ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ
1. Добровольський В.В. Екологічний ризик: причинно-наслідкові зв’язки в екосистемі
Виконано аналіз різнотлумачень понять «безпека», «небезпека», «загроза», «ризик». Запропонована класифікація об’єктів екологічного ризику з урахуванням рівня об’єкта в екосистемі й особливостей ризику.

Analysis of the various explanations of «security», «danger», «threat», «risk» concepts is made. A classification of environmental risk objects with the consider of object level in ecosystem and the characteristics of risk is offered.
2. Соловйова Ж.Ф. Джерела забруднення Світового океану нафтопродуктами та їх фізико-хімічні властивості
Стаття присвячена проблемі забруднення Світового океану нафтою та нафтопродуктами. Автор проводить аналіз основних джерел та форм нафтового забруднення, їх властивостей та поведінки в морському середовищі. У результаті розроблена оптимальна концепція боротьби із забрудненням моря нафтою.

The article devoted to the problem of contamination of the World’s ocean with oil and mineral oil. The author analyzes the main sources and forms of oil pollution, their properties and behavior in sea’s environment. In the result was made an optimum concept of the struggle with contamination of sea with oil.
3. Зюзін В.О., Зінченко Т.М., Цебржинський О.І., Кисельов А.Ф., Зюзін Д.В. Імунокорекція та імунореабілітація в спорті як здоров’язберігаюча технологія
У роботі викладені питання профілактики і корекції порушень імунної системи при заняттях спортом як методу підвищення фізичної працездатності та зняття втоми в спортсменів, збереження здоров’я та підвищення спортивних результатів. Обґрунтовано застосування імунофармацевтичних препаратів при фізичних навантаженнях у комплексі з іншими методами реабілітації.

At this work there’re issued questions of prophylaxis and correction of immune system troubles in sports as method of increasing physical disability and withdrawal fatigue, keeping health and increasing of sports results. There is justified the using of mmunopharmaceptic drugs in physical activity in complex with other methods of rehabilitation.
ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН
4. Макарова Г.А., Попова М.М., Кравченко К.М., Любарцев В.М., Кравченко О.В. Стан виноградної галузі в Миколаївській області
Наведені результати досліджень стану виноградної галузі та еколого-агрохімічна характеристика ґрунтів діючих виноградників Миколаївської області.

The results of investigation a stage of vineyard branch in Nikolaev region. A results level of comparative analysis of agro-ecological condition by working vineyard’s form lands, including agrochimical analysis of soils by vineyards plantation are presented.
5. Андрійченко Л.В., Качанова Т.В. Формування окремих елементів продуктивності м’якої та твердої ярої пшениці залежно від удобрення та сорту
Подана оцінка впливу доз мінерального живлення на формування елементів продуктивності сучасних сортів ярої пшениці при вирощуванні в умовах південного Степу України.

The article features estimation of influence doses of mineral fertilizers on forming of the elements of productivity of contemporary sorts of the spring wheat under growing in condition of southern Steppe of Ukraine.
6. Іщенко А.В. Вплив строків сівби та норм висіву на водоспоживання сортів ярого ріпака в Степу України
Подана оцінка впливу норм висіву та строків сівби на водоспоживання сортів ярого ріпака в умовах Степу України.

The article features estimation of influence seeding rates and seeding dates on waterconsumption of sorts of spring ripe in conditions of Steppe of Ukraine.
7. Шахова Н.М., Коцюрубенко Н.І., Антипова Л.К., Кривогуз В.С. Сисні шкідники в агроценозах з озимою пшеницею
Наведені багаторічні дані динаміки чисельності сисних шкідників у Миколаївській області. Показана ефективність застосування суміші піретроїдних і фосфорорганічних інсектицидів на посівах озимої пшениці.

The long-term data of dynamics of numerosity of sucking pests in Nikolayev region are given. Efficiency of action of application of mixes piretroid and organophosphate insecticides in crops of a winter wheat is showed.
8. Шахова Н.М., Коцюрубенко Н.І., Антипова Л.К., Кривогуз В.С. Застосування інсектицидів у суміші з регуляторами росту рослин при вирощуванні озимої пшениці
Вивчено вплив регуляторів росту рослин (Агростимуліну і Емістиму С) на продуктивність посівів озимої пшениці за колосовим попередником. Показана ефективність оббризкування озимої пшениці інсектицидом у суміші з регулятором росту рослин проти сисних шкідників.

