СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
1. Кальниш Ю.Г., Сухорукова А.Л. КОМПЕТЕНЦІЯ ОБЛАСНИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ ЯК ПОВНОВАЖНИХ ОРГАНІВ СИСТЕМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ НА МІСЦЯХ В УКРАЇНІ
У статті аналізується поняття «компетенція», окреслюється зміст, структура, предмет та конституційні основи компетенції обласних державних адміністрацій у сучасній Україні.
Ключові слова: компетенція, повноваження, обласні державні адміністрації, місцеві органи виконавчої влади, предмети введення, функції.
2. Лопушинський І.П. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ: ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ
Конфлікти як різновид соціальних процесів і взаємодії виникають і проявляються в різних сферах людської діяльності, у тому числі в галузі державного управління, оскільки в процесі проходження державної служби службовець стикається з різноманітними конфліктними ситуаціями. На відміну від конфліктів економічного і політичного змісту, конфлікти в системі державної служби мають регулюватися не лише цивільним законодавством, але й соціальними нормами, правилами, традиціями, що визначаються державною службою як особливого роду соціальним інститутом. Разом з тим чинне українське законодавство, на відміну від законодавства країн Європейського Союзу, на сьогодні ще не виробило відповідної нормативно-правової бази для запобігання конфлікту інтересів під час проходження державної служби, над чим найближчим часом слід буде активно попрацювати всій системі влади України.
Ключові слова: державна служба, конфлікт інтересів, чинна нормативно- правова база, перспективне законодавче врегулювання конфлікту інтересів
3. Ємельянов В.М., Татаренко В.Б. ДЕРЖАВНА ВЛАДА УКРАЇНИ В БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ В ОРГАНАХ ПРАВОСУДДЯ
У статті розглядаються дії органів державної влади, Президента, Служби Безпеки України, правоохоронних органів та ін., спрямовані на боротьбу з корупцією в органах правосуддя, аналізується проведений моніторинг населення щодо його поглядів на діяльність судової системи в України. Робиться акцент на подальше врахування Верховною Радою України та Президентом пропозицій щодо реформування судової системи й прискорення розробки законодавства, яке б передбачало всі недоліки та специфіку сталої нормативної бази.
Ключові слова: державна влада, державне управління, органи правосуддя, судова система, взаємодія, корупція, прийняття законів, реформування.
4. Гавеля В.Л. КОРРЕЛЯЦИЯ ЦЕЛЕЙ С КУЛЬТУРНЫМИ УНИВЕРСАЛИЯМИ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА
Основними формами цілепокладальної мотивованої активності виступають:спілкування, поведінка і діяльність, тому у статті аналізуються фактори, які оптимізують результати спрямувань людини на досягнення результатів.Проаналізовано фактор кореляційних феноменів у їх відповідності з реальними культурними універсаліями, а також фактори ланцюгів реалізації соціальних феноменів і ритм самореалізації людини.
Ключові слова: ціль, кореляція, універсалії, доцільність, цілепокладання, інтереси, потреби, культура, свідоме, аксіоматика, конструкції, праця, дозвілля, свобода.
5. Євтушенко О.Н., Лушагіна Т. КОНЦЕПЦІЯ М. ДРАГОМАНОВА ЩОДО РОЛІ САМОВРЯДНОЇ ГРОМАДИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ВІДНОСИН
У статті розглядається концепція громади М. Драгоманова, яка ґрунтується на ліберальній ідеї. В основі його концепції – самоврядні громади, вільна спілка осіб (громадян), об’єднаних для спільної справи, – це форма децентралізації держави і механізм суспільно-політичного ладу, за допомогою якого організація влади будується за принципом «знизу вгору».
Ключові слова: громада, територіальна громада, територіальна організація населення, концепція громади М. Драгоманова, інститут самоврядування, децентралізації влади, федерація.
6. Шубін С.П. ДЕРЖАВА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ЕВОЛЮЦІЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН ВІД ВИТОКІВ ДО КІНЦЯ XVIII СТОЛІТТЯ
Стаття присвячена ґенезі феномена громадянського суспільства у світовій філософсько-політичній думці від передумов його виникнення до кінця XVIII століття, трактувань його існування, а також еволюції взаємовідносин між ним та державою.
