Літературознавство
1. Матвєєва Наталя Петрівна Наукові праці: Науково-методичний журнал
Збірник наукових праць присвячено вивченню однієї з найдискусійніших тем сучасного літературознавства – перегляду канонів, що передбачає не тільки переконструювання традиційних списків авторів, які містяться у шкільних та університетських програмах, а й ревізію всього методологічного апарату літературознавства.
Збірник розрахований на науковців, аспірантів, студентів філологічного спрямування.
Ключові слова: Літературознавство
Теоретичні аспекти канонотворення
2. Федорів У.М. Літературний канон як феномен культурної пам’яті
У статті проаналізовано основні аспекти функціонування літературного
канону, особливості процесів канонізації та деканонізації, а також чинники, що впливають на них. Зокрема увагу зосереджено на проблемі трактування літературного канону як феномену культурної пам’яті. Простежується можливість укладання літературного канону як процесу зовнішнього зберігання минулого задля реалізації культурного смислу пам’яті.

In the paper we analyze main aspects of literary canon functioning, peculiarities of canonization and decanonization processes and factors which influence upon them. The main attention is paid to the problem of interpretation of literary canon as a phenomenon of cultural memory. We clear up the possibility of literary canon forming as a process of external conservation of the past for realization of the cultural sense of memory.
3. Біляшевич Р.З. Мотиви бездітності жінки та дітонародження у структурі біблійного канону: аспекти інтерпретації
У статті досліджується роль мотивів бездітності та дітонародження у структурі біблійного канону. У першій частині статті аналізується схематичність у зображенні вказаних мотивів, яка окреслюється загальною формулою “… І завагітніла … і сина породила … і назвала ім’я йому…”. У другій частині статті розглядаються особливості біблійного психологізму та їхнє
значення для осмислення світу біблійних персонажів загалом і ролі жінки у Біблії зокрема.

This research focuses on the role of barrenness and child-bearing motifs in the structure of the biblical canon. First, the analysis proves that these motifs constitute variations of type-scene which is marked by a key-formula “And … conceived, and bare a son, and she called his name…” Afterwards, the exploration of biblical narratives shows the singularity of the characters of women in the Bible and distinctive features of barrenness and child-bearing scenes.
4. Молотков С.О. Канон – засіб історико-літературної амністії
Проблема інтерпретації поняття канону і його дійсного функціонування в науковій парадигмі неоднозначне і суперечливе. Адже поняття канону постійно “обростає” новими сенсами. Виокремлюючи наступні значення канону: канон-правило, канон-закон, канон-ритуал, канон-стабільність, канон-текст, канон-конфлікт, канон-мода і канон-інтерпретація, ми здійснили порівняння християнської (європейської), буддійської та української літературної структури утворення канону. Українська структура канону запозичена від християнської (європейської) традиції. Це є традиція культурної ситуації в межах канону-конфлікту. Такий стан є наслідком цілої низки перетворень від канону-правила до канону-моди. Різноспрямована, ієрархічна, багатошарова, конфліктна культура як створення, так і тлумачення (розуміння чи інтерпретації) текстів має за підґрунтя культуру правил (естетичного чи етичного змісту) або “канонів”.

The problem of term canon is very difficult. And of interpretation its meanings is very difficult too. We are classified and present following meanings: canon-rule, canon-law, canon-stability,canon-text, canon-conflict, canon-interpretation, canon-fashion and canon-ritual. We are compared Europe Christian, Buddhist and Ukraine literary traditions of build canonical structure. The Ukraine canonical structure commenced from
Europe Christian traditions. It is traditions of canon-conflict. This situation is a
consequence of whole string of transformation in canonical structure. The great from this
transformation is a metamorphosis from canon-rule for canon-fashion.
Теоретичні аспекти канонотворення .
5. Улюра Г.А. Фемiнна альтернатива: робота з каноном
У статті аналізуються процеси виробництва канону, а також критичного його перегляду, пов’язані зі специфікою репрезентації жіночої літератури. Особо оговорені механізми “позитивної дискримінації” щодо жіночого тексту в контексті структурування актуально літературного потоку (а саме видання тематичних збірок, гендерно маркованих книжкових серій тощо).

