РОЗДІЛ 1. Постаті в науці
1. Прилуцька О.П. Іван Федорович Курас: штрихи до портрета
У статті подані біографічні відомості про представника прогресивної історичної думки – І.Ф. Кураса – історика, етнополітолога, українознавця, особистості з великої букви. Наявність таких собистостей є головним чинником здатності нації формувати своє майбутнє, виходячи зі своїх власних інтересів. І народ є народом лише тоді, коли він складається з особистостей. Тому дослідження історії народу неможливе без вивчення набутків її яскравих представників.

The biographical notes about I.F. Kuras, a man of progressive historical thought, a historian, ethnopolitical and individuality with a high litter, are given in the article. The representatives of such peculiarities are the mains reason of the nation’s possibility to form there future due to own interests. The nations are only the nations when it consists of individuals. The investigation of the nation’s history is impossible without studying of contribution of it’s bright representatives.
РОЗДІЛ 2. Історія України
2. Козлов М.М. Богині-рожаниці в язичницькій свідомості давніх слов’ян
У даній статті розглянуті зміст та ідейна семантика язичницького культу східнослов’янських богинь-рожаниць. Автор показав генетичний зв’язок між образами язичницьких богинь Баби, Лади і Діви та образом християнської Діви Марії.

The aim of this article is to show the sense and the ideological semantics of Rozhanitsy goddesses’ East Slavonic pagan cult. The author has showed the genetic connection between the triple appearances of pagan goddesses such as Baba (Grandmother), Lada (Lady), Diva (Virgin) and Christian Holy Mary.
3. Шевченко Н.В. Гендерна модель українського суспільства епохи середньовіччя та ранньомодерного часу (до питання про типологію)
Стаття присвячена аналізу доробку вітчизняних дослідників з проблеми гендерної моделі українського суспільства періоду середньовіччя і ранньомодерного часу.

Clause (Article) is devoted to the analysis of researches of domestic scientific problems of gender model of the Ukrainian society of the period of the Middle Ages and New time IX - XVII centuries
4. Борисевич С.О. Маловідомий аспект проведення аграрної реформи у Правобережній Україні
У статті розкривається правовий статус та історія виникнення “вільних людей” – нечисельної категорії селян Правобережної України. Приділена суттєва увага законодавчому регулюванню їх приватних прав на землю внаслідок аграрної реформи в XIX ст.

Legal status and history of origin of “free people” opens up in the article – unnumeral category of peasants of Right-bank Ukraine. Substantial attention is spared to the legislative adjusting them private rights on earth as a result of agrarian reform in the XIX item.
5. Демура Ю.М. Особливості господарського розвитку та землеволодіння в німецьких колоніях Північного Приазов’я в ХІХ ст.
Висвітлені причини переселення, заснування населених пунктів і господарське освоєння Північного Приазов’я німцями та менонітами. Підкреслюється, що вивчення цих питань дозволяє не тільки визначити роль іноземних колоністів у становленні господарських традицій Північного Приазов’я, але і виявити тенденції регіональної економіки в історичній ретроспективі і місце держави у визначенні цих тенденцій. Зроблено висновок про виняткове значення впливу німецьких і менонітських колоній Північного Приазов’я, як самих багатіших і влаштованих, на суспільний розвиток південного регіону імперії протягом ХІХ ст.

On the basis the reasons for resettlement, the foundation of towns and villages and economic development of the Northern Azov Region by Germans and Mennonites. It is emphasized that given problems studying makes it possible to determine the role of foreign colonists in the formation of the economic traditions in the Northern Azov Region as well as to find the tendencies in regional economy in the historical retrospective and the position of the state in these tendencies determination. It reveals the reasons, consequences and features of migratory processes: immigrations of Germans and Mennonites to Russian Empire. The conception about the great influence of German and Mennonite colonies on the social development in southern regions of Russian
Empire during ХIХ cent.
6. Козинець О.В. Становлення Імператорського російського пожежного товариства та його роль у розвитку добровільних протипожежних формувань у Наддніпрянській Україні наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.
У статті розглядаються питання діяльності Імператорського російського пожежного товариства в Україні. Автор аналізує роль товариства в організації та функціонуванні добровільних протипожежних формувань наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.

Activity of Emperor Russian fire association in Ukraine considered in the article. The author analyses the role of the association in organization and functioning of voluntary fire fighting units at the end of the XIX th – the beginning of the XX th centuries.
7. Тараненко С.П. Організація служби пожежних підрозділів у Південній Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Вивчення досвіду протипожежної діяльності органів місцевого управління Південної України другої половини ХІХ ст. сприятиме виявленню позитивних і негативних аспектів роботи в галузі пожежної безпеки місцевого самоврядування та дасть змогу сформулювати рекомендації щодо їх врахування
у подальшому реформуванні пожежно-рятувальної служби держави.

