ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
1. Ципліцька О.О. ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНКИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Статтю присвячено розгляду методів оцінки вартості різних видів капіталу в національній економіці. Розглянуто співвідношення форм капіталу, їх сутність. Надано оцінку методам визначення капіталізації тієї чи іншої сфери життя суспільства.
Ключові слова: капіталізація, інтелектуальний капітал, економічний капітал, конвертація капіталу.
2. Васильєв А.А. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Стаття присвячена дослідженню особливостей державного регулювання зовнішньої торгівлі як механізму реалізації економічної політики в контексті економічної безпеки.
Ключові слова: державне регулювання зовнішньої торгівлі, економічна безпека.
3. Довгань О.В. ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ФАКТОРИ ПРОГНОЗУВАННЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ
У статті розкривається залежність динаміки валютних курсів євро/долар та євро/гривня. Аналізується рух курсу обміну з одночасним використанням різних інструментів технічного аналізу. Робиться прогноз щодо майбутньої зміни обмінного курсу.
Ключові слова: валютний курс, прогнозування валютного курсу, технічний аналіз, ковзні середні, стохастичний осцилятор.
4. Нетудихата К.Л. ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Стаття присвячена виявленню впливу банків з іноземним капіталом на функціонування банківської системи України.
Ключові слова: банки з іноземним капіталом, банківська система.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
5. Хохлов М.П. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДУКТИВНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Просування суспільства на шляху до економіки знань потребує значного підвищення функціональної складової економічного знання, його продуктивності, здібності осмислення та вирішення складних соціально-економічних проблем транзитивної економіки, у чому провідну роль повинні відіграти університети.
Ключові слова: економіка знань, розвиток вищої освіти, формування економічного знання.
6. Верланов Ю.Ю., Казарєзов А.Я АКАДЕМІЧНІ СВОБОДИ ТА АВТОНОМІЯ УНІВЕРСИТЕТІВ: НОВИЙ ФОРМАТ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН З ДЕРЖАВОЮ
Світові тенденції спрямовано на розширення автономії університетів. Для України важливо на фоні постіндустріальних традицій сформувати, спираючись на досвід розвинутих країн, нову модель розвитку вищої освіти, визначити ступінь незалежності університетів. Особливе місце в цьому посідає новий формат економічних відносин з державою, що окреслює джерела, масштаб і контекст державного фінансування. Проблемним залишається здатність університетів ефективно використовувати ресурси у виконанні їх основних завдань викладання, дослідження і послуг суспільству.
Ключові слова: автономія університетів, розвиток вищої освіти, фінансові відносини з державою, джерела ресурсів.
7. Драгомирова І.Г., Казарєзов А.Я. ФАКТОРИ ІСНУВАННЯ ВІДОКРЕМЛЕНИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
У роботі проаналізовано фактори, що впливають на можливість відкриття вищими навчальними закладами третього та четвертого рівнів акредитації структурних підрозділів в інших регіонах. Доведено, що головним фактором, який дозволяє вищим навчальним закладам відкривати структурні підрозділи, є рівень економічного розвитку регіону. Розгляд вартості освіти у вищих навчальних закладах міста Києва дозволяє зробити висновок, що вартість освіти, у першу чергу, залежить від рейтингу навчального закладу.
Ключові слова: вищий навчальний заклад, структурний підрозділ, вартість освіти.
8. Ковальчук Л.Я., Марценюк В.П. ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
У роботі представлено результати впровадження системи електронного навчання в Тернопільському державному медичнному університеті імені І.Я. Горбачевського.
Ключові слова: система електронного навчання, Інтернет-технології, Web-портал.
ГАЛУЗЕВА ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ
9. Беглиця В.П. ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ
Розглядаються питання формування конкурентоспроможної економіки на основі інноваційної активності. Обґрунтовуються інститути ринкової інноваційної інфраструктури, що служать передумовою розвитку конкурентоспроможної економіки та конкурентоздатної продукції. Вказується на необхідність мотивації інноваційної діяльності, що ініціюватиме втілення інновацій у практичне виробництво.
Ключові слова: конкурентоспроможність, інноваційна діяльність, ринкова інфраструктура, стратегія державного управління, кластерні стратегії, ринкова економіка, інвестиції, державні пріоритети.
10. Крупа К. NEW KNOWLEDGE WORKGROUP AND NEW DEMANDS FOR CHANGE INFORMATION MANAGEMENT
Разом із змінами, що відбуваються в економіці і організаціях, розуміння природи діяльності і її значення для людей представляє собою критичний інтелектуальний виклик, який має істотне значення для політики і практики. Дебати навколо значення і відносності діяльності в їх сучасному трактуванні утруднені нестачею серйозних наукових результатів.
Ключові слова: знання, робоча група, інформаційне покоління, зміни інформації.
11. Федулова Л.І., Яненкова І.Г. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РЕСУРС ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ КРИЗИ
Розкрито сутність концептуальних засад державно-приватного партнерства. Запропоновано шляхи та підходи до застосування організаційного ресурсу, моделі державно-приватного партнерства в українській економіці.
Ключові слова: державно-приватне партнерство, організаційний ресурс, модель, інновації, проекти.
12. Дмитриченко Л.А. РОЗВИТОК МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ПРАЦІ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ СУСПІЛЬСТВА
Однією з актуальних проблем сучасної економічної теорії й практики господарювання є проблема зростання національної економіки й пошуку механізмів його забезпечення. Уявляється, що глибинною причиною як економічного занепаду країни, так і гостроти економічної кризи є зруйнований мотиваційний механізм праці. Отже, без ефективного мотиваційного механізму, що спонукає до активної праці, забезпечити соціально-економічне зростання країни неможливо.
