Державне управління
1. Андріяш В. І. Малікіна О. А., Бізікова Т. В. Участь громадськості в процесах територіального планування і розвитку
Формування та дотримання демократичного устрою в державі передбачає, а навіть потребує, якомога ширшої участі громадян у процесі прийняття управлінських рішень. Діяльність держави, органів державної влади різних рівнів, не може бути ефективною та розраховувати на підтримку громадян без їх схвалення та розуміння. Саме тому на сьогодні зростає рівень громадської участі у вирішенні нагальних питань на державному та місцевому рівні. Однак процес нормативно-правового закріплення основних форм та методів участі громадськості у вирішені управлінських питань відбувається досить повільно, залишаючи деякі форми співпраці без відповідного правового врегулювання. Не зважаючи на такі обставини, громадяни все ж таки мають певні можливості аби впливати на прийняття управлінських рішень та контролювати процеси їхнього втілення у життя.

Formation of and compliance with the democratic system in the state assumes and requires greater participation of citizens in decision-making. The activities of the state, public authorities at various levels, can not be effective, and count on the support of citi-
zens without their approval and understanding. That is why, today, increasing the level of public participation in addressing the pressing issues at the state and local level. However, the process of regulatory consolidation of basic forms and methods of public participation in addressing management issues is fairly slow, leaving some forms of cooperation without proper regulation. Despite these circumstances, the citizens still have some opportunities to influence decision-making and management processes to control their implementation. Using participatory mechanisms citizens have the opportunity to have their needs and wants, as well as control the process of fulfillment of promises by the authorities and officials. The article analyzes the main theoretical approaches to the understanding of the concept of «civic participation» among domestic and foreign researchers. To characterize the basic levels and forms of public involvement, the practical application of which will allow to observe the dynamics of management processes and take into account the public interest in the management of the development of the region or country.
Ключові слова: громадськість участь громадськості консультація діалог парт- нерство місцевий референдум громадська експертиза органи самоорганізації насе- лення.
2. Антонова О. Р. Інституціональна складова лобістської діяльності у процесі реалізації сімейної політики
Стаття присвячена особливостям діяльності об’єктів лобістського впливу, які є інституціональною складовою громадського лобіювання. Визначено, що такими об’єктами лобіювання є Верховна Рада України, Президент України і його Адміністрація, Кабінет Міністрів України й інші органи виконавчої влади та посадові і службові особи цих органів. Тому, в залежності від об’єкта лобіювання, явище лобізму поділяється на законодавче, виконавче, судове, регіональне, місцеве та муніципальне. Така класифікація інституціональної складової лобістської діяльності має не тільки науково-теоретичне, але й практичне значення, адже вона не лише характеризує об’єктів лобістської діяльності, а й визначає тенденції їх розвитку, впливає на динаміку розвитку суспільства в цілому та сімейної політики зокрема.

The article is dedicated to the peculiarities of functioning of objects of lobbying influence, which are the institutional component of civil lobbying. It was determined, that such objects of lobbying are Parliament of Ukraine, President of Ukraine and his Administration, Cabinet of Ministers of Ukraine and other bodies of executive power and members of these bodies. Thus, depending on its object, lobbying is divided into legislative, executive, judicial, regional, local and municipal. Such classification of institutional component of lobbying has not only scientific and theoretical, but also practical importance as it not only characterizes the objects of lobbying, but also determines the tendencies of their development, influences dynamics of development of society in general and family policy in particular.
Ключові слова: державне управління об’єкти лобіювання сімейна політика громад- ське лобіювання законодавче виконавче регіональне місцеве та муніципальне лобію- вання.
3. Бондар Г. Л. Переговори між державою та громадянським суспільством за умов конфлікту як засіб подолання кризових явищ у державному управлінні
Стаття присвячена дослідженню проблеми проведення переговорів між державою та громадянським суспільством за умов конфлікту з метою подолання кризових явищ у державному управлінні. Переговорний процес в умовах конфліктних відносин досить складний і має свою специфіку. Потреба суспільства у державі обумовлена значною мірою необхідністю здійснення функцій управління саме конфліктними процесами, що відбуваються у ньому і передбачаючи, зокрема: формування політичних і правових правил поведінки для учасників цих процесів, що виключають насильство по відношенню один до одного (законодавча влада) реалізацію цих правил в реально виникаючих суспільних відносинах (виконавча влада) вирішення спорів з приводу застосування цих правил (судова влада).

