ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
1. Ляховець О.О. ОЦІНКА НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА УКРАЇНИ
В статті розглядаються сутність та методи оцінки національного багатства країни. Визначено структуру національного багатства за двома основними підходами – системи національних рахунків та видами капіталу. Проаналізовано два методи обчислення величини національного багатства – ринкової капіталізації та витратний метод. Наведено приклади розрахунку величини національного багатства України за кожним з методів та проаналізовано тенденції його зміни за період 1995-2006 роки. В результаті дослідження виявлено переваги і труднощі використання методів оцінки національного багатства в Україні. Визначено недоліки показників офіційної статистики для вимірювання національного багатства. Надано оцінку взаємозв’язку динаміки ВВП та національного багатства в Україні за період 2000-2008 роки.
Ключові слова: національне багатство, ринкова капіталізація, вартість, капітал
2. Смірнов О.Ю. ЗАОЩАДЖЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ
Серед ключових пріоритетів сучасної економічної політики України одним з ключових є задоволення потреби у фінансових ресурсах в умовах економічної кризи та структурних перетворень. Світовий досвід свідчить про більш високу ефективність інвестиційної політики, спрямованої на мобілізацію внутрішніх ресурсів, серед яких невикористаним залишається потенціал приватних заощаджень. У статті на підставі аналізу та узагальнення досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців, які охоплюють статистичні дані країн ОЕСР, Центральної та Східної Європи, Азії та Латинської Америки, розглянуто основні теоретичні підходи до визначення факторів, що впливають на процес формування заощаджень населення. Зокрема, найбільш визначальними чинниками є рівень доходу темп економічного зростання рівень монетизації економіки умови торгівлі дефіцит платіжного балансу демографічна структура населення та бюджетний дефіцит. До таких факторів, вплив яких є незначним в розвинених економіках, але які мають щільний зв’язок із нормою заощадження у країнах з низьким рівнем економічного розвитку, відносять реальну ставку відсотку політичну нестабільність темп інфляції рівень розвитку кредитних відносин нерівномірність розподілу доходів та пенсійну реформу. Вважаємо, що найбільш доцільними шляхами підвищення норми заощадження населення на сучасному етапі розвитку економіки України є застосування комплексу заходів в сфері підвищення рівня оплати праці зменшення рівня оподаткування доходів населення зменшення темпів інфляції стабілізація валютного курсу проведення збалансованої монетарної та бюджетно-фіскальної політики підвищення рівня капіталізації банківської системи впровадження систем моніторингу, оперативної діагностики та вчасного реагування на проблеми із короткостроковою ліквідністю та ризиковістю операцій комерційних банків.
Ключові слова: заощадження, інвестиційна активність економічних агентів, економічна політика.
3. Грушинська Н.М. ЕВОЛЮЦІЙНІ ЗМІНИ В СТРУКТУРІ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ СУСПІЛЬСТВА
В статті розглядаються процеси еволюційних змін, що відбулися в структурі національного господарства в умовах інтеграційних процесів, а саме європейського розширення та зміни зовнішньоторговельних партнерів. На основі аналізу та теоретичних підходів до вивчення питання європейської економічної інтеграції України було визначено сучасні тенденції глобалізаційних процесів світу, які зумовлені науково-технічним прогресом, міжнародним поділом праці процеси регіоналізації та глобалізації узагальнені наявні теоретичні й концептуальні підходи до вивчення процесу європейської інтеграції та існуючі в науці доктрини, теорії, що є основою розвитку європейських інтеграційних процесів висвітлені процеси регіональної інтеграційної політики країн Європейського Союзу та Центрально-Східного регіону виявлені трансформаційні процеси в нових країнах – членах Європейського Союзу та їх актуальність в питанні співпраці з Україною.
Ключові слова: інтеграція, постіндустріалізація, глобалізація, національне господарство, виробнича сфера, інвестиції, зовнішньоекономічні зв’язки.
