Філологія і літературознавство
1. Волошук В.І. Індивідуальний авторський стиль, ідіолект, ідіостиль: питання термінології
Стаття присвячена питанням термінології у визначенні індивідуального стиля, з яким мають справу всі дослідники мови художніх текстів. З розмаїття термінів авторка обирає “ідіолект” через його мовну прозорість і визначає його як систему мовних засобів індивіда, що формується на основі засвоєння мови і розвивається в процесі життєдіяльності даного індивідуума.

The article is dedicated to problem of nomenclature in definition of personal style, which all researchers of the art texts language deal with. From numeruos definitions the author selects “idiolect” because of its language transparency and determines it as a system of linguistic means of the individual, which is shaped on the basis of a language studies and develops during habitability of the given individual.
2. Воробйова Л.М. Соціальна складова фонетико-графічних і структурних норм передачі топонімів іншомовного походження
Стаття описує принципи передачі російських власних назв українською мовою. У роботі запропонована система структурних і фонетичних особливостей української мови у зв’язку їхнім впливом на переклад російських власних назв.

The paper is devoted to the problem of the principles of the transmission of Russian proper names into Ukrainian language. The author presents an attempt of revelation the structural and phonetic peculiarities of Ukrainian language and stage of their influence on the translation of Russian proper names.
3. Дмитрасевич Р.Я. Функціональні особливості вживання юридичних термінів у текстах газетно-публіцистичного стилю (на матеріалі англійської мови)
Вживання термінів не обмежується спеціальними текстами і вони не менш широко вживаються в неспеціальному середовищі. У статті розглядаються функціональні особливості англійських юридичних термінів у газетно-публіцистичному стилі, використання яких зумовлене прагненням достовірності та потребою реального відображення дійсності. Розкриття змісту термінів у публіцистиці залежить від авторського задуму, рівня його правових знань і відрізняється від дефініцій джерел права і від логічних визначень лексикографічної літератури. Проаналізовано способи виділення галузевих термінів та способи тлумачення понять, позначених юридичними термінами.

Terms are widely used not only in special texts but in non-special environment as well. The article deals with the functional peculiarities of English law terms in the newspaper publicistic style. The usage of the terms is based on the intention of trustworthiness and the necessity of true picturing of reality. The revealing of the terms’ content in publicisitic journalism depends on author’s intention, level of his legal knowledge and differs from definitions of law sources. The ways of branch terms’ singling out are shown and the ways of interpreting of notions given by law terms are analyzed in the article.
4. Дубова О.А. Аналітизаційні зміни в мові: бажане і реальне
У статті розглядається проблема аналітизації синтетичних мов. Основна ідея статті полягає в тому, що типологічні зміни в синтетичних мовах не мають односпрямованого характеру “від синтетизму до аналітизму”. Ці зміни підпорядковані як синтетизаційній, та і аналітизаційній тенденціям, з яких синетизаційній належить провідна роль.

The article deals with the problem of analytization synthetic languages. The main idea of the article is that: the typological changes in the synthetic languages is not single-purposeful “from synthecity to analyticity”. There changes are subordinate to analytizational and synthetizational tendencies but synthetizational is the main.
5. Коваленко С.П. Текстуальні та інтертекстуальні характеристики часу в мемуарних текстах
У статті розглядаються питання часової стратифікації мемуарних текстів та інтертекстуальних властивостей категорії часу. Досліджуються інтертекстуальні властивості темпоральних маркерів, якими є часові форми дієслів, слова та вирази з темпоральною семантикою. Доводиться необхідність урахування авторської перспективи при дослідженні даної категорії.Підкреслюються семантичні та стилістичні особливості варіативності часових форм дієслова, уживання прямої мови і вкраплень зі щоденника в текстовій тканині мемуарів.