The article investigates the problem of the negotiations between the state and civil society in conflict with the aim of overcoming the crisis in the government. The negotiation process in conflict relationship quite complex and has its own specifics. The need for a society in the country is due to a great extent the necessity of the management functions is in conflict processes taking place in it, and suggesting in particular: the formation of political and legal rules of conduct for participants in these processes that exclude violence against each other (legislative power), the implementation of these rules in actual emerging social relations (the executive branch) resolution of disputes regarding the application of these rules (the judiciary). These characteristics were important features of the rule of law.
Ключові слова: громадянське суспільство державне управління переговори конф- ліктні відносини конфліктна ситуація співробітництво переговорний процес BATNA.
4. Вітенко А. Ю. Інститут депутата місцевої ради в Україні: перспективні напрямки використання закордонного досвіду
У статті розглядаються перспективні напрямки використання закордонного досвіду в формуванні ефективного інституту депутата місцевої ради Україні. Серед країн, яким приділяється увага, Швейцарія із розвиненою демократією та ефективною системою державного управління й місцевого самоврядування, країна з найменшим відсотком безробіття та найвищими доходами громадян у Європі Польща – колишня країна соцтабору, яка має схожу з Україною історію та культуру, але увійшла в ЄС та за короткий термін спромоглася реформувати систему управління, досягти оптимальної роботи органів місцевого самоврядування Канада – конституційна монархія з демок-
ратичним парламентом, що має найбільшу українська діаспору (3 мільйони осіб українського походження з 31 мільйона населення країни).

The article considers promising uses of international experience in the formation of effective institutions of local council deputies Ukraine. Among the countries attention is payed to Switzerland with its developed democracy and efficient system of public administration and local government, the country with the lowest percentage of unemployment and the highest incomes in Europe Poland – is a former Soviet bloc country, which is similar to the history and culture of Ukraine, but entered the EU and in no time managed to reform the management system and to achieve optimal performance of local governments Canada is a constitutional monarchy with a democratic parliament, which has the largest Ukrainian diaspora (3 million people of Ukrainian origins of the 31 million population).
Ключові слова: ісцеве самоврядування представницькі органи місцевого самовря- дування децентралізація депутат місцевої ради.
5. Гайду О. В. Концептуальні основи державного управління розвитком морегосподарського комплексу регіону
Запропоновано концепцію державного управління розвитком морегосподарського комплексу регіону, яка дозволить скасувати сучасні протиріччя і проблеми, задіявши методи програмно-цільового управління, основні положення системного підходу та інноваційний менеджмент. Окреслено основні етапи стратегічного планування розвитку морегосподарського комплексу регіону.

The concept of public administration development of marine economy of the region, which will abolish the existing contradictions and problems, employing methods of program-oriented management, the main provisions systemic approach and innovative management. The basic steps of strategic planning development of marine economy of the region.
Ключові слова: концепція державного управління розвиток морегосподарський ком- плекс регіон стратегічне планування стратегія.
6. Городецька Ю. С. Виконавче провадження як засіб примусу: проблеми та шляхи вдосконалення
Дану статтю присвячено проблемам розвитку виконавчого провадження як фактору формування національної самосвідомості за напрямком необхідності та обов’язковості виконання рішень суддів та інших органів. Автор аналізує сучасний стан розвитку виконавчого провадження в Україні, реформування органів, що здійснюють процес виконання. Розглядає поняття сторін виконавчого провадження, засобів та способів виконання, органів та посадових осіб – державних виконавців на яких покладено обов’язок здійснення виконавчого провадження та ін. Також у даній статті представлено осмислення ролі органів державної виконавчої служби у сучасному державотворенні.

