, продуктивність, ефективність.