РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ І ТЕОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ. МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
1. Слющинский Б. В. Современное украинское Приазовье: многокультурность, ассимиляция или гибридизация?
Статтю присвячено дослідженню етнокультурних процесів, які відбуваються
на території українського Приазов’я як багатонаціонального регіону. Доводиться,
що внаслідок «змішування» різних культур, процесів взаємовпливів, акультурації,
декультурації та асиміляції етнонаціональні утворення вже не належать до
традиційно визначеної спільності. Їхня ідентичність є «сегментарною», а стиль
життя і субкультура – «гібридними».
Ключові слова: багатокультурність, асиміляція, гібридизація, титульна
культура, субкультура.

Статья посвящена исследованию этнокультурных процессов, которые
происходят на территории украинского Приазовья как многонационального
региона. Доказывается, что вследствие «смешивания» разных культур, процессов
взаимовлияний, аккультурации, декультурации и ассимиляции этнонациональные
образования уже не принадлежат к традиционно определенной общности. Их
идентичность есть «сегментарной», а стиль жизни и субкультура – «гибридными».
Ключевые слова: многокультурность, ассимиляция, гибридизация, титульная
культура, субкультура.

The article deals with ethnic and cultural processes that occur in the Ukrainian
Pryazovye as a multi-ethnic region. Advised that due to «mixing» of different cultures,
processes of influences, acculturation, and assimilation of ethno-national dekulturatsii
education do not belong to the traditional definition of community. Their identity is
«segmental», and lifestyle and subculture – «hybrid».
Key words: multiculturalism, assimilation, hybridization, titular culture, subculture.
Ключові слова: багатокультурність, асиміляція, гібридизація, титульна культура, субкультура.
2. Стрельнікова О. О. Доброчинна активність: спроба концептуалізації
У статті розглянуто інституціоналізацію доброчинної діяльності в сучасній
Україні. Зазначено, що процес становлення та розвитку благодійної діяльності
розпочинається з доброчинної активності. Наведено критерії визначення
доброчинної активності та рівні її прояву. Зазначено, що доброчинно активні
суб’єкти становлять собою необхідний ресурс для подальшої успішної
інституціоналізації доброчинної діяльності в сучасному українському суспільстві.
Ключові слова: соціальна активність, доброчинна активність, інституціоналізація
доброчинної діяльності, соціальний інститут доброчинності.

В статье рассмотрена институционализация благотворительной деятельности
в современной Украине. Указано, что процесс становления и развития
благотворительной деятельности начинается с благотворительной активности.
Приведены критерии определения благотворительной активности и уровни ее
проявления. Указано, что благотворительно активные субъекты представляют
собой необходимый ресурс для дальнейшей успешной институционализации
благотворительной деятельности в современном украинском обществе.
Ключевые слова: социальная активность, благотворительная активность,
институционализация благотворительной деятельности, социальный институт
благотворительности.

The article deals with the institutionalization of charitable activities in modern Ukraine.
It is noted that the process of formation and development charity begins with charitable
activity. The criteria determining charitable activity and the level of its manifestation are
analyzed in the article. Noted that charity active agents are a necessary resource for
further successful institutionalization of charitable activities in the Ukrainian society.
Key words: social activity, charitable activity, the institutionalization of charity, social
institution of charity.
Ключові слова: соціальна активність, доброчинна активність, інституціоналізація доброчинної діяльності, соціальний інститут доброчинності
3. Ляпіна Л. А Мультикультуралізм у контексті комунітаристського дискурсу
У статті наведено аналіз комунітаристської концепції мультикультуралізму
канадського соціального теоретика Чарльза Тейлора. Розкриваються особливості
розуміння даної концепції крізь призму ідей автономії, визнання, ідентичності та
культури, що стали фундаментальними потребами сучасного демократичного
суспільства.
Ключові слова: мультикультуралізм, культура, автономія, визнання, політика
визнання, ідентичність, права індивіда, демократичне суспільство.

В статье анализируется коммунитаристская концепция мультикультурализма
канадского социального теоретика Чарльза Тейлора. Раскрываются особенности
понимания данной концепции сквозь призму идей автономии, признания,
идентичности и культуры, которые стали фундаментальными потребностями
современного демократического общества.
Ключевые слова: мультикультурализм, культура, автономия, признание,
политика признания, идентичность, права индивида, демократическое общество.

