Розділ 1. Сучасні проблеми державного управління та місцевого самоврядування в україні
1. Кальниш Ю. Г., Ребкало В. А., Калина М. С. Системні фактори впливу на формування та реалізацію державної євроінтеграційної політики України в умовах глобалізації
Мета і завдання дослідження, результати якого викладено в цій та наступних статтях, полягали в тому, щоб на основі аналізу й теоретичного узагальнення результатів експертного опитування висунути та підтвердити/спростувати низку гіпотез щодо перспектив оптимізації державної євроінтеграційної політики України в умовах глобалізації.

The purpose and the research problems, which results are stated in this (and the following) articles, consisted in that on the basis of the analysis and theoretical generalization of results of expert interrogation to put forward and confirm/deny a number of hypotheses concerning prospects of optimization state European integration politicians of Ukraine in the conditions of globalization.

Ключові слова: державна політика, європейська інтеграція, глобалізація, державне управління.
2. Багмет М. О. Використання європейських підходів і стандартів у підготовці кадрів нової генерації в Україні
У статті вказується на те, як у ході «перезавантаження» підготовки кадрів нової генерації, в тому числі державних службовців, в Україні використовуються європейські теоретичні напрацювання та практичний досвід щодо досягнення консолідації сучасного поліетнічного українського суспільства. Автор звертає особливу увагу на те, як це сприяє прискоренню «європеїзації» та запровадженню кращих світових зразків соціально-політичних стандартів і вимірів.

The article points out how during so called «reset» of the training of a new generation of public servants, including civil servants, European theoretical developments and practical experience is being used in Ukraine in order to achieve the consolidation of the modern multi-ethical society. The author pays particular attention to how it contributes to the acceleration of the «Europeanization» and the introduction of the world’s best examples of socio-political standards and measurements.

Ключові слова: підготовка кадрів, європейський досвід, світові стандарти, реформування українського суспільства.
3. Палагнюк Ю. В. Політика ЄС щодо України на етапі реалізації Україною євроінтеграційної стратегії
Дана стаття присвячена аналізу політики ЄС щодо України в період реалізації нею державної євроінтеграційної політики, а також у період підготовки ЄС до найбільшого розширення та його наслідків для регіону.

This article analyzes the EU policy towards Ukraine in the period of Ukraine’s realization of the state European integration policy, and also in the period of the preparation for the largest EU enlargement and its consequences for the region.

Ключові слова: Україна, Європейський Союз, європейська інтеграція, держави-сусіди ЄС, зовнішня політика, Європейська політика сусідства, Східне партнерство, політика ЄС.
4. Сорока С. В. Сутність та моделі взаємодії уряду і парламенту в процесі реалізації законодавчої функції державного управління
Статтю присвячено аналізу сутності взаємодії уряду і парламенту в процесі реалізації законодавчої функції. Розглянуто основні моделі парламентсько-урядової взаємодії залежно від форми правління у державі.

The article is devoted to the analysis of essence of cooperation between government and parliament in the process of realization the legislative function. The basic models of parliamentary-governmental cooperation are considered.

Ключові слова: взаємодія уряду і парламенту, законодавча функція, моделі взаємодії органів державної влади.
5. Коваль Г. В. Міжнародна практика формування та реалізації державної молодіжної політики
Автор, досліджуючи міжнародну практику формування та реалізації державної молодіжної політики, розкриває її на прикладі країн Європейського Союзу, а також враховуючи міжнародний досвід, надає пропозиції щодо формування та реалізації державної молодіжної політики в Україні.

The author, while researching the international practise of the formation and realization of state youth policy, views it on the example of. , because in her opinion it is necessary on the state level to create conditions for youth’ self-realization and its involvement in the processes of society’s development, and also, taking into account the international practise, she suggests ways regarding formation and realization of state youth policy in Ukraine.

Ключові слова: державна молодіжна політика, управління, розвиток, становлення, формування, суспільство, молодь, державний рівень, міжнародний досвід.
6. Сиченко О. О. Соціальна безпека в системі національної безпеки держави
У статті обґрунтовано рівнозначність ролі та місця соціальної безпеки в системі національної безпеки держави серед інших складових (внутрішньо-політичної і зовнішньополітичної безпеки, економічної безпеки і військової безпеки держави) визначено призначення, роль, завдання та обов’язки, стратегічні цілі, суб’єкт і об’єкт соціальної політики, як ключового інструменту забезпечення соціальної безпеки в суспільстві.