The paper analyses the canon-producing processes and the critical revision of canon in light of the representation of women’s literature and its specificity. The techniques of the “positive discrimination” of the feminine texts are considered in the context of the actual literature’s structuring (the publication of the thematic anthologies, gender-marked book series etc.).
Теоретичні аспекти канонотворення
6. Таранова А.О. “Велике нечитоме” і академічний канон: входження масової літератури до парадигми літературознавства
У статті розглядається процес змінення ставлення до “масової літератури” в академічному літературознавстві протягом останнього сторіччя. Протиставлення “елітарної”, “високої” та “низької”, “масової” словесності, яке переважало в науковій думці до середини ХХ ст., поступово замінюється розумінням самобутності та самоцінності масової літератури у зв’язку зі зміненням основних теорій вивчення масового суспільства та масової культури. Вчені починають пошуки методології для дослідження масової літератури, яка б не спиралася на класичні літературознавчі уявлення про естетичну цінність і художню вартість літературного твору, оскільки вони не придатні для вивчення популярної словесності. Аналізуються роботи сучасних закордонних учених (Дж.Кавелті, Ф.Моретті, П.Свірський), присвячені становищу масової літератури в сучасній культурній ситуації.

This article focuses on revisions in the attitude to phenomenon of “mass literature” in academic literature studies over the past century. An opposition of “elitist”, “high” and “low”, “mass” literature, that prevailed from the end of the 19th century to the mid-20th, is replaced with understanding of popular literature’s originality and self-value due to new approaches in critical studies at the beginning of 21 century. Postmodern situation leads to combining mass and highbrow literature, so it is hard now to distinguish them properly. Scientists (G.Cawelty, F.Moretti, P.Swirsky) look for new methodology for popular literature researches, that should not be founded on the classic maxims such as aesthetic value of fiction or conformity to literature canon of some period.
7. Науменко Н.В. Живописний первінь українського вільного вірша
У статті аналізуються верліброві твори українських митців, прообразами яких стали артефакти образотворчого мистецтва. Показано, що використання у віршованому тексті синтезу мистецтв, яке веде свою традицію з початку ХХ століття, допомагає авторам створити багатогранні образи довкілля та вписаної в нього людини. Ці образи увиразнюються завдяки засобам вільного віршування, які надають висловлюванню специфічне емоційне забарвлення, притаманне винятково поетичному осмисленню світу.

The article analyzes the blank verses of the Ukrainian artist, which are based on the artifacts of the art. It has been proved that using the synthesis of arts in the poetic text, known to be used since the beginning of the 20th century, helps the authors to create multisided images of the surrounding world and of the human being in it. These images are emphasized with the means of blank verses, which provide the utterance with a specific emotional coloring which can be attributed to poetic understanding of the world exclusively.
8. Пікун Л.В. Проблема дослідження механізмів ігрового феномену в літературному творі .
У статті досліджуються механізми літературної гри в творі, оскільки проблема використання категорії гри у літературно-критичній практиці залишається дискусійною. Для вивчення літературної гри пропонується залучити теоретичні засади рецептивної естетики, теорії читацького відгуку, семіотичної теорії положень теорії діалогізму, інтертекстуальності і т.ін., що дозволить зрозуміти послідовність процесів, які визначають собою явище літературної гри. Механізми літературної гри досліджуються у відношеннях автор – твір – читач і твір – інші твори.