The study of experience of fire-prevention activity of organs of local government of South Ukraine of the second half of ХІХ item will be instrumental in the exposure of positive and negative aspects of work in industry of fire safety of local self-government and enable to formulate recommendations in relation to their account in subsequent reformation of fire-rescue service of the state.
8. Морозова О.С. Мовний фактор як головний принцип цивілізаційного розвитку України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.
У статті відображений процес історичного розвитку української мови в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ століття як головного принципу цивілізаційного процесу українців ( автор робить акцент на дослідженні мовного питання в освітній сфері, як найбільш заангажованій галузі суспільної діяльності запропонованого періоду).

The process of the historical development of the Ukrainian language in Ukraine at the end of the ХІХth – the beginning of the ХХth century, as a main principle of the Ukrainian’s civilization process is lighted in the article (the author does the accent on the investigation of the language question in the educational sphere, as the most preconceived branch of the public activity of that period).
9. Кульчицька О.В. Виникнення політичних партій: історичний аспект
У статті простежується процес виникнення політичних партій у різні історичні епохи, виділяються причини їх утворення.

The article deals with the process of political parties foundation in the different historical periods of times, the reasons of their creation are allocated.
10. Гайдай О.М. Система національної освіти України в контексті історично-цивілізаційного розвитку (на матеріалах преси 1905-1914 рр.).
Автор, використовуючи матеріали української преси початку ХХ століття, аналізує питання становлення системи національної освіти України в контексті історично-цивілізаційного розвитку.

The author, using materials of the Ukrainian press of beginning of ХХ century, analyses the question of becoming of the system of national community of Ukraine in a context historically civilization to development.
11. Павлов О.І. Столипінська аграрна реформа: погляд крізь призму століття
У статті проаналізована наукова література, в якій розкривається сутність та зміст столипінської аграрної реформи, показано її специфіку в українських губерніях, зроблено історичні уроки.

The article on the base of analysis scientific literature considers the essence and maintenance agrarian reform of Stolypin, shows her specific in the Ukrainian provinces and chose the lessons of history.
12. Котляр Ю.В. Трансформації в психолого-ментальному світосприйнятті селянства Півдня України (перша третина ХХ ст.)
У запропонованій статті аналізуються питання, присвячені трансформації в ментальності селянства Півдня України у першій третині ХХ століття. Особлива увага приділена визначенню характерних рис давнього українця: життя в степу, терпимість до іноземних звичаїв, любов до релігії та неприйняття будь-якої влади крім своєї.

Questions, devoted transformations in mentality of peasantry of South of Ukraine in first third of age, are analyzed in the indicated article. The special attention is spared determination of characteristic features of ancient Ukrainian: lives in steppes, tolerance to foreigner traditions, love to religion that non-acceptance of any power except for it.
13. Коваленко І.Г. Історичний шлях Європейських зелених партій та внесок Партії зелених України в їх розвиток
У статті проаналізовано історичний шлях Європейських зелених партій та внесок партії зелених України в їх розвиток, входження зелених до складу Європарламенту та їх діяльність.

In the article historical development of European green Parties and payment of Party green of Ukraine is analyzed in their development, entrances green in the complement of Europarlament and their activity.
РОЗДІЛ 3. Всесвітня історія і міжнародні відносини
14. Бармак М.В. Організація системи службової кар’єри російського чиновника за нормами законодавства Російської імперії
Розглядаються основні засади, які впливали на кар’єрне зростання державних службовців часів Російської імперії. Детально розглядається порядок надання чинів і призначення на посади цивільної служби, кваліфікаційні вимоги, що пред’являлися до чиновників.

Factors which influenced of the quarry growth of civil servants of the Russian Empire are examined. The order of grant of ranks and setting on the positions of civil service, qualifying requirements which were produced to the officials is examined in detail.
15. Березовська Т.В. Обговорення рішень Берлінського конгресу 1878 року на сторінках російської столичної преси
Досліджується вплив російської столичної преси на формування антинімецької громадської думки після Берлінського конгресу 1878 року. Висвітлюється роль преси у поглибленні російсько-німецьких економічних та політичних протиріч.

Тhe Repercussions of the Russian metropolitan press on the Decisions of the Berlin Congress in 1878. A short study revealing the impact of the Russian metropolitan press exerted upon the formation of the Russian public opinion on foreign policy and foreign economic relation.
16. Хмель А.О. Іспанські події 1936 року та дипломатія Франції
Автор статті виокремлює і аналізує напрямки французької дипломатії 1936 року та їх вплив на розвиток історичних подій в Іспанії.

