ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
1. Ємельянов В. М. Інструменти формування та реалізації регіональної політики України
Визначено негативні тенденції процесів регіонального розвитку України. Обґрунтовано внутрішні чинники, які потребують урахування в процесі формування та реалізації регіональної політики України. Сформовано стійку модель системи управління на регіональному рівні.

The negative tendencies of processes of regional development of Ukraine are certain. Internal factors which need account in the process of forming and realization of regional policy of Ukraine are grounded. The proof model of the control system is formed at regional level.

Ключові слова: глобальний процес, політична система, реалізація, регіональний розвиток, формування, чинник.
2. Кальниш Ю. Г. Проблеми та перспективи європейської інтеграції соборної України
У статті окреслено характерні особливості сучасного стану державної соборності України оцінено позицію регіональної політичної еліти України в контексті розвитку тенденцій сучасного європейського регіоналізму охарактеризовано специфіку менатльного ставлення країн Західної Європи до проблеми інтеграції з Україною в її сучасному геополітичному стані.

Article outlines the characteristics of the current state of public Reunion of Ukraine estimated position of the regional political elite of Ukraine in the context of contemporary trends yevopeyskoho regionalism, characterized specificity menatlnoho attitude of Western Europe to the problem of integration of Ukraine in its modern geopolitical condition.

Ключові слова: соборність, європейська інтеграція, політична еліта.
3. Сорока С. В. Взаємодія уряду та парламенту в законодавчому процесі країн Європейського Союзу
Статтю присвячено аналізу основних механізмів впливу уряду на процес прийняття законів парламентом у країнах ЄС. Особлива увага приділена практичному застосуванню даних механізмів та аналізу їх ефективності для системи державного управління.

Article is devoted to the analysis of basic mechanisms of influence of government on the process of passing legislation in the EU countries. The special attention is spared to practical application of these mechanisms and analysis of their efficiency for the system of public administration.

Ключові слова: законодавчий процес, взаємодія уряду та парламенту, урядові законопроекти.
4. Загороднюк С. В. Психолого-педагогічні передумови організації навчального процесу в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
У статті досліджується педагогічна майстерність як цілісна система навчання, що включає в себе міждисциплінарні знання з уміння впливати на особистість та колектив, подається класифікація закономірностей навчального процесу в контексті післядипломної освіти.

Тhe article pedagogical mastery is investigated as an integral teaching system with interdisciplinary knowledge on ability to influence on personality and collective, classification of educational process specifies in the context of postgraduate education is given.

Ключові слова: державна служба, педагогічна майстерність, навчання дорослих, підвищення кваліфікації держслужбовців.
5. Головко-Гавришева О. І. Правові аспекти співробітництва між Європейським Союзом і причорноморськими країнами
У цій публікації досліджуються правові основи співробітництва Європейського Союзу, України, Туреччини та інших країн Причорноморського регіону. Тут розкриваються правова природа договорів про асоціацію, договорів про партнерство і співробітництво, а також особливості дво- та багатосторонніх відносин між ЄС та країнами Причорномор’я в контексті його політики сусідства.

This contribution explores the legal aspects of the cooperation between the European Union, Ukraine, Turkey and other Black Sea region countries. It addresses the legal nature of the association between the EU and third states, the legal nature of the cooperation and partnership agreements, as well as the peculiarities of the bilateral and multilateral relations between the EU and Black Sea region states under the auspices of its neighbourhood policy.

Ключові слова: Європейський Союз, договір про асоціацію, договір про партнерство і співробітництво, Україна, країни Причорноморського басейну.
6. Асанова А. А. Готовність інститутів громадянського суспільства до демократії участі
У статті досліджується інституціональна спроможність формувань громадянського суспільства та їхня готовність до демократії участі (аналіз кількісних і якісних показників), дається характеристика взаємодії державного і громадського секторів.

Іn the article institutional possibilities of civil society organizations and their readiness to participatory democracy are investigated (analysis of quantitative and quality indexes), description of co-operation state and public sectors is given.

