Розділ 1. Проблеми економічної теорії та управління національним господарством
1. Великий Ю. В., Крючковська Т. О. Еволюція поглядів та підходів щодо ролі інноваційної діяльності в розвитку країни
У статті досліджено сутність інноваційної діяльності, еволюцію поглядів та її роль
у розвитку країни. Володіючи необхідними науковими знаннями, великим творчим поте-
нціалом людей, будь-яка країна має переваги в економічному розвитку перед іншими
країнами. Ці переваги неможливо компенсувати ніякими іншими засобами: ні природними
ресурсами, ні політикою грубої агресії.
Ключові слова: інновації, промисловість, нові знання, відкриття.
2. Ляховець О. О., Косован Є. В. Національні інноваційні системи в глобальній економіці
Проаналізовано стан формування національної інноваційної системи в Україні. Ви-
значено заходи для забезпечення розвитку вітчизняної НІС. Виявлено проблеми та пер-
спективи щодо запровадження інноваційної моделі розвитку економіки України. Розроб-
лено структуру НІС України за функціональним принципом.
Ключові слова: інновація, технології, рівень розвитку, стратегія, національна інноваційна система, глобалізація.
3. Яненкова І. Г., Андреєв О. В. Особливості створення та розвитку індустріальних парків в Україні
У статті розглянуто таку форму організації інноваційного розвитку економіки, як
індустріальний парк. Проаналізовано поточний стан, фактори, які уповільнюють роз-
виток індустріальних парків в Україні. Розроблені рекомендації щодо стимулювання ро-
збудови мережі індустріальних парків, а також підвищення ефективності їх функціону-
вання
Ключові слова: індустріальний парк, інноваційна економіка, інноваційний розвиток, підприємства, організаційні форми.
4. Яненкова І. Г., Самарська В. В., Алфьорова А. О. Аналіз формування національної інноваційної системи України
У статті узагальнено визначення національної інноваційної системи. Визначено ос-
новні класифікаційні ознаки поділу елементів національної інноваційної системи. Про-
аналізовано особливості формування національної інноваційної системи України. Розро-
блено рекомендації для ефективного формування національної інноваційної системи
України.
Ключові слова: інновації, національна інноваційна система, розвиток, інститути, інноваційний процес.
Розділ 2. Вдосконалення фінансових відносин
5. Бурковська А. В., Мікуляк К. А. Економічна глобалізація як фактор підвищення конкурентоспроможності банків України
У статті розглянуто особливості банківської конкуренції, тенденції розвитку бан-
ківської конкурентоспроможності, досліджено сучасний стан розвитку банківської сис-
теми України, особливості зміни банків за групами відповідно до чисельності активів.
Проаналізовано у динаміці зміну кількості банківських установ, розраховано питому ва-
гу іноземного капіталу у статутному капіталі банків, наведено концепцію «п’яти сил
конкуренції» та передумови розвитку конкуренції у банківській системі України в умовах
економічної глобалізації.
Ключові слова: активи, банк, банківська система, власний капітал, група банків, економічна глобалізація, зобов’язання, іноземний капітал, конкурентна позиція, конкурентоспроможність, «сили конкуренції».
6. Кравченко Т. В. Концептуальні аспекти аналізу ефективності процесів формування та використання оборотного капіталу підприємств
Статтю присвячено концептуальним аспектам аналізу ефективності процесів
формування та використання оборотного капіталу фармацевтичних підприємств. За-
пропоновано структурно-логічну схему дослідження ефективності процесів формуван-
ня та використання оборотного капіталу та методику аналізу соціально-економічної
ефективності формування та використання оборотного капіталу фармацевтичних
підприємств для прийняття управлінських рішень.
Ключові слова: аналіз, оборотний капітал, ефективність, процеси формування та використання оборотного капіталу, фармацевтичні підприємства, соціально-економічна ефективність
Розділ 3. Бухгалтерський облік та аудит
7. Іщенко Н. М., Марченко Н.О. Методичні основи вдосконалення обліку нематеріальних активів
В статті розглянуті методичні основи обліку нематеріальних активів, уточнено
класифікацію таких активів. Здійснено пропозиції щодо вдосконалення оцінки, бухгал-
терського обліку та контролю за нематеріальними активами.