The author of the paper allocates and analyses different directions of the French diplomacy in 1936 and investigates their influence on the development of historical events in Spain.
17. Пронь С.В. Україна в променях Сходячого Сонця: відносини з Японією у зовнішній політиці України в ХХІ ст
Автор, використовуючи матеріали українських та російських наукових праць, досліджує сучасні японсько-українські відносини. Автор приходить до висновку, що пріоритетними напрямками взаємовідносин України та Японії є подальший розвиток політичного діалогу, співробітництва в економіці, науці й техніці, реформування ООН, боротьба з тероризмом, нерозповсюдження зброї масового
знищення, екологічні проблеми.

The author, using the materials of Ukrainian and Russian scientific works, is researching modern Japanese- Ukrainian Relations. The author comes to a conclusion, that priority directions of mutual relations of Ukraine and Japan is the further development of political dialogue, cooperation in economy, a science and technical equipment, reforming of the United Nations Organization, struggle against terrorism, non-distribution of the weapon of mass destruction, environmental problems.
18. Тригуб П.М., Чернишов І.В. Палестинська проблема та шляхи її вирішення
У статті розглядається одна з найгостріших конфліктних ситуацій на
Близькому Сході – палестинська проблема і вказані вірогідні шляхи її вирішення: надання арабському населенню Палестини державності, територіальне розмежування з Ізраїлем, врегулювання питання про біженців, доля Єрусалима, ліквідація розколу в палестинському русі, відмова від насильства.

In article one of the sharpest disputed situations in the Near East - the Palestinian problem is considered and probable ways of her decision are specified: granting to the Arabian population of Palestine of statehood, territorial delimitation with Israel, settlements about refugees, destiny of Jerusalem, liquidation of split in the Palestinian movement, refusal of violence.
РОЗДІЛ 4. Археологія
19. Толмачова О.І. Південне Побужжя в контексті проблематики загальноєвропейських пам’яток палеоліту
У статті пропонується варіант реконструкції історичного процесу території Північного Причорномор’я у контексті досліджень палеоліту Західної Європи. Автор за даними археологічних індустрій, а також досліджень природничих наук, подає нове бачення розвитку народонаселення півдня України.

In the article reconstruction of historical process of territory of Northern Black Sea Coast in a context of researches of a Paleolithic of the Western Europe. The author on the basis of researches of the archeology industries, and also the given natural sciences submits new vision of development of the population Southern Ukraine.
20. Нікітін В.І. Дослідження стійбищ-літовищ Інгульської катакомбної культури Матвіївка-2 і Матвіївка-3 у Нижньому Побужжі
Термін “літовище” в етнографії означає тимчасову стоянку для кочовиків, що використовувалася для рогатої худоби протягом весняно-літньо-осіннього періоду. Автор приходить до висновку, що згідно з археологічними розкопками Матвіївки-2 та Матвіївки-3 у Нижньому Побужжі (Миколаївський регіон), у період ранньої бронзи на території побутування Інгульської катакомбної культури там також були “літовки”.

There is a term “letovka” in Ethnography, this means a temporary place to stay for nomads, used for cattle keeping during the spring-summer-autumn period of the year. The author comes to the conclusion according to archaeological excavations at Matveevka-2 and Matveevka-3 in Nizhne Pobuzzha (Nikolaev Region), in the period of early Bronze Age, in the territory, occupied by Ingul catacomb culture the same “letovkas” existed.
РОЗДІЛ 5. Історіографія та джерелознавство
21. Сінкевич Є.Г. Проблема цивілізаційної місії Речі Посполитої в історіографічному доробку представників Краківської історичної школи
У статті досліджено проблему цивілізаційного розвитку східних територій Речі Посполитої у працях представників краківської історичної школи.

The civilization development problem of the Polish-Lithuanian Commonwealth east terrains in the works of Krakow history school representatives is analyzed in the article.
22. Макушина Г.І. Політична та правова культура населення Гетьманщини XVIII ст. у сучасній історіографії
Стаття присвячена історіографічному аналізу сучасних досліджень політичної та правової культури населення Гетьманщини XVIII ст.

The article is devoting to the historiography of modern investigations in political and law culture the population of Hetman-State in XVIII century.
РОЗДІЛ 6. Краєзнавство
23. Караульна О.М. Культурний розвиток єврейських меншин Півдня України в контексті радянської національної політики 30-х років ХХ ст. (на прикладі роботи Миколаївського будинку єврейської культури)
На основі архівних матеріалів у статті розглядається діяльність Миколаївського будинку єврейської культури в контексті радянської національної політики 30-х років ХХ ст. Аналізуються механізми ідеологічного впливу на свідомість особистості через зміст культурно-дозвіллєвої діяльності.