This article deals with problems of enforcement proceedings as a factor in the formation of national consciousness in the direction of the need and obligation of execution of decisions of courts and other branches of power. The relevance of the chosen theme is that the current system of state executive service agencies and law regulated the execution process is not able to ensure the proper execution of decisions of courts and other bodies in order to restore the violated rights of citizens and legal persons, disappearing confidence in the state and public bodies that the thus creating a negative image. With this in mind, the reforms are the only way to improve the situation, and without them, the further the activities of the state executive service is not efficient.
Ключові слова: виконавче провадження державний виконавець органи держав- ної виконавчої служби.
7. Дівнич В. М. Правові механізми державної підтримки розвитку ринку праці
У статті розглянуто основні підходи до визначення сутності поняття «ринок праці», обґрунтовано причини та необхідність державного втручання у регулювання процесів у сфері праці та зайнятості населення. Розглянуто основи правових методів державного регулювання та їх місце в структурі механізмів управління та механізмів державної підтримки, зокрема. Досліджено методи переконання, заохочення, стимулювання і примусу в якості основних методів правового регулювання, які сприяють розвитку ринку праці та складають правовий механізм державної підтримки його розвитку.
Проаналізовано суть кожного із зазначених методів та наведені приклади їх застосування у державному управлінні в сфері праці. Коротко описано конкретні інструменти втілення правових механізмів державної підтримки ринку праці. Виведено власне визначення поняття «правовий механізм державної підтримки» та описано його місце у загальній структурі державної підтримки.

The study examined this article advocates the labor market as an object of state administration. The essence of the regulation of basic processes that occur in this area, based on the interaction of market mechanism of self-regulation and public influence to make this process truly effective, a prerequisite is having a good legal framework, which would imply the existence of such leverage public processes that promote the development of the labor market. Therefore, the theme study are legal mechanisms for state support of labor market and purpose is to explore and to define the legal mechanisms of the labor market. In the article the main approaches to
defining the essence of the concept of «labor market», describes the key factors and conditions that lead to imbalances of the labor market and the necessity of state intervention in the regulation of basic processes in this area. The main aspects on which are based mechanisms of public administration and public support and, in the context of the subject, considered a number of legal action that are the legal mechanism of state support. The brief describes specific tools embodiment legal mechanism of state support of the labor market. The novelty of this study lies in the fact that actually removed the definition of «legal mechanism of state support», describes
its place in the overall structure of state support. The results of this study can serve as a basis for further study of this issue, the study and analysis of the legal framework, which laid the foundation of public support from the government towards the development of the labor market.
Ключові слова: ринок праці правове регулювання метод переконання метод зао- хочення метод примусу правовий механізм державної підтримки.
8. Добрянський Я. В. Механізми сприяння соціально-економічному розвитку сільських територій
Виявлено, що сучасний стан розвитку сільських територій України і, відповідно,
сільськогосподарського виробництва залишається на достатньо низькому рівні. Державне регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій є формою діяльності органів влади і органів місцевого самоврядування, що знаходить свій прояв у прийнятті відповідних нормативно-правових актів, концепцій, стратегій і програм, спрямованих на розв’язання соціально-економічних проблем сільської місцевості. У світі активне державне регулювання є важливою складовою забезпечення розвитку сільських територій. Вирішення проблеми розвитку аграрного сектору економіки, добробуту сільського населення і раціонального використання природних ресурсів можливе лише за умови комплексного підходу до їх вирішення. А це відбудеться тільки у разі виділення сільських територій як окремого об’єкта економічної політики держави.

Revealed that the current state of rural development Ukraine and, consequently, agricultural production remains at a sufficiently low level. State regulation of socio-economic development of rural areas is a form of government and local governments, which finds its expression in the adoption of appropriate regulations, concepts, strategies and programs aimed at addressing socio-economic problems of rural areas. In the world of active state regulation is an important element to ensure the development of rural areas.
Solving the problem of the agricultural sector, rural prosperity and sustainable use of natural resources is possible only if a comprehensive approach to solving them. And this will happen only if the allocation of rural areas as a separate object of economic policy.
Ключові слова: механізми державного управління сприяння розвитку соціально- економічний розвиток сільські території.
9. Євтушенко О. Н., Андріяш В. І., Паровай К. О. Поняття і співвідношення централізації та децентралізації
Динамічні процеси сучасного державотворення вимагають не лише відповідного оновлення чи поліпшення елементів системи державного управління, але й радикального перетворення механізмів держави за допомогою процесів централізації та децентралізації, які виступають головним чинником розбудови ефективного державного управління і його інтеграції у європейський публічний, соціально-економічний та цивілізаційний простір. Оптимальне поєднання централізації та децентралізації, використання європейських принципів і стандартів врядування на центральному, регіональному і місцевому рівні з використанням вітчизняних традицій забезпечать переваги та нівелюють недоліки впровадження державної політики України. У статті проаналізовано основні теоретичні підходи щодо розуміння поняття «децентралізація» та «централізація» серед вітчизняних та зарубіжних дослідників. Охарактеризовано основні види децентралізації. Визначено основні специфічні властивості децентралізації та централізації. Проаналізовано основні нормативно-правові акти, які регулюють питання централізації та децентралізації в Україні. Визначено, що співвідношення централізації та децентралізації має значний вплив на соціальну та політичну поведінку громадян держави, і, як наслідок, створює необхідні умови для розвитку громадянського суспільства.