In the article the machineries of literary play are explored. The usage of the category of literary play in critics remains debatable. The study of the literary play suggests to attract the theoretical bases of receptive aesthetics, the reader’s respond theory, semiotics, dialogism, intertextuality est., that allow to understand the sequence of processes, that determine the phenomenon of the literary play. The machineries of the literary play are explored in the relations between the “an author – his work of literature – a reader” and “a work of literature – other works of literature”.
Канон національної літератури
9. Маценка С.П. Гра в канон: Франкфуртські лекції з поетики як де/канонізація сучасної німецької літератури
У статті розглядаються проблеми творення канону в сучасній німецькій літературі. У контексті кризи канону, теоретичних дебатів навколо цього поняття, маніпулювання каноном з боку літературного підприємництва увагу акцентовано на “внутрішньолітературному” процесі творення канону. На прикладі Франкфуртських лекцій з поетики продемонстровано позитивну роль визначних німецькомовних письменників у канонізації сучасної літератури. Естетичний досвід, компетентність, суверенність авторів-мислителів, представлені у модусі естетичної гри, переконують в органічній приналежності доповідачів до творення основоположних засад сучасного мистецтва слова.

The article considers the issue of canon-making in the contemporary German literature. In the context of canon crisis, theoretical debates around this concept, and manipulation of canon by literature-oriented businesses, the paper focuses on the “intra-literary” canon-making process. Using the example of Frankfurt lectures on poetics the paper focuses on a positive role of well-known German writers in the canonization of contemporary literature. Aesthetic experience, competency, and independence of writers-thinkers represented in the mode of aesthetic play demonstrate the inherent involvement of the presenters in the contemporary writing art development.
10. Біла А.В. Деконструкція програми історії літератури ХХ ст. у світлі масовізації літературного канону
У статті розглянуто основні формати переструктурування програми історії літератури ХХ ст. (заміна, часткова адаптація, заміна концептуального блоку) і їх залежність від соціокультурної ситуації, у тому числі від характеру політичної пропозиції. Особливий акцент зроблено на потребі нового концептуального підходу щодо формування курсу “Історії української літератури ХХ ст.” у зв’язку із тенденцією до масовізації художньої продукції у 2000-х рр. Пропонована поліморфна концепція, на думку авторки, мусить відмовитися від “середнього арифметичного”, оголюючи ідеологічні структури різнотипних літературних канонів.

In clauses the basic formats over-structuring programs of history of literature XX ite (replacement, partial adaptation, replacement of the conceptual block) and their dependence from social-culture situations, including from character of the political offer are considered. The special accent is made on need of the new conceptual approach at formation of a rate “Histories of Ukrainian literature XX item” in connection with the tendency to massive art production in 2000th. Offered polymorphic concept, in opinion of the author, should refuse from “an average arithmetic”, baring ideological structures of polytypic literary canons.
11. Біла А.В. Деконструкція програми історії літератури ХХ ст. у світлі масовізації літературного канону
У статті розглянуто основні формати переструктурування програми історії літератури ХХ ст. (заміна, часткова адаптація, заміна концептуального блоку) і їх залежність від соціокультурної ситуації, у тому числі від характеру політичної пропозиції. Особливий акцент зроблено на потребі нового концептуального підходу щодо формування курсу “Історії української літератури ХХ ст.” у зв’язку із тенденцією до масовізації художньої продукції у 2000-х рр. Пропонована поліморфна концепція, на думку авторки, мусить відмовитися від “середнього арифметичного”, оголюючи ідеологічні структури різнотипних літературних канонів.

In clauses the basic formats over-structuring programs of history of literature XX ite (replacement, partial adaptation, replacement of the conceptual block) and their dependence from social-culture situations, including from character of the political offer are considered. The special accent is made on need of the new conceptual approach at formation of a rate “Histories of Ukrainian literature XX item” in connection with the tendency to massive art production in 2000th. Offered polymorphic concept, in opinion of the author, should refuse from “an average arithmetic”, baring ideological structures of polytypic literary canons.
12. Литвинович С.В. Художнє відображення історичного руху УПА в сучасній українській прозі: перекодування міфологем
У статті окреслюється ряд художніх творів, у яких письменники торкаються історичного руху УПА вирізняються суголосні мистецькі рішення в моделюванні художнього світу прозових полотен, засобах творення образної системи простежується відхід авторів від стереотипного зображення воїна повстанської армії, сформованого в часи панування тоталітарної ідеології.