The impact of plant growth regulators (Agrostimulin and Emistim S) on productivity of the winter wheat’s fields after preceding cereal is studied. The effectiveness of spraying winter wheat insecticides mixed with plant growth regulator agains sucking pests is shown.
9. Шахова Н.М., Іщенко А.В., Коцюрубенко Н.І., Кривогуз В.С. Хлібний турун (Zabrus tenebrioides G.) у посівах озимої пшениці в південному Степу України
Наведені багаторічні дані динаміки чисельності хлібного туруна (Zabrus tenebrioides G.) у Миколаївській області. Показано вплив строків сівби озимої пшениці на розвиток та чисельність хлібного туруна. Наведено ефективність токсикації насіння озимої пшениці інсектицидом проти шкідника.

The long-term data of dynamics of numerosity of a ground bееtle (Zabrus tenebrioides G.) in Nikolaev region are given. Effect of sowing terms of winter wheat on development and population density of a ground beеtle is shown. Effectiveness of toxication of seeds of winter wheat by insecticide agaist the pest is given.
10. Андрійченко Л.В., Хомяк П.В., Рибка В.С., Компанієць В.О. Агроекологічні та економічні аспекти вирощування озимої пшениці в умовах південного Степу України
Викладено агроекологічні аспекти вирощування озимої пшениці в умовах південного Степу України та обґрунтовано їх економічну доцільність.

The article presents the agroecological factors of growing winter wheat in conditions of southern Steppe of Ukraine and motivated its economical practicability.
11. Манушкіна Т.М., Манушкін М.М. Розповсюдження інфекційних хвороб lavandula angustifolia mill. в агроценозах Криму та біотехнологічні способи одержання оздоровленого посадкового матеріалу
Підібрані режими та проведене порівняльне вивчення ефективності прийомів оздоровлення культури апікальних меристем, термотерапії in vitro і хемотерапії для звільнення рослин лаванди від вірусу некротичної плямистості бальзаміну (INSV). Розроблено біотехнологічну схему одержання оздоровленого посадкового матеріалу лаванди.

The comparative study of efficiency of techniques of improvement of apical meristems culture, thermotherapy in vitro and chemotherapy for clearing plants of lavender of the Impatiens necrotic spot virus (INSV) is conducted. The biotechnological scheme of getting of the improved sowing material of lavender is developed.
12. Кузьменко О.Б. Використання мікробіологічних препаратів для розкладання нетоварної продукції зернових культур
Обґрунтовано використання соломи як органічного добрива в сучасних умовах господарювання. Представлені результати досліджень на підставі лабораторного модельного експерименту щодо визначення впливу мікробіологічних препаратів Байкал-ЭМ1, ЭМ-А на процес розкладання соломи в ґрунті і відновлення в ньому елементів живлення рослин і органічної речовини.

The usage of straw as an organic fertilizer is based under the conditions of modern agriculture. The results of research based on the laboratory simulative experiment conducted to find out the influence of microbiological specimens Baykal – EM1, EM-A on the process of straw decomposition and the renewal of the nutrients and organic matter in the soil are given.
ЕКОЛОГІЯ ТВАРИН
13. Мащенко Р.І., Соколов А.В., Молдованова О.О., Левченко Л.О. Консолідація створених порід ВРХ в господарствах Миколаївської області
Наведено продуктивність і рівень консолідації українських чорно-рябої та червоної молочної порід в господарствах Миколаївської області.

We present performance level and the consolidation of Ukrainian black and red variegated manner and dairy breeds in farms, Mykolaiv region.
14. Бугаєвський В.М., Остапенко О.М., Данильчук М.І. Вплив середовища та технології утримання на продуктивність свиней
Наведено результати роботи з розробки та впровадження в господарствах Миколаївської області науково обґрунтованих систем інтенсивного ведення свинарства шляхом впровадження оптимальних ресурсозберігаючих і маловитратних технологій виробництва свинини.

