РОЗДІЛ I. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
1. Скрипник Л.В. Полтава в стратегічних планах гетьмана І. Мазепи 1708-1709 рр.
У статті проаналізовано стратегічні плани гетьмана Мазепи в 1708 р. та в 1709 р., з’ясовано місце Полтави в його стратегічних розрахунках.

The article analyses hetman Mazepa’s strategy in 1708 and 1709, shows the importance of Poltava fortress in his plans.
2. Романцов О.В. Військові губернатори в Правобережній Україні наприкінці ХVIII – у першій третині ХІХ ст.
У статті наводиться аналіз діяльності військових губернаторів на території Правобережної України наприкінці XVIII – у першій третині ХІХ ст. через порівняння біографій осіб, яких призначали на цю посаду, їхнього походження та життєвого шляху. Розглянуто різні аспекти адміністративної діяльності київського та кам’янець-подільського військових губернаторів. Простежено зміни статусу цього інституту на теренах Правобережної України.

This article tackles the problem and analyses activities of military governors on the territory of the Rightbank Ukraine at the end of the XVIII – the first third of the XIX century with the help of comparison of the biographics of people taking up the posts, their origin and life. We observe different aspects of administrative activity of military governors of Kiev and Kamenets-Podol’sky. We followed the changes in status of this institution on the territory of the Rightbank Ukraine.
3. Задунайський В.В. Система військово-адміністративного устрою та управління українських козацьких формувань у другій чверті ХІХ ст.
У статті розкрито основний зміст системи управління та відповідного адміністративного устрою Малоросійських козаків на підставі Статуту від 17.01.1834. та здійснено порівняння його змісту з відповідною системою Чорноморського й Азовського козацьких військ. Доведено, що управління Малоросійських козаків зберігало риси управління державних селян і відрізнялося від аналогів зазначених козацьких військ, які більше зберегли основи української козацької спадщини.

The article covers managing and administrating system of Malorussia Cossacks (Regulations 17.01.1834) and compares similar system of the Black and the Asov sea Cossacks forces. The Malorussia Cossacks system is proved to save features of state peasant managing and to differ from full Cossacks forces which saved the basis of Ukrainian Cossack’s forces heritage.
4. Меша В.Г. Участь православного духовенства в українському національному відродженні останньої чверті ХІХ ст.
Представлена стаття містить характеристику маловідомого явища участі окремих верств православного духовенства в українському національному відродженні останньої чверті ХІХ століття. Йдеться, зокрема, про позитивну роль окремих діячів церкви у поширенні братсько-православного руху, в українських перекладах Євангелія, розвитку українських традицій та обрядів, а також історичних краєзнавчих досліджень.

The presented article contains description of the not popular phenomenon of participation of separate layers of orthodox clergy in the Ukrainian national revival of the last fourth of ХІХ age. Is the question there, in particular, about the positive role of separate figures of church in distribution of brotherly-orthodox motion, in the Ukrainian translations of Gospel, development of Ukrainian traditions and ceremonies, and also historical regional researches.
5. Носань Н.С. Підготовка до завершення грошової реформи 1922-1924 рр. в УСРР – заміна радзнака казначейським карбованцем
У статті аналізуються підготовчі заходи до завершення реформування грошової системи УСРР, що проводилося у 1922-1924 рр. Автор акцентує увагу на законодавчих актах, що регулювали заміну радзнака казначейським карбованцем.

In the article the preparatory measures before completion of reformation of the money system of Ukraine are analyzed, that was conducted in 1922–1924. The author accents attention on the legislative acts that regulated replacement by the radznak treasury karbovanets.
6. Мотуз В.К. Зусилля з виховання радянської жінки та утворення нової обрядовості
У статті йдеться про сутність та характер цілеспрямованої політики більшовицької партії в справі залучення українського жіноцтва до соціально-активної діяльності та про створення радянської обрядовості та побуту як важливої складової утвердження тоталітаризму.

In the article the author touches the problem of the sense and character of the purposeful Bolshevik party policy in the matter of involving the Ukrainian women to social activity and the creation of new Soviet habits as an important part of approval of totalitarism.
7. Кузенко І.О. Соціальні хвороби в Донбасі та боротьба з ними в період НЕПу
У статті на основі архівних документів і матеріалів періодики 20-х рр. ХХ ст. проаналізовані форми і методи боротьби з соціальними хворобами в Донбасі у період НЕПу. Встановлено, що регіон мав підвищені показники захворюваності з туберкульозу й венеричних хвороб, вживання спиртних напоїв порівняно з середньостатистичними даними по Україні. Розглянуті види, функції і кількість певних медичних установ, котрі займалися боротьбою з соціальними хворобами як у містах, так і у сільській місцевості. Головну роль у лікуванні та профілактиці вказаних хвороб відігравали диспансери. Робота диспансерів проходила в складних умовах не тільки з об’єктивних, але й з суб’єктивних причин.