The article proves the equal importance of the role and place of social security in the national security system among the other components of internal and external political security, economic security, military security) a defined purpose, role, tasks and responsibilities, strategic objectives, subject and object of social policy, as a key instrument of social security in the society.

Ключові слова: безпека, соціальна безпека, державна соціальна політика.
7. Громадська Н. А. Аналіз політики в діяльності державного службовця
Статтю присвячено проблемі аналізу державної політики та його ролі в діяльності державного службовця. Автор розглядає етапи процесу аналізу політики, висвітлює вимоги до професійних якостей аналітика, надає рекомендації щодо ефективного проведення аналізу політики.

The article is devoted to the problem of the analysis of the state policy and its role in the functioning of the state employee. The author examines phases of the policy analysis process, reviews requirements to professional skills of the analyst, and gives recommendations regarding efficient implementation of policy analysis.

Ключові слова: державна політика, аналіз державної політики, етапи процесу аналізу політики, аналітик політики, державний службовець.
8. Гуцов В. І. Удосконалення дослідження механізмів взаємодії органів державної влади з інститутами громадянського суспільства
У статті обґрунтовано необхідність удосконалення методологічного підходу до дослідження взаємодії влади і громадянського суспільства, здійснено характеристику суті взаємодії влади та інститутів громадянського суспільства, здійснено аналіз офіційних законодавчо-нормативних документів та інформаційних джерел, запропоновано шляхи удосконалення дослідження механізмів взаємодії.

The article substantiates the necessity of improving the methodological approach to study the interaction of government and civil society, made characteristics of the interaction between government and civil society, the analysis of formal legislative and regulatory documents and information sources, suggested ways to improve the study of mechanisms of interaction.

Ключові слова: взаємодія, механізми,державна влада, громадянське суспільство.
9. Бадалова О. С. Історико-правова природа становлення діяльності державної виконавчої служби України
У статті автор розглядає процес розвитку та становлення інституту примусового виконання рішень, який проходив у декілька етапів, починаючи з Х ст. на території Київської Русі і закінчуючи періодом незалежної України. Автором надано коротку характеристику перших нормативно-правових актів, що регулювали відносини між боржником та стягувачем і наголошує, що примусове виконання у всі часи стосувалось найчастіше виконання кредитних зобов’язань.

In the article an author examines on the whole the process of development and becoming of institute of the forced implementation of decisions passed in a few stages, since a Х on territory of Kievan Rus and concluding the period of independent Ukraine. An author is give short description of first normatively legal acts, which regulated relations between a debtor and marks that the forced implementation at all times touched frequently implementation of credit obligations.

Ключові слова: держава, боржник, державна виконавча служба, примусове виконання, державне управління, рішення суду.
10. Якименко О. О. Державне регулювання і державне управління: співвідношення понять у контексті трансформації вищої освіти в Україні
Статтю присвячено дослідженню категорій державного регулювання вищої освіти та державного управління вищою освітою, визначення їх спільних та відмінних рис та обґрунтування доцільності використання кожної з них щодо трансформаційних процесів, які відбуваються у сфері вищої освіти України.

Article is dedicated to research of the categories of state regulation of higher education and governance of higher education, determination their common and distinctive features and reasoning the feasibility of using each of them in conditions of transformation processes that are taking place in higher education of Ukraine.

Ключові слова: трансформація, вища освіта, трансформаційні процеси, модернізація, реформування, перетворення, адаптація, глобалізація, євроінтеграція, освітня система.
11. Палагнюк О. В. Основні засади державної політики України у сфері протидії злочину «торгівля людьми»
У даній статті висвітлено основні засади державної політики України у сфері протидії злочину «торгівля людьми» та обґрунтовано подальшу концепцію формування та реалізації вищезазначеної державної програми.

This article reveals the basic principles of state policy of Ukraine in the field of combating the crime of trafficking in human beings and further concept for the development and implementation of the aforementioned state program is justified.

