Економіка
1. Ляховець О. О. Соціальна стратифікація та модернізація економіки
У статті розкрито роль стратифікації населення у забезпеченні економічної модернізації. Визначено основні підходи до поділу суспільства на страти – за рівнем доходу, за рівнем кваліфікації та освіти, за цілями діяльності. Проведено кореляційний аналіз взаємозв’язку між нерівністю в розподілі доходів та темпами зростання реального ВВП. У результаті виявлено, що зв’язок між показниками є прямим, але слабким. Кореляція між коефіцієнтом Джині та часткою витрат на дослідження та розробки є також малозначущою, але від’ємною.

In the paper the role of social stratification in economic modernization provision is determined. The basic approaches to socialstratification are defined – by the income level, by the level of qualification and education, by the aims of activity. The correlation analysis of the link between the inequality of income distribution and the rates of growth of real GDP shows that the link is weak but
positive. The correlation between Gini’s coefficient and the share of R&D expenditures in GDP is also weak, but negative.
Ключові слова: стратифікація суспільства середній клас бідність коефіцієнт Джині модернізація групи Патнема групи Олсона.
2. Прядко І. В. Формування системи індикаторів міоніторингу інноваційної діяльності: закордонний досвід
Досліджено систему індикаторів моніторингу розвитку інноваційної діяльності на регіональному рівні в Сполучених Штатах Америки, Європейському Союзі та Російській Федерації. Проведено порівняльний аналіз індикаторів в запропонованих системах моніторингу. Виявлено переваги та недоліки кожної із зазначених систем. Зроблено висновок про можливість адаптації розглянутих індикаторів для оцінки ефективності інноваційної діяльності в регіонах України.

The role of monitoring as part of the organizational-economic mechanism of regulation of innovative activity is investigated. The conclusion about the importance of a unified system of indicators of the regional innovative development effectiveness was done. The system of indicators of Russian authors was analyzed. Their advantages and disadvantages were explored. The methodology for conducting of innovative activity monitoring in the United States was studied. The methodology for conducting of innovative activitymonitoring in the EU was investigated. The systems of indicators of suggested monitors were analyzed. The comparative characteristic of the system of indicators in USA, EU and Russian Federation was performed. The possibility of adapting the proposed indicators to monitor of regional innovative activities in Ukraine was concluded.
Ключові слова: моніторинг розвитку інноваційної діяльності індикатори інновацій- ного розвитку методика проведення моніторингу регіональна інноваційна політика.
3. Дранус В. В. Організаційно-економічна модель управління страхуванням виробничих ризиків з державною підтримкою в сільському господарстві
У статті розглянуто проблеми виникнення ризиків та управління ними в сільськогосподарському виробництві, викладено мету та основні завдання державної підтримки страхування ризиків сільськогосподарських товаровиробників, розглянуто доцільність та механізми здійснення державної підтримки аграрних товаровиробників в Україні та зарубіжний досвід у даному напрямку діяльності, проаналізовано нормативно-правову базу, на основі якої здійснюється державна підтримка при страхуванні сільськогосподарських товаровиробників, взаємодію учасників страхової діяльності та сучасний стан справ у даній галузі. Представлено механізм дії державної підтримки при страхуванні
сільськогосподарських товаровиробників визначення поняття аграрного страхового пулу, умови, завдання та мету його діяльності.

The problem of risk emergencies and their management in agricultural production is considered in the article and also set out the purpose and the main task of government risk insurance support for agricultural producers. The feasibility and mechanisms of state support for agricultural producers in Ukraine and international experience in this field of activity is examined. The article analyzes the regulatory framework, on which the state support of agricultural producers for insurance is based and also the interaction of participants of insurance and current situation in the industry is examined. The mechanism of action of state support for agricultural producers for insurance
definition of the Agricultural Insurance Pool, conditions, objectives and purpose of its activities are presented.
Ключові слова: сільськогосподарські товаровиробники виробничо-господарські ризи- ки страхування ризиків державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників аграрний страховий пул.
4. Іщенко Н. М. Бюджетування діяльності ВНЗ як фактор модернізації національної економіки
У статті розглянуте поняття бюджетування діяльності вищих навчальних закладів України та їх структурних підрозділів, запропоновані механізми застосування бюджетування як складової модернізації національної економіки.