The article is devoted to forms and methods of the fight with social diseases in 1920s in Donetsk’s region on base of archival materials, central and local publications. It is explained, that region had raised factors to diseases by tuberculosis, venereal diseases and use strong drinks in contrast with Ukraine. The types, functions and amount of the definite medical institutions both in city and in rural terrain are considered. Dispensaries played main role in treatment and preventive maintenance of the social diseases. It is emphasized that the work of dispensaries was complicated not only by means of objective, but also subjective reasons.
8. Мусієнко В.Є. Мотиви проведення радянською владою голодомору 1932-1933 рр. в Україні: політико-соціальний аспект
Автор на основі аналізу історіографічних і документальних джерел обґрунтував мотивацію радянського партійного керівництва у питаннях проведення акції голодомору в Україні 1932-1933 рр. Наведені закони і постанови уряду, які підтверджують ідеологічні мотиви проведення тотальних хлібозаготівель в Україні. Проаналізована сільськогосподарська концепція більшовиків, яка виключала наявність ринкових відносин на селі. Метою партійної доктрини було втихомирене українське селянство як гарантія подальшого функціонування цілісної соціалістичної держави.

The author on the basis of analysis of historiography and documentary sources grounded motivation of soviet party guidance in the question of conducting of share of famine in Ukraine 1932-1933. Laws and decrees of government, which confirm the ideological reasons of conducting of total State grain purchase in Ukraine, are resulted. Agricultural conception of bolshevist’s party, which eliminated the presence of market relations on a mud flow, is analyzed. The obedient Ukrainian peasantry as guarantee of the further functioning of the integral socialistic state was the target of party doctrine.
9. Шабельніков В.І. Область у системі адміністративно-територіального поділу УРСР у 30-ті роки ХХ ст.
У статті досліджується процес створення і функціонування обласної ланки адміністративно-територіального устрою України як об’єкта управління і середовища проживання населення, її правові засади діяльності, роль у розвитку територій, зміцненні позицій радянської командно-адміністративної системи.

The process of creation and functioning of regional chain in administrative-territorial arrangement of Ukraine as an object of governing and human environment of the population, its basic law institutes, role in the development of territories, strengthening of the Soviet administrative command system’s positions are investigated in the article.
10. Савенко А.В. Геополітичне становище України напередодні та на початку Другої світової війни згідно з концепцією Альфреда Розенберга
У статті здійснена спроба проаналізувати концепцію керівника Міністерства окупованих територій сходу А. Розенберга з перетворення України в залежну від фашистської Німеччини територію на фоні суперечностей серед фашистської верхівки. При цьому розглядалась можливість надання Україні маріонеткової державності з метою розколу і пограбування радянської держави. У статті використані раніше ненадруковані матеріали центральних архівів України.

An attempt to analyzed conception of leader of Ministry of the occupied territories of east the А. Rosenberg on transformation of Ukraine to territory dependency upon fascist Germany on background contradictions in a fascist apex is undertaken in the article. Possibility of grant to Ukraine of the puppet state system with the target of dissidence and weakening of the soviet state was thus examined. Materials of central archives of Ukraine were used in the article and are not before published.
11. Пронь Т.М. “Евакуація” – депортація українського населення з території Польщі в Україну відповідно до укладеної угоди між урядами УРСР і ПР 9 вересня 1944 р.
У статті розглядаються передумови прийняття рішення політичною владою СРСР і ПР щодо обміну території та процес “евакуації” у зв’язку з цим українського населення з Польщі у 1944-1946 рр.

The article takes view upon pre-conditions of making up political decision by Political power of the USSR and PR about territory exchange and process of “evacuation” in this connection of the Ukrainian population from Poland in 1944-1946.
12. Василенко С.М. Повоєнні репресії проти польського населення України
Стаття присвячена темі репресій проти поляків – громадян Радянської України в повоєнний період. На підставі раніше опублікованих джерел та архівних даних висвітлюються різні форми та методи політичного переслідування поляків в Україні.