The paper sketches the row of works of art, in which the authors touch the historical resistant movement of Ukrainian Rebellious Army emphasizes the similar decision in modification of artistic world of prose, ways of creation of the system of images observes authors’ deviation from stereotypical reflecting warrior of rebellious army, which was formed in time of totalitarian ideology.
13. Шавокшина Н.В. Народна сміхова культура в умовах рецепції постмодернізму: карнавальний постмодерн як прояв національного “комплексу матері”
У статті підіймається питання сутності карнавальних образів у постмодерних текстах. Автор намагається з’ясувати умови, необхідні для органічного поєднання постмодерністської та карнавальної логік.

The article is devoted to the problem of carnival images nature in postmodern texts. The author tries to find out the conditions needed for integral combination of postmodern and carnival aesthetics.
14. Пастушук Г.О. Don Delillo Libra as a Sample of Postmodern American Fiction
Стаття “Дон ДеЛілло “Терези” як зразок американської літератури постмодерну” присвячена аналізові тексту роману “Терези” маловідомого в Україні американського письменника Дона ДеЛілло. Послуговуючись термінологічним апаратом, запозиченим з книги британського дослідника Крістофера Неша “Світова постмодерністська література. Довідник”, автор статті спробувала шляхом детальної деконструкції текстового каркасу, дослідити особливості творчого методу ДеЛілло в світлі постмодерністської літературної критики. Роман, в основу якого покладено невигадану подію вбивства американського президента Дж.Ф.Кеннеді у 1963 році, просякнутий таємницею не лише щодо цього вбивства, але і щодо призначення сучасної людини у світі. Серед прийомів, якими користується ДеЛілло для творення глибинних смислів простого на перший погляд детективного роману, у статті виділено двозначні символи, повтори, містифікацію імен героїв, німі діалоги, відтягнення ключової події, орфографічні помилки тощо.

The article is dedicated to the text analysis of the novel “Libra” by an American author Don DeLillo who is little known to Ukrainian reader. With the bulk of terminology borrowed from Cristopher Nash’s book “World Postmodern Fiction. A Guide”, the author of this research tried through the deconstruction of the textual carcass to investigate the peculiarities of DeLillo’s artistic method in the light of postmodern literary criticism. The novel which pivots on a non-fictional event of the assassination of the American President J.F.Kennedy in 1963 is saturated with mystery not only in regard to this assassination but also in regard to the place of a contemporary human being in this world. Among the tricks which are used by DeLillo for creating deep senses in the simple from the first sight detective novel, are multilayered symbols, repetitions, mystification of the names of main characters, postponing of the key event till the end of the novel, spelling mistakes, etc.
15. Маценка С.П. Гра в канон: Франкфуртські лекції з поетики як де/канонізація сучасної німецької літератури
У статті розглядаються проблеми творення канону в сучасній німецькій літературі. У контексті кризи канону, теоретичних дебатів навколо цього поняття, маніпулювання каноном з боку літературного підприємництва увагу акцентовано на “внутрішньолітературному” процесі творення канону. На прикладі Франкфуртських лекцій з поетики продемонстровано позитивну роль визначних німецькомовних письменників у канонізації сучасної літератури. Естетичний досвід, компетентність, суверенність авторів-мислителів, представлені у модусі естетичної гри, переконують в органічній приналежності доповідачів до творення основоположних засад сучасного мистецтва слова.