Dynamic processes of the modern state not only require a corresponding update or improve the elements of public administration, but also a radical transformation of the state machinery by processes of centralization and decentralization, which are the main
factor in the development of good governance and its integration into the European public, socio-economic and cultural space. The optimum combination of centralization and decentralization, the use of European principles and standards of governance at the central, regional and local level with national traditions provide the advantages and disadvantages negate the implementation of the state policy of Ukraine. The article analyzes the main theoretical approaches to the understanding of the concept of «decentralization» and «centralization» among domestic and foreign researchers. It describes the main types of decentralization.
Ключові слова: централізація децентралізація види децентралізації деконцент- рація деволюція субсидіарність органи державної влади органи місцевого самовряду- вання муніципалітети.
10. Євтушенко О. Н., Євтушенко Л. Є. Васильчиков А. І. про місцеве самоврядування
У середині XІХ століття зміни у системі управління російською державою породили полеміку серед вчених з питання співвідношення самоврядування з організацією державної влади в губерніях і повітах. Ролі і місці самоврядування в державному устрої імперії. Одна з робіт у якій аналізується європейський і російський досвід співіснування державних органів і самоврядування належить князю, вченому, громадському діячеві, письменнику, публіцисту О. Васильчикову. О. Васильчиков, будучи прихильником ліберальних поглядів бачив у самоврядуванні реалізацію права місцевої громади на участь в управлінні місцевих господарських справ.

In the middle of the XІХ century, changes in the Russian system of government gave rise to polemic on government relations with the organization of state power in the provinces and districts. And the role and place of government in the political system of the empire. One of the works which analyzes the European and Russian experience of coexistence of state and local government belongs to the prince, scholar, public figure, writer, publicist A. Vasilchikov. A. Vasilchikov, was a supporter of liberal views and thought that self-realization of the rights of the local community led to participation in the management of local economic affairs.
Ключові слова: самоврядування централізована система управління місцеве самоврядування земства політичний дискурс стани, державна влада суспільно-господарська теорія.
11. Ємельянов В. М., Андріяш В. І., Шемчук Ю. В. Взаємодія органів місцевого самоврядування з територіальною громадою: комунікативний аспект
Сучасні складні умови адміністративних перетворень в Україні призводять до знач-
них змін у державному управлінні та місцевому самоврядуванні, змінюють їх взаємовід-
носини з громадянським суспільством, у яких органи влади виступають адміністрати-
вними структурами, що надають послуги, а громадськість клієнтом, що їх отримує.
Формування нового підходу щодо функціонування органів влади та місцевого самовря-
дування потребує переорієнтувати форми та методи діяльності таких органів, на-
правити їх на задоволення потреб споживачів публічних послуг, переосмислити конце-
пцію управління суспільною інформацією та забезпечити надійний зворотній зв’язок з
громадськістю. Вирішення таких завдань потребує чітких та скоординованих дій влад-
них органів на місцях, які покликані втілювати у життя закони, сприяти реалізації гро-
мадянами конституційних прав, надавати комплекс публічних послуг у різних сферах
життєдіяльності, безпосередньо контактуючи з населенням. Як наслідок, зростає роль
та значення комунікативної діяльності місцевих органів влади, важливою складовою
якої є налагодження зв’язків з населенням та формування ефективних механізмів інфо-
рмаційного обміну в державно-управлінській сфері з метою прийняття ефективних рі-
шень. У статті проаналізовано основні теоретичні підходи щодо розуміння поняття
«взаємодія» серед вітчизняних та зарубіжних дослідників. Охарактеризовані основні рі-
вні взаємодії. Наголошено на важливому значені інформаційно-комунікативної взаємодії
органів місцевого самоврядування з територіальною громадою з метою прийняття
ефективних управлінських рішень на місцевому рівні. Визначено основні нормативно-
правові акти, які регламентують питання інформаційної діяльності на державному та
місцевому рівнях. Проаналізовано основні проблеми, які виникають під час участі гро-
мадян у вирішені управлінських проблем та їх інформаційного забезпечення. Окреслено
основні напрями розвитку інформаційно-комунікативної взаємодії на місцевому рівні з
точки зору вдосконалення існуючої нормативно-правової бази, з метою налагодження
тісної, ефективної співпраці між громадськістю, територіальною громадою та орга-
нами місцевого самоврядування.