The article is devoted to the theme of repressions against the Polish – citizens of the Soviet Ukraine in the post-war period. Different political forms and methods of persecution of the Polish in Ukraine are represented on the basis of the sources and archival fact which were published earlier.
13. Кузіна К.В. Особливості урбанізаційних процесів у Донбасі в 50-80-х рр. ХХ ст.
Стаття присвячена проблемам урбанізації в Донбасі у 50-80-ті рр. ХХ ст. Автор показав вплив індустріального розвитку на урбанізаційні процеси в регіоні. На основі статистичного матеріалу проаналізовані зміни в структурі міських поселень, а також зростання міського населення Донбасу.

The article is devoted to the problems of urbanization in Donbass in 1950-1980th. The author has showed the influence of industrial development on the urbanization processes in the region. There were analyzed changes in the structure and number of towns, increasing of town’s population.
14. Божинов Р.А. Особливості розвитку студентського руху в Україні (1991-2004 рр.)
Студентський рух є непростим соціальним явищем, складається з організованої молоді, яка юридично оформлена у громадські об’єднання, та неформальної самоорганізованої студентської ініціативи. За часів незалежності рух пройшов складний шлях у своєму розвитку від стихійного виникнення у вищих навчальних закладах до організаційного оформлення у Всеукраїнських громадських організаціях, мав у своєму розвитку притаманні лише собі особливості, такі як, популярність серед молоді, демократичність діяльності, багатовекторна спрямованість, постійне кількісне зростання та децентралізація.

Student’s movement is not the simple social phenomenon. It consists of the organized legally issued student’s organizations and informal itself student’s initiatives. During independence of Ukraine student’s movement has passed a difficult way in the development from spontaneous occurrence in higher educational institutions till organizational registration in All-Ukrainian student’s public organizations. It had own features. Such as popularity among student’s youth, democratic character of activity, a lot of orientation in activity directions, a constant quantitative gain and decentralization.
15. Партала Г.М.. Шлях України до СОТ: етапи адаптації національної економіки
Головною особливістю світової економіки на сучасному етапі розвитку суспільства було й залишається розповсюдження масштабів глобалізації, котра супроводжується загостренням конкурентної боротьби. Першим кроком України до економічної глобалізації був вступ до Світової організації торгівлі як стратегічний напрямок зовнішньої політики нашої держави.
У зв’язку з універсальною умовою для вирішення широкого кола проблем України, яка прагнула з позитивними результатами інтегруватися до СОТ, державі необхідно було пройти адаптаційний період національної економіки. Автор статті намагався виділити етапи й шляхи адаптації економіки згідно з вимогами СОТ, а також визначити основні проблемні питання, що були вирішені.

Main feature of economic at the present stage company developments was and still is a distribution of scales of globalization which is accompanied by a competition aggravation. The introduction into the World Trade Organization, as a strategic direction of foreign policy of our state was the first step of Ukraine to economic globalization.
In connection with a universal condition for the sanction of the broad audience of Ukraine’s problems, which aspired to be integrated into WTO with positive results, it was necessary for state to pass the adaptable period of national economy. The author of article has tried to mark out stages and ways of adaptation of economy according to requirements of WTO, and also to designate the basic problem questions which have been resolved.
РОЗДІЛ ІІ. ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ І МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
16. Машевський О.П. Чинник чорноморських проток у трансформації міжнародних союзів у період укладення російсько-британської угоди 1907 р.
Автор, використовуючи англійські, німецькі і російські документальні джерела, дослідив вплив фактору боротьби великих держав за контроль над протоками Босфор і Дарданелли на укладання у 1907 р. договору між Росією та Великою Британією. Цей процес проаналізовано в контексті перспектив формування російсько-британсько-французького співробітництва та протидії цьому Німеччини.

Using British, German and Russian sources the author analyses an influence of the Great powers struggle over the control of the Bosporus and the Dardanelle straits on making of Russo British agreement of 1907. This process is considered in the context of prospects of Russo-British-French cooperation and German counteraction to it.
17. Сухушин М.П. Початок військової реформи в СРСР: політичний та соціальний аспекти (1990-1991 рр.)
Розглядаються політичний та соціальний аспекти безпосереднього переходу до реалізації планів військового реформування в СРСР в 1990-1991 рр.

The political and social aspects of direct transition are examined to realization of plans of military reformation in USSR in 1990-1991 years.
18. Богданова Т.Є., Плетенчук Г.В. Політична криза в Туреччині: лаїцизм проти ісламізму
Дана стаття присвячена аналізу сучасної політичної ситуації в Турецькій республіці. Автори вважають причиною глибокої кризи турецької ідентичності проблему переходу від лаїцистської моделі модернізації до особливої моделі ліберального ісламу, що поєднувала б традицію та сучасність.