Ключові слова: держава, християнський індивідуалізм, суспільство, давньо- римське право, лібералізм, права людини, громадянське суспільство
7. Євтушенко Л.Е., Іванов М.С. ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОГО САМОДЕРЖАВСТВА У 80-90-Х РР. ХІХ СТ. ЩОДО ЗГОРТАННЯ ЗЕМСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Аналізується політика самодержавства в період 80-90-х рр. ХІХ століття, яка була спрямована на обмеження земського самоврядування, посилення урядового контролю і нагляду за земствами, підпорядковуючи земства органам державної влади. Земства під тиском адміністрації поступово перетворилися на вірнопідданську самодержавству організацію, існуючу за рахунок додаткових поборів з населення. Однак, незважаючи на досить обмежені компетенції, земства продовжували позитивно впливати на економічне та культурне життя регіонів
Ключові слова: земства, місцеве самоврядування, губернатор, контр- реформи 80-90-х рр. ХІХ ст., самодержавство, ліберальний рух, державна влада.
8. Мінц М.О. БЕЗДОМНІСТЬ: СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ
У статті розглядаються проблеми бездомності як одного з негативних проявів у сучасному суспільстві, а також причини, які її породжують, та пропонуються шляхи подолання цього соціального явища. Висвітлюється питання ставлення студентської молоді до проблем бездомності.
Ключові слова: бездомність, бомж, безхатченки, бродяжництво, неробство, асоціальні елементи, соціальні хвороби, алкоголізм.
9. Донченко Т.О. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ В УКРАЇНІ
У статті розглядаються основні поняття і терміни, які розкривають проблеми, пов’язані з працевлаштуванням молодих спеціалістів, а також мова йде про організації та установи і державу в цілому як головну рушійну силу з питання працевлаштування молоді
Ключові слова: молодь, безробіття, зайнятість, державна служба зайня- тості, державне регулювання зайнятості, молодіжні центри праці, молоді спеціалісти, працевлаштування.
10. Бояревич М.Л., Євтушенко О.Н. ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ КЕРІВНИКА-ЛІДЕРА В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Стаття присвячена визначенню основних особистісно-ділових та професійних якостей керівника державної установи. Виявлено основні особистісно ділові та професійні якості керівника-лідера, які сприяють ефективній управлінській діяльності. Доведено, що обґрунтування професійно та інтелектуально важливих, психологічно і соціально необхідних якостей особистості керівника є однією з найактуальніших проблем психології управління. Представники нової управлінської еліти – це не стільки люди більш молоді за віком,скільки нові професіонали, здатні адаптуватися до змін, які розуміють, що успіх їх діяльності полягає в роботі над собою. Сучасний управлінець – це людина, яка прагне створити «своє обличчя», яка розуміє, що не буде мати успіху, якщо просто буде копіювати чий-небудь стиль, кого-небудь бездумно наслідувати.
Ключові слова: особистість, лідерство, керівник, особистісно-ділові якості, здібності, професійні якості керівника-лідера, управлінська еліта, державна установа.
11. Гриськова А.М. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ
Стаття присвячена проблемним аспектам фінансового механізму забезпечення виборчого процесу, його особливостям, проблемам та ролі в процесіорганізації виборчого процесу на сучасному етапі реформування системи українського державотворення
Ключові слова: фінансовий механізм, фінансові інструменти, виборчий процес, державне управління, держава, вибори, фінансове забезпечення
12. Фуртатов В.С. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
У статті розглядаються основні напрями взаємодії органів виконавчої влади та міс цевого самоврядування, існуюче розмежування повноважень і шляхи його вдосконалення.
Ключові слова: органи виконавчої влади, обласна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування, обласна рада, демократія, централізація влади, виконавчі комітети органів місцевого самоврядування, розмежування повноважень.
13. Верба С.М. ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У статті розглянуто застосування сучасних методів та технологій навчання державних службовців органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.Автор звертає увагу, що для поліпшення професіоналізації державної служби потрібно забезпечення випереджуючого характеру змісту навчання з урахуванням перспектив розвитку держави, вдосконалення завдань і функцій її органів.
Ключові слова: технології навчання, професійна підготовка, підвищення кваліфікації, державні службовці, державне управління, законодавча влада, органи місцевого самоврядування, виконавча влада.
14. Матяж С.В. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕЦЕНАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА МИКОЛАЇВЩИНІ
Стаття присвячена характеристиці меценатства та його регулювання з боку держави в Миколаївській області.
Ключові слова: меценатство, державне регулювання, держава, законо- давство, благодійництво.
15. Тригуб К.О. НЕІНСТИТУЦІАЛІЗОВАНІ СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
У статті розглядаються джерела, рушійні сили, структура та особливості неінституціалізованих соціальних комунікацій у системі державного управління.Послідовно аналізуються природа та особливості чуток, що супроводжують діяльність посадових осіб органів державної влади та причини їх поширення.Автор доходить висновків, що неінституціалізовані соціальні комунікації у державно-управлінській сфері мають об’єктивну соціально-психологічну природу, тому лише максимальна відкритість діяльності органів державної влади може усунути негативні наслідки поширення чуток у системі державного управління.