Time stratification problems of memoirs texts and intertextual peculiarities of the category of time are described in the article. Intertextual peculiarities of time markers which are expressed by tense forms of verbs, words and phrases of time meaning are also investigated. It is also stated that the author’s perspective should be taken into consideration while analyzing this category. Semantic and stylistic peculiarities of variation of tense forms of the verb, the use of reported speech and insertions from diary into the memoirs text are highlighted.
6. Мацьків П.В. Мовна репрезентація концепту Бог у біблійному дискурсі
У статті аналізується концепт Бог в сакральному дискурсі у структурі акціонального, предметного, компаративного, таксономічного, посесивного фреймів, простежуються особливості змістових характеристик слот.

Concept of God in the sacral discourse in the structure of efficacious, objective, comparative, taxonomic, and contrastive frames are analysed in the article. Also the features of semantic descriptions of slots are observed.
7. Савельєва Л.С. Концепт “селянин” в україномовній картині світу
У статті описано способи й засоби аспектуалізації концепта “селянин” в українській мові. Значну увагу приділено методам виявлення етноконотацій в ідеографічній параметризації лексики.

The article describes the ways and means of the concept “peasant” aspectualization in the Ukrainian language. The great attention is given to the methods of ethnoconnotations determination in the ideographic parametrization of lexicon.
8. Слободинська Т.С. До метатеорії функціонально-граматичної категорії таксису
У статті подається детальна характеристика методології, понятійного апарату й модельної платформи функціональної граматики, з’ясовується спільне й відмінне між структурною (традиційною) й функціональною граматикою: розглядаються їхні предметні галузі, методи теоретичного опису, базисні поняття тощо. Неабияка увага приділяється термінові “категорія” (зокрема, розрізняються поняття “категорія функціональної граматики” і “функціонально-семантична категорія”). Закцентовано на евристичному потенціалі системного аналізу. Розглядаються також метатеоретичні поняття “ситуація” й “подія”, які є вихідними для аналізу мовної категорії таксису.

The article presents the detail characteristics of methodology, notional apparatus and model platform of the functional grammar, besides the common and different features between the structural (traditional) and functional grammar and their object fields, methods of the theoretical description, basic notions is considered. The article is devoted to the important role of the term of “category” (specifically, the notions of “category of the functional grammar” and “functional-semantic category” is distinguished). Evristical potential of the system analysis is stressed. The article also describes the metatheoretical notions of “situations” and “event” which are basic to the analysis of the linguistic category of taxis.
9. Тулузакова О.Г. Актуалізація етикетних мовних формул на позначення звертань
У статті проаналізовано актуалізацію етикетних мовних формул на позначення звертань у сучасній українській літературній мові. Особливу увагу приділено звертанням, що були вилучені з активного фонду за радянського часу. Подано короткий огляд звертань, більшість з яких постали на теренах західноукраїнської мовно-літературної практики. Матеріалом для дослідження були прозові твори Ю. Андруховича.

In the article the actualization of Ukrainian terms of courtesy has been analyzed. The big attention is paid to the vocatives that were in the passive vocabulary of the the Soviet Union period. The review of vocatives was introduces. Most of the vocatives were generated by West Ukrainian linguistic and literary practice. The material of the research is a prose by Yuriy Andrukhovich.
10. Шаркань В.В. Морфологічні та словотворчі особливості мови Букваря Пантелеймона Куліша (1857) з погляду сучасних норм
У статті проаналізовано морфологічні та словотворчі особливості мови букваря П. Куліша, виявлено ті мовні одиниці, які не стали нормативними в сучасній українській літературній мові (ненормативи) на морфологічному та словотворчому рівнях. Визначено риси морфологічних та словотворчих ненормативів, зафіксованих у букварі П. Куліша. Виділені риси ненормативів ілюструють, у яких напрямках унормування нової української літературної мови проходило найпроблемніше.

The morphological and word-formation features of language of the primer by Panteleymon Kulish are analysed in the article. Fixed those linguistic units which did not become normative in modern literary Ukrainian (“non-normatives”). Determined features of morphological and word-formation non-normatives, fixed in the ABC-book by Panteleymon Kulish. Selected features of non-normatives illustrate what directions of standardization of norms of new literary Ukrainian passed the most problematically.