РОЗДІЛ 1 СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
1. Dr. Vyacheslav Tolkovanov INNOVATIVE TOOLS AND INSTRUMENTS FOR IMPROVEMENT OF THE NATIONAL TRAINING SYSTEM OF UKRAINIAN CIVIL SERVANTS AND LOCAL SELF-GOVERNMENT OFFICIALS
One of the priorities of the administration reform initiated by President of
Ukraine V. Yanukovych is the development of the human capacity in the civil service and
in local self-government bodies. Thus, Strategy of the State Personnel Policy for 2012-
2020 was approved by the decree of the President of Ukraine № 45/2012 dated February
1, 2012 [1]. At the same time a new Law of Ukraine «On Civil Service» that has to come
into effect on January 1, 2013 makes special emphasis on issues regarding the
professional and competent staff training for working in public authorities.
In this regard it should be mentioned that in the professional training system for civil
servants and local self-government officials the issue on Masters’ training that is carried
out due to the relevant educational and professional programs and provides deep legal,
economic, political, administrative, social, humanitarian, psychological, educational,
professional and other kinds of trainings that are required for legal, organizational,
administrative and advisory provision of the public authorities performance which
complied with the Law of Ukraine «Оn Civil Service» is high on the agenda.
This article presents current situation of the functioning of the national training system
for Ukrainian civil servants and local self-government officials. It also highlights innovative
tools and instruments for its improvement in the framework of the ongoing administrative
reform.
Ключові слова: training system, civil service, civil servants, local elected representatives, tools, instruments, innovations, administrative reform, law on civil service, civil servants, service in local self-government bodies, training.
2. Ємельянов В. М., Косенчук С. І. ОСНОВНІ АСПЕКТИ МЕХАНІЗМУ НАБЛИЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ ДО СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
У зв’язку зі вступом України до Ради Європи було підписано низку міжнародних
угод та договорів щодо узгодження податкового законодавства України з
нормами та стандартами Європейського Союзу. Зокрема, було підписано Угоду
про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими співтовариствами
та їх державами-членами, згідно з якою Україна взяла на себе зобов’язання щодо
наближення чинного і майбутнього законодавства України до законодавства
Європейського Союзу, яке на сьогодні потребує подальшої узгодженності та має
пріоритетний напрям першочергового врегулювання.
Ключові слова: механізми податкового регулювання, адаптація, Європейський Союз, інтеграція, податкове законодавство, господарська діяльність.
3. Якубовський Я DZIAŁANIA KOLEKTYWNE INTERNAUTÓW – NOWA JAKOŚĆ W KOMUNIKOWANIU POLITYCZNYM? PRZYKŁAD POLSKI I UKRAINY
Разом із настанням ери Web 2.0 користувачі інтернету стали повноправними
акторами в загальній політичній комунікації. Їх характер у цьому процесі є
неоднозначним. «Інтернетне суспільство» виконує роль творців у політичній
дискусії, усе відважніше включаючись у публічну дискусію з різних важливих для
суспільства тем. Одночасно, вони стають предметом зацікавлення для політиків,
виконуючи тим самим, згідно з класичними теоріями комунікації, роль натовпу. Така
різниця в ролях визначає те, що зазначені комунікаційні процеси переносяться до
віртуального простору, залишаючи свою класичну структуру, але змінюючи,
водночас, форму виразу. Метою статті є визначення першої з вищезгаданих
тенденцій (предметної) і аналізу на її підставі прикладів у Польщі та Україні,
окреслення нових тенденцій у процесі політичного комунікування.
Ключові слова: політична комунікація, теорії комунікації, інтернет-суспільство, Польща.
4. Євтушенко О. Н., Андріяш В. І. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
У статті аналізується процес глобалізації політики, її позитивні та негативні
наслідки для існування сучасних національних держав.
Ключові слова: глобалізація, політика, глобалізація політики, суверенітет, національна держава.