Today’s complex conditions of administrative reform in Ukraine lead to significant changes in the public administration and lo-
cal self-government, are changing their relationship with civil society, in which the authorities are the administrative structures,
provide services, and the public customer who receives them. Formation of a new approach with respect to the functioning of gov-
ernment bodies and local self-government requires a refocus forms and methods of their activities, to direct them to the needs of con-
sumers of public services, to rethink the concept of public information management and provide reliable feedback to the public. Solv-
ing such problems requires clear and coordinated action by local authorities, which are intended to implement the laws that promote the realization of citizens’ constitutional rights, to provide a set of public services in various spheres of life, in direct contact with the
population. As a consequence, the role and importance of communicative activity of local authorities, an important component of
which is the establishment of relations with the population and the development of effective mechanisms of information exchange in
the field of public-management in order to make effective decisions. The article analyzes the main theoretical approaches to the un-
derstanding of the concept of «interaction» among domestic and foreign researchers. To characterize the basic levels of interaction.
Noting the importance of information and communicative interaction of local authorities with territorial community to take effective
management decisions at the local level. The main legal acts regulating the issues of information activities at the state and local lev-
els. We analyzed the main problems that arise during the participation of citizens in solving management problems and information
support. The main directions of development of information-communicative interaction at the local level in terms of improving the
existing regulatory framework, in order to establish close and effective cooperation between the public, the territorial community
and the local authorities.
Ключові слова: органи місцевого самоврядування територіальна громада взаємо- дія співробітництво інформація комунікація місцевий референдум публічність інфо- рмаційно-комунікаційні засоби.
12. Канавцев С. В. Сутність, проблеми та шляхи вдосконалення державного регулювання аграрного сектору економіки України
Стаття присвячена аналізу проблем та шляхів вдосконалення державного регулю-
вання аграрного сектору економіки України. Розглянуто основні проблеми державного
регулювання аграрного сектору економіки, а також основні шляхи вдосконалення дер-
жавного регулювання аграрного сектору економіки України.

The article analyzes the problems and ways to improve state regulation of agrarian sector of Ukraine. The main problem of state
regulation of the agricultural sector and the main ways of improving state regulation of agrarian sector of Ukraine.
Ключові слова: аграрний сектор економіки України державне регулювання.
13. Литвин М. С. Теоретико-методологічні засади формування та реалізації соціальної політики в Україні .
У статті системно представлено нагальні проблеми соціальної політики в Україні,
окреслено її пріоритетні напрями та невирішені завдання. Представлено алгоритм
формування та реалізації стратегії соціальної політики, систематизовано інституції
реалізації та основні інструменти.

The article systematically presents urgent problems of social policy, outlined its priorities and unresolved problem. Considered
the algorithm of formation and implementation of the strategy of social policy, systematized institutions of implementing and basic
tools.
Ключові слова: оціальне забезпечення соціальна політика стратегія соціальної політики людський капітал інститути соціальної політики.
14. Лупан М. І. Тенденції та перспективи удосконалення контролю та обліку у системі державного управління України.
У статті висвітлено тенденції та перспективи розвитку контролю та обліку в
системі державного управління України, охарактеризовано основні наявні проблеми та
шляхи вдосконалення систем контролю та обліку. У ході дослідження розглянуто: осо-
бливості визначення категорії державного контролю та обліку у вітчизняній фаховій
літературі та нормативних документах наведено класифікацію видів контролю та
обліку у сфері державного управління досліджено й визначено особливості та проблеми
реалізації державного контролю та обліку узагальнено результати проведеного дослі-
дження, надано рекомендації, щодо вдосконалення системи контролю та обліку на
сучасному етапі розвитку України. Також обґрунтовано необхідність подальшого
реформування й удосконалення державного контролю та обліку і запропоновано нові
практичні та наукові позиції здійснення контролю та обліку у системі державного
управління, які забезпечать підвищення його ефективності, з урахуванням теоретич-
них особливостей та можливостей адаптації іноземного досвіду.

