Філологія. Літературознавство
1. Береза І. Ю. Історико-культурологічні фрагменти ретро-детективу Лапікур
У статті розглянуто історико-культурологічне тло діяльності правоохоронців
м. Києва 70-х років ХХ ст. в художньо-документальній інтерпретації Валерія і
Наталки Лапікур. Духовні цінності, культурні запити, відносини з владою інтелі-
генції аналізуються головним чином через образ слідчого Олекси Сироти та ав-
токоментарі. Наголошуються аксіологічні складові окремих фрагментів історико-
культурологічного тла радянських часів.

The article deals with the historical-cultural background of Kyiv militiamen’s activity in
the 70s of the 20th century in the art-documentary interpretation of Valeriy and Natalka
Lapikur. Intelligentsia’s spiritual values, cultural needs, relations with the authorities are
analyzed mainly through the character of the investigator Oleksa Syrota and the author’s
commentaries. The axiological components of the individual fragments of the Soviet time
historical-cultural background are underlined.

Ключові слова: історико-культурологічне тло, ретро-детектив, аксіологічна складова, філологічна алюзія, іронія, дисиденти
2. Бойченко О. П. Переосмислення художніх принципів Дж. П.Донліві у романі «Чарівна казка Нью-Йорка» (The Fairy-Tail of New-York) у контексті історико-соціальних трансформацій
У статті розглядаються основні зміни художніх принципів Дж. П. Донліві у ро-
мані «Чарівна казка Нью-Йорка» (The Fairy-Tail of New-York) в контексті історико-
соціальних трансформацій, що відбулися в американському суспільстві у другій
половині ХХ ст. Аналізується переосмислення основних тем та мотивів серед-
нього етапу творчості письменника. Досліджується ґенеза «чорно-
гумористичної» світоглядної концепції, що екстерналізується у творчості пись-
менника.

The article discusses the basic changes of J. P. Donleavy’s artistic principles in the
novel «The Fairy-Tail of New-York» in the context of historical and social transformations
that have occurred in American society in the second half of the twentieth century. The
rethinking of the basic themes and motives at the middle stage of art writer’s artistic work
is analyzed in the article. The genesis of «black-humorous» ideological conceptions that
externalizes in his creative work has been investigated.

Ключові слова: художні принципи, «чорний гумор», домінуючі мотиви, історико- соціальні трансформації
3. Вірченко Т. І. Історичний зміст конфліктів драматургії «двотисячників» (на матеріалі фарс-пародії В. Герасимчука «Вибори біля панелі»)
У статті здійснено аналіз художнього конфлікту фарс-пародії В. Герасимчука
«Вибори біля панелі», окреслено дефініцію поняття «історичний зміст конфлікту»,
визначено специфічні риси художнього конфлікту фарс-пародії. Розглядаючи ху-
дожній конфлікт як модель життєвого конфлікту, можна стверджувати, що іс-
торичний зміст художнього конфлікту – модель зіткнень політичних осіб, що ві-
добразилась у конкретних подіях і має закономірну причинно-наслідкову природу.
Для художнього конфлікту фарс-пародії притаманно протистояння двох рівно-
значних характерів, за допомогою яких висміюється неповноцінність суспільних
явищ. Такий художній конфлікт можна одночасно трактувати як конфлікт характе-
рів і положень.

In the article the fictional conflict of V. Gerasymchuck’s farce-parody «Hustle
Elections» is analyzed. The concept of conflict historical content and the peculiar features
of a farce-parody’s fictional conflict have been defined. Considering fictional conflict as a
true-life conflict model its historical content is interpreted as a naturally determined model
of politicians’ conflict reflected in the certain circumstances. The fictional conflict of a
farce-parody is specified by a confrontation between two equivalent characters to ridicule
the inferiority of social phenomenon. Such fictional conflict can be also interpreted as the
conflict of principles and states.