This article focuses on the modern political situation in the Republic of Turkey. The authors identify a deep-seated crisis of Turkish identity as a problem of transition from laic model of modernization to a special model of liberal Islam combining tradition with modernity.
19. Погорєлова І.С. США і КНДР: сучасний етап відносин (2005-2008 рр.)
Розглянуто ядерну програму КНДР та позицію США щодо неї на початку ХХI століття. Автор дійшов висновку, що США прагнуть за будь-яку ціну примусити Північну Корею згорнути свої ядерні програми, а Корейська Народно-Демократична Республіка намагається домогтися від США певних матеріальних і моральних поступок. Аналізуються можливі варіанти подальшого розвитку взаємовідносин США і Північної Кореї.

Nuclear program KPDR and a position the USA concerning it(her) in the beginning of XXI century is considered. The author has come to a conclusion, that the USA aspire at any cost to force to curtail Northern Korea the nuclear programs, and the Korean People’s democratic Republic wants to achieve the certain material and moral concessions from the USA. Possible variants of the further development of mutual relations the USA and Northern Korea are analysed.
РОЗДІЛ ІІІ. ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ ТА СОЦІАЛЬНА ІСТОРІЯ
20. Стремецька В.О. Практика боротьби з алкоголізмом у кінці ХІХ – на початку ХХ ст.
У статті висвітлюється практична діяльність у напрямку боротьби з алкоголізмом у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Виділяються чотири основних суб’єкти цього процесу: уряд, органи опіки про народну тверезість, громадський антиалкогольний рух (представники інтелігенції та товариства тверезості) та церква. Аналізуються основні досягнення та проблеми в процесі боротьби з проявами алкоголізму, порівнюється цей процес з відповідним за кордоном.

In the article practical activity in the direction of struggle against alcoholism at the end of the ХIХth – the beginning of the XXth centuries are showed. Four basic subjects of this process are allocated: the government, guardianships about national sobriety, public antialcoholic movement (representatives of the intellectual and sobriety societies) and church. The basic achievements and problems during struggle against displays of alcoholism are analyzed, this process with corresponding abroad is compared.
21. Павлов О.І. Сільський розвиток у контексті філософії історії євразійців
У статті показано специфіку філософії історії євразійців, розглянуто значення концепції “місцерозвитку” для становлення територіального підходу до дослідження сільського розвитку, розкрито сутність аграрної програми євразійців.

In article shows the specific of Eurasian philosophy of history, examines meaning of conception of “placedevelopment” for formation of territorial approach to research of rural development, disclosed the essence of Eurasian agrarian program.
РОЗДІЛ ІV. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
22. Борисова М.В. Питання походження уличів в історіографії
Писемні відомості про уличів вкрай обмежені. Щодо археологічних матеріалів, то етнічна приналежність старожитностей Дніпро-Бузького межиріччя також проблематична. У зв’язку з цим, у науковій літературі виник жвавий обмін думками відносно походження цього “загадкового” племені. У статті автор розглядає стан розробки в історіографії даного питання. Виділяються три точки зору відносно етнічної приналежності уличів – слов’янська, тюркська та фракійська. Також подається коротка характеристика кожної з них.

Written news about the Ulich are innumerous. As for archeologist materials ethnic identification of ancient things of Dnipro-Bug region has a lot of problems too. With this purpose the Exchange of opinions, concerning the birth of this “enigmatic” tribe appeared in scientific literature. In his article the author dwells upon the historical learning of this problem. Three points of views concerning ethnic belongings of the Ulich are under consideration. They are Slavonic, Turkish and Irakish. Here is a short characteristic each of them.
23. Тарасов С.В. Особа і діяльність гетьмана Петра Дорошенка у російській історіографії ХІХ – початку ХХ ст.
У статті аналізуються погляди російських істориків другої половини XIX – початку XX ст. на життя і діяльність видатного українського політика й полководця XVII ст. гетьмана П. Дорошенка.

In the article there is given an analysis of the views of Russian historians of the 2nd half of the XIX and the beginning of the XX centuries on the life and activities of prominent Ukrainian politician and commander of XVII century hetman P. Doroshenko.
24. Шебаніц Д.М. Розвиток вугільної промисловості Донбасу в середині ХІХ – на початку ХХ ст.: історіографія питання
У статті розглянуто історіографію вугільної промисловості Донбасу середини ХІХ – початку ХХ ст. Автором проаналізовано наукові, публіцистичні та статистичні праці за проблемно-хронологічним принципом. У праці виділяють три основних періоди історіографії: дореволюційний, радянський та сучасний (з 90-х рр. ХХ ст. – до сьогодення). У пропонованій статті автор здійснив усебічний аналіз історичних поглядів з кожного періоду.