The results work on the development and implementation in the Mykolaiv region farms Science-based systems of intensive pig production through the introduction of optimal saving and low-cost technologies pork.
15. Бугаєвський В.М., Балацький В.М., Косой М.С., Онищенко Л.В. Селекція на підвищення продуктивності свиней червоної білопоясої породи за допомогою генетичних маркерів плодючості
Висвітлено стан і направленість роботи з формування високопродуктивного генофонду свиней на Миколаївщині. Акцентовано увагу на вдосконалення продуктивних якостей нових порід м’ясного напряму продуктивності, особливо нової вітчизняної червоної білопоясої породи свиней.

Established state and orientation of the gene for the formation of high-pigs in Mykolayiv. Focused on improving the productive qualities of the new species meats toward performance, especially the new national red bilopoyasoyi breed pigs.
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МИКОЛАЇВЩИНИ
16. Патрушева Л.І., Романенко М.М. Лісові ландшафтні комплекси в об’єктах природно-заповідного фонду Миколаївської області
Лісові ландшафтні комплекси являють собою надзвичайну цінність у степовій зоні. У статті представлена історія лісорозведення в Миколаївській області. Наведена класифікація лісових ландшафтних комплексів. Для кожної з груп було розроблено рекомендації щодо збереження відповідних об’єктів ПЗФ та режиму їх майбутнього використання.

Anthropogenic forest landscape complexes are extraordinarily interesting for a study and maintainance in steppe. Forest arrays in Mykolaiv region have the protracted history of development, which stipulated their variety. In this article classification of forest nature-reserved fund objects is presented and recommendations in relation to their subsequent functioning are developed.
17. Лебідь С.Г., Сербулова Н.А. Сталий екологічний туризм: сутність та перспективи розвитку в Миколаївській області
У статті проаналізовано зміст понять «рекреація», «туризм», «екологічний туризм», «сталий туризм», «м’який туризм». Розглянуто перспективи та шляхи розвитку сталого екологічного туризму на територіях заповідних об’єктів Миколаївської області.

The article analyze сontent of the terms «recreation», «tourism», «Ecological Tourism», «sustainable tourism», «soft tourism». Perspectives and prospects of sustainable ecotourism in areas protected sites of Mykolaiv region.
18. Макарова Г.А., Троїцький М.О., Попова М.М. Деградація ґрунтів Миколаївської області: причини виникнення та сучасний стан
На матеріалах суцільної агрохімічної паспортизації та регіонального моніторингу оцінено ступінь деградації ґрунтового покриву Миколаївської області впродовж останніх десятиріч. Визначена дегуміфікація ґрунтів як найбільш небезпечний прояв їх деградації. На прикладі пилової бурі 2007 року показана вразливість існуючої системи землекористування до аномальних метеорологічних явищ та інших проявів сучасних змін клімату.

On materials of agrochemical certification and regional soil monitoring degree of degradation of a soil cover of the Nikolaev area throughout last two decades is estimated. It is defined of soil degumiphication as the most dangerous display of their degradation. On an example of a dust storm of 2007 vulnerability of existing system of land tenure for the abnormal meteorological phenomena and other displays of modern change of a climate is shown.
19. Троїцький М.О. Радіоєкологічний аналіз ґрунтів Миколаївської області
Розраховані значення інтегрального показника «комплексна оцінка властивостей ґрунту» для основних ґрунтів Миколаївської області. Показана залежність інтенсивності накопичення цезію-137 з ґрунту в рослини від цього показника. На основі аналізу внеску кожного з вихідних показників запропоновано контролювати зміни радіоекологічних характеристик ґрунтів зони Степу за змінами їх гумусного режиму.

Values of an integrated indicator «a complex estimation of properties of soil» for the basic soils of the Nikolaev area are calculated. Dependence of intensity of accumulation of caesium-137 from soil in рачтения from size of this indicator is shown. On the basis of the analysis of the contribution of each of initial indicators it is offered to supervise change of radio ecological characteristics of soils of a zone of Steppe on their change гумусного a mode.
20. Воскобойнікова Н.О., Крисінська Д.О. Перспективи вирішення проблеми питного водопостачання в мікрорайоні міста Миколаїв Велика Корениха
У даній статті порушено проблему питного водопостачання у мікрорайоні Велика Корениха. Підземні джерела питного водопостачання забруднені фільтратом, що утворюється на міському сміттєзвалищі, а кількість привізної води є недостатньою. Для вирішення даної проблеми запропоновано використовувати новітні установки зворотного осмосу.