This article analyzes the communitarian concept of multiculturalism Canadian social
theorist Charles Taylor. The peculiarities of the understanding of this concept in the light
of the ideas of autonomy, recognition, identity and culture, which are the fundamental
needs of a modern democratic society.
Key words: multiculturalism, culture, autonomy, recognition, recognition policy,
identity, individual rights, democratic society.
Ключові слова: мультикультуралізм, культура, автономія, визнання, політика визнання, ідентичність, права індивіда, демократичне суспільство
4. Позднякова-Кирбят’єва Е. Г. Соціальна історична пам’ять про Велику Вітчизняну війну очима українських громадян: аналіз соціологічного дослідження
Статтю присвячено проблемі дослідження соціально-історичної пам’яті про
Велику вітчизняну війну. Автор розглядає та аналізує результати соціологічного
дослідження, яке проводилось у Східній та Центральній Україні. Особлива увага
приділяється визначенню особливостей соціальної пам’яті серед різних її
суб’єктів – носіїв, перш за все серед представників різних поколінь. Також
розглядаються особливості соціальної пам’яті.
Ключові слова: соціальна пам’ять, соціальна історична пам’ять, Велика
Вітчизняна війна, респонденти, вікові групи.

Статья посвящена проблеме исследования соціально-исторической памяти о
Великой отечественной войне. Автор рассматривает и анализирует
результаты социологического исследования, которое проводилось в Восточной
и Центральной Украине. Особенное внимание уделяется определению особенностей
социальной памяти среди разных ее субъектов – носителей, прежде всего среди
представителей разных поколений. Также рассматриваются особенности
социальной памяти.
Ключевые слова: социальная память, социальная историческая память,
Великая Отечественная война, респонденты, возрастные группы.

The article is devoted the problem of research of socially historical memoryi about
Great Patriotic war. An author examines and analyses the results of sociological research
which was conducted in East and Central Ukraine. The special attention is spared
determination of features of social memory among different subjects – transmitters,
foremost among the representatives of different generations. The features of social
memory are also examined.
Key words: social memory, social historical memory, Great Patriotic war,
respondents, age-dependent groups.
Ключові слова: соціальна пам’ять, соціальна історична пам’ять, Велика Вітчизняна війна, респонденти, вікові групи
5. Ковтуненко Е. С. Методологічні підходи в семіотичному аналізі
У статті мова йде про особливості використання семіотичного аналізу в
соціологічних дослідженнях. Наводяться різні підходи до визначення семіотики в
соціології. Також презентуються сучасні методологічні підходи в семіотичному
аналізі.
Ключові слова: семіотика, знак, значення, семіотичний аналіз, методологічний
підхід.

В статье речь идет об особенностях использования семиотического анализа
в социологических исследованиях. Приводятся разные подходы к определению
семиотики в социологии. Также презентуются современные методологические
подходы в семиотическом анализе.
Ключевые слова: семиотика, знак, значение, семиотический анализ,
методологический подход.

In the article the question is about the features of the use of semiotic analysis in
sociological researches. Different approaches over are brought to determination of
semiotics in sociology. Modern methodological approaches are also presented in a
semioticanalysis.
Key words: semiotics, sign, value, semiotic analysis, methodological approach.
Ключові слова: семіотика, знак, значення, семіотичний аналіз, методологічний підхід
6. Козловська Л. В. «Міграція» та її вплив на «політичний процес»: до трактування термінів
У статті розглядається трактування сучасними вченими поняття
«міграція», зазначається, що воно витікає з результатів певних політичних
процесів, стає їх наслідком і в подальшому спричиняє вагомий вплив на наступні
політичні процеси.
Ключові слова: міграція, політичний процес, процес пересування населення,
переміщення людей через кордон певних територіальних утворень.

В статье рассматривается трактовка современными учеными понятия
«миграция», отмечается, что оно вытекает из результатов определенных
политических процессов, становится их следствием и в дальнейшем оказывает
существенное влияние на следующие политические процессы.
Ключевые слова: миграция, политический процесс, процесс передвижения
населения, перемещение людей через границу определенных территориальных
образований.

