РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1. 1. Маматова Т. В., Маліков С. В., Тертишна О. А., Катерняк І. Б. Здобутки та перспективи Е-платформи «Спільнота практиків: інновації у місцевому самоврядуванні
Розглянуто ключові ідеї е-платформи «Спільнота практиків: інновації у
місцевому самоврядуванні». Проаналізовано досвід її застосування для навчання
посадових осіб місцевого самоврядування. Запропоновано перспективи розвитку
е-платформи.

The key-ideas of the e-platform «Communities of practice: Innovations in local
governance» are considered. The experience of its implementation on local government
servants training is analyzed. The e-platform’s developments prospective are suggested.

Ключові слова: е-навчання, місцеве самоврядування, спільнота практиків, управління знаннями, управління проектами.
Ключові слова: The key-ideas of the e-platform «Communities of practice: Innovations in local governance» are considered. The experience of its implementation on local government servants training is analyzed. The e-platform’s developments prospective are suggested.
2. Маматова Т. В., Маліков С. В., Тертишна О. А., Катерняк І. Б. Здобутки та перспективи Е-платформи «Спільнота практиків: інновації у місцевому самоврядуванні
Розглянуто ключові ідеї е-платформи «Спільнота практиків: інновації у
місцевому самоврядуванні». Проаналізовано досвід її застосування для навчання
посадових осіб місцевого самоврядування. Запропоновано перспективи розвитку
е-платформи.

The key-ideas of the e-platform «Communities of practice: Innovations in local
governance» are considered. The experience of its implementation on local government
servants training is analyzed. The e-platform’s developments prospective are suggested.

Ключові слова: е-навчання, місцеве самоврядування, спільнота практиків, управління знаннями, управління проектами.
Ключові слова: The key-ideas of the e-platform «Communities of practice: Innovations in local governance» are considered. The experience of its implementation on local government servants training is analyzed. The e-platform’s developments prospective are suggested.
3. Вишиванюк М. В. Обґрунтування пріоритетності соціальної спрямованості розвитку регіону як основи сталого розвитку
У статті досліджено актуальність державного регулювання соціальної сфери.
Здійснено оцінку сучасного стану соціальної сфери регіонів. Визначено пріоритети
стратегії соціального розвитку та підвищення добробуту населення.
Ключові слова: соціальна сфера, соціально-економічний розвиток, стратегія,
пріоритет, регіон, сталий розвиток.

The article investigates the relevance of state regulation of the social sphere. The
estimation of the current state of social services regions. Determined priorities for social
development strategy and increase welfare.
Key words: social sphere, socio-economic development, strategy, priority, region.
4. Лопушинський І. П. Державна мовна політика в Україні: сучасні реалії та перспективи.
Більшість у Верховній Раді 24 травня 2012 року зробила невдалу спробу в
першому читанні розглянути законопроект «Про засади державної мовної політики»
[7]. Автори проекту закону В. Колесніченко і С. Ківалов, які представляють у
парламенті правлячу в нашій країні Партію регіонів, уважають, що він гаранту-
ватиме рівні права всім громадянам України незалежно від того, якою мовою вони
спілкуються. Проте опоненти Партії регіонів переконані, що в разі ухвалення закону
в Україні фактично буде офіційно встановлено двомовність, причому, російська мова
переважатиме.
Ключові слова: мовна політика, сучасна мовна картина України, українсько-
російська двомовність, законопроект про засади державної мовної політики, мовні
перспективи для України.

On May 24, 2012 the majority in Parliament made an unsuccessful attempt in the first
reading to consider the bill «On the basis of the language policy» [7]. Authors of the Bill
V. Kolesnichenko and S. Kivalov representing in parliament, the Party of Regions, the
ruling one in our country, consider that it will guarantee equal rights for all citizens of
Ukraine regardless of what language they speak. But opponents of the Party of Regions
believe that if the law in Ukraine is accepted, bilingualism will actually be officially
established, and Russian will prevail.
Key words: Language policy, language picture of modern Ukraine, the Ukrainian-Russian
bilingualism, bill on the principles of state language policy, linguistic perspective for Ukraine.
5. Клюцевський В. І. Механізми здійснення електронного документообігу в організації діяльності місцевих органів виконавчої влади
У статті аналізується сучасний стан організації та здійснення електронного
документообігу в діяльності місцевих органів виконавчої влади як складової
електронного урядування з визначенням проблемних питань і шляхів їх вирішення.
Ключові слова: електронний документообіг, електронне урядування, органи
виконавчої влади, управлінські рішення, адміністративна реформа.