The article considers the issue of canon-making in the contemporary German literature. In the context of canon crisis, theoretical debates around this concept, and manipulation of canon by literature-oriented businesses, the paper focuses on the “intra-literary” canon-making process. Using the example of Frankfurt lectures on poetics the paper focuses on a positive role of well-known German writers in the canonization of contemporary literature. Aesthetic experience, competency, and independence of writers-thinkers represented in the mode of aesthetic play demonstrate the inherent involvement of the presenters in the contemporary writing art development.
16. Біла А.В. Деконструкція програми історії літератури ХХ ст. у світлі масовізації літературного канону
У статті розглянуто основні формати переструктурування програми історії літератури ХХ ст. (заміна, часткова адаптація, заміна концептуального блоку) і їх залежність від соціокультурної ситуації, у тому числі від характеру політичної пропозиції. Особливий акцент зроблено на потребі нового концептуального підходу щодо формування курсу “Історії української літератури ХХ ст.” у зв’язку із тенденцією до масовізації художньої продукції у 2000-х рр. Пропонована поліморфна концепція, на думку авторки, мусить відмовитися від “середнього арифметичного”, оголюючи ідеологічні структури різнотипних літературних канонів.

In clauses the basic formats over-structuring programs of history of literature XX ite (replacement, partial adaptation, replacement of the conceptual block) and their dependence from social-culture situations, including from character of the political offer are considered. The special accent is made on need of the new conceptual approach at formation of a rate “Histories of Ukrainian literature XX item” in connection with the tendency to massive art production in 2000th. Offered polymorphic concept, in opinion of the author, should refuse from “an average arithmetic”, baring ideological structures of polytypic literary canons.
17. Литвинович С.В. Художнє відображення історичного руху УПА в сучасній українській прозі: перекодування міфологем
У статті окреслюється ряд художніх творів, у яких письменники торкаються історичного руху УПА вирізняються суголосні мистецькі рішення в моделюванні художнього світу прозових полотен, засобах творення образної системи простежується відхід авторів від стереотипного зображення воїна повстанської армії, сформованого в часи панування тоталітарної ідеології.

The paper sketches the row of works of art, in which the authors touch the historical resistant movement of Ukrainian Rebellious Army emphasizes the similar decision in modification of artistic world of prose, ways of creation of the system of images observes authors’ deviation from stereotypical reflecting warrior of rebellious army, which was formed in time of totalitarian ideology.
18. Поліщук Н.Ю. Дискурс Агасвера: культурологічна парадигма Іншого
Предметом розгляду даної статті є функціонування дискурсу Агасвера з погляду однієї із ключових для постмодерної свідомості категорій – категорії Іншого. Дослідження апокрифічних текстів та їх літературної рецепції, зокрема у романі С.Гейма “Агасвер”, у межах соціально-історичного та етноментального рівнів аналізу дозволяє стверджувати про існування юдейської концепції інтерпретації фігури Вічного Жида. Натомість вихід у загальнокультурологічний вимір дає змогу виокремити феномен єврейства як самодостатній і повноцінний, а водночас рівнозначний домінантному – християнському – дискурс Іншого.

In the present paper an attempt of considering Ahasver’s discourse, both the initial apocryphal text and its literary reception, is realized from the perspective of Otherness, which as an attribute of postmodern consciousness emerges simultaneously with such notions as demarginalia, pluralism and tolerance. As a result of the analysis of several studies of the very Legend of the Wandering Jew and its functioning in the artistic text (S.Heym’s novel “Ahasver”) it is possible to confirm that there is a formed Judaic conception of the interpretation of apocryphal protagonist. In the wider culturological context it concerns the phenomenon of Jewishness as a full-fledged and self-sufficient discourse juxtaposed to the dominant discourse of Christianity.
Письменник поза каноном
19. Росстальна О.А. Своєрідність конфлікту в новелі Т.Гарді “Троє незнайомців”
У статті розглядається одна з найвідоміших новел англійського письменника кінця XIX – початку ХХ ст. Томаса Гарді. Аналіз композиції твору та образів головних героїв дозволяє виділити особливості конфлікту новели. Письменник продовжує розробку тем романів, проте надає їм нового забарвлення.

The articul is dedicated to the short story of T.Hardy “The Three Strangers”. The analysis of the structute of the short story and the images of the main horoes suggests the peculiarities of the conflict. The author developes the topic of the novels but it gets another interpretation.