The article deals with the concept of budgeting of activity of highter education institutions and their structural divisions, mechanisms of budgeting in the activities of budgetary institutions are proposed for modernization of national economy.
Ключові слова: планування фонди коштів бюджетування бюджетна установа.
5. Мельничук Л. С., Крикунова І. В. Теоретичні та практичні аспекти сумнівного банкрутства в сучасному економічному середовищі
У статті розглянуто проблему існування такого явища,як сумнівне банкрутство,деталізовано його складові та прояви у сучасних економічних умовах. Зроблено спробу детермінації основних понять та термінів банкрутства,для більш глибоко аналізу цих явищ. За результатами дослідження розроблено власну класифікацію,що поєднує види сумнівного банкрутства та конкретні кримінальні наміри,що є основною метою економічного злочину. Детально розглянуто приклад сумнівного банкрутства
підприємства «ПівденДизельМаш» та проаналізовано його згідно класифікації,що пропонується.

The article deals with the problem of the existence of such phenomena as questionable bankruptcy,its components and displays in the current economic conditions are detailed. For deeper analysis of these phenomenabasic concepts and terms of bankruptcy are tried to be determined.According to the researchown classification, which combines kinds of questionable bankruptcy and specific criminal intents which are the main goal of economic crime is elaborated.An example of questionable bankruptcy of enterprise «YugDizelMash» is detailed reviewed and analyzed according to the proposed classification.
Ключові слова: банкрутство кримінальне банкрутств, злочинний намір фіктивне банкрутство навмисне банкрутство приховане банкрутство кероване банкрутство економічні рішення.
6. Навроцький С. А. Страхове таргетування в Україні: проблеми впровадження та перспективи застосування
У статті обґрунтовано нові наукові підходи до розкриття сутності страхового захисту у сільському господарстві на основі використання наукового інструментарію економічної теорії, філософії, фінансової науки, притаманних їм форм і методів пізнання. Здійснено критичний аналіз наукових поглядів, теоретичних течій і категорійних характеристик сільськогосподарського страхування визначено та охарактеризовано його функції в сучасних умовах.

he article regards the new scientific approaches to disclose insurance protection in agriculture through the use of scientific tools of economic theory, philosophy, financial science, inherent forms and methods of learning. The critical analysis of scientific views, theoretical currents and categorical characteristics of agricultural insurance is made and its function characterized in the modern world is defined. The priorities for improving insurance protection in agriculture based on reasonable theoretical and methodological basis and critical analysis of existing domestic and foreign practice are developed.
Ключові слова: страховий захист у сільському господарстві сільськогосподарське страхування сільськогосподарський сегмент страхового ринку стандартний страхо- вий продукт взаємне страхування самострахування страховий захист сільськогоспо- дарських підприємств.
7. Норд Г. Л., Руденко Н. О. Елементи бюджетування в державних ВНЗ в умовах фінансової автономії
У результаті дослідження висвітлена необхідність використання окремих елементів бюджетування в діяльності державних ВНЗ для підвищення ефективності використання коштів загального та спеціального фондів. Досліджені найбільш поширені інструменти бюджетування та можливість їх використання в державних ВНЗ. Розроблено обліково-методичне забезпечення для процесу розміщення тимчасового надлишку коштів спеціального фонду на депозитних рахунках уфінансово-банківських установах. Обґрунтовані альтернативні джереладля забезпечення витрат ДВНЗ – фонди розвитку.

Authorsjustifiednecessity of budgeting in state universities to improve the utilization of the non-budgetary fund. Authorsreviewed the basic tools of budgeting and the ability to use it in state universities. We have analyzed characteristics of the placing special funds on deposit accounts.It was proposed to provide an accounting of the process of temporarily allocation free recourses of non-budgetary fund in the deposit account in the bank. Authorsanalyzed an alternative source of provision for the costs of the state university – endowment funds, classified its types, amounts and nature.
Ключові слова: спеціальний фонд бюджетування центри фінансової відповідально- сті ендаумент-фонд.
8. Палехова В. А. Кредити, депозити та їхнє співвідношення як індикатори стану банківської системи
У статті досліджено динаміку обсягів депозитів та кредитів двох основних суб’єктів ринкової економіки – домогосподарств та нефінансових корпорацій – за останні 20 років. Аналіз доповнений оцінкою співвідношення кредитів та депозитів (LTD (loan-to-deposit) ratio). Пропонуються заходи для подолання наявних фінансових диспропорцій в руслі макропруденційної політики. Вирішальне значення для відновлення фінансової стабільності має повернення довіри населення до банківських інститутів та економічне зростання.