Tendencies and prospects of development of control and account in the system of state administration of Ukraine are reflected in
the article, basic problems and ways of perfection of the control and account systems are described.
The object of research is the process of harmonization of monitoring and accounting of the state management system in Ukraine.
The subject of research are theoretical and methodological aspects of monitoring and accounting in public administration.
The study considered: features of the definition of the category of state control and accounting in domestic professional literature
and regulatory documents shows the classification of control and accounting in public administration researched and identified
characteristics and problems of the implementation of state control and accounting We summarize the results of the study, recom-
mendations for improving the monitoring and control at the present stage of development of Ukraine.
The necessity of further reformation and improvement of state control and account is grounded too and new practical and scien-
tific positions of realization of control and account in state administration are offered, that will provide the increase of efficiency of
state administration, taking into account theoretical features and possibilities of adaptation of foreign experience.
In order to improve and increase the efficiency of state control and accounting recommended: the establishment of appropriate
legal and regulatory framework improving the theoretical, methodological and organizational foundations of state control and ac-
counting solving complex problems associated with the construction and operation of a single system of state control and account-
ing identifying promising areas of control and accounting in Ukraine development of national standards on procedures for control-
ling and accounting in Ukraine on the basis of international experience.
Ключові слова: контроль, облік державний контроль управлінський облік державне управління ефективність державного управління цільове використання коштів конт- ролюючі органи органи виконавчої влади.
15. Мареніченко В. В. Державне регулювання якісного розвитку малого та середнього бізнесу в аграрному секторі України
Визначено найгостріші проблеми в аграрному секторі України. Встановлено основні
механізми реалізації державного регулювання розвитку малого та середнього бізнесу в
аграрному секторі України. Запропоновано заходи державного регулювання малого та
середнього бізнесу в аграрному секторі, застосування яких, прогнозовано, сприятиме
стабілізації і покращенню соціально-економічної ситуації в державі.

The most difficult problems in the agricultural sector of Ukraine are determined. The basic mechanisms of state regulation of
small and medium enterprises in the agricultural sector of Ukraine are established. The measures of state regulation of SMEs in the agricultural sector, the use of which predictably will stabilize and improve the socio-economic situation in the country are suggested.
Ключові слова: аграрний сектор державне регулювання малий та середній бізнес якісний розвиток.
16. Меркулова Т. С. Удосконалення партнерства державного та недержавного суспільного секторів у сфері надання соціальних послуг населенню
Стаття присвячена проблемі налагодження співпраці державного та недержавного
громадського секторів в частині забезпечення населення якісними соціальними послу-
гами, зокрема послугами по надомному обслуговуванню, тимчасового або постійного
проживання соціально незахищених громадян країни проаналізовано законодавчі вимоги
щодо надання соціальних послуг на місцевому рівні державними установами та недер-
жавними організаціями. У ході роботи доведено, що заснування у територіальних гро-
мадах недержавних організацій особливо важливо в умовах децентралізації влади, коли
основний тягар вирішення соціальних питань ляже на плечі громади. Автором зазначе-
но, що державно-громадське співробітництво щодо надання соціальних послуг може
здійснюватися як на центральному, так і на місцевому рівнях. Для цього законодавчій
владі необхідно розробити та запровадити низку законопроектів, завдяки яким ми ма-
тимемо дієвий та багатофункціональний, спроможний до саморегуляції громадський
сектор, у якому недержавні організації матимуть реальні можливості розвинутися як
постачальники соціальних послуг. Завдання ж недержавних організацій – сформувати
організації, що діятимуть професійно, утворюючи здорову конкуренцію державному
сектору у надані соціальних послуг нужденним.