This article touched the issue of drinking water in the neighborhood of Velyka Koreniha. Underground source of drinking water are contaminated with filtrate that is
formed at the city dump, and the amount of imported water is insufficient. To solve this problem prompted to install the latest reverse osmosis.
МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЇ
21. Грабак Н.Х. Методичні підходи до формування екологічно збалансованих агроландшафтів у післяреформений період
У статті підняті деякі методичні підходи при конструюванні високопродуктивних і екологічно збалансованих аграрних ландшафтів, такі як ландшафтне районування території, виділення земель різної якості та їх раціональне використання, оптимізація співвідношення ріллі, природних кормових угідь, лісонасаджень, водойм тощо. Значна увага приділена меліоративним заходам.

In the article some methodical approaches at constructing of highly productive and ecologically balanced agrarian landscapes heaved up. To wit a landscape districting of
territory, selection of different quality and rational use earths, optimization of correlation
plough-land, natural lands of forages, afforestations, reservoirs and so on. Considerable
attention is paid for land-reclamation measures.
22. Клименко Л.П., Воскобойнікова Н.О., Новосадовський О.О. Математичне моделювання забруднення території шкідливими викидами в атмосферу відходів промислових підприємств
На основі розв’язку задачі про далекість польоту при дії вітру матеріальної частинки з відомими механічними параметрами (діаметр, густина, початкова вертикальна швидкість), яка вилітає з високої вертикальної труби, здійснюється наближена оцінка забруднення території шкідливими викидами в атмосферу продуктів функціонування об’єктів промислового виробництва.

The approximate estimation of territory contamination by the harmful industrial air-pollution is made by using the problem solution on flight distance at the wind action of the taking off from a high vertical pipe separate particle with the known mechanical parameters (diameter, density, initial vertical velocity).
23. Ilka Hänßgen. Isolation of a tenfold His-tagged D1 protein from Chlamydomonas reinhardtii using Ni-NTA agarose
Щоб зробити білок D1 доступним для дослідження та аналізу змін, чистий препарат D1, який здійснює накопичення білка D1 швидким та відтворювальним методом, є необхідним. Дана робота представляє цей метод. Внутрішня структура білка D1 chlorophycee Chlamydomonas reinhardtii була включена в цикл D-e. Після в’язування рідної, солюбілізованої фотосистеми ІІ (ФС) для Ni-NTA агарози білка D1 зібрані компоненти були змиті за допомогою 8 М мочевини та 0,3 SDS.
Iзольовані білки D1 можна виявити за допомогою фарбування в Кумассі після SDS-PAGE. Вимивається білок D1, який міститься у вигляді домішки тільки білка D2, яккий був зв’язаний з D1. Використання перекису водню показали, що очищений білок D1 може бути використаний для обмеження аналізу в пробірці. Обмежені фрагменти легко виявити на срібному забарвленні – замість реакції антитіл.

To make the D1 protein available for restriction studies and modification analysis, a pure D1-preparation which realizes the accumulation of the D1 protein by a fast and reproducible method, is necessary. The current work presents such a method. Inside the D1 protein of the chlorophycee Chlamydomonas reinhardtii a tenfold His-tag was integrated into the d-e loop. After binding the native, solubilized photosystem II (PSII) to Ni-NTA agarose the D1 assembled components were washed away by using 8 M urea and 0,3 SDS. Isolated D1 already can be detected by Coomassie staining after SDS-PAGE. The eluted D1 protein contained as an impurity only the D2-protein, which was cross linked to D1. Using hydrogen peroxide it is shown, that the purified D1 protein can be employed to restriction analysis in vitro. Restriction fragments are easily detected by silver staining-instead of antibody reactions.
24. Нєпєіна Г.В. Методи збору водоростей для гідробіологічних досліджень
У статті наведені відомості про місце водоростей у рослинному світі, про роль водоростей у природі та господарській діяльності людини. Також наведений опис сучасних методів збору проб фітопланктону, фітобентосу та перифітону і подана оцінка цих методів.

The article presented information about the location of algae in the plant world, the
role of algae in nature and economic human activity. Also describes the modern methods of collecting samples of phytoplankton, phytobentos and peryfiton and provided evaluation of these methods.