СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
1. Лопушинський І. П. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ НА НОВОМУ ЕТАПІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
В умовах соціально-економічної і політичої кризи в Україні останніх років виразно виявила себе неефективність вітчизняної системи державної служби. У державі явною стала тенденція до зростання сфери державного впливу за рахунок якості державних іститутів. Змінити ситуацію на краще нині покликані давно вже назрілі адміністративна реформа і реформа державної служби. При цьому, з урахуванням євроінтеграційних процесів України, слід максимально ефективно використати відповідний досвід країн Європейського Союзу, значною мірою адаптувавши його до вітчизняних реалій.
Ключові слова: новий етап державотворення, адміністративна реформа, реформування державної служби, державна кадрова політика, європейський досвід реформ.
2. Корецький М. Х. УМОВИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ СФЕРИ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ДЕРЖАВИ
Визначено процеси інтернаціоналізації і глобалізації на сучасному етапі розвитку та сприяння посиленню взаємозалежності національної економіки. Проаналізовано сучасну політику ТНК при розміщенні ПІІ, яка сприяє підвищенню конкурентоспроможності національних компаній.
Ключові слова: глобалізація, інвестиційна політика, інноваційний процес, інституційний ринок, інтеграція, конкурентні переваги, управлінський потенціал
3. Плохих В. І., Фуртатов В. С. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
В статті розглядаються різні теоретико-методологічні підходи до поняття глобалізації. Визначено, що для дослідження процесів глобалізації повинна бути створена певна теоретико-методологічна база. Зазначено, що аналіз процесів глобалізації і вплив їх на Україну треба проводити не тільки з урахуванням ситуації, яка склалася в світі, але і з урахуванням історичного розвитку української державності.
Ключові слова: глобалізація, метод, методологія, історичний і системний підходи, етнічна глобалізація, ідентифікація, самозбереження
4. Палагнюк Ю. В. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄС (У РАМКАХ ДІЇ УГОДИ ПРО ПАРТНЕРСТВО І СПІВРОБІТНИЦТВО)
статті проаналізовано основні результати економічної інтеграції України до європейського економічного простору в рамках дії Угоди про партнерство і співробітництво за напрямками: технічна і фінансова допомога, торгівля, інвестиції. Показано, що, незважаючи на низку недоліків, процес реалізації УПС загалом привів до подальшого розширення економічних відносин між Україною та ЄС, а державна політика України щодо курсу на євроінтеграцію допомагала прискорити стабілізаційні процеси в економіці нашої держави.
Ключові слова: Україна, Європейський Союз, зовнішня політика, економічна інтеграція, економічне співробітництво, технічна і фінансова допомога, торгівля, інвестиції.
5. Мусієнко І. І. ПРИНЦИПОВІ ВІДМІННОСТІ СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ ВІД ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Обґрунтовано шляхи та засоби адаптації освіти України до європейського освітнього простору. Визначено об’єктивні чинники проблеми якості освіти в Україні. Виокремлено принципові відмінності системи освіти України від вимог європейського простору вищої освіти.
Ключові слова: державна політика, освітній простір, прогнозований попит, система управління, чинники, якість освіти
6. Приходько І. П. МЕТОДИКА ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Запропоновано методику державної експертизи вищих навчальних закладів.Розробити відповідні управлінські рішення на рівні вищого навчального закладу.
Ключові слова: державне управління, інтеграція, європейський освітній про- стір, методика, вищий навчальний заклад, процес, реформування.