The article is devoted to the cooperation of the public sector in solving social problems, with non-governmental organizations, or
as they are called a «third» sector, which is primarily due to the processes that are taking place in recent years in Ukraine. First of
all, this crisis, which have a negative impact both on the economy and the social sphere Secondly, the imperfection of the legislation
regulating the legal activities of public organizations in the social protection system. At present, these problems are exacerbated and
amplified through the annexation of the Crimea and the military operations in the east of Ukraine with the emergence of new prob-
lems in adapting temporarily internally displaced persons, rehabilitation of participants in anti-terrorist operations. Unfortunately,
the state does not have the financial capacity to reach everyone in need and most in need of assistance. For the purpose of this work
is to study and theoretical justification for the values of public organizations in addressing issues of social protection of the popula-
tion in Ukraine in terms of providing social services to vulnerable people with home-based care, and temporary or permanent resi-
dence, provide recommendations for further ways to improve cooperation in this area of the state and non-state sectors. Analysis of
international experience confirms that the private sector is quite able to take over some functions of the state to provide social ser-
vices at the local level. However, examination of the main problems of non-state providers of social services development in Ukraine
indicates a significant conflict in the legislation that need to be addressed, as this requires a way of reforming the system of social
services, which is Ukraine.
Ключові слова: державна влада недержавні організації «третій» сектор соціальні послуги соціальний захист нужденні верстви населення соціально незахищені грома- дяни надомне обслуговування тимчасове або постійне проживання.
17. Ніколаєв В. О. Декомпозиція робіт у сфері інформаційно-аналітичної діяльності органів виконавчої влади
У статті представлено структуру декомпозиції робіт у сфері інформаційно-
аналітичної діяльності органів виконавчої влади та обґрунтувати її основні положення.
Визначено п’ять основних пакетів робіт, що є базовими для системи державного
управління.

The article presents the hierarchical structure in the field of information and analytical work of the executive authority and meet
their basic position. He identified five major work packages, which are the basis for the control system.
Ключові слова: інформаційно-аналітична діяльність структура декомпозиції робіт методу WBS (Work Breakdown Structure).
18. Новіцька Є. В. Сучасний стан системи пенсійного забезпечення в Україні, проблеми та шляхи удосконалення
У статті «Сучасний стан системи пенсійного забезпечення в Україні, проблеми та
шляхи удосконалення» акцентовано увагу на необхідності створення системи пенсій-
ного страхування, що відповідає сучасним процесам розвитку економіки та її повній від-
повідності ринковим принципам функціонування, та необхідності здійснення глибинних
перетворень усієї системи пенсійного забезпечення України.
Здійснено оцінку сучасного стану пенсійного забезпечення, впровадження пенсійної
реформи в Україні, визначено ключові тенденції та перспективи, наведено аналіз робо-
ти Пенсійного фонду України у 2015 році. Окреслено ключові проблеми функціонування
та удосконалення системи пенсійного забезпечення в Україні. Доведено, що сучасний
стан системи пенсійного забезпечення є незадовільним як у суто економічному аспекті
(лягає непомірним тягарем на державний бюджет України), так і з погляду соціальної
справедливості (недодержання страхових принципів – наявність значних пільг у пенсій-
ному забезпеченні окремих категорій працівників при однаковому розмірі відрахувань
низький рівень пенсій більшості пенсіонерів), не дивлячись на неодноразові спроби її
реформування. Визначено основні напрями подальшого удосконалення системи пенсій-
ного забезпечення України.