The article deals with the interpretation of modern scholars term «migration», notes
that it follows from the results of certain political processes is their due in the future have
a significant impact on the political process following.
Key words: migration, the political process, the process of population movement, the
movement of people across borders defined territorial.
Ключові слова: міграція, політичний процес, процес пересування населення, переміщення людей через кордон певних територіальних утворень
7. Рожанська Н. В. Сучасна місія гуманітарної університетської освіти
У статті сформоване наукове уявлення про місію гуманітарної університетської
освіти в сучасному пострадянському суспільстві. Розглядаються питання
гуманізації, гуманітаризації, фундаменталізації, інформатизації університетської
освіти у зв’язку з новими вимогами, які ставить сучасне суспільство перед
спеціалістом і громадянином.
Ключові слова: гуманітарна освіта, гуманітарний університет, гуманізація
освіти, гуманітаризація освіти, фундаменталізація освіти, інформатизація освіти.

В статье сформировано научное представление о миссии гуманитарного
университетского образования в современном постсоветском обществе.
Рассматриваются вопросы гуманизации, гуманитаризации, фундаментализации,
информатизации университетского образования в связи с новыми требованиями,
которые предъявляет современное общество перед специалистом и гражданином.
Ключевые слова: гуманитарное образование, гуманитарный университет,
гуманизация образования, гуманитаризация образования, фундаментализация
образования, информатизация образования.

In the article it is formed a scientific idea about the mission of humanitarian university
education in modern post-Soviet society. The questions of humanization, humanitarization,
fundamentalization, informatization of the university educationare examined because of
the new demands which modern society requires from the specialist and citizen.
Key words: humanitarian education, humanitarian university, humanitarization of
education, fundamentalization of education, informatization of education.
Ключові слова: гуманітарна освіта, гуманітарний університет, гуманізація освіти, гуманітаризація освіти, фундаменталізація освіти, інформатизація освіти
РОЗДІЛ 2. ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЧНІ ЗНАННЯ
8. Мінц М. О., Олійник А. І. Соціологія освіти: інноваційні процеси
У статті розглядаються процеси інноваційного розвитку освіти в сучасній
Україні, проблеми впровадження в систему вищої освіти нових систем навчання,
використання й ефективне оволодіння інформаційними ресурсами та комунікаційними
технологіями. Наголошується, що активне та доцільне використання студентами
вищих навчальних закладів науково-технічних ресурсів, інформаційних технологій як
головного джерела відродження і розвитку країни ефективно сприятимете
динамічному росту економічного потенціалу і соціального добробуту України.
Ключові слова: інформаційні технології, системи, суспільство, комунікації,
ВНЗ, новітні технології, інформація, знання, проблеми, сфера освіти.

В статье рассматриваются процессы инновационного развития образования
в современной Украине, проблемы внедрения в систему высшего образования
новых систем обучения, использования и эффективного овладение информационными
ресурсами и коммуникационными технологиями. Указывается, что активное и
целесообразное использование студентами высших учебных заведений учебных
научно-технических ресурсов, информационных технологий как главного источника
возрождения и развития страны будет эффективно способствовать
динамическому росту экономического потенциала и социального благосостояния
Украины.
Ключевые слова: информационные технологии, системы, общество,
коммуникации, ВУЗ, новые технологии, информация, знания, проблемы, сфера
образования.

The article deals with the innovation processes of educational development in modern
Ukraine, the problems of introduction of new methods of education into higher
educational system, information resources and communication technologies usage and
mastering. It is stated that active and meaningful high school students’ usage of scientific
and technical resources, information technologies as the main source of the country’s
revival and development which will effectively enforce the dynamic growth of the
economic potential and social wealth of Ukraine.
Key words: information technology, system, society, communication, institutions of
higher educatin, new technologies, information, knowledge, challenges, field education.
Ключові слова: інформаційні технології, системи, суспільство, комунікації, ВНЗ, новітні технології, інформація, знання, проблеми, сфера освіти
9. Піддубна К. С. Роль дистанційної форми освіти в системі безперервної бізнесової освіти
Обґрунтовано актуальність переходу в сучасному освітньому просторі
бізнесових знань до етапу безперервності процесу навчання. Наголошено на
основних проблемних полях у процесі переходу від дискретної в часі до
безперервної бізнесової освіти. Розкрито переваги дистанційної форми бізнесової
освіти, порівняно з недоліками традиційних форм вітчизняної системи освіти.
Ключові слова: дистанційна освіта, бізнесова освіта, безперервна освіта,
бізнес-організація.