Ключові слова: художній конфлікт, історичний зміст конфлікту, фарс- пародія
4. Гулевич Л. О. Історична пам’ять у творчості Миколи Устияновича
У статті досліджуються проблеми історичної пам’яті й національної свідомо-
сті в поезії Миколи Устияновича (1811–1885) – західноукраїнського письменника-
романтика, громадського діяча, продовжувача традицій Маркіяна Шашкевича та
«Руської Трійці». Історична свідомість М. Устияновича розглядається крізь при-
зму його національного і релігійного світобачення.

In the given article there have been investigated the problems of historical remembrance
and historical consciousness in the poetry of Mykola Ustyyanovych (1811-1885),
West-Ukrainian writer-romanticist, social figure, the follower of M. Shashkevych traditions
and «Russion Trinite». The historical consciousness of Mykola Ustyyanovych have been
viewed upon through the prism of his national and religious world outlook.

Ключові слова: романтизм, історична пам’ять, національне та християнське світобачення
5. Даниленко Л. В. Аспекти творення психологічного образу історичного героя у романі Івана Ле «Хмельницький»
статті розкрито принципи відображення історичної особистості в романі
Івана Ле «Хмельницький». Дослідниця пояснила художнє осмислення аспектів фор-
мування характеру Богдана Хмельницького, відображення його духовного світу,
внутрішніх конфліктів. Розглядаються особливості психоаналізу душевних по-
трясінь героя, морального піднесення чи психічних розладів під впливом певних
життєвих ситуацій та історичних подій. Звернено увагу на відображення в рома-
ні становлення видатного діяча історії через його самоаналіз, ситуативну пове-
дінку, сприйняття традицій козацького соціуму, залежність від політичних умов.

There are principles of depicting historical personality in the novel «Khmelnitsky» by
Ivan Le, which are analyzed in the article. The author explains the artistic understanding
of the development of Bogdan Khmelnitsky’s character, his spirit, and inner conflicts. The
psychological analyses of the spiritual upheavals of Khmelnitsky, his moral enthusiasm,
and psychological problems caused by certain historical events are represented in the research.
Special attention is paid to the ways of spiritual growth of the prominent Ukrainian
politician.

Ключові слова: психопортрет, психологічний стан, внутрішній конфлікт, психострес, історична постать, світогляд, козацтво, характер, пафос
6. Диндаренко О. А. Образ англо-індійського суспільства Р. Кіплінга в контексті діалогу культур
Статтю присвячено проблемі дослідження образу англо-індійського суспільс-
тва в прозі англійського письменника першої половини ХХ століття Р. Кіплінга.
Досліджуючи образ англо-індійського суспільства в коротких оповіданнях, повіс-
тях і в романі «Кім», автор статті намагається довести, що для письменника
характерні тенденції зближення достатньо різних східної та західної культур.

The article deals with the research of the image of Anglo-Indian society in R.Kipling’s
prose. Portraying the image of Anglo-Indian society in R.Kipling’s short stories, narratives
and in the novel «Kim» the author tries to prove that R.Kipling has a tendency of looking
for the chance of the possible dialogue of cultures between East and West.

Ключові слова: англо-індійське суспільство, влада імперії, місцеві звичаї, гуру, сахіб, діти імперії, діалог культур
7. Зайдлер Н. В. Своєрідність концепції образу князя Кия в однойменному романі В. Малика
У статті доведено, що В. Малик у романі «Князь Кий» подав зразок високого
рівня індивідуалізації головного героя, вдало продемонстрував не лише розуміння
глибинної сутності зображуваного характеру, тобто авторську концепцію обра-
зу, але й взагалі власні світоглядні позиції. Наголошено, що Кия зображено у творі
лідером, для якого державні інтереси важливіші за особисті. На переконання ав-
тора, саме діяльність таких лідерів, як князь Кий, у подальшому історичному роз-
виткові наших пращурів сприяла незаперечній могутності Київської Русі, що й ни-
ні викликає велику повагу.

