РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
1. ЛАСЛО О.О. ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ЯК БАЗИС СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
У нашому суспільстві при формуванні земельних відносин головною умовою є створення таких політичних, економічних, соціальних та екологічних умов, які забезпечать найбільш раціональне, високоефективне використання і відтворення земельних ресурсів. Планування сталого землекористування є системою заходів, спрямованих на раціональне використання землі та природних ресурсів з орієнтацією на майбутнє.
2. СИНИЦЬКИЙ С.Л., ХИТРУК О.Г., МАМЧУР Ю.А., ТКАЧЕНКО Т.В., ПАВЛЕНКО Л.І., ПАНФІЛОВА Т.І. ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇХ РОДЮЧІСТЬ
Подано оцінку стану земельних ресурсів Кіровоградської області в розрізі грунтово-кліматичних зон. Проведено аналіз розораності та залісненості території області, структури посівних площ під окремими видами культур, прояви деградаційних процесів у землях сільськогосподарського призначення.
3. АСТРЕМСЬКИЙ А.В.  РАЦІОНАЛЬНЕ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЯК НАПРЯМ ЗБЕРЕЖЕННЯ РОДЮЧІСТІ ГРУНТІВ
У статті відмічені найбільш значущі процеси, що спричиняють деградацію земельних ресурсів. Запропоновано нові підходи щодо оцінки функціонування ландшафтів. Розроблено пропозиції щодо оптимізації агроландшафтів на основі раціонального використання та охорони земель.
РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТІВ
4. ФІЛОНЕНКО Л.Г МОРГУНОВ В.В. ПЕТРЕНКО К.В. СУЧАСНИЙ СТАН РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Висвітлено сучасний стан родючості грунтів області. Подається динаміка змін вмісту гумусу, рухомих форм фосфору, калію за тривалий період.
5. МАРКІН О.М. ГОЛОВЧЕНКО О.В. МИХАЙЛОВА С.Р. РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ – МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ
Узагальнено результати динаміки гумусу, встановлено причини, які привели до дефіцитного балансу гумусу і поживних речовин. Визначені основні пріоритети в галузі охорони родючості ґрунтів області і шляхи їх подолання.
6. ГУЛЬВАНСЬКИЙ І.М., ГЕЛЕВЕРА О.Ф. ШЛЯХИ ЗБЕРЕЖЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Зміни в структурі посівних площ підсилили процеси ерозії, тому з метою послаблення цього явища в Кіровоградській області пропонується вивести з інтенсивного обробітку схилові землі, провести залісення дуже еродованих природних кормових угідь та ріллі, розташованих на схилах крутістю понад 7º.
7. ТРОФИМЕНКО М.М. ВЕЧЕРОВ В.І. ВАСИЛЕНКО Є.В. АГРОХІМІЧНІ АСПЕКТИ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ ЛУГАНЩИНИ
Викладений аналіз динаміки продуктивності ґрунтів ріллі області під впливом різної інтенсивності землеробства і, в першу чергу, хімізації.
8. РИЩУК Є.М. ШУКАЙЛО С.П. БЕЗУГЛИЙ О.П. МОРОЗОВ О.В. ВПЛИВ ФАКТОРІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА НА ДИНАМІКУ ВМІСТУ ГУМУСУ В ҐРУНТАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
На основі даних моніторингових досліджень проаналізовано динаміку вмісту гумусу в ґрунтах Херсонської області при їх довготривалому використанні в сільськогосподарському виробництві (період досліджень 1986-2006 рр.).
9. ГАМАЮНОВА В.В. ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ – ОСНОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ ТА ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ
В останні роки в Україні різко скоротилися обсяги застосування добрив, що призвело до погіршення родючості грунтів, зниження врожаїв сільськогосподарських культур, загострення проблеми раціонального природокористування та продуктивності землеробства. Між рівнем виробництва сільськогосподарської продукції і застосуванням добрив існує пряма залежність.
10. ЦАНДУР М.О. ДИНАМІКА ВМІСТУ ГУМУСУ В ЧОРНОЗЕМІ ПІВДЕННОМУ ПІД ВПЛИВОМ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ І ПОПЕРЕДНИКІВ
Показано, що позитивна динаміка гумусу в чорноземах південних спостерігається на тлі системи оптимізованого (скороченого) обробітку ґрунту і сидерального пару.