This article analyses the modern way of organization and realization of electronic
circulation of documents in the bodies of executive authority, as the main part of
electronic government, with the determination of problem questions and ways to solve.
Key words: electronic circulation of documents, electronic government, the bodies of
executive authority, government decisions, administrative reform.
6. Болюбаш Н. М. Формування професійної компетентності державних службовців у вищих навчальних закладах
У статті розглянуто підходи до тлумачень понять «професійна компетент-
ність» і «компетенція», уточнено компонентний склад професійної компетент-
ності державних службовців. Обґрунтовано доцільність використання у
професійному навчанні державних службовців інноваційних мережевих освітніх
технологій з метою підвищення рівня сформованості професійної компетент-
ності майбутніх фахівців.
Ключові слова: компетенція, професійна компетентність, інформаційна
компетентність, мережеві технології, інформаційне навчальне середовище.
7. Парамонов Є. Ю. Актуальні питання захисту прав дитини в Україні
У статті аналізуються питання захисту прав дитини як складової частини
міжнародного законодавства з прав людини. Розкривається процес формування
державного механізму впливу на стан захисту прав дитини в Україні за часів
незалежності. Дається коротка характеристика системи державних органів,
відповідальних за забезпечення прав дитини, та окреслюються проблеми їх
взаємодії. Аналізуються останні зміни у розподілі повноважень окремих державних
органів, що здійснюють захист прав дітей, які відбулися в ході адміністративної
реформи в Україні. Автор визначає проблеми захисту прав дитини, які є на його
думку найбільш актуальними для України на сучасному етапі розвитку української
держави.
Ключові слова: права дитини, захист прав дитини, державні механізми захисту
прав дитини.
8. Нестеров Д. Ю. Особливості реалізації регуляторної політики держави в пенсійному страхуванні
Виявлено особливості реалізації регуляторної політики держави в пенсійному
страхуванні, визначено основні напрями і шляхи вдосконалення механізмів
державного регулювання.
Ключові слова: державне регулювання економіки, державна політика, регуля-
торний акт, пенсійне страхування, пенсійна реформа.
9. Биркович Т. І. Особливості формування сучасної зовнішньої енергетичної політики країн ЄС та України
У статті розглядаються особливості та принципи формування сучасної
зовнішної енергетичної політики ЕС, а також проаналізовано її вплив на політичні
процеси в енергетичній сфері в Україні.
Ключові слова: енергетика, енергетична політика, ЄС, Україна.
10. Борецька Н. О. Форми та методи державного регулювання сфери вищої освіти
У статті визначено «форму» функціонування вищої освіти. Обґрунтовано
зміни акцентів в державному управлінні освітньою сферою. Досліджено
адміністративні методи, які застосовує держава в сфері вищої освіти.
Ключові слова: державна освітня політика, модернізація, регулюючий інстру-
ментарій, реформування.
11. Ніколаєв О. Д. Роль держави у розвитку фізичної культури і спорту
У статті визначено роль держави у розвитку фізичної культури і спорту.
Запропоновано комплекс заходів щодо створення державної стратегії розвитку
фізичної культури і спорту.
Ключові слова: розвиток фізичної культури і спорту, державне регулювання
фізичної культури і спорту, державна стратегія розвитку фізичної культури і
спорту.
12. Євтушенко О. Н., Громадська Н. А. Соціальна стратифікація в умовах глобалізації сучасного світу
У статті дається поняття глобальної соціальної стратифікації. Особливу
увагу звернуто на причини появи та форми глобальної соціальної стратифікації.
Ключові слова: глобалізація, соціальна стратифікація, глобальна соціальна
стратифікація, соціально-економічна стратифікація, глобальна інформаційна
стратифікація, глобальна політико-ідеологічна стратифікація.
Розділ 2. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
13. Сиченко О. О. Проблеми формування державної концепції соціально відповідального бізнесу
У статті розглянуто вплив чинника суспільного опору змінам на впровадження
концепції соціально відповідального бізнесу, простежена залежність та особливості
опору згідно із базовими механізмами спротиву змінам, надано рекомендації щодо
врахування чинника у програмах інформатизації суспільства при впровадженні
державних програм соціально відповідального бізнесу, зокрема підтримці соціо-
психологічного опору, який призводить до перетворення опору в його осмислення,
що стимулює на подальше просування і таким чином сприяє його подоланню.
Ключові слова: соціально відповідальний бізнес, концепція, інформатизація
суспільства, механізми психологічного опору.
14. Анпілогова Ж. Д. Стратегії інноваційного розвитку підприємства на основі збалансованої системи показників
У статті розглядається доцільність реалізації стратегії інноваційного
розвитку підприємства на основі збалансованої системи показників, визначено,
що при реалізації стратегії інноваційного розвитку на основі збалансованої
системи показників необхідно формувати систему управління, спрямовану на
аналіз і оцінювання внутрішніх здібностей підприємства до вимог зовнішнього
середовища.