4. Єнальєв М.М. СПІВВІДНОШЕННЯ ФУНКЦІЇ КОРИСНОСТІ ОКРЕМИХ БЛАГ ТА ЇХ НАБОРІВ
Теорія корисності – ключова складова, необхідна для розуміння поведінки споживача, що в свою чергу є надзвичайно важливим для прогнозування змін в економічній системі. Протягом останніх десятиріч теорія корисності перетворилася в одну з провідних галузей економічної теорії. Свідченням зростання інтересу до теорії корисності, є нагородження в 2002 році Д. Канемана Нобелівською премією за дослідження поведінки індивіда в умовах невизначеності. В даній статті пропонується новий погляд на співвідношення корисності окремого блага та набору благ і пропонується синергетичний підхід до дослідження неадитивних наборів благ. Визначається та обґрунтовується можливість існування неопуклої функції корисності для окремих видів наборів благ та розглянуто властивості оптимуму споживача за умов неадитивної функції корисності набору благ. Подано розширений закон Джевонса. Отримані результати можуть бути використані для подальшого дослідження теорії очікуваної корисності.
Ключові слова: корисність, функція корисності, набір благ, синергетичний ефект, теорема Куна-Такера, умови Куна-Такера.
5. Фертікова Т.М. ПРОБЛЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ МОТИВАЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Проблема забезпечення екологічної безпеки економічної діяльності набуває актуальності внаслідок посилення негативного антропогенного впливу на стан довкілля. Протягом останніх десятиліть напрацьовано механізм мотивації економічних агентів вживати заходів з екологізації виробництва, але поки що його дії недостатньо для зменшення темпу приросту шкідливих викидів в атмосферу. В статті обґрунтовується необхідність обов’язкової участі держав-лідерів за викидами в міжнародній екологічній політиці, за умови наукового обґрунтування останньої розглядаються можливості забезпечення суспільної підтримки державного екологічного регулювання. На наш погляд, існуюча система мотивації суб’єктів господарювання має бути доповнена стимулами ринкового характеру. Підвищення інформованості споживачів щодо обсягів забруднення атмосфери в процесі виробництва (експлуатації) різних видів продукції шляхом відповідного її маркування посилить стимули виробників впроваджувати більш безпечні для довкілля технології, приверне увагу більшої кількості економічних агентів до проблеми парникового ефекту та забезпечить більш лояльне ставлення суспільства до запровадження нових екологічних вимог.
Ключові слова: парниковий ефект, екологічна політика, економічна мотивація.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН
6. Полєтаєв О.О. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА
Статтю присвячено уточненню економічної сутності фінансового посередництва шляхом систематизації етапів історичної еволюції, поглядів на фінансове посередництво, виявлення підходів до формування його дефініції (в тому числі і по відношенню до окремих сегментів фінансового ринку) та класифікації фінансових посередників. З’ясовано, що історично фінансове посередництво є одним з найбільш важливих чинників надійного й ефективного функціонування фінансового ринку, а також зростання економіки. Виявлено декілька підходів (функціональний, інституційний, синонімічний, спеціалізований, інфраструктурний) до визначення фінансового посередництва. Запропоновано поділяти фінансових посередників на фондовому ринку на активних і пасивних, і визначати поняття фінансового посередництва на ринку цінних паперів як здійснення комерційної, представницької або посередницької діяльності з використанням цінних паперів сукупністю ліцензованих установ і організацій, що допомагають ефективно взаємодіяти учасникам фондового ринку.
Ключові слова: фінансове посередництво, еволюція, фондовий ринок.
7. Норд Г.Л., Черненок К.П. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАГАТОРІВНЕВИХ СИСТЕМ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В КРАЇНАХ ЄС ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
У статті проаналізовано сучасні європейські пенсійні системи, визначено структуру і функції багаторівневих систем пенсійного забезпечення. Розкрито особливості національної пенсійної системи, що зумовлені переходом до принципу багаторівневості у пенсійному забезпеченні. Визначено вплив реформування пенсійної системи на сферу соціально-економічних відносин в Україні. Обґрунтовано необхідність подальшого реформування, наголошується на важливості використання європейського досвіду пенсійного забезпечення в Україні.