In the article the case in point is the novel of V. Malik «Prince Kij» here the author
showed a sample of the high level of individualization of the main character skillfully depicted
not only the understanding of the deep essence of the represented character, that
is, the author’s concept of an image, but also the personal world outlook in general. It is
stressed, that Kij is represented in the novel like the leader for whom the state interests
are more important, than personal. The author believes that the activity of such leaders
as prince Kiy played a great role in the further historical development of our ancestors
and promoted the power of the Kiev Russia. This fact causes respect even today.

Ключові слова: історичний твір, концепція, образ, індивідуалізація, художнє дослідження
8. Кирилова Т. А. Туга за минулим: жіноча ідентичність у романі Моніки Марон «Animal triste»
У статті було здійснено спробу розглянути проблему жіночої ідентичності в
розрізі національної історії на прикладі твору сучасної німецької письменниці. Ро-
ман М. Марон «Animal triste» розкриває даний феномен через усвідомлення жінкою
власної інстинктивної сутності меланхолійного образу, який знаходить виражен-
ня в жіночому письмі. Жіночий суб’єкт виявляє себе в сутності любові як процесу
пониження власної тілесної природи жінки за рахунок піднесення об’єкта-чоловіка
в своєрідній формулі самозречення на тлі національної історії. Текст відбиває ди-
наміку німецького повороту після реуніфікації країни в 1989 році. Тому гендерний ас-
пект в прочитанні роману передбачає долучення історичного дискурсу.

The focus of the present article is on the fenomen of woman’s identity in the context of
the national history by means of the modern prose of the German woman writing. M. Maron’s
novel «Animal triste» illustrate this problem in the image of «femina melancholica».
The female narrator belittles her body and longs for mental the whole with a beloved. In
such way she aims at the gender, national and cultural self-determination. The present
text repels the dynamic of the ninetieth German turning after the reunification in 1989.
Therefore the gender inclination adds to the historical discourse.

Ключові слова: ідентичність, меланхолійна жінка, пам’ять, історія, спогад
9. Козачок М. М. Інтерпретація образу Ярослава Мудрого в романі Павла Загребельного «Диво»
У статті розглядається авторська інтерпретація образу Ярослава Мудрого
та її втілення в художній тканині твору.

Determined artistic and historical features prominent figures in Ukrainian history in
fiction.

Ключові слова: інтерпретація, роман, образ
10. Конончук Т. І. Юрій Мушкетик: концепти художньої антропології
У статті йдеться про концепти художньої антропології, проілюстровані су-
часним українським письменником Юрієм Мушкетиком в епічних творах малої форми
про реалії українського села 1932-1933 років.

The article deals with the concepts of artistic anthropology illustrated by modern
Ukrainian writer Yuriy Mushketyk in epic small form works about realities of Ukrainian village
in 1932-1933 years.

Ключові слова: художня антропологія, голод, концепт, мотив, образ, худож- ній час, художній простір, мораль, текст
11. Крупка М. А. Конфлікт поколінь як сутнісна ознака посттоталітарного буття у малій прозі Євгенії Кононенко
У статті на прикладі новелістики Євгенії Кононенко аналізується проблема
кризи традиційної родини. Особлива увага зосереджується на дослідженні конфлікту
поколінь як наслідку тоталітарного минулого. Авторка доводить, що протисто-
яння переходить з психологічної в соціально-політичну площину.

In the article on the example of новелістики of Yevheniya Кононенко the problem of
crisis of traditional family is analysed. The special attention is concentrated on research
of conflict of generations as consequence of the totalitarian past. An author proves that
opposition passes from psychological in a socio-political plane.

Ключові слова: постколоніалізм, світоглядний конфлікт, соціально- політичний фактор, жіноча ідентичність
12. Лебединцева Н. М. Міф як пам’ять про вічне повернення у поетичній концепції Василя Герасим’юка
У статті подається послідовний аналіз поетичного доробку В. Герасим’юка,
представленого збірками «Була така земля» та «Папороть», – як художнього
осмислення митцем екзистенційної ситуації межі тисячоліть. Акцентується
увага на міфотворчому аспекті поетичного світовідчуття, характерному для
поезії В. Герасим’юка, зокрема на ідеї «вічного повернення», духовного спадку та
пам’яті предків. Проблема вибору сучасним українським поетом власної ідентифі-
каційної парадигми тлумачиться як ритуальна духовна ініціація, перехід на інший,
новий рівень самоусвідомлення.

