Правознавство
1. Дякович М. М. Посвідчення правочинів нотаріусом: цивільно-правові аспекти
Стаття присвячується нотаріальному посвідченню правочинів як способу за-хисту прав та законних інтересів учасників цивільних правовідносин. Автор, дос-ліджучи правову природу правочину та місце нотаріату в системі органів, які по-кликані захищати законні права та інтереси суб’єктів цивільних правовідносин,
розкриває об’єктивне розуміння і значення нотаріального посвідчення правочинів.
Окрема увага приділяється поняттю організації нотаріальної діяльності та її
функцій. Як висновок, обґрунтовується значення нотаріального посвідчення
правочину як механізму правових гарантій, що попереджують можливість різного
роду порушень прав осіб, які укладають такий правочин, третіх осіб або недопу-щення порушень з їх сторони та визначають способи здійснення захисту прав на
випадок їх порушення.

Статья посвящается нотариальному удостоверению правовых сделок как
способу защиты прав и законных интересов участников гражданских правоот-ношений. Автор, исследуя правовую природу правовой сделки и место нотариа-та в системе органов, которые призваны защищать законные права и интересы
субъектов гражданских правоотношений, раскрывает объективное понимание и
значение нотариального удостоверения правовых сделок. Отдельное внимание
уделяется понятию организации нотариальной деятельности и ее функций. Как
вывод, обосновывается значение нотариального удостоверения правовой сделки
как механизма правовых гарантий, что предупреждают возможность разного
рода нарушений прав лиц, которые заключают такую правовую сделку, третьих
лиц или недопущения нарушений с их стороны и определяют способы осуществ-ления защиты прав на случай их нарушения.

Article deals with the acts of law notarial authentication as a way of legal protection of
jural relations participants rights and interests. Author, while analysing legal nature and a
place of notary in public bodies structure which are entitled to protect legal rights and
interests jural relations participants, clears up an objective understanding and purpose of
legal acts notarial authentication. Separate attention is directed to the definition of
organisation of notary ’ s functioning and its official functions. As a resolution it is
substantiated the significance of acts of law notarial authent ication as a mechanism of
legal guarantees, which rules out the possibilities of legal rights breach concerning
participants of legal relations and third persons.
Ключові слова: Ключові слова: правочин, нотаріус, нотаріальна діяльність, договір, нотаріа-льне посвідчення, свобода договору, чинність правочину, нікчемність правочину.
2. Ковальова С. Г. Інститут заручин у литовсько-руському праві XVI ст.
У статті простежено генезу і особливості функціонування на українських зе-млях інституту заручин. Показано, що по мірі зростання світських тенденцій ро-звитку Литовсько-Руської держави роль заручин у шлюбно-сімейних відносинах
змінювалася.

В статьепрослежены генезис и особенности функционирования на украинских
землях института обручения. Показано, что по мере роста светских тенденций
развития Литовcко-Русского государства роль обручения в брачно-семейных
отношениях изменялась.

The articledeals with the genesisand the peculiarities ofthe Institute ofengagement in
Ukrainianlands. It is shownthatthe growth ofseculartrends in Lithuanian-Russian state
lead to changes of theengagement’s rolein marriage andfamilyrelationships.
Ключові слова: Ключові слова: заручини, литовсько-руське право, шлюбно-сімейні відносини, канонічне право, світське право.
3. Полонський Д. М. Окремі питання забезпечення законності в діяльності міліції України
У статті обґрунтовано актуальність розгляду теоретичних та прикладних
проблем забезпечення законності та національного правопорядку, проаналізовано
вплив організаційно-правового забезпечення міліцейської діяльності на стан за-конності та правопорядку в Україні, досліджено окремі напрямки та перспективи
його удосконалення.

В статье обосновывается актуальность рассмотрения теоретических и
прикладных проблем обеспечения законности и национального правопорядка,
проанализировано влияние организационно-правового обеспечения милицейской
деятельности на состояние законности и правопорядка в Украине, исследуются
отдельные направления и перспективы его усовершенствования.

In this article the author substantiates the currency of the theoretical and applied
problems of ensuring law and order, analyzes some organizational and law guarantees of
the police activity which influence law and order in Ukraine, researches the perspectives
of their improvement.
Ключові слова: Ключові слова: правопорядок, законність, міліція, організація, правове забез-печення.
4. Пронь Д. С. Особливості реалізації примірного статуту сільськогосподарської артілі 1935 року
У статті розглядається питання щодо практичного правого застосування
основного локального акта, що визначав життєдіяльність колгоспного ладу –
примірного статуту сільськогосподарської артілі. Зокрема досліджується підс-тави та необхідність створення акта, права та обов’язки селян та міра відпові-дальності за порушення радянського колгоспного законодавства. Важливу роль у реалізації примірного статуту відігравала партійна система, що забезпечувала жорсткий, іноді невиправданий на той час тотальний контроль у справах селян-ського господарства.

В статье рассматриваетьсявопрос о практическомправовомприменении ос-новного локально акта, котрий определялжизнедеятельность колхозного строя –
примерного статута сельскохозяйственной артели. В часности исследуються
причины и необходимость создания акта,права и обязнности крестьян и мера
ответственности за нарушения совестного колхозного законодательства.

In the article a question of the practical right application of basic local act which
determined the vital functions of of a collective farm line-up – exemplary regulation act of
agricultural artel is examined. In particular probed grounds and necessity of creation of
act, right, and duties of peasants and measure of responsibility for violation of soviet
collective farm legislation. An important role in realization of exemplary regulation act was
played by the party system which provided hard, sometimes unjustified, by then total
control in matters of peasant economy.
5. Усіков О. В. Проблемні питання відповідальності уряду та Прем’єр-міністра України
Стаття присвячена розгляду конституційно-правового статусу глави уряду,
зокрема, в частині відповідальності перед президентом та парламентом.

Статья посвящена рассмотрению конституционно-правового статусf главы
правительства, в частности, в части егоответсвенности перед президентом и
парламентом.

This article is dedicated to the examination of the legal status of the head of the
government, responsibilityof governmenttothe President and to the Parliament.
Ключові слова: Ключові слова: відповідальність, уряд, парламент, президент, Прем’єр-міністр України.
6. Шаповалова О. І. Зобов’язання з безпідставного збагачення в Стародавньому Римі та сучасності
У статті розглядається проблема права на плоди та доходи при безпідстав-ному збагаченні, визначається момент, з якого припиняється право власності на
доходи від майна.

В статье рассматривается проблема права на плоды и доходы при безосно-вательном обогащении, определяется момент, из которого прекращается пра-во собственности на доходы от имущества.

In the article it is viewed the problem of the right for results and dividends in the case
of unreasonable enrichment, find a moment of that period of time when the right of
property is stopped.
Ключові слова: Ключові слова: зобов’язання з безпідставного збагачення, право на плоди та доходи, квазі-договори, кондикційний позов, цивільна відповідальність.
7. Шведова Г. Л. Окремі питання протидії корупційній злочинності в Україні: кримінологічний аспект
В межах статті розглянуто феномен корупційної злочинності в українському
суспільстві, досліджено окремі кримінологічні проблеми її протидії на сучасному
етапі розвитку держави.

В статье рассматривается феномен коррупционной преступности в украин-ском обществе, исследуются отдельные криминологические проблемы противо-действия коррупции на данном этапе развития государства.

In this article the author considers the phenomenon of the соrruptional criminality in
the Ukrainian society, it`s different political and crim inological aspects.
Ключові слова: Ключові слова: феномен корупційної злочинності.