Ключові слова: злочинна діяльність, «торгівля людьми», державна політика України, протидія злочину «торгівля людьми».
12. Картузов К. М. Державне управління бібліотечною справою в Україні в 1917-1939 роках
У статті проводиться історичний аналіз виникнення і трансформації форм і методів здійснення державної політики в галузі управління бібліотечною справою на початку радянського періоду історії України (1917-1939 рр.). Система державного управління бібліотечною справою в цей період в значній мірі відображала кон’юнктурні інтереси того чи іншого періоду радянської влади зумовлювалась конкретно-історичної обстановкою в країні, традиціями, менталітетом, була адекватна існуючій правової системи.

A historical analysis of the emergence and transformation of forms and methods of public policy in managing libraries in the early Soviet period the history of Ukraine (1917-1939 years) is conducted in this article. The system of libraries in this period largely reflected the tactical interests of Soviet rule in a particular period it was stipulated by the concrete historical situation in the country, traditions, mentality, and it was an adequate to the existing legal system.

Ключові слова: бібліотечна справа, державне управління, Україна, радянська влада, історичний аналіз, державна політика.
13. Мазепа К. М. Теоретичні та організаційно-правові засади формування самодостатніх місцевих (територіальних) громад у контексті адміністративно-територіальної реформи
Автор розглядає головні напрямки формування самодостатніх місцевих територіальних громад в контексті адміністративно-територіальної реформи і визнання місцевого самоврядування як засади конституційного ладу, встановлення демократичної децентралізованої системи управління, яка базується на самостійності територіальних громад, органів місцевого самоврядування при вирішенні всіх питань місцевого значення.

The author views the main directions of formation of self-sufficient local territorial communities in the context of administrative territorial reform and recognition of local government as principle of the constitutional order, formation of democratic decentralized system of management which is based on the independence of territorial communitiesand local authorities in the addressing all the questions of local value.

Ключові слова: територіальні громади, місцеве самоврядування, децентралізація влади, система управління, реформа, держава, населення, народовладдя, засади, Конституція.
Розділ 2. Державне управління в умовах становлення сучасної системи ринкових відносин в україні
14. Матійко С. А. Формування та впровадження елементів державного регулювання розвитку промислових підприємств
Запропоновано методичні підходи до формування та впровадження інтеграційних механізмів, як елементів управління промисловими підприємствами у процесі злиття. Визначено етапи підбору кадрів у цільові робочі групи при формуванні механізму у процесі злиття промислових підприємств.

Offered methodical approaches to forming and introduction of integration mechanisms, as custom controls by industrial enterprises in the process of confluence. The stages of shots are certain in having a special purpose working groups at forming of mechanism in the process of amalgamation of industrial businesses.

Ключові слова: інтеграційні механізми, елементи управління, методичні підходи, промислове підприємство, процес, формування.
15. Рибачук В. Л. Основні напрями вдосконалення системи державної підтримки розвитку й реформування житлово-комунального господарства
Визначено систему модернізації державної підтримки розвитку житлово-комунального господарства. Обґрунтовано напрямки вдосконалення програмно-цільового управління житлово-комунальним господарством.

The system of state support for the modernization of housing. The estimation of the improvement program target of residential services

Ключові слова: житлово-комунальне господарство, концесія, напрямки вдосконалення, управління.
16. Івашов М. Ф. Виклики і загрози епохи глобалізації
Епоха глобалізації несе в собі не тільки позитивні сторони й переваги, але й цілу низку певних загроз і викликів. Які саме загрози підстерігають людство в результаті тотальної глобалізації й як з ними боротися розкрито в даній статті.

The epoch of globalization carries in itself not only positive sides and advantages but also threats and calls. Which one threats catch humanity as a result of total globalization and how with them to fight it is exposed in this article.

Ключові слова: глобалізація, інформаційна революція, тероризм, міжнародне співробітництво, ризики і загрози глобалізації
17. Івашова Л. М. Роль митної служби України в забезпеченні економічної безпеки країни в умовах глобалізації
Глобалізація поряд з позитивними тенденціями пов’язаними з розширенням можливостей економічного, фінансового, технологічного та культурного розвитку цивілізація має низку таких негативних наслідків як контрабанда, «експорт революцій», міжнародний тероризм тощо. Вони становлять загрозу безпеці країн світу й вимагають активізації дій державних органів влади на забезпечення захисту національних інтересів. Одним з перших бар’єрів, які зустрічаються на шляху порушників законів честі й моралі, є митні органи. Саме роль і місце митних органів в боротьбі з організованою злочинністю в умовах глобалізації розкриваються в даній статті.