Ключові слова: громадянське суспільство, демократизація, громадські організації, демократія участі.
7. Багмет М. О., Палагнюк О. В. Пріоритети реформування державної міграційної політики України в умовах загальноєвропейського співробітництва
У статті висвітлено сучасний стан розвитку політики України у сфері протидії нелегальній міграції, охарактеризовано основні засади загальноєвропейського співробітництва нашої держави у сфері міграційної політики та обґрунтовано необхідність подальшого реформування й удосконалення вищезазначеної державної програми.

The article describes the current state of development of the state policy of Ukraine in the field of prevention of the illegal migration along with the main issues of the whole-European co-operation in the sphere of migration policy being revealed. Moreover, the need for further reformation and improvement of the aforementioned state program is justified.

Ключові слова: нелегальна міграція, державна міграційна політика України, загальноєвропейське співробітництво у сфері спільної правової, гуманітарної та міграційної політики.
8. Коваль Г. В. Роль молодіжних громадських організацій у формуванні та реалізації державної молодіжної політики
У статті автор розглядає роль молодіжних громадських організацій у формуванні та реалізації державної молодіжної політики, акцентує увагу на тому, що без активного включення молоді та їх об’єднань у державотворчі процеси неможливий подальший успішний розвиток суспільства, а також стисло аналізує праці видатних вітчизняних дослідників із поставленого питання.

In the article the author views the role of youth public organizations in the formation and realization of state youth policy, emphasizes the attention on the fact that the further successful development of society is impossible without active intervention of youth and youth organizations in the processes of state formation, and also shortly analyzes works of famous domestic scientists regarding these issues.

Ключові слова: влада, громадські організації, громадянське суспільство, демократичні перетворення, державна молодіжна політика, молодь.
9. Картузов К. М. Реформування бібліотечної статистики як механізм модернізації системи державного управління бібліотечною справою в Україні
У статті розглядаються проблеми вдосконалення бібліотечної статистики на сучасному етапі з метою оптимізації системи державного управління як важливого чинника подальшого розвитку бібліотечної справи в Україні. На практичних прикладах аналізуються прогалини державного статистичного спостереження, яким в основному охоплено тільки мережу бібліотек Міністерства культури України. Вказується на невідповідність національних стандартів міжнародним вимогам до бібліотечної статистики.

This paper addresses the problem of current library statistics improvement with the purpose of government management optimization as an important factor for the further development of libraries in Ukraine. Gaps of state statistical observations which basically covers only the network of libraries of the Ministry of Culture of Ukraine are analyzed with practical examples. The discrepancy of national standards to the library statistics international requirements are indecated.

Ключові слова: бібліотечна статистика, статистична звітність, статистичні форми, міжнародні бібліотечні стандарти, управління бібліотеками.
10. Нікітенко С. В. Організація управління заняттям фізичною культурою та спортом в Україні місцевими органами влади
Соціально-економічні перетворення 1990-х – 2010-х років, що відбулися в Україні торкнулися й сфери організації управління заняттям фізичною культурою і спортом. У першу чергу, це стосується розподілу повноважень між центральними та місцевими органами державної влади. Прийнято низку законодавчих актів, що дозволили загалом внормувати основні питання взаємовідносин та функціональних повноважень. Разом із тим, існує необхідність вивчення накопиченого досвіду з метою напрацювання рекомендацій науковців із подальшого вдосконалення діяльності місцевих органів влади з організації заняття фізичною культурою і спортом вищих досягнень.

The socio-economic transformations of the 1990-th – 2010-th in Ukraine touched the management of the physical culture lessons and sport sphere. First at all it touches distributing of plenary powers between central and local public authorities. The series of legislative acts which enabled mainly to settle the key questions of mutual relations and functional plenary powers are accepted. At the same time, there is a necessity of study of the accumulated experience with the purpose of produsing of recommendations of scientists on the further improvement of activity of local authorities with the purpose of organization of employments by physical culture and sport.

