ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
1. Хохлов М.П ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОСТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Економічна політика розглядається як процес реалізації владних функцій держави в господарському житті суспільства. Для вирішення сучасних економічних і соціальних проблем українського суспільства необхідне проведення державою економічної політики зростання, поєднуючи економічні і владні функції держави, наповнюючи їх соціальним змістом.
Ключові слова: економічна політика, економічна політика зростання, владна функція держави, економічна функція держави, чинники економічного зростання, планомірність економічної політики.
2. Дмитриченко Л.А. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЯК ВІДБИТТЯ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНОЇ ФОРМИ ПРАЦІ
Однією з актуальних проблем сучасної економічної теорії і практики є проблема забезпечення повної зайнятості населення. Загострення цієї проблеми в умовах економічної кризи обумовлює необхідність пошуку ефективного механізму подолання безробіття і таким чином подальшого розвитку суспільної форми праці
Ключові слова: зайнятість населення, механізм скорочення безробіття, економічний розвиток.
3. Конєва Т.А. СТИМУЛЮВАННЯ НАУКОЄМНОГО МАЛОГО БІЗНЕСУ ЯК ФАКТОРА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
У статті узагальнюється світовий досвід формування інноваційної складової економіки країни та досліджується участь малого бізнесу в цьому процесі.
За допомогою структурно-функціонального підходу в роботі було встановлено сутність та роль підприємництва як інноваційної форми бізнесу. Порівняльний аналіз надав змогу визначити вплив великих та малих підприємств на реалізацію стратегії інноваційного розвитку України.
Враховуючи принципи взаємодії та суперечності, було встановлено напрями взаємовідносин малого та великого бізнесу, типи малого підприємництва залежно від ступеня участі в інноваціях та рівня зв’язку з великими підприємствами, а також виявлено основні заходи стимулювання розвитку наукоємного малого бізнесу та кооперації малих і великих підприємств у різних країнах.
Ключові слова: інноваційна складова економіки, економічний розвиток, підприємництво, бізнес, наукоємний малий бізнес, кооперація, податкові пільги.
4. Палехова В.А. ОСВІТА: СУСПІЛЬНЕ БЛАГО АБО ТОВАР?
Стаття присвячена основним проблемам вітчизняної вищої освіти в контексті теорії людського капіталу та економіки знань. Досліджені основні наслідки комерціалізації вищої школи, які набули вигляду інституціональних пасток. Наголошується на необхідності переважного державного регулювання та фінансування освіти з огляду на визнання знань найважливішим чинником суспільного розвитку.
Ключові слова: економіка знань, людський капітал, освіта, комерціалізація вищої освіти, інституціональні пастки.
5. Коновалов С.В. ДИСБАЛАНСИ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ, ЇХ ВПЛИВ НА ПОГЛИБЛЕННЯ РЕЦЕСІЇ
У даній статі розкриваються три основні дисбаланси ринкової економіки, а саме: деформація вартості товарів внаслідок ірраціональної поведінки суб’єктів економічної системи, різна сила дії напряму мультиплікатора інвестицій (мультиплікатор звуження сильніший за мультиплікатор розширення) за наявності розриву між сукупною пропозицією та сукупним попитом, зростаюче позитивне сальдо торговельного балансу Китаю за рахунок зростаючого негативного сальдо торговельного балансу США. Ці дисбаланси посилюють спадні фази економічних циклів. Актуальність даної теми висока, адже нерівномірний розподіл доходів у суспільстві робить певні прошарки цього суспільства не здатними витримати занадто глибокого економічного падіння. У випадку винайдення механізмів управління дисбалансами світової економіки, можливо буде не тільки зменшувати глибину рецесії, а й скорочувати довжину самої фази спаду.
Ключові слова: діловий цикл, ірраціональна поведінка, мультиплікатор інвестицій, торговельний баланс, дефляційний розрив.
6. Фертікова Т.М. МОЖЛИВОСТІ ЗМЕНШЕННЯ ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
Забезпечення економічного зростання залишається однією з ключових задач як провідних країн світу, так і країн, що розвиваються. Хоча доведеним фактом є те, що зростання економіки може супроводжуватися погіршенням якості життя, в тому числі завдяки зростанню ступеня забруднення довкілля. В статті проаналізовані дані щодо можливих взаємозв’язків між економічним зростанням та динамікою обсягів шкідливих викидів. Інформація по таким країнам як Китай, Україна, Росія свідчить про наявність прямо пропорційної залежності між даними показниками. В той час як в деяких країнах Європи за позитивної динаміки ВВП в середині поточного десятиліття антропогенний вплив на довкілля зменшувався. В статті обґрунтовано, що можливість забезпечення економічного зростання залежить від мотивації суб’єктів господарювання здійснювати інвестиції екологічного призначення, вибору їх об’єкту, стану ринкової кон’юнктури. Оскільки більш сприятливими для зростання є інвестиції, що стимулюються ринком, але їх здійснюється недостатньо для покращення стану довкілля у відносно нетривалі терміни, розроблено принципи державного екологічного регулювання, що не суперечать меті забезпеченні економічного зростання.