У статті подається послідовний аналіз поетичного доробку В. Герасим’юка,
представленого збірками «Була така земля» та «Папороть», – як художнього
осмислення митцем екзистенційної ситуації межі тисячоліть. Акцентується
увага на міфотворчому аспекті поетичного світовідчуття, характерному для
поезії В. Герасим’юка, зокрема на ідеї «вічного повернення», духовного спадку та
пам’яті предків. Проблема вибору сучасним українським поетом власної ідентифі-
каційної парадигми тлумачиться як ритуальна духовна ініціація, перехід на інший,
новий рівень самоусвідомлення.

Ключові слова: міфотворчість, ритуал, пам’ять, минуле, циклічність, сакра- льний світ
13. Матковський І. Й. Причорноморська Понтида у творчості й оцінках польського поета і публіциста Юзефа Лободовського
Продовжувач традицій «української школи» у польській літературі, діяч україн-
сько-польського порозуміння, Юзеф Лободовський вніс неабиякий вклад у поши-
рення української культури поза її межами. Образ України, степу, а також їх візії,
які посідали вагоме місце у польському романтизмі і мали значну цінність для
української культури в контексті світової, знайшли своє продовження у творчос-
ті поета. У статті здійснено спробу показати особливості історіософської візії
образу України-Еллади в поетичній та публіцистичній творчості цього митця.

Continuer of traditions «Ukrainian school» in Polish literature, figure of the Ukrainian-
Polish understanding, Yuzef Lobodovskiy brought in an outstanding contribution to distribution
of the Ukrainian culture abroad. Appearance of Ukraine and steppe and their seeing
which took important place in Polish romanticism and had a considerable value for the
Ukrainian culture in the context of world culture found the continuation in creation of poet.
An attempt to show the features of the historiosophic seeing of appearance of Ukraine-
Gelada in poetic and publicise creation of this artist is carried out in the article.


Ключові слова: Україна, Еллада, Крим, Скіфія, грецька культура, «українська школа» польського романтизму
14. Накашидзе І. С. Античні жанри лірики Яра Славутича
У статті розглядаються класичні жанри лірики українського поета з канадсь-
кої діаспори Яра Славутича – гімну, оди, послання, елегії. Простежується наяв-
ність у віршах поета ознак традиційних жанрів (насамперед на ідейно-змістовому
рівні). Виділяються різновиди жанрів послання та елегії. Аналізуються тематика,
провідні мотиви, особливості композиції та стилю віршів, що співвідносяться з
античними жанрами гімну, оди, послання, елегії.

In the article the classic genres of poetry of the Ukrainian poet from Canada –
Yar Slavutich – hymn, ode, message, elegy. Accordance of poems is traced to the traditional
genre signs. The varieties of genres of message and elegy are selected. A subject,
features of composition and style of poems are analysed.

Ключові слова: класичні жанри, гімн, ода, послання-заклик, послання- звертання до конкретної особи, елегія, тема, мотив незустрічності, урочисто- піднесений, героїчний і трагічний пафос, макрообраз України
15. Остапчук Т. П. Трансформація історичної пам’яті у романах Олександра Мотиля «Whiskey Priest» та Марини Левицької «A Short History of Tractors in Ukrainian»
У статті з точки зору міждисциплінарного підходу розглянуто різні прийоми
трансформацій, що їх застосовують письменники О. Мотиль та М. Левицька до
наративізації історичної пам’яті у романах «Whiskey Priest» та «A Short History of
Tractors in Ukrainian». Тексти виявилися генетично спорідненими та типологічно
подібними. Україна стала центральною точкою, в якій зійшлося минуле і сього-
дення, пам’ять родини як колективу виступає джерелом вибудовування гібридної
ідентичності для головних жіночих образів у романах. І О. Мотиль, і М. Левицька
акцентують увагу на метафорі пам’яті як основі для самоусвідомлення та дося-
гнення цілісності особистості. В обох романах порушується проблема пам’яті
психологічної травми війни, ставиться питання співіснування Історії та розмаї-
тих особистісних історій.