Ключові слова: фізична культура, спорт, місцеві органи влади, організація управління.
11. Парамонов Є. Ю. Перші кроки на шляху до побудови в Україні механізму державного регулювання захисту прав дітей
У статті автор досліджує перші кроки керівництва української держави на початку її незалежності щодо побудови в Україні механізму державного регулювання захисту прав, свобод і законних інтересів дітей. Аналізує причини затримки у процесі формування системи органів виконавчої влади, відповідальних за здійснення захисту прав дітей та наслідки такої затримки. Висвітлює хід створення першого такого в Україні центрального органу виконавчої влади, відповідального за додержання прав дітей – Комітету у справах неповнолітніх Кабінету Міністрів України. Досліджує перші кроки означеного Комітету на шляху до побудови на місцях системи служб у справах неповнолітніх. Торкається питань подальшої ліквідації Комітету у справах неповнолітніх і передачі керівництва системою служб у справах дітей від одних центральних органів виконавчої влади до інших.

In the article the author investigates the first steps the leaders of the Ukrainian state in the beginning of its independence as for building in Ukraine the mechanism of state regulation of rights, freedoms and legal interests of children. Analyses the reasons of delay in forming the system of the executive power organs, which are responsible for accomplishing the protection of children’s rights and consequences of such delay. The author also interprets the going of creation of the first such in Ukraine central organ of executive power – the Committee of children under age affairs of the Cabinet of Ministers of Ukraine. Investigates the first steps of the Committee on the way of building on the places the system of children under age affairs services. Touches the questions of the further liquidation of the Committee of children under age affairs and giving the leading of the system of child’s protection services from one central organs of executive power to others.

Ключові слова: центральні органи виконавчої влади, права дітей, механізми державного регулювання захисту прав дітей.
12. Павлов К. В. Патоинституты и патоинституционализм и модернизация российской экономики
У статті подано характеристику патоінституціоналізму як перспективного напряму інституціональної теорії, визначено сутність і критерії виокремлення патоінститутів крізь призму можливостей використання цих понять під час аналізу факторів і особливостей модернізації російської економіки.

In article the patoinstitutsionalizm characteristic as perspective direction of the institutional theory is given, the essence and criteria of allocation patoinstituty through a prism of possibility of use of these concepts are defined in the analysis of factors and features of modernization of the Russian economy.

Ключові слова: патоінституціоналізм, патоінститути, російська економіки, модернізація, патологічний процес.
13. Кузьменко Л. В. Конвергенція ринку праці в країнах ЄС
Розкрито сутність та перспективи конвергенції ринку праці в країнах Європейського Союзу, проаналізовано основні аспекти зближення ринків праці та проблеми цього процесу.

The essence and the labor market prospects of convergence in the European Union and analyzes the main aspects of the convergence of labor markets and problems of the process.

Ключові слова: конвергенція, інтеграція, стратегія інтеграції України, Європейський Союз.
14. Адубецька Н. В. Загальні принципи формування та реалізації причинно-наслідкового взаємозв’язку функцій держави та механізмів державного управління
У статті визначено загальні принципи причинно-наслідкового взаємозв’язку функцій держави та механізмів державного управління.

In this article the general principles of causal relationship of state functions and mechanisms of governance.

Ключові слова: державне управління, механізми державного управління, функції держави.
15. Андріяш В. І. Особливості громадської діяльності національних меншин як прояв інституціоналізації етнополітчних відносин
Розглянуто основні напрями громадської діяльності національних меншин як прояву інституціоналізації етнополітичних відносин у сучасній Україні. Розкрито основні недоліки щодо ефективності громадської діяльності національних меншин. Охарактеризовано основні напрями їх подальшого розвитку з урахуванням існуючого європейського досвіду.

The main directions of the minority community as a manifestation of institutionalization of ethno-political relations in contemporary Ukraine. The basic shortcomings in the effectiveness of social activities of national minorities. The basic directions of its further development, taking into account existing European experience.

Ключові слова: національні меншини, громадські об’єднання, політичні партії, партійні коаліції, національно-культурні товариства.
16. Глубоченко К. О. Особливості застосування технологій проектного менеджменту в галузі місцевого самоврядування
У статті розглядаються особливості використання технологій управління проектами в галузі місцевого самоврядування. Проаналізовано особливості організації, моніторингу та контролю виконання муніципальних проектів та визначено напрями подальших розвідок цієї проблематики в системі місцевого самоврядування.