Обоснованно актуальность перехода в современном образовательном
пространстве бизнес-знаний к этапу непрерывности процесса обучения.
Отмечено основные проблемные поля в процессе перехода от дискретного
во времени к непрерывному бизнес-образованию. Раскрыты преимущества
дистанционной формы бизнес-образования в сравнении с недостатками
традиционных форм отечественной системы образования.
Ключевые слова: дистанционное образование, бизнес-образование, непрерывное
образование, бизнес-организация.

Proved the actuality of business knowledges and their transition in modern
educational space of business to the process of the continuity of the process of studding.
It is marked on a basic problem in the process of transition from discrete in time to
continuous of business education. The advantages of distant form of business education
comparing with the failings of traditional forms of the home system of education are
shown.
Key words: distanct, business education, continuous, business is organization.
Ключові слова: дистанційна освіта, бізнесова освіта, безперервна освіта, бізнес-організація
10. Єфтєні Н. М. Роль правової цивілізації у формуванні громадянського суспільства
У статті обґрунтовується роль правової соціалізації у формуванні
громадянського суспільства. Правова соціалізація забезпечує правову інтеграцію
людини в правове середовище та правові відносини, а також сприяє регуляції
поведінки та активності громадян. Приділяється увага правовому вихованню,
освіті та самовихованню як необхідним компонентам правової соціалізації.
Виявляються особливості правової соціалізації особистості в українському
суспільстві.
Ключові слова: правова соціалізація, правове виховання, правова освіта,
громадянське суспільство.

В статье обосновывается роль правовой социализации в формировании
гражданского общества. Правовая социализация обеспечивает правовую
интеграцию человека в правовую среду и правовые отношения, а также
способствует регуляции поведения и активности граждан. Уделяется внимание
правовому воспитанию, образованию и самовоспитанию как необходимых
компонентов правовой социализации. Рассматриваютсяя особенности правовой
социализации личности в украинском обществе.
Ключевые слова: правовая социализация, правовое воспитание, правовое
образование, гражданское общество.

In the article the role of legal socialization in shaping civil society. Legal socialization
provides the legal integration of rights in the legal environment and legal relations, but
also contributes to the regulation of behavior and activity of citizens. Attention is paid to
legal education, education and self-education as a necessary component of legal
socialization. Identify features of legal socialization in Ukrainian society.
Key words: legal socialization, legal education, legal education, civil society.
Ключові слова: правова соціалізація, правове виховання, правова освіта, громадянське суспільство
11. Василевська Н. С. Кіноаудиторія в соціологічному осмисленні: проблеми та перспективи вивчення
В социологии, кино представлено как сложная социальная подсистема,
которая с развитием средств массовой коммуникации и все более возрастающей
долей в них визуальных каналов, выходит в ряд лидеров репрезентирующих
современную реальность. Аудитория кино, ее установки, критерии
избирательности и типология вот те вопросы, изучение которых становится
приоритетным при рассмотрении данного феномена.
Ключевые слова: визуальные средства массовой коммуникации, аудитория,
типологизация киноаудитории, жанровые предпочтения.

У соціології, кіно розглядається як складна соціальна підсистема, яка з
розвитком засобів масової комунікації та великою часткою в них візуальних
каналів, виходить у ряд лідерів, що репрезентують сучасну реальність.
Аудиторія кіно, її установки, критерії вибірковості та типологія ось ті питання,
вивчення яких стає пріоритетним при розгляді цього феномену.
Ключові слова: візуальні засоби масової комунікації, аудиторія, типологізація
кіноаудиторії, жанрові переваги.