On the basis of archival materials in clause activity of the Mykolaev house of the Jewish culture in a context of the Soviet national policy of 30th years XX of a century is considered. The mechanism of ideological influence on consciousness of the person through the maintenance cultural activity is analyzed.
24. Шамрай О.Г. Радіофікація сіл Центральної України у повоєнні роки (1945-1950 рр.)
У статті аналізуються шляхи збільшення обсягу радіомовлення в сільській місцевості центральних областей України в 1945-1950 рр. Особлива увага звертається на цикл передач культурно-освітнього спрямування.

The article deals with the ways of increasing the amount of broadcasting in the central villages of Ukraine in 1945-1950. Special attention is paid to series of programmers of cultural and ducational kind.
РОЗДІЛ 7. Історичні постаті
25. Чубіна Т.Д. Щенсний Єжи Потоцький: біографічний нарис
Людина є елементом будь-якої форми соціальності, від найпростіших спільнот до сучасних цивілізаційних та політичних суперсистем. Тому погляд на історичні процеси, на суспільство невідокремлений від вивчення окремих особистостей і династій. У цій науковій статті мова йде про рід Потоцьких, його внесок в історію та культуру України.

A man is an element of any form of sociality from the earliest community to the modern civil and political super system. That is why this view to the historical processes, society is inseparable from studying of some persons and families. The article deals with the Pototsky’s family and its contribution into the Ukrainian history and culture.
26. Козирев О.С. Громадсько-політична діяльність українського народолюбця Володимира Мальованого на початку 80-х рр. XIX ст
Аналізується зміст і особливості громадсько-політичної діяльності українського народолюбця Володимира Мальованого на початку 80-х рр. XIX ст. Обґрунтовується теза, що діяльність В. Мальованого в означений час набула виразно маргінального характеру.

The maintenance and features of public-political activity of Ukrainian narodoliubets’ Volodymyr Malyovany at the beginning of 80-th century is analyzed. The thesis that activity of V. Malyovany in the noted time purchased distinct marginal character is grounded.
РОЗДІЛ 8. Філософія історії
27. Ташкова Ю.К. Релігійно-світоглядні витоки комунізму
Головна ідея статті полягає в показі релігійно-світоглядних витоків ідеології комунізму. Вони ґрунтуються на принципах людської рівності, справедливості і братерства.

The main idea of the article is about ideological and religious routes of communism. It is based on the principles of human equality, justice and fraternity.
РОЗДІЛ 9. Документознавство
28. Бездрабко В.В. Діловодство у переддень народження документознавства: особливості побутування та вплив на еволюцію науки про документ
У статті розглядається еволюція діловодства у 1920-1930-х рр. як основний чинник формування документознавства, розкривається зміст взаємовизна-чальних зв’язків.

The evolution of documentary activity in 1920-1930-s as main factor for forming documentation science, the content of mutual determinative links is considered in the article.
РОЗДІЛ 10. Військова історія
29. Бахтін А.М. Війни шостого покоління
У статті аналізується діяльність України по проведенню воєнної реформи. Висвітлюються баталії війн шостого покоління. Додаються висновки, яким шляхом йде Україна по реформуванню Збройних сил.