Globalization together with the positive tendencies related to expansion of possibilities of economic, financial, technological and cultural development of civilizations has a row of such negative consequences, as contraband goods, «export of revolutions», international terrorism of and other They present threat of safety of the world countries and require activation of actions of public organs of power in relation to providing of national interests. One of the first barriers that meet there are custom authorities on the way of violators of laws of honour and moral. Exactly a role and place of custom authorities in a fight against the organized crime in the conditions of globalization open up in this article.

Ключові слова: митна служба, економічна безпека, національна безпека, контрабанда, тероризм, глобалізація.
18. Сорока М. П. Заходи державної селективної підтримки окремих регіонів України
Визначено механізми державного управління в рамках реалізації регіональних програм. Узагальнено досвід розробки і реалізації регіональних програм стабілізації та стійкого розвитку економіки. Удосконалено заходи державної селективної підтримки регіонів України.

The mechanisms of state administration are certain within the framework of realization of the regional programs. Experience of development and realization of the regional programs of stabilization and steady development of economy is generalized. The measures of state selective support of regions of Ukraine are improved.

Ключові слова: державне управління, заходи, механізм, регіональні програми, стабілізація, стійкий розвиток.
19. Шкуратова І. І. Методичні підходи до проведення фінансового контролю на засадах митного постаудиту
Розглянуто основні проблеми системи фінансового контролю на засадах митного постаудиту, як одного із пріоритетних напрямів вдосконалення діяльності митної служби. Визначено методичні підходи до проведення і оцінки результативності фінансового контролю на засадах митного постаудиту.

The main problems of financial control system based on customs postaudytu as one of the priorities the improvement of the customs service. Defined methodological approaches to conducting and evaluating the effectiveness of financial controls on the basis of customs postaudytu.

Ключові слова: фінансовий контроль, митні органи, технології, зовнішньоекономічна діяльність, система управління, декларування, держава.
20. Беглиця В. П. Оцінка механізмів підтримки технологічного розвитку світового суднобудування в умовах глобальної конкуренції
Надано оцінку механізмів підтримки технологічного розвитку світового суднобудування в умовах глобальної конкуренції. Досліджено потребу в державній підтримці технологічного розвитку галузі суднобудування в Україні.

Provided evaluation mechanisms to support technological development of the world shipbuilding industry in the global competition. Investigated the need for government support of technological development shipbuilding in Ukraine.

Ключові слова: Аспект, механізм, суднобудування, технологічний розвиток, умови глобальної конкуренції.
21. Грабельніков В. А. Інформаційне забезпечення регулювання автотранспортної діяльності при ухвалені управлінських рішень
У статті визначено напрямки інформаційного забезпечення автотранспортної діяльності в Україні. Розроблено методичні рекомендації щодо підготовки інформаційної доповіді з метою регулювання автотранспортного ринку.

In the article identified directions of information support of motor transport activity in Ukraine. Developed methodical recommendations on the preparation of the information report with the purpose of regulating motor transport market.

Ключові слова: автотранспортна діяльність, автотранспортний ринок, інформаційна політика.
22. Поворозник Р. В. Комплексна оцінка стану екологічної безпеки в державі
Досліджено актуальність екологічного управління у глобалізації екологічних проблем та їх катастрофічне ускладнення. Визначено поняття «екологічне управління».

Actuality of ecological management is explored in the globalizations of ecological problems and their catastrophic complication. A concept is certain «ecological management».

Ключові слова: глобалізація, державне управління, забезпечення, екологічна безпека, екологічне управління, катастрофічне ускладнення.
23. Шапоренко Д. Е. Управління динамічним процесом ринку праці
У статті визначено місце і роль системи інформації про стан ринку праці і функціонування служби зайнятості, маркетингу та аудиту ринку праці.