Ключові слова: облік, контроль, нематеріальні активи, інтелектуальна власність, амортизація.
Розділ 4. Галузева та регіональна економіка
8. Великий Ю. В. Стан машинобудування в Україні
У статті проаналізовано основні показники розвитку машинобудування України за
останні роки, висвітлені проблеми розвитку. Визначено напрямки розвитку галузі в
умовах становлення нових технологічних укладів і глобалізації економіки.
Ключові слова: машинобудування, інновації, конкуренція, технологічна основа, наукоємна продукція.
9. Горлачук В. В., Черненко А. С., Раку О. О. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства
У статті розглянуто проблеми інвестиційного забезпечення інноваційного розвит-
ку підприємства. Особливу увагу приділено формам інвестиційного забезпечення та
джерелам інвестиційних ресурсів. Обґрунтовано оптимальні шляхи залучення інве-
стиційного капіталу. Запропоновано модель функціонування системи інвестиційного
забезпечення інноваційного розвитку підприємства.
Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток, інноваційна діяльність, інвестиційне забезпечення.
10. Іщенко Н. М. Шляхи типової оптимізації флоту України
У статті проведено аналіз стану вантажних перевезень в світі, проведено дослі-
дження ступеня нерівномірності структури вантажів в зовнішньоекономічних переве-
зеннях та запропоновано шляхи оптимізації морського торгового флоту України.
Ключові слова: вантажні перевезення, структура вантажів, оптимізація.
11. Ляховець О. О. Сталий розвиток в умовах модернізації регіону: відбір індикаторів .
У статті розкрито основні методологічні підходи до створення індикаторів стало-
го розвитку регіону. Проаналізовано існуючі системи економічних індикаторів сталого
розвитку на національному та регіональному рівнях. Запропоновано набір індикаторів
сталого розвитку регіону з числа національних індикаторів ООН, адаптованих до регі-
онального рівня, який доповнено рядом показателей технологічного та інноваційного
розвитку. Зазначена система економічних індикаторів сталого розвитку призначена
для оцінки та моніторингу процесів сталого розвитку з урахуванням модернізаційних
процесів у регіоні та враховує доступність офіційних статистичних даних.
Ключові слова: сталий розвиток, модернізація економіки, індикатори сталого розвитку, регіональна економіка, інновації.
12. Мельничук Л. С. Економічне управління підприємством в сучасних умовах господарювання
У статті узагальнено поняття «економічне управління підприємством», проведене
дослідження механізму економічного управління підприємством в сучасних умовах. Розг-
лянуто основні сфери економічного управління. Проаналізовано передумови, які спону-
кають підприємство до вдосконалення системи економічного управління.
Ключові слова: економічне управління, ефективність, прибуток, планування, контроль
13. Мельничук Л. С., Марущак І. О. Взаємозв’язок маркетингу та інновацій на підприємстві
У роботі уточнено сутність поняття «інноваційний маркетинг» та «маркетинг ін-
новацій», різниця між ними. Охарактеризовано взаємозв’язок маркетингу та інновацій у
розвитку підприємства. Розглянуто етапи маркетингу інновацій та їх цінність для
впровадження інновацій на підприємстві. Проаналізовано впровадження маркетингових
інновацій для підприємств України. Розглянуті методичні інструменти маркетингу ін-
новацій, їх форми та концепції
Ключові слова: маркетинг інновацій, інновації, стратегія маркетингу, інноваційна стратегія, інноваційний менеджмент, концепція маркетингу інновацій, конкуренція
14. Хмизова О. В., Сисан О. М. Напрями розвитку інноваційного потенціалу підприємств
Розглянуто різні наукові підходи до визначення змісту поняття «інноваційний поте-
нціал підприємства», досліджено особливості його структури. Запропонована нова
структура інноваційного потенціалу. Встановлено вимоги до комплексного оцінювання
інноваційного потенціалу. Запропоновано систему показників оцінювання інноваційного
потенціалу підприємства за його структурою.
Ключові слова: інноваційний потенціал підприємства, оцінка потенціалу, інноваційний розвиток, інноваційна стратегія, інновації, потенціал, ресурси, конкурентні можливості інноваційного потенціалу.
