Економічні Науки
1. Білошицький О.І. Суть, структура та соціально-економічні наслідки інфляційних процесів в економічній макросистемі
Інфляція властива більшості економічно розвинутих країн світу i є основною проблемою в тих країнах, що розвиваються. Це явище викликане перш за все специфікою сучасного грошового обігу. Дамо визначення цьому економічному процесу.
2. Верланов Ю.Ю Економічні проблеми розвитку інфраструктури
Текст, запропонований у даній статті, є фактично продовженням аналізу питань про стан і розвиток вітчизняної інфраструктури. Результати дослідження, викладені у першому томі “Наукових праць” [1], торкалися того ж самого предмету, але були подані під дещо традиційним кутом зору. Інфраструктура розглядалася перш за все як галузь економічної діяльності, яка виконує функцію забезпечення суспільного виробництва. Така позиція обумовила формування позитивної економічної моделі перерозподілу коштів суспільства, яка пояснює фактичний стан справ у переважній більшості інфраструктурних галузей – від енергопостачання до охорони здоров’я і культури. Незважаючи на можливу суперечливість уявлень, відображених у моделі, не можна не погодитися з тим, що вона в цілому відповідає дійсності і демонструє фактичний характер формування
3. В`юн В.Г. Про основи економічного механізму системи використання природних ресурсів у процесі виробництва
У сучасній науковій літературі найбільш вдалим визначенням економіки як науки є визначення П.Самуельсона: «Економіка це наука про те, як суспільство використовує обмежені ресурси для виробництва корисних продуктів і розподіляє їх серед різних груп людей ..., вивчає «спосіб», за допомогою якого ми вирішуємо використовувати рідкі ресурси продуктивності в альтернативному призначенні, для здійснення наміченої цілі» [20]. Виходячи з цього, економічна система і механізми її використання повинні функціонувати в інтересах індивідуума з усіма його потребами, бажаннями й інтересами. У центрі цієї системи протікає процес створення вартостей, що відбився в економічній науці у формі теорії вартості, що включає у себе відповідні закони і принципи. Адам Сміт у своїй знаменитій монографії в 1776 році «Дослідження про природу і причини багатства народів» на противагу фізіократам, які вважали сільське господарство джерелом усіх багатств держави і громадян, проголосив, що праця кожної нації є той первинний фонд, який забезпечує її всіма необхідними і корисними для життя предметами, споживаними з року в рік і що складається завжди або з безпосереднього продукту праці, або з такого, що купується за допомогою продукту в інших націй [21]. Цю теорію розвинув Давид Рикардо у своїй книзі «Принципи політичної економії» [19], опублікованій в 1817 році. Те, що зробив Сміт на рівні всього процесу виробництва, Рикардо робить на рівні процесу одержання вартості. Він беззастережно вважає працю єдиним творцем вартості. Як природа залишилася осторонь, так і людська діяльність, що знаходиться поза тією сферою, де розгортається фізична праця, виключена з механізму створення вартості. А капітал у формі постійних засобів і предметів праці відіграє пасивну роль у створенні вартості і не відіграє ролі в одержанні додаткової вартості. Таким попередникам К.Маркс суперечити не міг.
4. Григорьев Є.М. Підприємництво в Україні та його державна підтримка
Процес державотворення в Україні неможливо собі уявити без створення ринкової економіки, одним з головних елементів якої є підприємництво. Активізація підприємництва спроможна розв’язати такі "мертві вузли" на шляху економічної реформи, як забезпечення найактивнішої організації економічного прогресу, насичення ринку товарами та послугами, створення конкурентоспроможного виробництва та додаткових робочих місць.
5. Нетудихата Костянтин Леонтійович Інноваційний фактор в контексті моделей поведінки фірми (регіональний розвиток)
Процес трансформації економічної системи України характеризується розвитком негативних тенденцій – падінням продуктивності праці, зростанням кількості безробітних та тривалості безробіття, зменшенням обсягів чистого експорту, зниженням ефективності зовнішньої торгівлі. Такий стан речей з точки зору шумпетерівського процесу "створюючого руйнування", коли розвиток обумовлюється відторгненням існуючих структур і відносин, уявляється цілком природним. Це є передумовою отримання системою нових якостей, сукупність яких дає поштовх розвитку економіки країни. У загальному розумінні, виникнення таких чинників розвитку пов'язано із ступенем агрегованості стійких компонентів системи та їх динаміки. Для економічних систем подібними стійкими компонентами є регіони – соціально-економічні утворення, що адміністративно прив’язані до даної території. Отже, регіональний розвиток має визначати і загальне спрямування динаміки економічної системи.
6. Великий Ю.В. Економічна сутність особливостей конкурентних відносин в сільгоспвиробництві
Реформування адміністративно-командної системи і перехід до ринкової економіки є однією з важливих проблем нашої країни. Науковий аналіз конкуренції закономірно виникає у зв’язку із здійсненням економічної реформи і переходом до конкурентних ринкових відносин.
В сучасній економічній літературі конкуренція визначається як економічне змагання, основу якого становить свобода вибору, що реалізується у формі намагання кожного учасника отримати для себе особисто грошовий доход [1].
7. Погорелова О.В. Проблеми матеріальної мотивації праці у період переходу до ринкової економіки (на прикладі АПК Миколаївської області)
Досвід країн із ринковою економікою свідчить, що посилення матеріальної мотивації праці опирається на систему її матеріального стимулювання, яка, в свою чергу, базується на тарифній системі оплати праці.
Вважаємо, що в першу чергу, з метою удосконалення тарифної системи у сільському господарстві, стоїть завдання підвищення гнучкості основної заробітної плати, посилення її ефекту на період переходу до ринкової економіки.