5. Коваль Г. В. РОЛЬ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ
У статті висвітлено загальні аспекти та роль студентського
самоврядування в навчальних закладах Миколаївщини. На прикладах конкретних
навчальних закладів проаналізовано структуру, основні завдання молоді на
сучасному етапі державотворення України.
Ключові слова: молодь, студентське самоврядування, структура, завдання, процеси державотворення, країна, економічний успіх, суспільство, демократична держава.
6. Філіпова В. Д. МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ УКРАЇНИ
У статті викладено деякі погляди на процес модернізації державної освітньої
політики. Оцінювання зазначеноuj процесу дозволяє дійти висновку, що ефективна
модернізація повинна забезпечуватися відповідною нормативно-правовою базою і
базуватися на науково-практично обґрунтованій стратегії державного управління
галуззю.
Ключові слова: державна політика, галузь освіти, модернізація
7. Шкіца І. М СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКО- ПОЛЬСЬКОГО ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ВІЗОВОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
У статті досліджено вплив міграційно-візової політики ЄС на розвиток
транскордонного співробітництва України та Польщі. Визначено перспективні
шляхи подальшої співпраці у контексті лібералізації візового режиму між Україною
та ЄС
Ключові слова: українсько-польське співробітництво, транскордонне співробіт- ництво, візова політика, Європейський Союз.
8. Іванов Д. В. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЄВРОРЕГІОНІВ В УКРАЇНІ
У статті виділено та проаналізовано низку проблем функціонування та розвитку
єврорегіонів, запропоновано заходи, спрямовані на підвищення ефективності
діяльності єврорегіонів, та напрями їх розвитку.
Ключові слова: розвиток територій, транскордонне співробітництво, єврорегіон, стан та проблеми діяльності єврорегіонів.
9. Слабих Д. М. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА
У статті розглядаються особливості європеїзації на прикладі зарубіжних
країн, зокрема Республіки Польща. Аналізуються проблеми, з якими зіткнулася
Польща в процесі підготовки до вступу в ЄС, та заходи, які було вжито для
подолання цих проблем.
Ключові слова: європеїзація, ЄС, Республіка Польща, європейська політика, євроінтеграція.
10. Палагнюк О. В НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ ТА ПОДАЛЬШОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНУ «ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ»
У статті висвітлено сучасний стан розвитку державної політики України у сфері
протидії злочину «торгівля людьми» та обґрунтовано необхідність подальшого
реформування вищезазначеної державної програми.
Ключові слова: державна політика України, злочин «торгівля людьми», протиправна діяльність
11. Картузов К. М. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ БІБЛІОТЕКАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ (НА ПРИКЛАДІ М. МИКОЛАЇВ)
У статті аналізується практична ефективність системи державного управління
шкільними бібліотеками. Проводиться аналіз нормативно-правової бази, яка регулює
діяльність спеціальних бібліотек (на прикладі шкільних). Аналізуються матеріали
соціологічного дослідження, проведеного науково-педагогічною бібліотекою
м. Миколаїв спільно з Центром вивчення громадської думки «Наваль-Експерт». У
результаті цього дослідження виділено проблеми державного управління
шкільними бібліотеками в епоху електронної інформації.
Ключові слова: бібліотечна справа, шкільна бібліотека, державна політика, соціологічне дослідження.
12. Ібрагімова А. А. ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЗІ ЗМІ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ДІЄВОГО НАЛАГОДЖЕННЯ
У статті проаналізовано рівень нормативно-правового забезпечення відносин
«влада – ЗМІ». Розглянуто питання реформування ЗМІ. Визначено головні канали
інформування населення в Україні і форми співпраці ЗМІ й органів виконавчої влади.
Визначено проблеми і шляхи налагодження взаємодії органів виконавчої влади зі ЗМІ.
Ключові слова: органи виконавчої влади, засоби масової інформації, взаємодія, інформація, співпраця.