15. Яненкова І. Г., Позур С. С., Катаєва О. А. Інноваційна діяльність промислових підприємств України: стан та перспективи розвитку
У статті розглянуто особливості інноваційної діяльності та процесу впровадження
інновацій в національній промисловості. Досліджено динаміку індексу конкурентоспро-
можності України серед країн світу. Проаналізовано інноваційну діяльність промислових
підприємств за 2000–2015 рр. та фактори, які впливають на неї. Розглянуто фактори,
які перешкоджають здійсненню інноваційної діяльності. Запропоновано шляхи та на-
прями розв’язання проблеми активізації інноваційного розвитку підприємств.
Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, розвиток, інноваційна активність, промислові підприємства.
Розділ 5. Природокористування та проблеми АПК
16. Бобровська Н. В., Тополенко М. В., Шпиченко І. Ю. Аналітична оцінка ринкового середовища аграрного сектора економіки
Досліджено теоретичні аспекти оцінки вітчизняного ринку, компоненти його роз-
витку. Виявлено економічні особливості впровадження методичних перспектив. Про-
аналізовано погляди вітчизняних та іноземних вчених щодо аспекту проведеного дослі-
дження і виділено фактори, які впливають на формування змісту ринкового середовища
аграрного сектора.
Ключові слова: ринок, ринкове середовище, сільськогосподарський товаровиробник, внутрішній ринок, вільне підприємництво.
17. Конєва Т. М., Кикла А. М. Особливості впровадження інновацій сільськогосподарськими підприємствами України
Стаття присвячена виявленню тенденцій у впровадженні та джерелах фінансуван-
ня інновацій у секторі сільського господарства України.
У рамках поставлених завдань у роботі визначено сутність поняття «інновація»,
зокрема у сфері АПК, об’єкти інноваційної діяльності, в тому числі пов’язані з віднов-
ленням та модернізацією основних засобів та нематеріальних активів сільськогоспо-
дарського підприємства.
У статті проведено аналіз ступеню зношеності майна агарних підприємств, дина-
міки обсягу їхніх капітальних вкладень, продуктивності праці, рентабельності та по-
літики фінансування їхньої діяльності. Встановлено рівень інноваційного розвитку віт-
чизняного сектору сільського господарства у порівнянні із розвинутими країнами світу.
Визначено напрямки підтримки інноваційної діяльності АПК України з боку держави,
банківських та небанківських фінансових установ, переваги розвитку лізингу та сільсь-
когосподарської кооперації.
Ключові слова: сільське господарство, інновація, нематеріальні активи, основні засоби, фінансування, лізинг, кооперація.
18. Кузьменко О. Б., Севідова О. М. Критерії економічної ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств
У статті розглянуто сутність критеріїв економічної ефективності діяльності сіль-
ськогосподарських підприємств. Розв’язання цієї проблеми пов’язане з необхідністю
прийняття оптимальних рішень в управлінні виробництвом.
Ключові слова: сільське виробництво, економічна ефективність, критерії оцінки, ресурси,
19. Лункіна Т. І., Власюк І. М. Особливості органічного виробництва на сільськогосподарських підприємствах в Україні
У статті розкрито сутність виробництва органічної продукції, досліджено його
стан та особливості в Україні. Розглянуто динаміку показників розвитку органічного
виробництва в Україні. Наведено переваги впровадження органічного виробництва на
сільськогосподарських підприємствах.
Ключові слова: органічна продукція, виробництво органічної продукції, правила виробництва органічної продукції, переваги органічного виробництва, перелік органічних продуктів.
20. Лункіна Т. І., Каратай Т. М. Утилізація твердих побутових відходів в Україні як фактор економічного піднесення країни
У статті розглянуто методи переробки твердих побутових відходів, їх переваги і
недоліки. Економічно обгрунтовано необхідність утилізації твердих побутових відходів
та наголошено на актуальності даної проблеми для нашої країни. Виявлено сучасне
становище і тенденції розвитку сфери переробки відходів шляхом аналізу «Концепції
загальнодержавної програмиповодження з відходами».
Ключові слова: утилізація, переробка, тверді побутові відходи, концепція.