The dynamics of deposits and credits of two main participants of market economy – households and nonfinancial corporations – during last 20 years are investigated in this article. The analysis was complemented by the assessment of loan-to-deposit ratio. Cycle development of commercial banks’ activity has led to the financial instability and has made financial system more impressionable to the risks. The course on reduction of banks’ amount has to help in the improvement of situation. But this policy isinsufficient moreover it is aimed on provision of stability of some financial institutions. Measures to overcome the existing financial imbalances in the field of macrprudential policy are proposed. Special attention is paid to therestore public confidence to the banking institutes and economic grow for financial stability.
Ключові слова: депозити кредити, співвідношення кредитів і депозитів фінансова стабільність макропруденційна політика.
9. Руденко Н. О. Фінансове забезпечення українських державних університетів
В дослідженні окреслені окремі проблеми у фінансовому забезпеченні, з якими стикаються українські державні вищі
навчальні заклади. Автором було проаналізовано характерні риси поточної організації обліку доходів і витрат у державних
університетах та запропонували створити внутрішню систему облікуу відповідності до виділених центрів фінансової від-
повідальності в структурі таких установ. Таким чином, ми пропонуємо поєднати окремі елементи ринкової економіки (у
т. ч. конкуренцію, максимізацію прибутку) та державного управління для зростання мотивації та ефективності діяльності державних вищих навчальних закладів.

This paper outlines some problems in Ukrainian higher education financing system. We analyzed characteristic features of incomes and expenditures accounting system in state universities and suggested to provide internal accounting system in concordance with centers of financial responsibilities. Thus we tried to combine elements of market economy (e. g. competition, profit maximization) and tough governing for increasing motivation and efficiency state universities activity.
Ключові слова: облік державні вищі навчальні заклади центри фінансової відповідальності доходи та витрати державне та недержавне забезпечення.
10. Філімонова О. Б. Система та механізм банківського кредитування підприємств: зв’язок і протиставлення сутності понять
Розкрито сутність та складові механізму банківського кредитування підприємств, встановлено його взаємозв’язок і протиставлення з поняттями кредитної системи, кредитного механізму, механізму кредитного забезпечення та кредитного регулювання. Серед складових механізму банківського кредитування підприємств виокремлено принципи, передумови, методи, інструменти, важелі та процес кредитування, інформаційне, нормативно-правове і методичне забезпечення процесу кредитування, кредитну інфраструктуру. Останню доповнено спеціалізованими (галузевими чи регіональними) інформаційно-кредитними агентствами та фондом кредитної гарантії та фінансової підтримки. Результати дослідження доповнюють наявний понятійно-категоріальний апарат і методологічні основи банківського кредитування підприємств, що може слугувати підґрунтям для розробки його методичного забезпечення та процедур практичної реалізації.


The article researches theoretical framework, essence and elements of the mechanism of bank credit, relationship and set its contrast with the concepts of the credit system, credit mechanism, the mechanism of providing credit and credit management. There are such components of the bank lendingmechanism as principles, preconditions, methods, tools, and leverage the credit process, information, regulatory and methodological support credit process, credit infrastructure. The last one is supplemented by specialized (by brunches or regions) information and credit agencies and fund of credit guarantees and financial support.The research resultscomplement the existing categories and methodological foundations of bank crediting, usedfor the development of methodicand procedures of its practical implementation.
Ключові слова: кредит кредитна система кредитний механізм механізм банківсь- кого кредитування підприємств методи, інструменти і важелі кредитування.
11. Яненкова І. Г., Зельдіс В. В. Особливості злиттів і поглинань в Україні та Європі
Виявлено та проаналізовано особливості та тенденції процесів злиттів та погли-нань в Україні та світі. Основними з них є: значне зростання сум угод концентрація процесів злиття в сильно монополізованих галузях поява великої кількості об’єктів для злиттів і поглинань, ринкова вартість яких різко знизилася формування альянсів для здійснення міжнародних угод M&A. Встановлено відповідність процесів M&A в Україні світовим тенденціям. Проаналізовано динаміку процесів злиттів і поглинань в Україні та світі. Тренди, що визначали продажі в Україні − оптимізація структури і позбавлення від збиткових/непрофільних напрямків, концентрація, а також погіршення відносин з Росією. Потенційний інтерес у 2016 році надалі становитимуть кілька секторів. У пе-ршу чергу це сільське господарство, IT та енергетика.