In article the movie is presented as a complex social subsystem which with the
progress of means of a mass media and more and more increasing part of visual
channels in it, comes in a number of leaders which represent a modern reality. The
audience of cinema, its installation, criteria of selectivity and typology here those
questions, which studying becomes priority by consideration of the given phenomenon.
Key words: Visual means of a mass communication, audience, typology of
film-audiences, genre preferences.
Ключові слова: візуальні засоби масової комунікації, аудиторія, типологізація кіноаудиторії, жанрові переваги
12. Чорна В. О. Соціально-трудова міграція українського села як одна з основних проблем міграційних процесів
У статті досліджено міграційні процеси, які відбуваються в сільській
місцевості. Протягом кількох останніх десятиліть спостерігається стійка
міграція сільського населення у місто. Мотиви сільської міграції різноманітні:
ширші можливості для працевлаштування, кращі побутові умови, задоволення
культурних потреб.
Ключові слова: міграційні процеси, міграція, сільське населення, трудова
міграція, міграція села, внутрішня міграція, зовнішня міграція.

В статье исследуется миграционные процессы, которые происходят в
сельской местности. На протяжении последних десяти лет наблюдается
устойчивая миграция сельского населения в города. Мотивы сельской миграции
разнообразны: широкие возможности для трудоустройства, лучшие бытовые
условия, удовлетворения культурных потребностей.
Ключевые слова: миграционные процессы, миграция, сельское население,
трудовая миграция, миграция села, внутренняя миграция, внешняя миграция.

The article studies migration processes characteristic for rural areas. There has been
a steady migration of rural population to the cities over the past decade. There are
various motives for rural migration such as: job opportunities, better living conditions and
meet the cultural needs.
Key words: migration processes, migration, rural population, labor migration,
migration of people who live in villages, internal migration, external migration.
Ключові слова: міграційні процеси, міграція, сільське населення, трудова міграція, міграція села, внутрішня міграція, зовнішня міграція
13. Бондарець Б. Б. Соціокультурні фактори формування ціннісних орієнтацій молоді
У статті досліджено соціокультурні фактори формування ціннісних
орієнтацій сучасної молоді. Автор аналізує специфіку впливу на цінності та
ціннісні орієнтації молоді основних соціальних інститутів сучасного суспільства.
Ключові слова: ціннісні орієнтації, соціокультурні фактори, молодь, релігія,
ідеологія, засоби масової інформації, освіта, сім’я.

В статье исследуются социокультурные факторы формирования ценностных
ориентаций современной молодежи. Автор анализирует специфику влияния на
ценности и ценностные ориентации молодежи основных социальных
институтов современного общества.
Ключевые слова: ценностные ориентации, социокультурные факторы,
молодежь, религия, идеология, средства массовой информации, образование, семья.

The article investigates the socio-cultural factors of forming value orientations of
modern youth. The author analyzes the specific of influence of basic social institutions of
modern society on the values and value orientations of young people.
Key words: value orientation, socio-cultural factors, youth, religion, ideology, mass
media, education, family.
Ключові слова: ціннісні орієнтації, соціокультурні фактори, молодь, релігія, ідеологія, засоби масової інформації, освіта, сім’я
14. Волощук О. Ю. Соціокультурне значення дозвілля у формуванні та розвитку особистості дитини дошкільного віку
У статті подано основні характеристики та якості дитини дошкільного віку
як особистості. Визначаються сутність дозвілля та дозвіллєвої діяльності.
Аналізуються рівні дозвіллєвого середовища дитини. Таким чином, обґрунтовується
соціокультурне значення дозвілля у формуванні та розвитку особистості дитини
дошкільного віку.
Ключові слова: дитина, особистість, дошкільний вік, дозвілля, дитяче дозвілля,
дозвіллєва діяльність.

В данной статье даются основные характеристики и качества ребенка
дошкольного возраста как личности. Определяются суть досуга и досуговой
деятельности. Анализируются уровни досуговой среды ребенка. Таким образом,
обосновывается социокультурное значение досуга в формировании и развитии
личности ребенка дошкольного возраста.
Ключевые слова: ребенок, личность, дошкольный возраст, досуг, детский
досуг, досуговая деятельность.