Ключові слова: пенсійна система, демографічна ситуація, пенсійна реформа, солідарна система, накопичувальний принцип.
8. Конєва Т.А. ПОЛІТИКА ФІНАНСУВАННЯ ТА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ
Стаття присвячена формуванню підходу до визначення поняття «політики фінансування діяльності підприємства». За результатами дослідження політику фінансування діяльності підприємства визначено частиною загальної фінансової стратегії та окремою складовою фінансової політики, а також процесом прогнозування, формування, оптимізації об’єму та структури джерел фінансування діяльності підприємства з метою їх ефективного використання та забезпечення власної фінансової стійкості.
Ключові слова: політика фінансування, фінансова політика підприємства.
9. Довгань О.В. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ У ПРОГНОЗУВАННІ ОБМІННОГО КУРСУ
У статті розглядаються особливості використання технічних індикаторів RSI (індекс відносної сили) та ліній Боллінджера на сучасному етапі розвитку валютних відносин. Аналізується динаміка курсу обміну валют у контексті використання цих новітніх інструментів технічного аналізу. Здійснено прогноз для пари євро/долар та євро/гривня.
Ключові слова: валютний курс, прогнозування валютного курсу, технічний індикатор, ковзні середні, осцилятор, лінії тренду.
10. Калинка Д.Г. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВАЛЮТНОГО КУРСУ З КРИЗОВИМИ ПРОЦЕСАМИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЦІ
У статті розглянуто як коливання валютного курсу взаємопов’язані зі станом економіки України в умовах фінансово-економічної кризи. Проаналізовано такі фактори як стан торговельного балансу, панічні настрої деяких економічних суб’єктів, спекуляції, що всі разом спричинили волатильність курсу гривні наприкінці 2008 р. при порівнянні із схожими процесами 1998-1999 рр. Визначено, що курсова нестабільність сприяла виникненню певних дисбалансів на макрорівні та мікрорівні. Досліджено вплив знецінення національної валюти на зовнішньо-економічну діяльність, цінову стабільність, обслуговування зовнішнього державного та гарантованого боргів, діяльність деяких суб’єктів господарювання. Розглянуто яким чином співпраця з Міжнародним валютним фондом (МВФ) сприяла поступовій курсовій стабілізації. Зроблено висновки щодо можливих заходів, які має вжити Національний банк та уряд для уникнення можливого повторення подібної ситуації та подолання негативних наслідків коливань валютного курсу.
Ключові слова: валютний курс, знецінення валюти, спекуляції, торговельний баланс.
11. Бурлан С.А., Філімонова О.Б. КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ
У статті наведено результати дослідження теоретичних засад кредиту та кредитного забезпечення підприємств з метою уточнення їх взаємозв’язку та взаємозалежності. Методологічною основою дослідження є загальнонаукові та генетичні методи пізнання економічних явищ та процесів, що дозволяє вивчати сутність кредиту та кредитного забезпечення підприємств, аналізуючи їх основу, походження та становлення. Запропоновано розглядати сутність кредитного забезпечення підприємств як наявність необхідного обсягу кредитних ресурсів для ефективного функціонування підприємств. Виділено загальні та специфічні принципи кредитного забезпечення підприємств.
Ключові слова: кредит, кредитне забезпечення підприємств, принцип диференційованого підходу, довіри, винагороди, достатності, своєчасності.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
12. Казарєзов А.Я., Драгомиров В.В. АНАЛІЗ МОЖЛИВИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
В статті розглядається сучасний стан вищих навчальних закладів України 3-4 рівнів акредитації. Показані можливі зміни у кількісному та якісному складі вищих навчальних закладів. Проаналізована відповідність наявності та кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів нормативам встановлених державою. Обґрунтовуються можливі сценарії подальшого розвитку вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації з урахуванням вимог суспільства.
Ключові слова: вища освіта, розвиток, вимоги, відповідність, ліцензійні умови.