The article uses the interdisciplinary approach for the analysis of different types of
transformations applied by Alexander J. Motyl and Marina Lewyska to narrate memory in
the novels «Whiskey Priest» and «A Short History of Tractors in Ukrainian». Texts have
the same genetic roots and typological similarities. Historical past and present meet in
Ukraine that is in the center of the stories. Collective memory of a family is the source of
constructing hybrid identities of main female characters in both novels. Both A. Motyl and
M. Lewyska highlight the metaphor of memory as a starting point for the process of selfunderstanding
and identity formation. Each novel analyzes memory of a war trauma and
discusses problems of co-existence between History and plenty of personal histories.

Ключові слова: історична пам’ять, трансформація пам’яті, колективна пам’ять, національна ідентичність, індивідуальна ідентичність, гібридна ідентичність
16. Підопригора С. В. «Повість минулих літ» в інтертекстуальному просторі роману «Охоронець» Сергія Батурина
У статті простежуються міжтекстові зв’язки історичного роману «Охоро-
нець» С. Батурина з «Повістю минулих літ» як прямі, так і непрямі, серед яких
домінує алюзія, визначається певна стилізація твору під монументальний літо-
писний стиль. Використовуючи «Повість минулих літ» в інтертекстуальному
просторі роману, автор насамперед прагне створити правдиве історичне тло
для розгортання основної інтриги – віднайдення та збереження «Велесової кни-
ги».

The article deals with intertext connections of historical novel «Guard» by S.Baturyn
and «The Tale of Bygone Years» among which allusion prevails, stylization of work to
monumental annalistic style is determined. Using «The Tale of Bygone Years» in intertextual
space of novel, an author aims to create a truthful historical background for development
of basic intrigue – searching for and saving of «Veles’ book».

Ключові слова: інтертекстуальність, історичний роман, інтертекстуальні зв’язки, алюзія, стилізація
17. Пронкевич О. В. Перший роман Каміло Хосе Сели
Статтю присвячено українському перекладу роману Каміло Хосе Села «Роди-
на Паскуаля Дуарте». У публікації йдеться про особистість письменника, а та-
кож про його стосунки з режимом Франко. Перший роман Сели є ключовим текс-
том історії іспанської прози після Громадянської війни, оскільки він розглядає те-
му насильства та змальовує людську ідентичність як багатошарове «я» залежно
від процесу нарації.

The paper studies the first Ukrainian translation of Camilo José Cela’s novel The Family
of Pascual Duarte. The paper comments Cela’s personality and the writer’s relationship
with the regime of Franco. Cela’s first novel is presented as a key text in the history
of the Spanish post-Civil war prose because it treats the problem of violence and depicts
the human identity as elusive self focused constructed through narration.

Ключові слова: тремендизм, екзистенційний роман, насильство, наррація ідентичності, наративні техніки
18. Романенко О. В. «Чорний ворон» Василя Шкляра: між високою та масовою літературою?
У статті аналізуються жанрово-стильові особливості нового історичного
роману В. Шкляра «Чорний Ворон» та риси масової літератури в сучасній україн-
ській історичній романістиці.

The article analyzes the genre and style of the new historical novel by Shklyar «Black
Crow» and features a mass of literature in modern Ukrainian history roman.

Ключові слова: історичний роман, масова література, жанр
19. Росстальна О. А. Особливості створення історичного простору в оповіданні Т. Гарді «A Tradition of Eighteen Hundred and Four»
У статті аналізуються особливості створення історичного простору в опо-
віданні Т. Гарді «A Tradition of Eighteen Hundred and Four». Моделювання історич-
ного простору в творі відбувається через посередництво двох взаємопов’язаних
наративних площин – умовно реалістичної та романтизовано реалістичної, яка
має міфологізований характер та несе у собі метафору.