This article has main characteristics and qualities of preschool age child. Defines the
essence of recreation and recreational activities. The article analyzes levels of child’s
recreational environment. Thereby, it explains social and cultural meaning of recreation in
development of preschool child’s personality.
Key words: child, personality, preschool age, recreation, child’s recreation, recreational
activities.
Ключові слова: дитина, особистість, дошкільний вік, дозвілля, дитяче дозвілля, дозвіллєва діяльність
РОЗДІЛ 3. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ, СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА
15. Димитров М. Ф. Національне виховання студентів як фактор цілісного формування особистості
У статті висвітлено сутність та досвід національного виховання як цілісної
системи, його науково-методологічні засади.
Ключові слова: національне виховання, національні цінності, мета
національного виховання.

В статье раскрывается сущность и опыт национального воспитания как
целостной системы, его научно-методологической основы.
Ключевые слова: национальное воспитание, национальные ценности, цель
национального воспитания.

The еssense and experience of national up bringing as an integral system, it’s
scientifically – methodological basis are shown.
Key words: national education, national values, the goal of the national education.
Ключові слова: національне виховання, національні цінності, мета національного виховання
16. Ташкова Ю. К. Суперечлива природа інституту соціального захисту населення
У статті, з одного боку, аналізується необхідність інституційного врегулювання
соціальної сфери життєдіяльності суспільства та, з іншого, підкреслюється
бюрократизація цього процесу. Автором пропонується обґрунтування єдиної
ідейної концепції національного розвитку держави, у контексті якої соціальний
захист населення буде здійснюватися переважно в активних формах соціальної
політики.
Ключові слова: соціальний захист, інституціоналізація, бюрократизація,
концептуальне осмислення.

В статье, с одной стороны, анализируется необходимость институционального
урегулирования социальной сферы жизнедеятельности общества и, с другой,
подчеркиваются тенденции бюрократизации этого процесса. Автор предлагает
обоснование единой идейной концепции национального развития государства, в
рамках которой приоритет будет отдан активным формам социальной политики.
Ключевые слова: социальная защита, институционализация, бюрократизация,
концептуальное осмысление.

In this paper, on the one hand, analyzes the need for institutional settlement of the
social sphere of society and, on the other hand, highlights the trend of bureaucratization
of the process. The author proposes a unified ideological justification of the concept of
national development of the state in which priority will be given to active forms of social
policy.
Key words: social protection of the population, institutionalization, bureaucratization,
conceptual understanding.
Ключові слова: соціальний захист, інституціоналізація, бюрократизація, концептуальне осмислення
17. Кучеренко О. В. Роль студентського самоврядування в реалізації державної молодіжної політики
У статті розглядаються основні аспекти студентського самоврядування.
Студентське самоврядування розглядається як один із напрямів державної
молодіжної політики. Визначені роль та місце студентського самоврядування в
реалізації молодіжної політики.
Ключові слова: державна молодіжна політика, молодь, студентське
самоврядування.

В статье рассмотрены основные аспекты студенческого самоуправления.
Студенческое самоуправление рассматривается как одно из направлений
государственной молодежной политики. Определены роль и место студенческого
самоуправления в реализации молодѐжной политики.
Ключевые слова: государственная молодѐжная политика, молодѐжь,
студенческое самоуправление.

The article shows the main aspects of student’s self-government. Student’s self-
government is regarded as one of the areas of the state youth policy. Defined the role
and place of the student’s self-government in the implementation of youth policy.
Key words: the state youth policy, young people, student’s self-government.
Ключові слова: державна молодіжна політика, молодь, студентське самоврядування
18. Матяж С. В. Європейські стандарти в соціальній сфері: досвід для України
Стаття присвячена моделям соціальної політики в європейських країнах та
процесу формування системи соціальних стандартів в Україні на основі
європейського досвіду.
Ключові слова: соціальні стандарти, соціальна політика, держава, добробут.

Статья посвящена моделям социальной политики в европейских странах и
процессу формирования системы социальных стандартов в Украине на основе
европейского опыта.
Ключевые слова: социальные стандарты, социальная политика, государство,
благосостояние.

The article is devoted to models of social policy in Europe and the formation of social
standards in Ukraine on the basis of European experience.
Key words: social standards, social policy, state, welfare.
Ключові слова: соціальні стандарти, соціальна політика, держава, добробут