7. Сорока С. В. ВОТУМ ДОВІРИ ПАРЛАМЕНТУ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ УРЯДУ: ДОСВІД КРАЇН ЄС ТА УКРАЇНА
Статтю присвячено особливостям процесу формування уряду в країнах Європейського Союзу, проблемам, що існують у механізмі призначення прем’єр-міністра та всього складу уряду в Україні. Автором проаналізовано основні законодавчі акти, що регулюють питання реалізації установчої функції парламенту шляхом висловлення вотуму довіри уряду в європейських країнах із парламентською формою правління. Констатується той факт, що в Україні існує певна суперечність між процесом ухвалення/неухвалення програми уряду, прописаним у Конституції, та можливістю реалізації урядом власних функцій.Автор надає рекомендації задля вирішення даної проблеми з урахуванням досвіду країн ЄС та власне українських державно-управлінських традицій. Значну увагу приділено розгляду досвіду прийняття програм діяльності уряду в Україні і висловлено пропозиції щодо удосконалення їх змісту та механізмів реалізації.
Ключові слова: вотум довіри, інвеститура уряду, програма діяльності уряду, взаємодія уряду і парламенту, функції уряду.
8. Богданова Н. О. РЕГІОНАЛЬНІ УПРАВЛІНСЬКІ КАДРИ ЯК УЧАСНИКИ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ПРОФЕСІОНАЛІЗМ АБО ЗАГРОЗИ НЕКОМПЕТЕНТНОСТІ
У статті розглядається особлива роль регіональних управлінських кадрів у суспільно-політичних трансформаціях. Розроблено сегментно-кільцеву модель суспільно-владних відносин у контексті впливу професійної діяльності державно-управлінських кадрів на функціонування політичної системи. Особлива увага приділяється виявленню загроз некомпетентності працівників органів державної влади та шляхам удосконалення системи підготовки управлінських кадрів.
Ключові слова: регіональні управлінські кадри, суспільно-політична транс- формація, професійна підготовка, професіоналізм.
9. Глубоченко К. О., Донченко Т. О. СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З МОЛОДІЖНОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ ЩОДО ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРШИМ РОБОЧИМ МІСЦЕМ
У статті розглядаються соціальні комунікації органів державної влади з молодіжною громадськістю щодо питання забезпечення першим робочим місцем.Послідовно аналізуються лінійні, двоступеневі та циркулярні моделі комунікацій в контексті зазначеної проблематики. Автори доходять висновків, що бар’єри у комунікативному процесі між органами державної влади та молодіжною громадськістю є наслідком недостатньо розроблених механізмів зворотного зв’язку у реалізованих соціальних комунікаціях та використання у якості показника комунікативної ефективності кількісних критеріїв інформування замість якісних соціально-комунікативних показників.
Ключові слова: соціальні комунікації у системі державного управління, зайнятість молоді, соціально-комунікативні канали, забезпечення першим робочим місцем, інформування.
10. Матяж С. В. СПІВПРАЦЯ ДЕРЖАВИ, ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І БІЗНЕСУ У СФЕРІ МЕЦЕНАТСТВА В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА
У статті розглядається питання співпраці громадських організацій з бізнесовими структурами та органами державної влади в Республіці Польща.Висвітлено особливості розподілу функцій між державою та недержавними інституціями. Стаття розкриває аспекти формування співробітництва у сфері меценатства між різними структурами та організаціями.
Ключові слова: громадська організація, меценатство, держава, бізнес.
11. Ємельянов В. М., Верба С. М. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
У статті розглянуто аналіз кадрової ситуації в регіоні. Проаналізовано інформацію щодо основних професійно-вікових груп, аналізу регіонального забезпечення управлінськими кадрами, гендерного складу, рівня освіти та підвищення кваліфікації.
Ключові слова: кадрова ситуація, професійно-вікові групи, кадрова політика
12. Репешко П. І. ОКРЕМІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ СУДОВО- ЕКСПЕРТНИМИ УСТАНОВАМИ В УМОВАХ ЇХ РЕФОРМУВАННЯ
У статті розглядаються проблеми управління судово-експертними установами в умовах реформування їх системи, необхідність якого обумовлена удосконаленням правоохоронної та судової діяльності на сучасному етапі розбудови правової держави.
Ключові слова: судово-експертна діяльність, державне управління, удоскона- лення організації.