The article defines place and role of information systems about conditions of labor market and functioning of the employment services, marketing and audit of the labor market

Ключові слова: ринок праці, служба зайнятості, маркетинг та аудит ринку праці.
24. Скрипник В. В. Ідея кооперації в теоретичній думці першої чверті ХХ століття
У статті аналізується розвиток ідеї кооперації в творах О. Чаянова, М. Туган-Барановського, М. Бухаріна, В. Леніна, О. Рикова та інших представників політико-економічної думки. Їх праці дають можливість розібратися з сутністю кооперації в певній історичній ретроспективі.

In the article development of idea of co-operation is analyzed in works A. Chayanova, M. Tugan-Baranovskogo, N. Bukharina, V. Lenin, A. Rykova and other representatives of politiko-ekonomicheskoy idea. Their labors enable to understand with essence of co-operation in a certain historical retrospective view.

Ключові слова: кооперація, селянство, економіка, державна політика.
25. Туболець К. Г. Шляхи вдосконалення управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств
Наведено обґрунтування необхідності розробки шляхів вдосконалення управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств. Систематизовано та описано шляхи вдосконалення управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств.

The ground of necessity of development of ways of perfection of management marketing activity of agrarian enterprises is Resulted. Systematized and described the way of perfection of management marketing activity of agrarian enterprises.

Ключові слова: аграрні підприємства, управління маркетинговою діяльністю, шляхи вдосконалення.
26. Шкуропат О. В. Суперечності земельних відносин у контексті державного управління
У статті досліджено еволюцію об’єктивних суперечностей у сфері земельних відносин у контексті державного управління, здійснено конкретизацію основних ризиків у земельних відносинах. Обґрунтовано необхідність формування державного управління існуючими ризиками у сфері земельних відносин.

This article explores the evolution of the objective contradictions in the sphere of land relations in the context of public administration, by specification of the main risks in land relations. The necessity of forming the state of existing risks in the area of land relations.

Ключові слова: земельні відносини, суперечності, ризики, державне управління.
27. Кондрашихін А. Б. Особливості підготовки кадрів державної служби під час модернізації економіки
Розглянуто особливості та поточний стан підготовки публічних службовців на прикладі організації дисертаційних досліджень, що зумовлені завданнями модернізації економіки. Надано кількісну динаміку наукових кадрів у лавах державної служби міста Севастополь за допомогою авторської методики моніторингу установ державної влади. Зроблено пропозиції щодо підвищення якості кадрів публічної служби міста.

The features and current state of training of public servants as an example the organization of dissertation research, which are due to problems of economic modernization. We present a quantitative dynamics of scientific personnel in the ranks of the civil service of the city of Sevastopol with the author's method of monitoring the institutions of state power. Proposals are made to improve the quality of public service personnel of the city.

Ключові слова: державна влада, публічні службовці, модернізація економіки, наукові кадри, Севастополь.
28. Швиданенко Г. О., Матукова Д. Г. Удосконалення механізму державного регулювання процесів екологізації гірничо-збагачувальних підприємств
Досліджено особливості державного регулювання процесів екологізаціїї діяльності вітчизняних промислових підприємств. Проаналізовано теоретичні засади та законодавче підґрунтя регулювання і контролю у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища. Акцентовано увагу на необхідності удосконалення механізму державного регулювання процесів екологізації підприємств гірничо-збагачувальної галузі.

The features of state regulation of ekolohizatsiyiyi of domestic industry. The theoretical framework and legal basis of regulation and control in the field of Natural Resources and Environment. The attention the need for improvement of state regulation of ecological mining and processing industry.

Ключові слова: екологізація, процеси екологізації, державне регулювання, контроль природокористування, охорона навколишнього середовища, виробничі процеси.
29. Скиба Т. Ю. Правові механізми державного управління розвитком системи вищої освіти
У статті розглянуто правові механізми управління вищою освітою, нормативно-правову базу та її систематизацію за напрямками, визначено основні тенденції правового регулювання вищою освітою України.

Іn the article the the legal mechanisms of higher education, legal framework and directions for ordering, the main trends of the legal regulation of higher education in Ukraine.

Ключові слова: правовий механізм, система нормативно-правової бази, правове регулювання вищої освіти.