13. Бадалова О. С. РЕФОРМА ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ – ШЛЯХ ДО СТВОРЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
Статтю присвячено правовій реформі в державній виконавчій службі
Міністерства юстиції України як одного із центральних органів виконавчої влади.
Автор акцентує увагу на низькому рівні виконавчої дисципліни громадян.
Ключові слова: державний виконавець, державна виконавча служба, державна реформа, правова реформа, реформа державної виконавчої служби.
14. Плевак С. М. ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА
Стаття присвячена питанням трансформації системи державного управління
Республіки Польща після революційних подій 1989-1990 років у країнах Центральної
та Східної Європи.
Ключові слова: : державне управління, органи місцевого самоврядування, гміна.
15. Орцева О. С. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
У статті розкривається зміст таких понять, як державна політика та
механізми реалізації державної політики. Здійснюється аналіз механізмів державного
управління, визначається їх сутність та роль у реалізації державної політики у
сфері розвитку громадянського суспільства.
Ключові слова: державна політика, механізми державного управління, громадянське суспільство, правовий механізм державного управління.
16. Верба С. М. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАДРОВИХ СЛУЖБ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
Першочерговим завданням для підвищення ефективності кадрової політики
держави є подолання труднощів пов’язаних із зміною командно-адміністративної
системи. Таким чином, логічним наслідком послідовного здійснення сучасної
державної політики України є критичний перегляд кадрової політики: визначення її
особливостей, законодавчої бази, організаційної структури.
Ключові слова: кадрова політика, кадрова робота, кадрове забезпечення, професійність, компетентність.
17. Гавінська О. І. ЛЕГІТИМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
Статтю присвячено визначенню ролі легітимаційного потенціалу взаємодії
місцевих органів публічної влади та засобів масової комунікації. Автор статті на
основі аналізу сучасного стану використання легітимаційного потенціалу засобів
масової комунікації пропонує шляхи вдосконалення взаємодії органів публічної
влади та засобів масової комунікації на місцевому рівні для легітимації влади.
Ключові слова: легітимність, легітимація, легітимаційний потенціал, засоби масової комунікації, взаємодія, медіаграмотність.
РОЗДІЛ 2 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
18. Сиченко В. В. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
У статті розглянуто елементи державної стратегії в галузі забезпечення
економічної безпеки держави. Визначено та обґрунтовано заходи антикорупційної
діяльності для забезпечення економічної безпеки держави.
Ключові слова: економічна безпека, державна антикорупційна політика, держава, корупція
19. Сиченко О. О. ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ВЛАСТИВОСТІ ГЛОБАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
У статті досліджено динаміку процесу глобального регулювання соціальної
політики за певними етапами: формування правових стандартів соціальної
політики (перший етап), міжнародного і правового закріплення системи основних
соціальних прав людини і затвердження їх як основних цілей соціальної політики
(другий етап), глобальної кампанії за соціальний прогрес і розвиток (третій
етап) із застосуванням теорії соціального поля, розглянуто основні властивості
соціальної політики з точки зору глобального регулювання.
Ключові слова: соціальна політика, глобальне регулювання, соціальне поле.
20. Линник С. О. НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СТРАТЕГІЇ ВООЗ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ І БОРОТЬБИ З НЕІНФЕКЦІЙНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ
Досліджено стан впровадження в Україні Глобальної стратегії ВООЗ щодо
профілактики та боротьби з хронічними неінфекційними захворюваннями на 2008-
2013 рр. З урахуванням положень зазначеної стратегії та особливостей сучасного
етапу реформування вітчизняної галузі охорони здоров’я, здійснено обґрунтування
потреби у зміщенні акцентів з лікувальної роботи на профілактичну та в усуненні
диспропорції щодо розвитку і надання амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної
медичної допомоги. Визначено коло завдань держави щодо забезпечення впровад-
ження Глобальної стратегії ВООЗ щодо профілактики та боротьби з хронічними
неінфекційними захворюваннями.