13. Фінагіна О.В., Яловець О.С. РОЗВИТОК СИСТЕМИ ОСВІТИ ЯК ПЕРЕДУМОВИ НАКОПИЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
Статтю присвячено розвитку соціального капіталу, місця та ролі системи освіти у цьому процесі. Розглянуто стратегічну спрямованість національних систем освіти. Звернуто увагу на проблеми розвитку культурного середовища Визначено ключові проблеми, що стримують прогрес у розвитку соціального капіталу.
Ключові слова: соціальне середовище, соціальний капітал, освіта, культурні цінності, функції освіти.
ГАЛУЗЕВА ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
14. Савченко В.Ф. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ КРИЗОВОГО СТАНУ В ЧОРНІЙ МЕТАЛУРГІЇ УКРАЇНИ
У статті визначені рівень розвитку та конкурентоспроможність вітчизняної чорної металургії, як однієї з найбільш експортоорієнтованих і значною мірою ефективно діючих галузей господарського комплексу країни. Вказується на причини, які зумовили конкурентноздатність продукції, а також найбільш важливі проблеми, що ставлять під загрозу подальший поступальний рух галузі – застарілі обладнання і технології, невирішені на державному рівні питання зовнішньо-економічної діяльності, нерозвинений внутрішній ринок. Окреслені шляхи покращення ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки підприємств.
Ключові слова: чорна металургія, комплекс, ресурси, підприємства, податки, валютне регулювання, виробництво, інвестиції, прибуток, модернізація.
15. Бєлова Н.М. ОПТИМІЗАЦІЯ МАРШРУТУ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СУДНОПЛАВНОЇ КОМПАНІЇ
Статтю присвячено створенню ефективної методики оптимізації маршруту доставки різнорідних вантажів в міжнародних нелінійних регулярних перевезеннях для мінімізації витрат судноплавної компанії в рамках реалізації обраної стратегії. В роботі модифіковано алгоритм методу «майже оптимальних планів» для забезпечення отримання оптимального розв’язку при будь-яких вихідних умовах.
Ключові слова: стратегія, нелінійні регулярні перевезення, оптимізація маршруту доставки вантажу, лінійне програмування, метод «майже оптимальних планів».
16. Комаренко І.С. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ
В сучасних умовах господарювання зростає значення прогнозування рівня конкурентоздатності підприємства. У статті за допомогою узагальнення та класифікації запропоновано методику вибору підходів до моделювання рівня конкурентоздатності підприємств, що дозволяє врахувати інтереси зацікавлених суб’єктів ринку, розширити їх інструментальний апарат та підвищити ефективність управління підприємством. Серед підходів до моделювання виділено динамічний (прогноз) та статичний (оцінка), в межах якого систематизовано моделі, що відповідають інтересам основних суб’єктів ринку у дослідженні конкурентного рівня діяльності підприємств. На основі частотного аналізу визначено інтегральний метод оцінки як пріоритетний для моделювання конкурентоздатності.
Ключові слова: теорія конкуренції, оцінювання конкурентоздатності, прогнозування конкурентоздатності.
17. Гуренко А.В. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАУКОЄМНОГО МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Стаття розкриває проблемні питання розвитку малого та середнього наукоємного бізнесу в сучасних ринкових умовах. Особливу увагу приділено існуючим методологічним труднощам. Проаналізовано статистичні дані та розкрито проблеми розвитку наукоємного бізнесу. Наведено теоретичні рекомендації щодо активізації діяльності малого та середнього наукоємного бізнесу.
Ключові слова: розвиток малого та середнього наукоємного бізнесу.
18. Поплавська Ж.В., Цмоць О.І. АРХІТЕКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ РАННЬОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА РЕАГУВАННЯ ДЛЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Визначено завдання, сформульовані вимоги, запропоновано принципи побудови, розроблено архітектуру системи раннього попередження та реагування, проаналізовано роботу її підсистем.
Ключові слова: діагностика підприємств, адаптація підприємств, система раннього попередження та реагування.