Ключові слова: економічне зростання, якість життя, стан навколишнього середовища, шкідливі викиди.
7. Кравцова Г.О. ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ ІНВАЛІДІВ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
У статті досліджуються проблеми зайнятості в умовах соціально-економічної кризи в Україні. Обґрунтовуються забезпечення спеціалізованими робочими місцями людей з особливими фізичними потребами на засадах розвитку виробничо-лікувальних комплексних підприємств для інвалідів.
Провівши дослідження проблеми було з’ясовано, що в Україні проживає 2,7 млн інвалідів, тобто на виплату пенсій держава витрачає 17,6 млрд грн на рік. Проте пенсії по інвалідності в розмірі 544 грн/міс. вистачає лише на необхідні продукти харчування, ліки та оплату за комунальні послуги. На придбання одягу та взуття з вищезазначеної виплати інвалідам залишається 20 гривень на місяць. Саме тому доцільніше створити виробничо-лікувальні комплекси, які забезпечать зайнятість інвалідів, давши тим самим можливість особам з обмеженими фізичними можливостями заробляти собі на життя своєю працею.
Ключові слова: виробничо-лікувальні комплексні підприємства, зайнятість, соціальний захист інвалідів.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН
8. Полєтаєв О.О. ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Статтю присвячено систематизації і актуалізації проблем і напрямів удосконалення функціонування фінансового посередництва на ринку цінних паперів шляхом виявлення і групування сукупності першочергових проблем діяльності фінансових посередників і функціонування ринку цінних паперів, а також оптимальних і адекватних сучасним реаліям напрямів вирішення таких проблем. Узагальнено і згруповано найбільш актуальні проблеми ринку цінних паперів, серед яких: інституційні, інфраструктурні, фінансових інструментів, ринку інвестиційних послуг, державного регулювання та нагляду. Визначені цілі, завдання і ключові заходи модернізації фондового ринку.
Ключові слова: фінансові посередники, ринок цінних паперів, напрями удосконалення функціонування фінансового посередництва на ринку цінних паперів.
9. Коваленко О.Ю. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Проаналізовано рівень фінансової безпеки в Україні, який охарактеризовано як ризикований, що підтверджено оцінкою порогових значень показників-індикаторів стану фінансової безпеки. Виявлено, що найбільш небезпечними показниками для економіки України у 2009 р. є: відношення загального обсягу зовнішнього боргу до ВВП (47,57 ) частка іноземного капіталу в загальному обсязі банківського капіталу (34,5 ) обсяг кредитування банками реального сектору економіки 18,4 до ВВП. Запропоновано використання методів класичної теорії ймовірності при аналізі офіційних показників рівня фінансової безпеки України, таких як рівень інфляції, відношення загального обсягу державного боргу до ВВП та ін., що дає можливість визначити з множини показників трьох рівнів небезпеки (критичний – кризовий – катастрофічний) певну загрозу з метою її попередження.
Ключові слова: фінансова безпека, індикатори стану фінансової безпеки, порогові значення індикаторів стану фінансової безпеки, аналіз, оцінка, загрози, класична теорія ймовірності.
10. Дмитриченко Л.І., Єгорова Т.М. ПОДАТКОВИЙ РЕСУРС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Статтю присвячено проблемі оподаткування не тільки як чинника бюджетного процесу, але й як основи соціально-економічного розвитку країни. Доводиться необхідність і пропонується механізм податкового планування.
Ключові слова: податки, податкове планування, бюджет, соціально-економічний розвиток.
11. Казарєзов А.Я., Матвієнко С.В. МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Формування фінансової стратегії комерційного банку є складним та відповідальним процесом, який вимагає детального дослідження. В роботі розглядаються підходи до формування фінансової стратегії комерційного банку. На підставі аналізу фінансових стратегій окремих комерційних банків доведено багатокритеріальність задачі формування фінансової стратегії. Вказано на можливість зведення багатокритеріальної задачі формування фінансової стратегії комерційного банку до однокритеріальної задачі оптимізації шляхом переведення ряду локальних критеріїв у обмеження задачі. Проаналізовані інструментальні змінні задачі оптимізації фінансової стратегії. Наведені рекомендації з формування моделі фінансової стратегії комерційного банку.
Ключові слова: комерційний банк, фінансова стратегія, багатокритеріальна задача оптимізації, однокритеріальна задача оптимізації.
12. Черненок К.П. АНАЛІЗ РІВНЯ ЖИТТЯ ПЕНСІОНЕРІВ ЯК ІНДИКАТОРУ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Статтю присвячено аналізу рівня життя сучасних пенсіонерів в контексті реформування пенсійної системи України. Для характеристики рівня життя осіб пенсійного віку розглянуто середній рівень пенсій, структуру сукупних витрат та індекс споживчих цін. Обґрунтовано залежність рівня життя пенсіонерів та ефективності реформування пенсійної системи від макроекономічної ситуації в країні. Визначено фактори, що найбільшим чином впливають на ефективність функціонування пенсійної системи. Наголошується на необхідності удосконалення соціальних стандартів та врахування макроекономічної ситуації при подальшому реформуванні пенсійної системи держави.