Ключові слова: інноваційний розвиток, промислове підприємство, система
управління, конкурентоспроможність, технологічна модернізація.
15. Борисенко О. П. Інформаційне забезпечення спеціальних механізмів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Недостатня ефективність існуючої системи державного управління вимагає
удосконалення концепції формування і використання інформації як важливого
ресурсу розвитку національної економіки. Як напрям модернізації пропонується
створитиміжвідомчуінформаційно-аналітичнуструктурупостійного
постачання інформації для забезпечення спеціальних механізмів державного
регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Ключові слова: система державного управління, інформація, спеціальні механізми
державного регулювання, зовнішньоекономічна діяльність.
16. Герасименко І. С. Організаційно-правове забезпечення державної політики зростання інвестиційного потенціалу регіонів України
Розглянуто інвестиційну складову регіональної політики. Визначено цілісність
регіонального та загальнодержавного регулювання соціально-економічного
розвитку регіону. Обґрунтовано взаємоузгодженість та взаємопов’язаність
органів державної та місцевої влади при управлінні розвитком регіону.
Ключові слова: державне регулювання, інвестиційний клімат, модернізація
виробництва, регіональна політика, соціальна спрямованість, функціонування.
17. Величко Л. А. Формування соціальної структури суспільства у країнах із розвинутою ринковою економікою та в Україні
Сформовано інституціональне середовища у сфері соціального захисту.
Визначено сучасні проблеми соціального захисту населення в Україні.
Обґрунтовано формування нових інститутів та інституціонального середовища
у контексті основних проблем соціального захисту населення.
Ключові слова: державне регулювання, інституціональний рівень, механізми,
прожитковий мінімум, реформування, соціальний захист населення.
18. Холоднюк З. В. Методологічні підходи до формування соціально-економічної політики держави в управлінні регіоном
У статті розглянуто методологічні підходи до формування соціально-
економічної політики держави в управлінні регіоном, функції держави при
управлінні соціально-економічним розвитком регіону, моделі добробуту.
Ключові слова: регіональна соціально-економічна політика, ефективність
державного управління, моделі добробуту.
19. Двигун С. М. Уніфікація механізмів регулювання зовнішньоекономічної діяльності з вимогами СОТ
Удосконалено механізми державного управління зовнішньою торгівлею.
Обґрунтовано модель реалізації Концепції розвитку зовнішньоторговельної політики
України.
Ключові слова: державне управління, зовнішньоторговельна політика,
економічна безпека, інтеграція, механізм, національний інтерес, світогосподарське
середовище.
20. Литвин Ю. О. Національна агропродовольча система як об’єкт регулювання
У статті проаналізовано розвиток аграрного виробництва в Україні.
Визначено чинники гальмування розвитку аграрного виробництва.
Ключові слова: аграрне виробництво, розвиток, чинники, держава, ринок,
сільськогосподарська продукція.
21. Добрунов С. С. Підвищення конкурентоспроможності як напрямок національної інноваційно-промислової політики
У статті розроблено теоретичні положення та обґрунтовано методичні
рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств у
сучасних ринкових умовах.
Ключові слова: державна політика, інституційні умови, конкурентоспро-
можність, кон’юнктурні зміни, промислова політика
22. Зубрицька Н. Б. Організаційні механізми регулювання банківської системи України
У статті досліджено сутність банківської системи. Визначено елементи та
особливості банківської системи України.
Ключові слова: банківська система, державне управління, закон, кредитна
організація, механізм, система, структура, фінансова установа.
23. Клименко А. В. Створення системи інститутів та інструментів розв’язання житлової проблеми на ринкових засадах
У статті визначено шляхи створення системи інститутів та інструментів
розв’язання житлової проблеми на ринкових засадах. Надано оцінку впливу
державної політики розвитку сфери житлового будівництва на показники якості
життя в Україні.
Ключові слова: державна політика, житлове будівництво, система управління,
формування, якість життя.
24. Грабельников В. А. Система міського пасажирського транспорту як об’єкт управління
У статті визначено систему міського пасажирського транспорту як об’єкт
управління та рівні взаємозв’язку її елементів.
Ключові слова: транспорт, пасажирський транспорт, міський пасажирський
транспорт, об’єкт управління.
25. Сірий Ю. М. Регулювання державою здійснення корпоративних послуг
У статті розглянуто питання необхідності та основних важелів державного
регулювання корпоративного сектора економіки України.
Ключові слова: інтеграція, корпорація, корпоративні відносини, послуги,
потенціал, управління.
26. Волчецький Р. В. Роль туристичних інформаційних центрів у сучасній індустрії туризму
Статтю присвячено ролі туристичних інформаційних центрів у сучасній
індустрії туризму, які є прогресивною тенденцією у розв’язанні проблем інформа-
ційного забезпечення та просування національного туристичного продукту.
Ключові слова: туристичний інформаційний центр, туристичний продукт,
інформаційна технологія, популяризація, імідж.