The article is dedicated to the analysis of creation of historical space in the short story
of T. Hardy «A Tradition of Eighteen Hundred and Four». Its presentation is based on the
unity of two narratives – realistic and romantic. The last one is mythological and keeps
metaphor in itself.

Ключові слова: оповідач, розповідач, просторово-часова площина
20. Руссова В. М. Історія хрещення Русі в інтерпретаціях письменників ХІ-ХVІІІ ст.
Статтю присвячено літописним оповідям про хрещення Русі. До аналізу залу-
чено міфи та легенди про подорож на Русь апостола Андрія, хрещення Ольги,
прийняття християнства князем Володимиром і хрещення киян у літературі ча-
сів Київської Русі, польській історіографії ХV-ХVІ ст., українській бароковій прозі
та історичній драмі ХVІІІ ст. Акцентовано прояви літописної традиції старокиїв-
ського періоду в українській літературі ХVІ-ХVІІІ ст.

The article is devoted to the chronicle sagas about Christening of Rus, analysis of the
chronicles about apostle Andriy, christening of Olga, baptizing of Prince Volodymyr and
performing of christening of Kyivers in the literature of Kyivan Rus, Polish historiography
of 15th-16th centuries and Ukrainian Baroque prose. Literary redaction of legends about
Christening of Rusians as a quest for inspiration is accented, the features of Old Kyiv annalistic
traditions in Ukrainian Literature of 16th-18th centuries are considered in the thesis.

Ключові слова: літературна історія, літературна інтерпретація, агіографія, барокові риси, літописний канон, легенда
21. Сушкевич Т. О. Ретроспекція у романі «Диво» П. Загребельного
У статті проаналізовано ретроспекцію в історичному романі
П. Загребельного «Диво» і її зв’язок із композицією твору. Розглянуто види рет-
роспекції, за допомогою яких письменник створює художній час «Дива». Предста-
влено також функції, засоби й особливості ретроспекції в історичному романі П.
Загребельного.

In the article flashback is analyzed in the P. Zagrebelnyj’s historical novel «Miracle»
and its connection with composition of text. The types of flashback are studied, by which
a writer creates artistic time of «Miracle». Functions, facilities and features of flashback in
the historical novel P. Zagrebelnyj’s are presented also.

Ключові слова: ретроспекція, аналепсис, композиція, сюжет, історичний роман
22. Улюра Г. А. Мотив розслідування в «Горизонті подій» І. Полянської та «Перевалі Дятлова» А. Матвєєвої: історична пам’ять як текстуальність
У статті аналізується мотив детективного розслідування як змісту жанру
сучасних модерністських романів Ірини Полянської «Горизонт подій» та Анни
Матвєєвої «Перевал Дятлова». Модус детективного розслідування, що він у ви-
падку проаналізованих романів «втрачає» функції творення сюжету, має підкрес-
лити тотожну для роботи пам’яті та нелінійного оповідування неспроможність
наративізувати історію, відбиваючи «реалістичну» послідовність подій.

The motive of detective investigation as a content of genre of modern modernistic
novels of «Horizon of events» of Irina Polyanskaya and «Dyatlov Pass» of Anna Matveyeva
is analyzed in the article. Modus of detective investigation, which in the analyzed
novels «loses» the functions of creation of plot, must underline the identical for work of
memory and nonlinear relating insolvency to narrative history, reflecting the «realistic»
sequence of events.

Ключові слова: історична пам’ять, досвід травми, детективна формула, су- часна російська проза
23. Філоненко С. О «Київський» ретро-детектив: репрезентація радянського минулого
У статті розглядається репрезентація радянського минулого в серії ретро-
детективів «Інспектор і кава» Валерія і Наталі Лапікур. Розкривається
своєрідність «радянського ретро», заснованого на ностальгійних спогадах про
період 1970-х років. Діяльність радянської міліції висвітлюється з погляду голов-
ного героя серії – капітана міліції Олексія Сироти. У детективних повістях наяв-
на критична оцінка реалій тодішнього способу життя (дефіцит, кастовість
суспільства, показне святенництво). Соціального звучання набирає мотив
кавоманії, нетипової для радянської людини, як атрибуту образу головного героя.
Аналізується мовний рівень репрезентації історії, радянський «ньюспік».