In the article activity of Ukraine is analysed on the leadthrough of military reform. The battles of wars of sixth generation light up. Conclusions to which Ukraine goes a way on reformation of Military Powers are added.
ПОСТАТІ В НАУЦІ
30. ПРИЛУЦЬКА О.П., Прилуцька Ольга Петрівна ІВАН ФЕДОРОВИЧ КУРАС: ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА
У статті подані біографічні відомості про представника прогресивної історичної думки – І.Ф. Кураса – історика, етнополітолога, українознавця, особистості з великої букви. Наявність таких особистостей є головним чинником здатності нації формувати своє майбутнє, виходячи зі своїх власних інтересів. І народ є народом лише тоді, коли він складається з особистостей. Тому дослідження історії народу неможливе без вивчення набутків її яскравих представників.
The biographical notes about I.F. Kuras, a man of progressive historical thought, a historian, ethnopolitical and individuality with a high litter, are given in the article. The representatives of such peculiarities are the mains reason of the nation’s possibility to form there future due to own interests. The nations are only the nations when it consists of individuals. The investigation of the nation’s history is impossible without studying of contribution of it’s bright representatives.
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
31. КОЗЛОВ М.М., БОГИНІ-РОЖАНИЦІ В ЯЗИЧНИЦЬКІЙ СВІДОМОСТІ ДАВНІХ СЛОВ’ЯН
У даній статті розглянуті зміст та ідейна семантика язичницького культу східнослов’янських богинь-рожаниць. Автор показав генетичний зв’язок між образами язичницьких богинь Баби, Лади і Діви та образом християнської Діви Марії.
The aim of this article is to show the sense and the ideological semantics of Rozhanitsy goddesses’ East Slavonic pagan cult. The author has showed the genetic connection between the triple appearances of pagan goddesses such as Baba (Grandmother), Lada (Lady), Diva (Virgin) and Christian Holy Mary.
32. ШЕВЧЕНКО Н.В. ГЕНДЕРНА МОДЕЛЬ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЕПОХИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА РАННЬОМОДЕРНОГО ЧАСУ (ДО ПИТАННЯ ПРО ТИПОЛОГІЮ)
Стаття присвячена аналізу доробку вітчизняних дослідників з проблеми гендерної моделі українського суспільства періоду середньовіччя і ранньомодерного часу.
Clause (Article) is devoted to the analysis of researches of domestic scientific problems of gender model of the Ukrainian society of the period of the Middle Ages and New time IX - XVII centuries
33. БОРИСЕВИЧ С.О. МАЛОВІДОМИЙ АСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ У ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ
У статті розкривається правовий статус та історія виникнення “вільних людей” – нечисельної категорії селян Правобережної України. Приділена суттєва увага законодавчому регулюванню їх приватних прав на землю внаслідок аграрної реформи в XIX ст.
Legal status and history of origin of “free people” opens up in the article – unnumeral category of peasants of Right-bank Ukraine. Substantial attention is spared to the legislative adjusting them private rights on earth as a result of agrarian reform in the XIX item.
34. ДЕМУРА Ю.М. ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ В НІМЕЦЬКИХ КОЛОНІЯХ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я В ХІХ СТ.
Висвітлені причини переселення, заснування населених пунктів і господарське освоєння Північного Приазов’я німцями та менонітами. Підкреслюється, що вивчення цих питань дозволяє не тільки визначити роль іноземних колоністів у становленні господарських традицій Північного Приазов’я, але і виявити тенденції регіональної економіки в історичній ретроспективі і місце держави у визначенні цих тенденцій. Зроблено висновок про виняткове значення впливу німецьких і менонітських колоній Північного Приазов’я, як самих багатіших і влаштованих, на суспільний розвиток південного регіону імперії протягом ХІХ ст.
On the basis the reasons for resettlement, the foundation of towns and villages and economic development of the Northern Azov Region by Germans and Mennonites. It is emphasized that given problems studying makes it possible to determine the role of foreign colonists in the formation of the economic traditions in the Northern Azov Region as well as to find the tendencies in regional economy in the historical retrospective and the position of the state in these tendencies determination. It reveals the reasons, consequences and features of migratory processes: immigrations of Germans and Mennonites to Russian Empire. The conception about the great influence of German and Mennonite colonies on the social development in southern regions of Russian Empire during ХIХ cent.
35. КОЗИНЕЦЬ О.В. СТАНОВЛЕННЯ ІМПЕРАТОРСЬКОГО РОСІЙСЬКОГО ПОЖЕЖНОГО ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ ДОБРОВІЛЬНИХ ПРОТИПОЖЕЖНИХ ФОРМУВАНЬ У НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
У статті розглядаються питання діяльності Імператорського російського пожежного товариства в Україні. Автор аналізує роль товариства в організації та функціонуванні добровільних протипожежних формувань наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.