11. КРИВДА Ю.І. БУДЖЕРАК А.І. ВПЛИВ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР НА РОДЮЧІСТЬ ЧОРНОЗЕМУ РЕГРАДОВАНОГО
Наведено результати тривалих досліджень змін родючості чорноземів під впливом систем удобрення і польових культур. Установлено зміни вмісту гумусу, біофільних елементів, продуктивності сівозміни, вплив виду і доз добрив та затрат антропогенної енергії на поліпшення родючості чорнозему реградованого.
12. МАРТИНЕНКО В.М., МІЦАЙ С.Г., ПОНОМАРЕНКО О.О., ІВАНОВ В.П., ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ СУМЩИНИ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ ПОЛІПШЕННЯ
Відмічено зміну основних показників родючості ґрунтів Сумщини: врожайність, вміст гумусу, рухомих форм фосфору, калію, реакція середовища та фітосанітарний стан. Наведені основні заходи відновлення родючості ґрунтів.
13. МАКАРОВА Г.А., ГЛУЩЕНКО М.К., ВАКУЛЕНКО Ю.В., СИДЕРАЦІЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ
Розглянуті актуальні питання покращення родючості ґрунтів та суттєвого поповнення в них запасів органіки за рахунок сидерації.
14. ГРЕКОВ В.О., ДАЦЬКО Л.В., ПАНАСЕНКО В.М. КИСЛОТНІСТЬ ҐРУНТІВ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ЗЕМЛЕРОБСТВА
Висвітлено сучасний стан орних ґрунтів за реакцією ґрунтового розчину, а також пов’язана з цим проблематика та шляхи її вирішення на сучасному етапі розвитку сільського господарства.
15. ГАВРИЛЮК В.А. БАЛАНС ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН У ҐРУНТІ ПРИ ВНЕСЕННІ МІСЦЕВИХ ФОСФОРИТІВ
Стаття присвячена дослідженню ефективності місцевих сировинних ресурсів – зернистих та жовнових фосфоритів як фосфорних добрив. Наведені результати розрахунків балансу основних елементів живлення в ґрунті з їх використання.
16. ГОЛОХА В.В., ПОНОМАРЕНКО О.О., КОХАН О.М., МОНІТОРИНГ ҐРУНТІВ ІЗ КИСЛОЮ РЕАКЦІЄЮ ТА ЗАХОДИ ЇХ ПОЛІПШЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ДЕФЕКАТУ
Наведено результати багаторічних моніторингових спостережень масштабів кислотної деградації грунтів області, в тому числі чорноземів. Встановлені причини збільшення площ кислих грунтів, яким притаманна генетична (природна) кислотність, і причини штучного (антропогенного) закислення нейтральних грунтів. Показані переваги використання дефекату як меліоранту, як істотного джерела ресурсозбереження в сучасних умовах ведення землеробства в Сумській області.
17. ФІЛОНЕНКО Л.Г., ПЕТРЕНКО К.В., МОРГУНОВ В.В. СУЧАСНИЙ СТАН РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Висвітлено сучасний стан родючості грунтів області. Подається динаміка змін вмісту гумусу, рухомих форм фосфору, калію за тривалий період.
18. МАРКІН О.М., МАРКІН О.М., МИХАЙЛОВА С.Р., РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ – МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ
Узагальнено результати динаміки гумусу, встановлено причини, які привели до дефіцитного балансу гумусу і поживних речовин. Визначені основні пріоритети в галузі охорони родючості ґрунтів області і шляхи їх подолання.
19. ГУЛЬВАНСЬКИЙ І.М., ГЕЛЕВЕРА О.Ф., ШЛЯХИ ЗБЕРЕЖЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Зміни в структурі посівних площ підсилили процеси ерозії, тому з метою послаблення цього явища в Кіровоградській області пропонується вивести з інтенсивного обробітку схилові землі, провести залісення дуже еродованих природних кормових угідь та ріллі, розташованих на схилах крутістю понад 7º.
20. ТРОФИМЕНКО М.М., ВЕЧЕРОВ В.І. ВАСИЛЕНКО Є.В. АГРОХІМІЧНІ АСПЕКТИ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ ЛУГАНЩИНИ
Викладений аналіз динаміки продуктивності ґрунтів ріллі області під впливом різної інтенсивності землеробства і, в першу чергу, хімізації.