The article «The modern state pension system in Ukraine, problems and ways of improvement» focused on the need for the estab-
lishment of the pension insurance system that meets the modern processes of economic development and its full compliance with the
market principles of functioning, and the need to implement profound reforms of the whole pension system of Ukraine.
Carried out assessment of the current state of pension provision, the implementation of the pension reform in Ukraine, identifies
key trends and prospects, the analysis of the operation of the Pension Fund of Ukraine in 2015. Highlighted the key issues of func-
tioning and improvement of the pension system in Ukraine.
The aim of this work is to study the main directions of the pension reform, the analysis of the relationship between its basic com-
ponents and conduct a preliminary assessment of the effectiveness of the developed mechanisms of reform.
Researched current status, characteristics, problems and prospects of perfection of pension system in Ukraine.
Scientific novelty of the results is due to the fact that this study is an attempt of complex analysis of the current state of pension
provision, problems and ways of improving the pension system in Ukraine.
Proved that the modern state pension system is unsatisfactory, both in purely economic terms, and from the point of view of so-
cial justice, despite repeated attempts to reform it. Identified key areas for further improvement of the pension system of Ukraine.
Ключові слова: система пенсійного забезпечення Пенсійний фонд трирівнева пен- сійна система пенсійна реформа порядок обчислення пенсійне страхування.
19. Палагнюк Ю. В., Сурженко К. С. Особливості соціального супроводу студентської молоді з обмеженими можливостями в освітній сфері Польщі та України .
У статті проаналізовані ключові аспекти соціального супроводу студентської мо-
лоді з обмеженими можливостями в Україні та Польщі, а також запропоновані подальші
шляхи вдосконалення цієї сфери в Україні.

The question of social support for students with disabilities is becoming increasingly important for Ukraine after the beginning of
implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU and the need to introduce European social standards in
this area, because, despite the adopted legislation, many areas of public life remain inaccessible for young people with disabilities in
our country. In this connection it is necessary to study foreign experience of social support for students with disabilities to develop
practical recommendations for improvement of this sector in Ukraine. For instance, at the educational level the following tasks
should be implemented: improving specialized and individualized care of the child until the completion of her education improving
the efficiency of continuous multilevel educational process of persons with disabilities using appropriate learning technologies (es-
pecially computer) making statistical research of special educational problems of young people with disabilities improving the effi-
ciency of innovative education a broad outreach for inclusive education among parents and the general public improving the pro-
fessional skills of tutors (experts on distance learning), developing and carrying out programs supporting a student with disabilities,
organizing conditions for successful socialization in society activating institutions participating in the writing grants for additional
financial assistance and vocational support ensuring the adjustment of educational institutions to the needs of young people with
special educational needs establishing centers of assistance and social protection of students with disabilities at universities intro-
ducing professional courses that would meet the urgent needs of the market and individual capabilities of persons with disabilities.
Ключові слова: соціальний супровід студентська молодь люди з обмеженими мож- ливостями освіта Україна Польща.
20. Плевак С. М. Стартові умови та причини трансформації системи місцевих органів державної влади республіки Польща
Стаття присвячена розгляду стартових умов, причин, характерних рис, етапів та
особливостей децентралізації як складової частини процесу трансформації системи
органів державної влади Республіки Польща. В процесі дослідження автором статті
проаналізовано: особливості стартових умов функціонування системи місцевих органів
державної влади Республіки Польща дотрансформаційного періоду, визначено причини
трансформації системи місцевих органів державної влади, описано характерні
риси вказаного процесу, а також виокремлено головні етапи еволюції системи
місцевих органів державної влади. Обґрунтовано, що необхідність змін в структурі та
принципах функціонування органів державної влади та їхнє перетворення на органи
місцевого самоврядування на всіх рівнях адміністративно-територіального устрою
держави наближають територіальні структури до взірцевих самоврядних стандартів
країн Європейського Союзу.

he article is devoted to the starting conditions, the causes, characteristics, stages and features of decentralization as part of the
enforcement system of the process of transformation of state power of the Republic of Poland.
The object of research is the process of evolution of the system of local government bodies of the Republic of Poland. The subject
of research are theoretical and methodological aspects of the transformation of the public authorities.
The study analyzed the author of the article: Features of the starting conditions for the functioning of the system of local govern-
ment bodies of the Republic of Poland before the transformation period, the reasons of transformation of the system of local govern-
ment, described the characteristics of this process and highlighted the main stages of evolution of the system of local government. It
is proved that the need for changes in the structure and principles of functioning of public authorities and their conversion to the lo-
cal authorities at all levels of administrative and territorial structure of the state territorial structure closer to a model government
standards of the European Union.
The main provisions and conclusions offered in this article can be used in the practice of legislative activity of the reformers of
both central and local authorities, leaders of political parties and public associations in their efforts to develop and implement the
reform strategy of the modern Ukrainian society.
Ключові слова: еволюція системи місцевих органів державної влади трансформація державного управління трансформація місцевих органів державної влади децентралізація.