In the article the features of use of the technologies of project management in the sphere of local government has been researched. Peculiarities of organizing, monitoring and control of municipal projects implementation have been analyzed and ways of future researches of this problematic have been designated.

Ключові слова: проектний менеджмент у галузі місцевого самоврядування технології проектного менеджменту моніторинг муніципальний менеджмент.
17. Бадалова О. С. Державна виконавча служба за часів Київської Русі
Статтю присвячено впливу виконавчої служби в цілому як правового механізму – одного з основних важелів державотворення. Автор акцентує увагу на стадії ранньофеодального реформування примусової діяльності.

The article is devoted influencing of executive service on the whole as a legal mechanism – one of basic main levers of creation making of the state. An author accents attention on the stage earlyfeudal reformation of the forced activity.

Ключові слова: боржник, стягувач, пристав, кредитор, судові рішення, виконавчий орган, примусове виконання.
18. Палагнюк Ю. В. Особливості формування договірно-правового механізму співробітництва України та ЄС
У статті проаналізовано процес формування договірно-правового механізму співробітництва України з ЄС у 1990-х рр., у результаті чого зроблено висновок про характер співробітництва між Україною та ЄС до завершення періоду формування державної політики України на європейську інтеграцію.

The paper analyzes the process of establishing the legal mechanism of Ukraine’s cooperation with the EU in the 1990s, resulting in the conclusion about the nature of cooperation between Ukraine and the EU before the end of the period of formation of Ukraine’s state policy towards European integration.

Ключові слова: договірно-правовий механізм, європейська інтеграція, формування державної політики, співробітництво, угода, Україна, Європейський Союз.
19. Оленковська Л. П. Проблеми інституційного забезпечення інтеграційних процесів у місцевому самоврядуванні України
У статті досліджуються питання інституціоналізації інтеграційних процесів у місцевому самоврядуванні України визначаються основні проблеми та можливі шляхи їх розв’язання, а також етапи, завдання та основні складові інституціоналізації.

In this article are considering the issues of institutionalization of the integral processes in the local self-government in Ukraine are defining the main problems and ways of their solutions as well as stages, tasks and main components of the process of institutionalization.

Ключові слова: інституцоналізація, інтеграційні процеси в місцевому самоврядуванні, міжмуніципальне співробітництво.
20. Шаповалова В. М. Конвергенція інвестиційних процесів країн ЄС та України
У статті визначено напрями конвергенції процесів іноземного інвестування в країнах ЄС та Україні. Визначено чинники, які впливають на приплив прямих іноземних інвестицій до цих країн. Запропоновано напрями щодо залучення іноземного капіталу в Україну.

The article defines the direction of the convergence process of foreign investment in the EU and Ukraine. Factors that affect FDI inflows to these countries. Directions to attract foreign capital in Ukraine.

Ключові слова: конвергенція, прямі іноземні інвестиції, інвестиційний клімат, Європейський Союз (далі – ЄС ), галузі економіки, державна політика.
21. Дерега В. В. Концептуальні засади державної сімейної політики
У статті досліджуються концептуальні засади державної сімейної політики. Особлива увага приділена сутності, змісту, предметному спрямуванню, завданням, співвідношенню сімейної політики з іншими напрямами державної політики.

The article deals with conceptual foundations of public family policy. Special attention is paid to essence, content, tasks, object orientation, and its correlation with other public policy directions.

Ключові слова: державна сімейна політика, сім’я, концептуальні засади державної сімейної політики.
22. Хоржевська І. М. Професіоналізм та професійний розвиток особистості
У статті проаналізовано проблеми професійного розвитку особистості, розглянуто різні підходи до розвитку професіонала. Доведено, що розвиток професіонала є результатом формування особистості у професійній діяльності, професійних взаємодіях та особистісному просторі.

The article analyses the issues of professional development of the individual, examines different approaches to the development of a professional. It is proved that the development of professional occurs as a result of the formation of personality in the professional activity and professional interactions and personal space.

Ключові слова: професіоналізм, особистість працівника, професійне становлення особистості, особистісний розвиток.
23. Бондар О. С. Щодо вдосконалення правового механізму звільнення працівників за невідповідність обійманій посаді
У статті досліджується питання щодо вдосконалення правового механізму звільнення працівників за невідповідність обійманій посаді.