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
13. Дацій О. І. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ
Досліджено умови залучення інвестицій в Україні. Виділено ознаки інновацій.Визначено тенденції розвитку інноваційної діяльності в Україні. Обґрунтовано напрями удосконалення механізмів управління інноваційною діяльністю
Ключові слова: державне управління, інноваційна діяльність, пріоритетність, реалізація стратегії, чинники.
14. Іванова Т. В. СУТНІСТЬ І РЕЗУЛЬТАТИ ВЗАЄМОДІЇ РИНКУ ТА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗА УМОВИ ЗРОСТАННЯ ДЕФІЦИТУ РЕСУРСІВ І ДЕГРАДАЦІЇ ДОВКІЛЛЯ
Визначено проблеми ресурсно-екологічної безпеки держави. Обґрунтовано сутність і результати взаємодії ринку та державного регулювання за умови зростання дефіциту ресурсів і деградації довкілля.
Ключові слова: державне регулювання, інституціональне регулювання, екологічна орієнтація, природній потенціал, ресурсно-екологічна безпека
15. Биркович Т. І. ДЕРЖАВНА ЕНЕРГЕТИЧНА ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ ВИМОГ ЗОВНІШНЬОГО СВІТУ
Проведено системне дослідження паливно-енергетичного комплексу України.Розглянуто особливості структурних елементів паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) та їх взаємозв’язків із зовнішнім середовищем. Визначено роль російських транснаціональних компаній у розвитку вітчизняного ПЕКу.
Ключові слова: державна політика, енергетична політика, паливно-енерге- тичний комплекс, транснаціональні компанії
16. Горник В. Г. ЗАХОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
Досліджено підвищення ефективності державного регулювання інвестиційної діяльності в промисловому виробництві. Визначено механізми регулювання інвестиційної діяльності. Обґрунтовано заходи державного регулювання інвестиційної діяльності в промисловому виробництві
Ключові слова: амортизаційна політика, державне регулювання, заходи, інвестиційна діяльність, механізми, напрями активізації
17. Матійко С. А. ОРІЄНТАЦІЯ НА ВІДНОВЛЕННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ДЕРЖАВНІЙ ПРОМИСЛОВІЙ ПОЛІТИЦІ
Визначено поняття державної промислово-інноваційної політики. Визначено завдання державної промислово-інноваційної політики.
Ключові слова: державне управління, інноваційний чинник, конкуренто- спроможність, напрям, промислова політика, стратегія
18. Темиргалієв Р. І. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ РЕГІОНУ
Запропоновано принципову схему дій при нейтралізації низки загроз безпеці в регіоні. Виявлено аспекти прийняття ефективних управлінських рішень щодо забезпечення динамічного відтворювального процесу.
Ключові слова: державний контроль, механізм, національна безпека, регіональна політика, ризик, управлінські рішення.
19. Драган І. О. ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РОЗШИРЕНОГО ВІДТВОРЕННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
У статті досліджено принципи державного управління процесом розширеного відтворення житлово-комунального господарства, які узгоджені з принципами розміщення продуктивних сил, а також відображають специфіку територіального розміщення житлово-комунального господарства та вдосконаленняйого територіальної структури в умовах розвитку ринкової економіки.
Обґрунтовано відтворення соціальної інфраструктури, зокрема житловокомунального господарства, яке підпорядковано загальним та специфічним закономірностям відтворення створеного продукту, капіталу та ресурсів праці.
Ключові слова: відтворення, державне управління, житлово-комунальне господарство, принципи, регіон.
20. Бова Т. В. ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ДЕРЖАВНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ
Проаналізовано відносини, які виникають з приводу створення інновацій та їх упровадження в практику суспільного життя. Визначено завдання державної інноваційної політики як пріоритету національного розвитку.
Ключові слова: державна політика, інноваційна політика, інновації, національ- ний розвиток, державний рівень, національний рівень.