Ключові слова: зростання національної економіки, мотиваційний механізм праці.
13. Бєлова Н.М. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТІВ СТРАТЕГІЙ СУДНОПЛАВНОЇ КОМПАНІЇ
У роботі йдеться про створення і порівняння проектів стратегій судноплавних компаній, класифікованих за 3 основними критеріями поділу. Запропоновано методику вибору найкращої в сучасних умовах стратегії за допомогою комплексного показника, який враховує не лише дохідність проекту, але й термін окупності і ряд інших показників. Результати дослідження можуть бути використані не лише новоствореними судноплавними компаніями, але й вже існуючими, оскільки падіння кон’юнктури фрахтового ринку внаслідок промислової і фінансової кризи суттєво посилило конкуренцію на ринку перевезень.
Ключові слова: стратегія судноплавної компанії, комплексний показник вибору стратегій.
14. Горлачук В.В. КЛАСТЕРНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ
У статті досліджено питання запровадження кластерної моделі розвитку туризму територіальними громадами міст України. Обґрунтовано теоретико-методологічні засади формування туристичних кластерів з метою активізації туризму, який визначає місце країни у високоінтегрованому світовому господарстві.
Ключові слова: кластерна модель, рекреаційний потенціал, місцеві бюджети, міста-партнери, конкуренція, туристичний продукт, якість життя, історичні міста, туристично-інформаційний центр, розвиток підприємництва.
15. Захарова К.В., Глухенко Н.В. ИНТЕГРАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УКРАИНЕ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
У статі розглянуті актуальні проблеми інтеграції туристичних підприємств в Україні в умовах економічної кризи. Також вивчені та виявлені тенденції розвитку туристичної галузі в Україні.
Ключові слова: глобалізація, туристична послуга, туристичний продукт, інтеграція, тенденція, світова економічна криза.
16. Туркоман Л.С. РОЛЬ І МІСЦЕ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ В СИСТЕМІ ОЦІНКИ СТАНУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
У статті розкрито систему показників економічної діагностики, розглянуто класифікацію видів діагностики стану підприємства, а також запропоновано власне визначення терміна «економічна діагностика».
Ключові слова: діагностика, фінансова оцінка, економічна діагностика, фінансові показники, економічний аналіз, фінансова діагностика, експрес-діагностика, бізнес-діагностика.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АПК
17. Шебанін В.С., Червень І.І., Шебаніна О.В., Піюренко І.О. ТРАНСФОРМАЦІЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ ТА ЕФЕКТИВНИЙ РОЗВИТОК КООПЕРАЦІЇ
У статті досліджено значення, роль, проблеми і форми розвитку кооперації в країні, напрями активізації створення і ефективного функціонування кооперативних формувань в умовах трансформації аграрного сектора економіки.
Ключові слова: аграрний сектор економіки, трансформація економічних відносин, розвиток кооперації.
18. Малачієв А.М. ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ І ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ
Розглядаються питання збереження і відтворення родючості ґрунтів. Розкривається механізм забезпечення бездефіцитного балансу гумусу в ґрунті, акцентується увага, що родючість ґрунту визначається не кількістю внесених у нього мінеральних добрив, а величиною вмісту гумусу. Вказується на необхідність підвищення розміру орендної плати за земельні ділянки, надані для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з розрахунку, що частину цих грошей орендодавець міг використати на відтворення родючості ґрунту. Обґрунтовується, що кількість органічних добрив, що припадає на одиницю площі ріллі визначається не кількістю поголів’я худоби, а структурою посівних площ.
Ключові слова: родючість ґрунту, баланс гумусу, деградаційні процеси, сівозмінна площа, сільськогосподарські культури, урожайність культур, орендар, орендна плата, екологізація виробництва.
19. Лазарєва О.В. СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
У статті обґрунтовується необхідність адаптації земельної політики держави до умов ринкової економіки. На основі дослідження негативних тенденцій у землекористуванні визначено основні стратегічні орієнтири розвитку земельної політики на загальнодержавному рівні та можливі шляхи її реалізації.
Ключові слова: державна політика, земельні відносини, землекористування.
20. Сіренко Н.М. ДОРАДЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
У статті обґрунтовано використання дорадчих служб для розповсюдження знань у сільському господарстві з метою забезпечення інноваційного розвитку останнього. Основними методами активізації інформаційно-консультаційного забезпечення інноваційної діяльності визначено диверсифікацію джерел фінансування дорадчої діяльності та передачу відповідальності за надання інформаційно-консультаційних послуг на регіональний рівень.
Ключові слова: розвиток сільського господарства, інноваційний розвиток, знання, консультативне забезпечення.
21. Акіншева В.М. ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ
У статті розглянуті проблеми оцінювання земель сільськогосподарського призначення та вдосконалено методичні підходи щодо грошової оцінки землі в Україні.
Ключові слова: землі сільськогосподарського призначення, трансформація землі, ринок землі, купівля – продаж.
22. Кравцова Г.О. РОЗВИТОК ВИРОБНИЧО-ЛІКУВАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ
У статті розглядаються питання створення та подальшого розвитку виробничо-лікувальних комплексів для інвалідів. На основі дослідження вітчизняного та міжнародного законодавства зроблено спробу узагальнення його у єдиний Кодекс про інвалідів, який містив би всі норми регулювання повноцінного життя інваліда.
Ключові слова: виробничо-лікувальні комплекси, соціальна підтримка, реабілітація, працевлаштування, матеріальне забезпечення.