The characteristics and trends of processes of mergers and acquisitions in Ukraine and abroad are revealed and analyzed. The main one sare: a significant in creasein the amount so fagreements concentration mergersinhighly monopolized industries the emergence of a large number of companies for mergers and acquisitions with the market value which has fallen sharply forming alliances for international M&A. The main motivation factors for M&A transactions in industrialized countrie sare liberalizing of markets and reducing of the statein tervention in the economy, the emergence of new entrants in th emarket and increasing o fthe competition. Indeveloping countries, M&A transactions occurring with in the privatization program and alsoduring liberalization.
The dynamics of the processes of mergers and acquisitions in Ukraine and abroad were analysed. Thus, the analysis showed that the growth in transactions in volving Ukraineas a seller, buy eror country ofo rigin of the assetsin 2013 was more than doubled. Fu-ther growth in transactions in Ukrainein 2014 was led to foreign companies thats old off the assets for cedb ypoliticalan deconomic factors. The main trends determining the salesin Ukraine are:the optimization of the structure and getting rid of unprofitable areas, the concent rationand the deterioration of relations with Russia, which for ced to aband on development of business in this country. Potential interestin 2016 will continue to several sectors, particularly to the agriculture, IT and energetics.
Ключові слова: злиття поглинання бізнес синергетичний ефект обсяги угод ак-ціонери медіатори тенденції.
12. Прокопишин О. С., Гнатишин Л. Б Моделювання бухгалтерського відображення екологічної діяльності в системі обліку сільськогосподарських підприємств
У статті доведено необхідність розроблення методичного забезпечення обліку еко-логічної діяльності аграрних підприємств як чинника впливу на підвищення якості сіль-ськогосподарської продукції та стану довкілля. З метою усунення методологічних та правових неузгоджень і протиріч запропоновано доповнити трактування доходів, ви-трат та зобов’язань екологічною складовою з урахуванням умов їх виникнення на сіль-ськогосподарських підприємствах. Запропоновано авторську модель бухгалтерського відображення екологічної діяльності сільськогосподарських підприємств. Розроблено концептуальні підходи до організації бухгалтерського обліку екологічної діяльності сільськогосподарського підприємства, що передбачають заходи нормативно-право-вого, методичного та організаційного характеру.

In the article the necessity of development of methodological support account environmental performance of agricultural enterprises as a factor of influence on improving the quality of agricultural products and the environment. In order to eliminate legal and methodological disagreements and contradictions asked to supplement the treatment of income, expenses and liabilities of the environmental component of the conditions they occur on farms. The author of book display model of ecological farms. Conceptual approaches to environmental ac-counting of agricultural enterprises, which provide measures of legal, methodological and organizational.
Ключові слова: бухгалтерський облік екологічна діяльність екологічні витрати екологічні доходи екологічні зобов’язання сільськогосподарське підприємство екологі-чна звітність управлінське рішення.
13. Прокопович Л. Б., Шевчук С. В. Раціоналізація облікових процедур визначення оподатковуваного прибутку підприємств
Важливим питанням бухгалтерського обліку є узгодження процедур формування прибутку для цілей фінансової та податкової звітності. Чинна модель обчислення опо-датковуваного прибутку має ряд принципових недоліків, які не сприяють економічності бухгалтерського обліку. З метою удосконалення технологічного аспекту формування облікової інформа,ції запропоновано структурно деталізувати рахунки доходів та ви-трат за ознакою виникнення податкових різниць, що дозволить в системному порядку обчислювати податок на прибуток та формувати показники звітності. Визначено шляхи подальшого удосконалення процедур обчислення податку на прибуток за крите-рієм підвищення ефективності бухгалтерського обліку.

Important question of accounting system is harmonization of financial and tax reporting formation procedures. Current determi-nation model of chargeable income has a number of fundamental drawbacks, which do not help accounting profitability. With the aim of improving technological aspect formation of accounting information, it was offered to structurally detail accounts of income and expenses on the basis of tax’s differences costs occurrence, this will permit to determine the tax on income in a systematic way and to form indicators of reporting. The ways of further improving procedures for calculating tax on income criterion increasing of accounting’s efficiency were determined.
Ключові слова: бухгалтерський облік оподатковуваний прибуток податкові різ-ниці податок на прибуток.
14. Васильєв А. А. Пріоритетні напрями вдосконалення державного регулювання зовнішньоторговельної безпеки України
У статті на основі авторського методичного підходу до вибору державної політики у сфері зовнішньоторговельної безпеки здійснено ранжування пріоритетів державного регулювання для України.