21. РИЩУК Є.М., ШУКАЙЛО С.П., БЕЗУГЛИЙ О.П., МОРОЗОВ О.В. ВПЛИВ ФАКТОРІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА НА ДИНАМІКУ ВМІСТУ ГУМУСУ В ҐРУНТАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
На основі даних моніторингових досліджень проаналізовано динаміку вмісту гумусу в ґрунтах Херсонської області при їх довготривалому використанні в сільськогосподарському виробництві (період досліджень 1986-2006 рр.).
22. ГАМАЮНОВА В.В. ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ – ОСНОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ ТА ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ
В останні роки в Україні різко скоротилися обсяги застосування добрив, що призвело до погіршення родючості грунтів, зниження врожаїв сільськогосподарських культур, загострення проблеми раціонального природокористування та продуктивності землеробства. Між рівнем виробництва сільськогосподарської продукції і застосуванням добрив існує пряма залежність.
23. ЦАНДУР М.О. ДИНАМІКА ВМІСТУ ГУМУСУ В ЧОРНОЗЕМІ ПІВДЕННОМУ ПІД ВПЛИВОМ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ І ПОПЕРЕДНИКІВ
Показано, що позитивна динаміка гумусу в чорноземах південних спостерігається на тлі системи оптимізованого (скороченого) обробітку ґрунту і сидерального пару.
24. КРИВДА Ю.І., БУДЖЕРАК А.І. ВПЛИВ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР НА РОДЮЧІСТЬ ЧОРНОЗЕМУ РЕГРАДОВАНОГО
Наведено результати тривалих досліджень змін родючості чорноземів під впливом систем удобрення і польових культур. Установлено зміни вмісту гумусу, біофільних елементів, продуктивності сівозміни, вплив виду і доз добрив та затрат антропогенної енергії на поліпшення родючості чорнозему реградованого.
25. МІЦАЙ С.Г., ПОНОМАРЕНКО О.О., ІВАНОВ В.П. ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ СУМЩИНИ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ ПОЛІПШЕННЯ
Відмічено зміну основних показників родючості ґрунтів Сумщини: врожайність, вміст гумусу, рухомих форм фосфору, калію, реакція середовища та фітосанітарний стан. Наведені основні заходи відновлення родючості ґрунтів.
26. МАКАРОВА Г.А., ГЛУЩЕНКО М.К., ВАКУЛЕНКО Ю.В. СИДЕРАЦІЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ
Розглянуті актуальні питання покращення родючості ґрунтів та суттєвого поповнення в них запасів органіки за рахунок сидерації.
27. ГРЕКОВ В.О., ДАЦЬКО Л.В., ПАНАСЕНКО В.М. КИСЛОТНІСТЬ ҐРУНТІВ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ЗЕМЛЕРОБСТВА
Висвітлено сучасний стан орних ґрунтів за реакцією ґрунтового розчину, а також пов’язана з цим проблематика та шляхи її вирішення на сучасному етапі розвитку сільського господарства.
28. ГАВРИЛЮК В.А. БАЛАНС ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН У ҐРУНТІ ПРИ ВНЕСЕННІ МІСЦЕВИХ ФОСФОРИТІВ
Стаття присвячена дослідженню ефективності місцевих сировинних ресурсів – зернистих та жовнових фосфоритів як фосфорних добрив. Наведені результати розрахунків балансу основних елементів живлення в ґрунті з їх використання
МОНІТОРИНГ ҐРУНТІВ
29. ЛАЗАРЄВА О.В. ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ
У статті обґрунтовано об’єктивну необхідність інноваційного підходу за спостереженням якісних параметрів ґрунтового покриву. Розроблено модель вдосконалення структури посівних площ, яка забезпечує бездефіцитний баланс гумусу в ґрунті.
30. ТРОЇЦЬКИЙ М.О., ПРОТЧЕНКО Н.М. ОЦІНКА ГЕТЕРОГЕННОСТІ ҐРУНТОВИХ ПОКАЗНИКІВ У СИСТЕМІ РАДІОЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Наведено результати спостережень за агрохімічними показниками та рівнем забруднення ґрунтового покриву 137Cs у мережі стаціонарних радіологічних майданчиків. Проаналізовано спільні та відмітні риси в утворенні макро- і мікро гетерогенності ґрунтових показників, що вивчалися. Виділено підзону північного Степу як критичну в радіоекологічному аспекті територію Миколаївської області.