Ключові слова: стратегія, ВООЗ, хронічні неінфекційні захворювання, державні завдання, реформування
21. Трусов С. І. МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В УПРАВЛІННІ МИТНОЮ СПРАВОЮ

У статті досліджується механізм взаємодії громадських об’єднань (організацій,
бізнес-асоціацій) з органами державної влади в економічному розвитку України,
зокрема в експортно-імпортній галузі та митній справі. Окреслюються моделі
участі громадськості в управлінні митною справою, формулюються варіанти
пропозицій громадським організаціям щодо технології взаємовідносин із владними
структурами, порядку та умов здійснення діалогу між громадськістю та владою.
Ключові слова: управління митною справою, діалог органів влади та громадськості, громадські об’єднання, асоціація, громадська рада, митна справа, нормативно-правові акти.
22. Кийда Л. І ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ СПРОЩЕНОГО МИТНОГО КОНТРОЛЮ ДО ПІДПРИЄМСТВ- СУБ’ЄКТІВ ЗЕД
В умовах становлення та розвитку ринкових відносин в Україні, глобалізації
економічних відносин, а також інтеграції української економіки до світової економічної
та фінансової системи, проблема забезпечення економічної безпеки нашої
держави набула особливої актуальності. Тому виникає низка завдань, що
потребують нагального вирішення. Одним із головних питань є наближення
митного законодавства до міжнародних норм, правил та стандартів, у тому
числі визначення рiвня довiри митного органу до пiдприємств-резидентiв, до яких
пiд час здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi митними органами можуть бути
встановленi форми й обсяги митного контролю та митного оформлення, якi
сприятимуть спрощенню та прискоренню митних процедур. Проблеми засто-
сування процедури спрощеного митного контролю в практичній діяльності митних
органів та напрями їх вирішення розкрито в статті.
Ключові слова: спрощений митний контроль, підприємство-резидент, об’єкт митного контролю, митне оформлення, «білий» список, «зелений» список, зона спрощеного митного контролю.
23. Іванова К. В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МИТНОЮ СПРАВОЮ
У статті визначаються на основі аналізу актуальних трендів державного
управління України та глобалізації концептуальні підходи до формування
стратегічного управління митною справою. Запропонований підхід до формування
стратегічного управління митною справою на основі розробленої Концепції
реформування митної служби через врахування динамічних принципів державної
митної політики, викликів, які постають перед митною політикою методологічними
засобами стратегічного управління.
Ключові слова: державна митна політика, митна справа, стратегічне управління, глобалізація.
24. Критенко О. О. РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗА БЮДЖЕТНІ КОШТИ
У статті досліджено історичний розвиток та становлення системи державних
закупівель, що має значення для розуміння її сутності і механізмів на сучасному етапі.
Ключові слова: державні закупівлі, конкурсні торги, тендер, державне регулю- вання, бюджетні кошти, еволюція системи закупівель
25. Слабінська О. ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ
Розглянуто можливості активізації інвестиційної діяльності в соціальній сфері
міст шляхом використання фінансового лізингу. Визначено роль лізингу як
довготермінового фінансового кредиту муніципальним утворенням у натуральній
формі, що погашається в розстрочку. Доведено доцільність включення лізингу у
склад інструментів фінансового забезпечення соціального розвитку територій.
Ключові слова: місцеві бюджети, інвестиційні ресурси, бюджет розвитку, місцеві запозичення, фінансовий лізинг, фінансування капіталовкладень.
26. Титовська Т. В. ЛІЦЕНЗУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ПРАКТИКИ ЯК ФОРМА ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ І ПРАКТИЧНІ НАСЛІДКИ.
Проаналізовано механізм ліцензування медичної практики як форми державного
контролю.
Ключові слова: ліцензування, медична практика, державний контроль.