Activity of Emperor Russian fire association in Ukraine considered in the article. The author analyses the role of the association in organization and functioning of voluntary fire fighting units at the end of the XIX th – the beginning of the XX th centuries.
36. ТАРАНЕНКО С.П. ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБИ ПОЖЕЖНИХ ПІДРОЗДІЛІВ У ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Вивчення досвіду протипожежної діяльності органів місцевого управління Південної України другої половини ХІХ ст. сприятиме виявленню позитивних і негативних аспектів роботи в галузі пожежної безпеки місцевого самоврядування та дасть змогу сформулювати рекомендації щодо їх врахування у подальшому реформуванні пожежно-рятувальної служби держави.
The study of experience of fire-prevention activity of organs of local government of South Ukraine of the second half of ХІХ item will be instrumental in the exposure of positive and negative aspects of work in industry of fire safety of local self-government and enable to formulate recommendations in relation to their account in subsequent reformation of fire-rescue service of the state.
37. МОРОЗОВА О.С. МОВНИЙ ФАКТОР ЯК ГОЛОВНИЙ ПРИНЦИП ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
У статті відображений процес історичного розвитку української мови в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ століття як головного принципу цивілізаційного процесу українців ( автор робить акцент на дослідженні мовного питання в освітній сфері, як найбільш заангажованій галузі суспільної діяльності запропонованого періоду).
The process of the historical development of the Ukrainian language in Ukraine at the end of the ХІХth – the beginning of the ХХth century, as a main principle of the Ukrainian’s civilization process is lighted in the article (the author does the accent on the investigation of the language question in the educational sphere, as the most preconceived branch of the public activity of that period).
38. КУЛЬЧИЦЬКА О.В. ВИНИКНЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
У статті простежується процес виникнення політичних партій у різні історичні епохи, виділяються причини їх утворення.
The article deals with the process of political parties foundation in the different historical periods of times, the reasons of their creation are allocated.
39. ГАЙДАЙ О.М. СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІСТОРИЧНО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ (НА МАТЕРІАЛАХ ПРЕСИ 1905-1914 РР.)
Автор, використовуючи матеріали української преси початку ХХ століття, аналізує питання становлення системи національної освіти України в контексті історично-цивілізаційного розвитку.
The author, using materials of the Ukrainian press of beginning of ХХ century, analyses the question of becoming of the system of national community of Ukraine in a context historically civilization to development.
40. ПАВЛОВ О.І. СТОЛИПІНСЬКА АГРАРНА РЕФОРМА: ПОГЛЯД КРІЗЬ ПРИЗМУ СТОЛІТТЯ
У статті проаналізована наукова література, в якій розкривається сутність та зміст столипінської аграрної реформи, показано її специфіку в українських губерніях, зроблено історичні уроки.
The article on the base of analysis scientific literature considers the essence and maintenance agrarian reform of Stolypin, shows her specific in the Ukrainian provinces and chose the lessons of history.
41. КОТЛЯР Ю.В. ТРАНСФОРМАЦІЇ В ПСИХОЛОГО-МЕНТАЛЬНОМУ СВІТОСПРИЙНЯТТІ СЕЛЯНСТВА ПІВДНЯ УКРАЇНИ (ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТ.)
У запропонованій статті аналізуються питання, присвячені трансформації в ментальності селянства Півдня України у першій третині ХХ століття. Особлива увага приділена визначенню характерних рис давнього українця: життя в степу, терпимість до іноземних звичаїв, любов до релігії та неприйняття будь-якої влади крім своєї.
Questions, devoted transformations in mentality of peasantry of South of Ukraine in first third of age, are analyzed in the indicated article. The special attention is spared determination of characteristic features of ancient Ukrainian: lives in steppes, tolerance to foreigner traditions, love to religion that non-acceptance of any power except for it.
42. КОВАЛЕНКО І.Г. ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЗЕЛЕНИХ ПАРТІЙ ТА ВНЕСОК ПАРТІЇ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ В ЇХ РОЗВИТОК
У статті проаналізовано історичний шлях Європейських зелених партій та внесок партії зелених України в їх розвиток, входження зелених до складу Європарламенту та їх діяльність.
In the article historical development of European green Parties and payment of Party green of Ukraine is analyzed in their development, entrances green in the complement of Europarlament and their activity.
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ І МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
43. БАРМАК М.В. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ СЛУЖБОВОЇ КАР’ЄРИ РОСІЙСЬКОГО ЧИНОВНИКА ЗА НОРМАМИ ЗАКОНОДАВСТВА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
Розглядаються основні засади, які впливали на кар’єрне зростання державних службовців часів Російської імперії. Детально розглядається порядок надання чинів і призначення на посади цивільної служби, кваліфікаційні вимоги, що пред’являлися до чиновників.