This work considers historiography of coal-mining industry of Donbass from the middle of the XIX – beginning of the XX century. The author has analyzed scientific, publicist and statistic works on problem-chronological principle. Three main periods of historiography have been selected in this work: pre-revolutionary, soviet and modern one (from 90th of the XX century-till today). In this very paper the author has investigated detailed analysis of historical views about every period.
25. Діброва С.С. Архівна та археографічна робота у науковому доробку Я.П. Новицького
Стаття присвячена аналізу архівної роботи та археографічної діяльності відомого українського історика Я.П. Новицького, який був “неперевершеним знавцем Запорожжя”. Він започаткував опрацювання та опис документальних матеріалів з історії Подніпров’я, видання комплексів документів, які трансформувалися в науково-популярні роботи.

Article is devoted to the analysis of archival work and archivegraphical to activity of known Ukrainian historian J.P. Novitskogo which was “the unsurpassed expert on Zaporozhye”. He began development and the description of documentary materials from histories of Pridnjeprow’ja, the edition of complexes of documents, which were transformed to popular scientific works.
РОЗДІЛ V. КРАЄЗНАВСТВО
26. Коваль Г.П. Хрестовоздвиженський ярмарок в Одесі
Автор статті розглядає діяльність у місті Одеса Хрестовоздвиженського ярмарку, його результати, прізвища купців, перелік товарів, товарообіг, значення для міста, іноземного та російського купецтва.

The author of the article examines activity in town Odessa to the fair of the Exaltation of the Cross, his results, last names of merchants, bill of goods, commodity turnover, value for a city, foreign and Russian the merchants.
27. Мінц М.О. Охорона здоров’я учнів початкових шкіл Херсонської губернії (1861-1917 рр.)
У статті розглядаються питання охорони здоров’я та становлення і розвитку санітарно-гігієнічної роботи у народних школах Херсонської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття.

The article is devoted to the problem of health care of pupils establishing and developing of sanitary and hygienic work at elementary schools of Kherson province in the second half of the XIX century and at the beginning of the XX century.
28. Караульна О.М. Гастрольна палітра корифеїв російського театру на південноукраїнській сцені та її вплив на формування аматорського акторства (на матеріалах Миколаївського градоначальства кінця ХІХ – початку ХХ ст.)
Представляється хронологізація процесу гастрольної палітри представників російської сцени на Миколаївщині та систематизуються принципи їх акторської гри. Висвітлюються чинники активізації театрального процесу та узагальнюється історичний розвиток аматорського руху в межах Миколаївського градоначальства кінця XIX – початку XX ст.

There is chronology of process of tour palette of representatives of the Russian stage on Mikolaivschini and systematizes principles of their actor game. The factors of activation of theatrical process light up and historical development of amateur motion is summarized within the limits of Mikolaivschini end XІX – to beginning of XX age.
29. Вербицький В.А. Особливості фізичного виховання у навчальних закладах Півдня України в роки Першої світової війни
Стаття присвячена особливостям шкільного фізичного виховання в роки Першої світової війни, а також діяльності військово-спортивних комітетів на Півдні України та їх ролі у справі допризовної підготовки учнівської молоді.

The article is devoted to the main peculiarities of school physical training during the First World War and to the activity of military sport committees at the South of Ukraine and its role in preconscription training of school youth.
30. Шваньова О.О. Чи існує альтернатива приватизації суднобудівельних заводів Миколаєва?
Стаття розповідає про роль іноземних інвестицій у суднобудуванні міста Миколаєва, про необхідність створення законодавчої бази, яка б регулювала роботу суднобудівної галузі в Україні. Також автор торкнувся теми приватизації миколаївських верфей, зокрема на прикладі заводів “Океан” і “ЧСЗ” показано, які різні наслідки може мати таке придбання.

This article is about the role of investments in shipbuilding of Mykolaiv, about the necessity of creation of legislative base which would regulate work of shipbuilding industry in Ukraine. The author also touches the issue of privatization shipbuilding yards and talks about different ways of this process.
РОЗДІЛ VI. РЕЦЕНЗІЇ
31. Тригуб П.М. Китай у зовнішньополітичній стратегії США і РФ: до виходу монографії О.В. Шевчука “Китай між США і Росією: геостратегічні відносини”
Китай у зовнішньополітичній стратегії США і РФ: до виходу монографії О.В. Шевчука “Китай між США і Росією: геостратегічні відносини”