Ключові слова: соціальні комунікації у системі державного управління, неформалізовані комунікації, чутки, джерело повідомлення, неінституціалізовані соціально-комунікативні канали, престижні мотиви, символічний капітал державних службовців.
16. Штирьов О.М. ЕТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ
Стаття присвячена проблемі впливу етичних норм, принципів та методів, які інтерпретовані у вигляді етичної інфраструктури на процес формування та розвитку управлінської еліти на сучасному етапі реформування системи державно-управлінських відносин як на місцевому рівні, так і в цілому в державі.
Ключові слова: етична інфраструктура, еліта, етичний кодекс, етичні принципи, управлінська еліта, етичні стандарти, політична воля
17. Ковнір О.І. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ У ВИЩІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ
У статті на широкому прикладному тлі показано роль української мови як державної в системі вищої школи України. Доведено, що саме українській мові як мові державотворчого етносу і державній мові Українського народу належить провідна роль у підготовці майбутньої європейського рівня національної еліти нашої держави – громадян України різних національностей.
Ключові слова: українська мова як державна, вища школа України, мовна політика у вищій школі.
СФЕРА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕМОКРАТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
18. Шевчук О.В. ВПЛИВ РОСІЙСЬКО-КИТАЙСЬКОГО СПІВРОБІТНИЦТВА НА БЕЗПЕКУ В АЗІЙСЬКО- ТИХООКЕАНСЬКОМУ РЕГІОНІ
У статті аналізується російсько-китайське співробітництво щодо розбудови механізмів безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Прогнозуються подальші шляхи та моделі взаємодії РФ – КНР у системі безпеки АТР.
Ключові слова: РФ, КНР, система безпеки, Шанхайська організація співробітництва, безпекові інституції.
19. Семенченко Ф.Г. ВИЗНАЧАЛЬНІ ФАКТОРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
У статті досліджуються трансформаційні процеси, які відбуваються в Україні протягом останніх двох десятиліть. Визначаються фактори, напрями й особливості формування політичних цінностей та політичних ідеалів.
Ключові слова: політичні ідеали політичний процес політичні цінності демократичні цінності.
20. Турчин Я.Б. ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ КОНСТИТУЦІЙНИХ ІДЕЙ О. ЕЙХЕЛЬМАНА
У статті виділено основні етапи становлення і розвитку конституційних ідей відомого українського громадсько-політичного діяча кінця XIX – першої третини ХХ ст. О. Ейхельмана, а саме: дореволюційний та революційно-еміграційний. Їхній аналіз здійснюється через виокремлення конституційної діяльності і базових засад конституційних проектів державного розвитку вченого (спочатку царської Росії, а згодом – незалежної Української держави). Розглянуто трансформацію конституційних позицій О. Ейхельмана, доведено їхній демократизм та актуальність в умовах сучасного процесу державотворення в Україні.
Ключові слова: О. Ейхельман, конституційні принципи державного будів- ництва, демократизм, державна незалежність України
21. Кривошеїн В.В. ФЕНОМЕН ГРУПОВОГО МИСЛЕННЯ ЯК ЧИННИК РИЗИКУ ПРИЙНЯТТЯ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ
Розглядається проблема групового мислення як можлива складова політикного рішення. Звертається увага на той факт, що останнім часом розвивається нова галузь прикладної політології – політична ризикологія. Ризик розглядається як елемент процесу прийняття і реалізації рішень, котрий звичайно пов’язується з вимірюванням імовірності помилки або успіху того чи іншого вибору в ситуації з декількома альтернативами.
Ключові слова: групове мислення, політичне рішення, політична ризикологія, ситуація з декількома альтернативами, чинники політичного ризику.