In the article we investigate the question of improvement of the legal mechanism dismissal of employees for discrepancy a post.

Ключові слова: працівник, роботодавець, трудовий договір, трудові права, правовий механізм, трудове законодавство, трудовое право.
24. Косенчук С. І. Правове забезпечення податкового регулювання господарської діяльності в сучасних умовах та перспективи удосконалення
Удосконалення державного регулювання господарської діяльності для забезпечення гарантування конституційного права кожного громадянина на підприємницьку діяльність та захист економічних інтересів держави повинно здійснюватись з урахуванням змін у сучасному світі та розвитку ринкових відносин. При цьому, першочерговим чинником цього є його законодавче закріплення з дотриманням рівноваги відповідальності як держави перед суб’єктами господарювання, так і зазначених суб’єктів перед державою. Вивчення прогалин та перспективи заміни застарілих норм на нові сьогодні має пріоритетний напрям першочергового детального аналізу та вивчення.

Improvement of state regulation of economic activities to ensure the guarantee of the constitutional right of each citizen to the entrepreneurial activity and the protection of the economic interests of the state should be carried out with account of changes in the modern world and the development of market relations. The primary factor behind this is its legally defined with the observance of the balance of responsibility of the state before the subjects of management, and these entities to the state. The study of gaps and prospects for the replacement of outdated norms for new ones at the present time has a priority direction of the priority detailed analysis and studies.

Ключові слова: механізми податкового регулювання, податкове законодавство, господарська діяльність, відповідальність, податковий борг, податкова служба.
25. Козлова Л. В. Особливості міжрівневої взаємодії в органах місцевого самоврядування
У статті досліджуються особливості міжрівневої взаємодії в органах місцевого самоврядування. Основна увага зосереджена на виділенні рівнів управлінської взаємодії. Одним із провідних у проблемному аспекті рівнів визначено взаємодію між органами місцевого самоврядування та виконавчої влади. Визначена необхідність в окремих дослідженнях рівнів взаємодії, які стосуються міжнародних організацій та громадянського і приватного секторів.

In the article the features of interlevel co-operation are probed in thу local public administrations (city counsils). Basic attention is concentrated on the selection of levels of co-operation. Co-operation is certain one of the most problem levels between the organs of local self-government and organs of executive power. A necessity is also set for the study of separate levels co-operations, which touch international organizations, civil and private sectors.

Ключові слова: взаємодія, рівні взаємодії, управлінська взаємодія, органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади.
26. Максак Г. А. Диверсифікаційна політика Європейського Союзу у формуванні енергетичної безпеки України
Висвітлюються питання побудови політики енергетичної безпеки України в контексті пошуку регіональних колективних форм енергетичної співпраці, що опираються на єдині демократичні принципи. Акцентується увага на енергетичній політиці Європейського Союзу як факторі творення політики енергетичної безпеки України.

The issues of energy security policy of Ukraine are highlighted in the context of search for regional collective forms of energy cooperation, which are based on common democratic principles. The attention is stressed on the energy policy of the European Union as forming factor for energy security policy of Ukraine.

Ключові слова: диверсифікацій на політика, енергетична безпека, політика енергетичної безпеки, енергетична політика.
27. Євтушенко О. Н. Рецензія на монографію кандидата політичних наук, доцента Андріяш Вікторії Іванівни «Державна етнополітика України в умовах глобалізації»
Монографію В. І. Андріяш «Державна етнополітика України в умовах глобалізації» присвячено актуальної темі перспективам розвитку етнополітичних процесів в Україні в широкому спектрі їх змістовного наповнення, форм, методів, механізмів і засобів їх регулювання в умовах глобалізації.
Актуальність цього питання пов’язана з тією обставиною, що етнополітична ситуація в країні, з одного боку, характеризується толерантністю, спрямуванням до стабілізації та інтеграції національних меншин в український соціокультурний простір, з іншого – прорахунками влади в етнічній сфері, її неспроможністю адекватно реагувати на виклики глобалізації.

Ключові слова: державна етнополітика умови глобалізації.