Factors which influenced of the quarry growth of civil servants of the Russian Empire are examined. The order of grant of ranks and setting on the positions of civil service, qualifying requirements which were produced to the officials is examined in detail.
44. БЕРЕЗОВСЬКА Т.В. ОБГОВОРЕННЯ РІШЕНЬ БЕРЛІНСЬКОГО КОНГРЕСУ 1878 РОКУ НА СТОРІНКАХ РОСІЙСЬКОЇ СТОЛИЧНОЇ ПРЕСИ
Досліджується вплив російської столичної преси на формування антинімецької громадської думки після Берлінського конгресу 1878 року. Висвітлюється роль преси у поглибленні російсько-німецьких економічних та політичних протиріч.
Тhe Repercussions of the Russian metropolitan press on the Decisions of the Berlin Congress in 1878. A short study revealing the impact of the Russian metropolitan press exerted upon the formation of the Russian public opinion on foreign policy and foreign economic relation.
45. ХМЕЛЬ А.О., ІСПАНСЬКІ ПОДІЇ 1936 РОКУ ТА ДИПЛОМАТІЯ ФРАНЦІЇ
Автор статті виокремлює і аналізує напрямки французької дипломатії 1936 року та їх вплив на розвиток історичних подій в Іспанії.
The author of the paper allocates and analyses different directions of the French diplomacy in 1936 and investigates their influence on the development of historical events in Spain.
46. ПРОНЬ С.В. УКРАЇНА В ПРОМЕНЯХ СХОДЯЧОГО СОНЦЯ: ВІДНОСИНИ З ЯПОНІЄЮ У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ В ХХІ СТ.
Автор, використовуючи матеріали українських та російських наукових праць, досліджує сучасні японсько-українські відносини. Автор приходить до висновку, що пріоритетними напрямками взаємовідносин України та Японії є подальший розвиток політичного діалогу, співробітництва в економіці, науці й техніці, реформування ООН, боротьба з тероризмом, нерозповсюдження зброї масового знищення, екологічні проблеми.
The author, using the materials of Ukrainian and Russian scientific works, is researching modern Japanese- Ukrainian Relations. The author comes to a conclusion, that priority directions of mutual relations of Ukraine and Japan is the further development of political dialogue, cooperation in economy, a science and technical equipment, reforming of the United Nations Organization, struggle against terrorism, non-distribution of the weapon of mass destruction, environmental problems.
47. ТРИГУБ П.М., ЧЕРНИШОВ І.В. ПАЛЕСТИНСЬКА ПРОБЛЕМА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ
У статті розглядається одна з найгостріших конфліктних ситуацій на Близькому Сході – палестинська проблема і вказані вірогідні шляхи її вирішення: надання арабському населенню Палестини державності, територіальне розмежування з Ізраїлем, врегулювання питання про біженців, доля Єрусалима, ліквідація розколу в палестинському русі, відмова від насильства.
In article one of the sharpest disputed situations in the Near East - the Palestinian problem is considered and probable ways of her decision are specified: granting to the Arabian population of Palestine of statehood, territorial delimitation with Israel, settlements about refugees, destiny of Jerusalem, liquidation of split in the Palestinian movement, refusal of violence.
АРХЕОЛОГІЯ
48. ТОЛМАЧОВА О.І. ПІВДЕННЕ ПОБУЖЖЯ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМАТИКИ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ПАМ’ЯТОК ПАЛЕОЛІТУ
У статті пропонується варіант реконструкції історичного процесу території Північного Причорномор’я у контексті досліджень палеоліту Західної Європи. Автор за даними археологічних індустрій, а також досліджень природничих наук, подає нове бачення розвитку народонаселення півдня України.
In the article reconstruction of historical process of territory of Northern Black Sea Coast in a context of researches of a Paleolithic of the Western Europe. The author on the basis of researches of the archeology industries, and also the given natural sciences submits new vision of development of the population Southern Ukraine.
49. НІКІТІН В.І. ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙБИЩ-ЛІТОВИЩ ІНГУЛЬСЬКОЇ КАТАКОМБНОЇ КУЛЬТУРИ МАТВІЇВКА-2 І МАТВІЇВКА-3 У НИЖНЬОМУ ПОБУЖЖІ
Термін “літовище” в етнографії означає тимчасову стоянку для кочовиків, що використовувалася для рогатої худоби протягом весняно-літньо-осіннього періоду. Автор приходить до висновку, що згідно з археологічними розкопками Матвіївки-2 та Матвіївки-3 у Нижньому Побужжі (Миколаївський регіон), у період ранньої бронзи на території побутування Інгульської катакомбної культури там також були “літовки”.
There is a term “letovka” in Ethnography, this means a temporary place to stay for nomads, used for cattle keeping during the spring-summer-autumn period of the year. The author comes to the conclusion according to archaeological excavations at Matveevka-2 and Matveevka-3 in Nizhne Pobuzzha (Nikolaev Region), in the period of early Bronze Age, in the territory, occupied by Ingul catacomb culture the same “letovkas” existed.
ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
50. СІНКЕВИЧ Є.Г. ПРОБЛЕМА ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ МІСІЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ В ІСТОРІОГРАФІЧНОМУ ДОРОБКУ ПРЕДСТАВНИКІВ КРАКІВСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ ШКОЛИ