In the paper, priority course for improvement of state regulation of foreign trade security for Ukraine has been identified on the basis of author methodological approach.
Ключові слова: зовнішньоторговельна безпека державне регулювання безпека ри-нкового середовища безпека учасників ринку міжнародна торгівля.
15. Кузьменко О. Б., Хухаркін С. П. Напрямки розвитку менеджменту на підприємствах України
Стаття присвячена основним тенденціям розвитку менеджменту. Розглядаються характеристики сучасного менеджменту. Аналізуються взаємозв’язки розвитку мене-джменту і економічної теорії. Прогнозуються нові вимоги до якості менеджера в сучас-них умовах глобалізаційних процесів. У статті запропоновані напрямки розвитку мене-джменту в сучасних реаліях економіки України, надані практичні шляхи покращення якості управлінських рішень.

The article is devoted to the main trends in the process of management development. Investigation describes characteristics of modern management in Ukraine. This work analyzes the interrelation or interdependence of management and economics. New re-quirements for management quality in modern conditions of globalization processes are predicted. The author analyzes directions of management development in the modern realities of the Ukrainian economy, proposes practical ways to improve the quality of man-agement decisions. This article is dedicated to the current problems in Ukrainian enterprise management such as poor organization-al structure, a lack of qualified managers, distorted perception of corporate culture and incorrect marking. Ukraine is going to be-come a part of European Union community and this process is associated with great opportunities for our county. However, nowadays we cannot say that our economy is competitive enough to other states in EU. To change it, every part of Ukrainian econo-my without any exceptions should comply with EU standards. Ukrainian management just is going to become a strong power, which would be able to influence the competitiveness, profitability and effectiveness of entrepreneurship. To expedite this development pro-cess every manager, worker and businessperson should change their attitude to the enterprise management.
Ключові слова: проектний менеджмент управління тенденції організація органі-заційні зміни організаційна культура.
16. Мельничук Л. С., Хізніченко О. О. Шляхи підвищення конкурентоспроможності українських підприємств
У статті розглянуто сутність конкурентоспроможності підприємств, чинники, що сприяють та стримують її розвиток. Було розглянуто класифікацію та виділено чо-тири основні рівні конкурентоспроможності. Проведена систематизація зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на конкурентоспроможність підприємства. Розглянуто основні завдання напрями підвищення конкурентоспроможність.

Essence of the enterprises competitiveness, promoting and constraining factors of its development have been reviewed in the ar-ticle. The classification has been considered and four basic levels of competitiveness have been identified. Systematization of external and internal factors influencing the competitiveness of enterprises has been held. The main objectives and directions of improving of competitiveness have been examined.
Ключові слова: конкурентоспроможність конкурентні переваги стратегія управ-ління підприємство диверсифікаці ефективність.
17. Ханжин В. В. Роль фінансової системи у подоланні нерівномірності регіонального розвитку країни
Це долідження використовує просту модель ендогенного розвитку як основу для побудови моделі з двома регіонами, які пов’язані між собою через їх регіональні фінансові системи. Ми моделюємо вплив фінансового розвитку на регіональне зро-стання та розширюємо модель для випадку із багатьма регіонами для того, щоб можна було використати теоретичну модель у емпіричному аналізіна основі статистики США. Не дивлячись на те, що нас в першу чергу цікавлять моделі, які здатні пояснити нерівномірний розвиток у країнах, що розвиваються, модель краще за все тестувати, використовуючи дані з розвиненої країни, через повноту таких даних. У цьому дослідженні ми пропонуємо використовувати дані по шта-тах США, оскільки у цієї країни особлива історія розвитку банківскього (та фінансового) сектора. Особливість цього ро-звитку полягає у жорсткому регіональному регулюванні банківскої діяльності в середині кожного штату та між штатами.