22. Сорока С.В. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СЕНАТУ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ІЗ СЕЙМОМ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ФУНКЦІЙ
У статті аналізуються особливості взаємодії між двома палатами польського парламенту в процесі реалізації державно-управлінських функцій. Відзначено, що найбільш активна співпраця між Сеймом і Сенатом відбувається в процесі реалізації законодавчої функціі. Основними законодавчими компетенціями Сенату, які вимагають тісної співпраці з Сеймом, є: право законодавчої ініціативи, висловлення власної позиції щодо законів, прийнятих Сеймом, та участь у ратифікації міжнародних угод. Звернено увагу на відсутність будь-яких арбітражних (узгоджувальних) механізмів між двома палатами, що є однією зі значних перешкод на шляху до повноправної участі Сенату в законодавчому процесі. На основі проведеного дослідження визначено досвід Польщі, який може бути корисним для оптимізації роботи державних органів нашої держави
Ключові слова: бікамералізм, парламент, функції органів державної влади
23. Крушинський Б., Партемор Е. THE PROGRESS OF THE ISAF MISSION IN AFGHANISTAN AND THE NEW WAY TO EFFECTIVE STRATEGY (Прогрес міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF) у Афганістані і новий шлях до ефективної стратегії)
Після терористичних атак 11 вересня 2001 у Нью-Йорку та Вашингтоні, округ Колумбія, американські сили увійшли до Афганістану та проголосили «глобальну війну з тероризмом». Війна триває вісім років, і ніщо не передвіщає її закінчення.Здійснюючи доктрину дій проти партизанів, оперативна організація й стратегія в Афганістані повільно розвивається. Успіхи військової операції пов’язані не тільки з поразкою Талібану або воюючих сторін Аль-Каїди, але й з підтримкою від місцевого населення, побудовою інфраструктури, навчальних афганських сил безпеки, відновленням сільського господарства, створенням умов для демократії й верховенства закону. Командуючі НАТО й політичні діячі недавно просили більше військ і підтримки. Вони визнають, що вони в цей час переживають критичний момент у війні.
Ключові слова: Афганська Національна Армія, Аль-Каїда, військовий конфлікт, Міжнародні сили сприяння безпеці.
24. Ханстантинов В.О. НЕОБХІДНІСТЬ ТОЛЕРАНТНОСТІ
У статті розкрито сутність проблеми толерантності, її відношення до конфліктного характеру соціальної взаємодії. Висвітлено зв’язок витоків толерантності з процесами глобалізації, суспільною модернізацією, з приватною власністю і суспільним розподілом праці. Проаналізовано політичну необхідність толерантності для демократичного суспільства.
Ключові слова: толерантність, конфлікт, модернізація, розподіл праці, демократія, глобалізація.
25. Лютко Н.В. ЦІННІСНІ АСПЕКТИ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ
У статті розглядаються ціннісні аспекти рекламної діяльності, зокрема, визначається суб’єктивний та об’єктивний бік цінностей. Акцентується увага на функціях засобів масової інформації, які беруть участь у формуванні політичних цінностей.
Ключові слова: політична реклама, рекламування, політичні цінності.
26. Сидун С. УКРАЇНА ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВЗАЄМОВІДНОСИН
У статті аналізуються стосунки між Україною та Європейським Союзом від моменту розпаду СРСР і проголошення Україною незалежності. Відзначено, що Україна для ЄС є другим важливим партнером з країн СНД. Така ситуація виникає через географічні, економічні, військові та стратегічні відношення між ЄС та Росією. Україна є основною країною, через яку проходить транзит паливноенергетичної сировини з Росії та країн Центральної Азії до країн ЄС-27. Україна є учасницею політичних ініціатив ЄС – Європейської Політики Сусідства та Східного Партнерства. На основі проведеного дослідження визначено, як розвивались стосунки між Україною та ЄС, які переваги отримала від цього наша країна.
Ключові слова: Європейський союз, європейська інтеграція, міжнародні відносини, європейська політика, європейське сусідство
27. Кучма Л.О. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ВИМІР ПОЛІТИЧНОГО МАНІПУЛЮВАННЯ
Розглянуто характерні особливості та рівні розгортання маніпулятивного процесу. Увага акцентована на структурі процесу маніпулювання, у якій виокремлено: суб’єкт, інформацію, об’єкт, його дії, вигідні суб’єктові та викликані впливом отриманої інформації. Процес політичного маніпулювання розглядається не як одиничний акт впливу, а як процес, який передбачає систему етапів свого розгортання, що характеризуються особливостями взаємодії суб’єкта та об’єкта впливу та тривалістю в часі.
Ключові слова: політичне маніпулювання, процес політичного маніпулювання, суб’єкт та об’єкт маніпулювання, переконання
28. Громадська Н.А. СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ ТА ЙОГО РОЛЬ У СОЦІАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ ДЕРЖАВИ
Стаття присвячена проблемі осмислення сутності й ролі соціального діалогу як важливого інструменту соціальної політики держави. Автор при висвітленні даної проблеми звертається до цілей, завдань і функцій соціальної політики, а також мети соціальної держави.
Ключові слова: соціальний діалог, соціальна політика, соціальна держава, соціальна справедливість, соціальна злагода, соціальна і політична стабільність