У статті досліджено проблему цивілізаційного розвитку східних територій Речі Посполитої у працях представників краківської історичної школи.
The civilization development problem of the Polish-Lithuanian Commonwealth east terrains in the works of Krakow history school representatives is analyzed in the article.
51. МАКУШИНА Г.І. ПОЛІТИЧНА ТА ПРАВОВА КУЛЬТУРА НАСЕЛЕННЯ ГЕТЬМАНЩИНИ XVIII СТ. У СУЧАСНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
Стаття присвячена історіографічному аналізу сучасних досліджень політичної та правової культури населення Гетьманщини XVIII ст.
The article is devoting to the historiography of modern investigations in political and law culture the population of Hetman-State in XVIII century.
КРАЄЗНАВСТВО
52. КАРАУЛЬНА О.М. КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК ЄВРЕЙСЬКИХ МЕНШИН ПІВДНЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РАДЯНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 30-Х РОКІВ ХХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ РОБОТИ МИКОЛАЇВСЬКОГО БУДИНКУ ЄВРЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ)
На основі архівних матеріалів у статті розглядається діяльність Миколаївського будинку єврейської культури в контексті радянської національної політики 30-х років ХХ ст. Аналізуються механізми ідеологічного впливу на свідомість особистості через зміст культурно-дозвіллєвої діяльності.
On the basis of archival materials in clause activity of the Mykolaev house of the Jewish culture in a context of the Soviet national policy of 30th years XX of a century is considered. The mechanism of ideological influence on consciousness of the person through the maintenance cultural activity is analyzed.
53. ШАМРАЙ О.Г. РАДІОФІКАЦІЯ СІЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ У ПОВОЄННІ РОКИ (1945-1950 РР.)
У статті аналізуються шляхи збільшення обсягу радіомовлення в сільській місцевості центральних областей України в 1945-1950 рр. Особлива увага звертається на цикл передач культурно-освітнього спрямування.
The article deals with the ways of increasing the amount of broadcasting in the central villages of Ukraine in 1945-1950. Special attention is paid to series of programmers of cultural and educational kind.
ІСТОРИЧНІ ПОСТАТІ
54. ЧУБІНА Т.Д. ЩЕНСНИЙ ЄЖИ ПОТОЦЬКИЙ: БІОГРАФІЧНИЙ НАРИС
Людина є елементом будь-якої форми соціальності, від найпростіших спільнот до сучасних цивілізаційних та політичних суперсистем. Тому погляд на історичні процеси, на суспільство невідокремлений від вивчення окремих особистостей і династій. У цій науковій статті мова йде про рід Потоцьких, його внесок в історію та культуру України.
A man is an element of any form of sociality from the earliest community to the modern civil and political super system. That is why this view to the historical processes, society is inseparable from studying of some persons and families. The article deals with the Pototsky’s family and its contribution into the Ukrainian history and culture.
55. КОЗИРЕВ О.С. ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДОЛЮБЦЯ ВОЛОДИМИРА МАЛЬОВАНОГО НА ПОЧАТКУ 80-Х РР. XIX СТ.
Аналізується зміст і особливості громадсько-політичної діяльності українського народолюбця Володимира Мальованого на початку 80-х рр. XIX ст. Обґрунтовується теза, що діяльність В. Мальованого в означений час набула виразно маргінального характеру.
The maintenance and features of public-political activity of Ukrainian narodoliubets’ Volodymyr Malyovany at the beginning of 80-th century is analyzed. The thesis that activity of V. Malyovany in the noted time purchased distinct marginal character is grounded.
ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ
56. ТАШКОВА Ю.К. РЕЛІГІЙНО-СВІТОГЛЯДНІ ВИТОКИ КО-МУНІЗМУ
Головна ідея статті полягає в показі релігійно-світоглядних витоків ідеології комунізму. Вони ґрунтуються на принципах людської рівності, справедливості і братерства.
The main idea of the article is about ideological and religious routes of communism. It is based on the principles of human equality, justice and fraternity.
ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО
57. БЕЗДРАБКО В.В. ДІЛОВОДСТВО У ПЕРЕДДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА: ОСОБЛИВОСТІ ПОБУТУВАННЯ ТА ВПЛИВ НА ЕВОЛЮЦІЮ НАУКИ ПРО ДОКУМЕНТ
У статті розглядається еволюція діловодства у 1920-1930-х рр. як основний чинник формування документознавства, розкривається зміст взаємовизна-чальних зв’язків.
The evolution of documentary activity in 1920-1930-s as main factor for forming documentation science, the content of mutual determinative links is considered in the article.
ВІЙСЬКОВА ІСТОРІЯ
58. БАХТІН А.М. ВІЙНИ ШОСТОГО ПОКОЛІННЯ
У статті аналізується діяльність України по проведенню воєнної реформи. Висвітлюються баталії війн шостого покоління. Додаються висновки, яким шляхом йде Україна по реформуванню Збройних сил.
In the article activity of Ukraine is analysed on the leadthrough of military reform. The battles of wars of sixth generation light up. Conclusions to which Ukraine goes a way on reformation of Military Powers are added.