21. Бондарчук Н. В. ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
У статті розглянуто та проаналізовано законодавчу базу із забезпечення державної політики розвитку інноваційного потенціалу.
Ключові слова: державна політика, інноваційний потенціал, законодавче забезпечення.
22. Дацій Н. В. МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Досліджено особливості формування моделі інвестиційного розвитку в соціально-економічній системі України. Обґрунтовано емпіричну слабкість інвестиційного середовища в Україні, яке характеризується високим рівнем аміністративних бар’єрів і перешкод, що виникають на шляху іноземних інвесторів.
Ключові слова: державне управління, іноземний інвестор, інвестиційна політика, національна економіка, сприятливі умови, формування.
23. Драган І. В. ЕЛЕМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Визначено основні завдання ресурсозбереження з урахуванням останніх тенденцій розвитку національної економіки та глобалізаційних процесів. Обґрунтовано принципи державної політики екологізації та ресурсозбереження
Ключові слова: державний механізм, екологічне навантаження, природне середовище, раціональне природокористування, ресурсозбереження
24. Міщенко Д. А. АНАЛІЗ МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
У статті розглядається класифікація методів державного регулювання аграрного сектора економіки України, проаналізовано найпоширеніші механізми регулювання цін на сільськогосподарську продукцію, запропоновані економічні інструменти регулювання аграрного сектора економіки.
Ключові слова: державне регулювання економіки, аграрний сектор, методи, сільське господарство продовольчий ринок, сільськогосподарська продукція
25. Пельтек Л. В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ Й РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНІВ
У статті визначено напрями державної політики у сфері економічного зростання й розвитку промисловості проведено критичний аналіз наявних проблем відновлення економічного зростання промисловості наведено систему умов активізації ключових чинників розвитку промисловості
Ключові слова: механізм державного управління, промислова політика, чинники економічного зростання промисловості
26. Рудкевич І. В. СТРУКТУРНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ
Проаналізовано основні напрямки державної політики в сфері регулювання зайнятості населення. Визначено недоліки сучасного вітчизняного механізму регулювання зайнятості.
Ключові слова: державна політика, структурно-інвестиційна політика, зайнятість населення, механізм регулювання зайнятості.
27. Шевченко Н. О. НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Розроблено чітку послідовну політику активізації інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств. Визначено основні принципи формування ринку інновацій у сільському господарстві. Обґрунтовано заходи кадрового забезпечення центрів інноваційного розвитку в сільському господарстві.
Ключові слова: державне регулювання, економічне зростання, механізм, процес, ринок інновацій, сільськогосподарський товаровиробник, формування
28. Туболець І. І. МЕХАНІЗМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ МУНІЦИПАЛЬНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
Обґрунтовано розвиток муніципального фінансового контролю як основи забезпечення функціонування важливої складової бюджетної системи місцевих бюджетів. Визначено механізми та інструменти муніципального фінансового контролю.
Ключові слова: державна система, ефективність, регіональний рівень, місцевий рівень, фінансовий контроль
29. Ситнік І. В., Саєнко В. Б. РОЗВИТОК СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ЯК ЗАСІБ СТАБІЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ
Визначено особливості розвитку банківського сектора України надано пропозиції щодо підвищення ефективності роботи системи державного гарантування вкладів фізичних осіб.
Ключові слова: державне гарантування вкладів, банківський сектор, ста- білізація, фінансово-кредитна система.
30. Цепенда І. Є. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА У ПЕРЕГОВОРНОМУ ПРОЦЕСІ ЩОДО ОТРИМАННЯ ЧЛЕНСТВА В НАТО
У статті проаналізовано переговорну позицію польських офіційних кіл, політичних партій та позаурядових організацій у питанні отримання членства в НАТО. Висвітлено ставлення провідних країн НАТО до польського членства в Альянсі, а також застереження до процесу розширення з боку Росії.
Ключові слова: НАТО, Республіка Польща, переговорний процес