19. Верланов О.Ю. ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ВАЛОВОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ
В термінах неокласичної теорії регіональна економіка, перш за все уявляється через валовий регіональний продукт на душу населення як показник розвитку. Його декомпозиція дозволяє визначити сектори економіки, які стають об’єктом політичного впливу і, як вважається, визначають конкурентні переваги регіону. В рамках таких уявлень необхідно, щоб відповідні механізми забезпечували ефективний зв’язок ВРП з результативними показниками секторів. На визначення якості такого зв’язку спрямована дана стаття. На основі даних 2007-2008 рр. проводиться групування регіонів та здійснюється регресійний й графічний аналіз впливу результатів діяльності промисловості, сільського господарства та зовнішньої торгівлі на темпи приросту ВРП. Прямий вплив промисловості та сільського господарства відмічено лише по тринадцяти регіонах, що увійшли до групи відносно сильних економік. З огляду на сучасні теорії інституційної економіки, ендогенного росту, знаннєвої економіки, показник ВРП на душу населення набуває дещо іншого змісту разом зі зміною компонент його формування. Це має стати предметом подальших наукових пошуків у галузі вдосконалення регіональної економічної політики.
Ключові слова: регіональна економіка, фактори формування валового регіонального продукту.
20. Зінченко О.А. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ У РЕГІОНАХ
Стаття присвячена дослідженню інституціональної складової розвитку ринкової інформаційної інфраструктури та аналізу проблем його поширення на регіональному рівні. На основі таких інституціональних теорій, як теорія економічних агентів, теорія трансакційних витрат, теорія інформаційної економіки, теорія суспільного вибору було проведено аналіз інститутів регулювання інформаційного обміну між учасниками ринкових відносин на регіональному рівні. Це надало можливість в роботі обґрунтувати роль інститутів у формуванні ринкової інформаційної інфраструктури, дослідити специфіку їх функціонування та запропонувати два підходи до аналізу інституціональної складової – дослідження інститутів як складних утворень, що акумулює інформаційні ресурси ринку, та як обмежень, що встановлюють певні рамки для ефективного функціонування інформаційної інфраструктури.
Ключові слова: регіон, інститут, інформація, інформаційні ресурси, трансакція, ринкова інформаційна інфраструктура
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ АПК
21. Коваленко О.Ю. ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ОБ’ЄКТІВ СЕЗОННОГО ТИПУ ФУНКЦІОНУВАННЯ
Стаття присвячена розробці методичних положень та практичних аспектів прогнозування розвитку рекреаційних та інших об’єктів сезонного типу функціонування. Проаналізовано загальну тенденцію розвитку рекреаційного об’єкта з використанням методів економічного та технічного аналізу. Розроблено методику оцінки впливу сезонної варіації на розвиток рекреаційного об’єкта, за допомогою якої може здійснюватися прогнозування на короткострокову та середньострокову перспективу.
Ключові слова: прогнозування, прогностична модель, рекреаційний об’єкт, сезонний тип функціонування, сезонна варіація, економічний аналіз, технічний аналіз.
22. Майборода І.С. ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА
Поряд з факторами кредитоспроможності, в статті розглянуті питання визначення сутності потенційної кредитоспроможності підприємств. Було встановлено, що визначальними факторами кредитоспроможності є кредитна історія підприємства, його ділова репутація та фінансовий стан, якість наданого бізнес-плану (якщо це необхідно) та безпека кредитування. Кількісні показники усіх вищезгаданих факторів наведенні у статті. Значимість факторів кредито-спроможності визначена за допомогою методу аналітичної ієрархії Томаса Сааті. Він показує, що кредитні ризики зменшуються при визначенні кредито-спроможності підприємства. Також запропонований метод припускає подальші дослідження шляхом стандартизації всіх факторів кредитоспроможності та впровадження комп’ютерних технологій оцінювання кредитоспроможності.
Ключові слова: кредитоспроможність, кредитна історія, ділова репутація, фінансовий стан, бізнес-план, забезпечення кредиту.