The article is focused on the representation of the Soviet past in the series of historical
mysteries in retro-style «The Inspector and Coffee» by Valeriy and Natalia Lapikury. The
specificity of the Soviet retro is outlined as it is based on the nostalgic recollections about
the period of the 1970-ies. The Soviet militia activities are shown from the point of view of
the central figure – the militia captain Oleksiy Syrota. The detective fiction implies the
critical attitude towards everyday life realities of the Soviet past (shortage of goods, caste
social structure, sanctimonious public morals). The social meaning ascribed to the coffeemania
motive as not typical for a Soviet person and attribute of the main hero. The
level of speech in hystorical representation, the Soviet newspeak analyzed.

Ключові слова: ретро-стиль, історичний детектив, міліцейський детектив, соціальна критика, радянське ретро, ностальгія
24. Ціпко А. В. Феодосій Печерський: художні форми житійного уображення
У статті розглянуто художню формо-виявність витворення житійного образо-
представлення Печерського ігумена Феодосія. Уображення постаті ігумена-
подвижника здійснюється через зібране у житійному переданні виявлене діювання
у духовному зростанні в межах Печерського монастиря та духовного благосло-
вення від ігумена на «зовнішніх» – його творчій літературній спадщині.

The article is devoted to artist forms of imagination of higumenon Feodosiy Pechersky
in the spiritual living story. The imagination of Feodosiy Pechersky person was created
with combining of higumenon’s spiritual actions in the Kyiv-Pechersk monastery. Spiritual
active typos of higumenon is presented with his blessing for «external» – his literature
heritage.
Ключові слова: житійна постать, формо-виявність, уява, діювання
25. Шебуренкова Т. В. Концепт свободи як один із компонентів міфу про американську мрію у романі Пола Остера «Левіафан»
Статтю присвячено проблемі функціонування концепту свободи, як одного із
компонентів національного міфу про американську мрію. Робота висвітлює спе-
цифіку переосмислення міфологічного концепту «свобода» у романі сучасного
американського письменника Пола Остера «Левіафан». У цьому контексті визна-
чено наративні стратегії письменника досліджено характер функціонування націо-
нальної історії, міфології, пам’яті у творі. Відповідно до поставленої мети, про-
стежено особливості репрезентації національних символів, певних епізодів з іс-
торії держави. Своєю чергою, з’ясовано роль образу статуї Свободи, та визначе-
но специфіку його переосмислення автором.

The article deals with the problem of functioning of one component of the national
myth about American dream – «liberty». The thesis discovers the specific of mythological
concept presenting in the novel of modern American writer Paul Auster «Leviathan». In
this context the authors narrative strategies are investigated the character of functioning
of national history, mythology, memory in the novel are analyzed. According to the main
objective of the essay the specific of national symbols and certain episodes from the history
of America representing is discovered. The article reflects the role of Statue of Liberty
image and defines its particular representing in the «Leviathan».

Ключові слова: американська мрія, свобода, статуя Свободи, національний міф, національна історія
26. Янкова Н. І. Художнє втілення доби Хмельниччини у творчій спадщині М. Грушевського
Розглядаються особливості моделювання доби козаччини та постаті
Б. Хмельницького в художніх творах М. Грушевського в аспекті співвідношення
правди художньої та правди історичної.

The article deals with the features of modelling of the Cossack age and the personality
of Bohdan Khmelnytsky in the art works of M. Hrushevsky from the aspect of the artistic
and historical truth correlation.

Ключові слова: козаччина, Хмельниччина, доба, постать, документ, історія, оповідання, образ, психологізм, конфлікт, співвідношення, модель історії
27. Відомості про авторів
Відомості про авторів