Ключові слова: рівень життя, пенсійна система, прожитковий мінімум, пенсійна реформа, пенсійне забезпечення.
13. Рудь О.В. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ
У роботі проведений аналіз механізму адміністрування податку на прибуток вітчизняних підприємств з метою усунення схем ухилення від сплати податку. Для цього використані методи кількісного аналізу показників діяльності органів Державної податкової служби в Черкаській області. У результаті отримані науково-практичні рекомендації щодо удосконалення нормативно правових актів у сфері справляння податку на прибуток, зокрема, шляхом впровадженням альтернативного мінімального податку та податкового паспорту підприємства.
Ключові слова: адміністрування податків, податок на прибуток підприємств, податковий паспорт підприємства, альтернативний мінімальний податок.
ГАЛУЗЕВА ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
14. Бєлова Н.М. ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ СУДНОПЛАВНОЇ КОМПАНІЇ В ІНТЕРМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ
Статтю присвячено вдосконаленню методики організації інтермодальної мережі перевезення сільськогосподарських вантажів для мінімізації витрат часу і фінансових ресурсів вантажовласників, яка враховує необхідність вибору варіанта доставки при великій кількості транспортних засобів, включає алгоритм вибору найкращого маршруту доставки, коли суттєво різняться часові і вартісні показники. Для цього було розроблено структуру і організацію інтермодальної транспортної системи обрано найраціональнішу схему напряму вантажопотоку визначено порядок розстановки транспортних засобів розроблено програмне забезпечення вибору найкращого маршруту доставки.
Ключові слова: інтермодальні перевезення, транспортна мережа, оптимальний маршрут доставки.
15. Максимюк Н.В. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА УКРАИНЫ
У статті вивчені концепції, стратегії й програми розвитку індустрії туризму в Україні й у Криму зокрема, виявлені їхні позитивні сторони й недоліки, виконана оцінка фінансування розвитку туризму в Україні. Виявлено недоліки використання вітчизняної статистичної інформації як інформаційної бази стратегій розвитку туризму, розроблені пропозиції по використанню системи допоміжних рахунків по туризму (TSA), розробленої WTTC і OEF. Дано практичні рекомендації з формування державної стратегії розвитку індустрії туризму в Україні.
Ключові слова: державна стратегія розвитку, індустрія туризму.
16. Комаренко І.С. ФІНАНСОВА КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ
У статті розглянуто методичний базис комплексної методики оцінювання та прогнозування рівня фінансової конкурентоздатності підприємств харчової промисловості, який складається з визначення та систематизації відповідних задач, підходу, факторних показників, методу та моделі. При аналізі були враховані особливості харчової галузі, що дозволило обґрунтувати основні задачі оцінки та на їх основі визначити факторні показники. Розроблено методи оцінки та прогнозування фінансової конкурентоздатності з використанням факторних коефіцієнтів. Поєднання всіх етапів дало змогу побудувати відповідну модель, яка дозволить сформувати комплексну методику оцінювання і прогнозування конкурентної позиції підприємств харчової промисловості.
Ключові слова: Ключові слова: фінансова конкурентоздатність підприємства, методи оцінки та прогнозування фінансової конкурентоздатності, факторні показники, харчова промисловість.
17. Горлачук В.В. ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В РЕГІОНІ
Розглядаються теоретичні засади розвитку конкурентоспроможних землеко-ристувань. Досліджуються механізми формування конкуретноспроможних земле-користувань та запроповано нові підходи до ефективної організації використання і охорони землі. Обґрунтовується вплив інноваційних процесів на підвищення конкурентоспроможності землекористувань та аграрного сектора України.
Ключові слова: конкурентоспроможність землекористування, землеустрій, грошова оцінка, економічна оцінка, державне управління, регулювання, стратегія, інноваційні технології, окупність затрат.
18. Верланов Ю.Ю., Верланов О.Ю АГЛОМЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
Розглядається стан та вплив на економічне зростання галузевих агломерацій по регіонах України. Значення нової політики щодо регіональних агломерацій підкреслюється світовим досвідом, представленим у теоретичних та емпіричних дослідженнях. На основі розрахунків індексів Balassa та їх стандартного відхилення оцінюється ступінь галузевої агломерації регіональних економік. Вплив агломерацій на економічне зростання визначається через аналіз регресії. Доведено, що в країні економічне зростання на 65 обумовлюється ступенем галузевої агломерації регіональних економік. Формування політичних концепцій щодо економіки агломерацій в країні має ґрунтуватися, на відміну від пануючої неокласичної, на еволюційних підходах, що передбачає використання ідеї залежного шляху розвитку.
Ключові слова: регіональна економіка, агломераційна економіка, економічний розвиток.
19. Єганов О.Ю., Ришняк Н.М. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ЯК СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ
В статті досліджується стан законодавчо-нормативного регулювання трудових відносин в сфері оплати праці, аналізуються основні проблеми функціонування юридично-правової бази та шляхи її вдосконалення.
Ключові слова: законодавчо-нормативне регулювання, трудові відносини, заробітна плата, організаційний механізм оплати праці.