This study utilizes a simple endogenous growth model and extends it to the case of two re-gions linked through their financial sectors. We model the influence of the financial development on the regional growth and extend the model for the multiple-region case to enable the empirical analysis using data on the US states. Despite our interest in uneven regional growth in develop-ing countries, the model is best tested using data from the regions of developed countries. These countries have accumulated sufficiently detailed and consistent data. In this study, I pro-pose to use US state-level data. The specific historic development of the regional banking in US, particularly the restrictions on intrastate and interstate banking, created regionally distinct banking systems.
Ключові слова: регіональний розвиток зв’язок «фінанси – економічне зростання» ендогенна модель економічного зро-стання фінансовий розвиток.
18. Горлачук В. В., Семенчук І. М. Стратегія розвитку сільських територій у контексті глобалізованого типу сучасної світової економіки
У статті береться під сумнів методологія і практика здійснення земельної реформи в Україні, яка відкинула країну на десятки років над, завдавши непоправимого руйнуван-ня сільських територій. Акцентується увага на доцільності кооперативного руху на селі у контексті спільного господарювання на землі, що дозволить збільшити у десят-ки разів надходження грошових коштів селянам у порівнянні з доходами від здачі земе-льних паїв в оренду, забезпечить розвиток сільських територій, його інфраструктури. Акцентується увага на недоцільності організації створення агрохолдингів за рахунок земельних паїв, які гальмують гармонійний розвиток рослинництва і тваринництва, не забезпечується дотримання сучасних ресурсозберігаючих технологій виробництва сільськогосподарської продукції. Обґрунтовується доцільність диверсифікації господар-ської діяльності у рамках сільських територій, як ключова умова і потужне джерело економічної стабільності, покращення якості життя людей на селі, створення великої кількості додаткових робочих місць, гармонії між людиною і природою.

Attention is drawn to the expediency of the cooperative movement in rural areas in the context of joint management on the ground, which will increase the cash flow to farmers by tens of times compared to income from the rental of land shares, will ensure the development of rural infrastructure. Attention is focused on the inexpediency of creation of holdings at the expense of land share that hinder the harmonious development of crops and livestock, compliance of modern energy saving technologies in agricultural production is not ensured. The expediency of diversification of economic activities within the rural areas, as a key requirement and a powerful source of economic stability and improvement of the quality of life in rural areas, creating large numbers of new jobs, har-mony between man and nature is substantiated.
Ключові слова: земельний пай оренда землі агрохолдинги сільські території ди-версифікація земельна реформа.
19. Дзюбак К. М. Інституціональний аспект прийняття управлінських рішень у сучасній системі управління земельними ресурсами
Стаття присвячена врахуванню інституціонального аспекту при прийнятті управ-лінських рішень у сучасній системі управління земельними ресурсами. Визначено необ-хідність розвитку інституту антикризового земельного менеджменту, направленого на поєднанні теорії і практики управління на інституціональній основі. Окреслено про-блему теоретично-методологічної неоднозначності визначення понять «управління» та «менеджмент» в сільськогосподарському землекористуванні, що спричиняє нові пе-решкоди для ефективного управління земельними ресурсами. Запропоновано принципи антикризового земельного менеджменту, комплексне застосування яких повинно по-зитивно вплинути на управлінську діяльність в сільськогосподарському землекористу-ванні. Сформульовано алгоритм застосування динамічно-циклічних послідовних дій для досягнення основних цілей управління сільськогосподарським землекористуванням, який включає вибір цілей, розробку стратегій, планування майбутнього, впровадження, мо-тивацію діяльності та контроль і аналіз. Зроблено висновок про актуалізацію інститу-ціоналізації земельного менеджменту для досягнення стратегічного економічного курсу розвитку землекористування, підвищення ефективності використання сільськогоспо-дарських земель та всієї економічної системи.

The article is devoted to the need to consider the institutional aspect in management decisions in a modern land administration system. The necessity of development of the institution of the land of crisis management, aimed at the combination of theory and practice of management in the institutional framework. The problem was studied of theoretical and methodological ambiguity of the definitions of «control» and «management» of the agricultural land, which causes new challenges for effective land management.
The article has been proposed principles of crisis management of the land, complete application of which should have a positive impact on management activities in the agricultural land use. Also, was formulated an algorithm the use of dynamically-cyclic se-quence of actions to achieve the main aims of agricultural land management, which includes the choice of targets, the development of strategies, future planning, implementation, motivation activities, control and analysis. It is concluded of the actualization the institutionalization of land management to achieve strategic economic course of land development, improve the efficiency of use of agricultural land and the whole economic system.
Ключові слова: сільськогосподарське землекористування інституціоналізація антикризовий земельний менеджер управлінські рішення стратегія алгоритм.
20. Лункіна Т. І., Бєлоусова Т. П. Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств на соціальних засадах
У статті розглянуто соціальну ефективність функціонування сільськогосподарсь-ких підприємств. Досліджено взаємозв’язок між соціальною та економічною ефективні-стю. Проаналізовано основні фактори впливу на ефективість сільськогосподарських підприємств.

The article examines the social efficiency of agrarian enterprises. The relationship between social and economic efficiency was investigated. The basic factors influencing the agrarian enterprises’ efficiency were observed.
Ключові слова: ефективність виробництво сільськогосподарське виробництво економічна ефективність соціальна ефективність працівники.