ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
1. Козлов М.М. Чарівники – служителі Макоши
У статті наводиться ретроспективний аналіз проблеми економічного лібералізму. У даній статті проведена реконструкція обрядів та вірувань наших предків дохристиянської доби, пов’язаних з язичницькою богинею Макошью. Автор торкнувся також проблеми служителів Макоши – чародіїв.

In given clause the lead reconstruction of ceremonies and beliefs of our ancestors of the pre-christian epoch, connected with pagan goddess Makoshju. The author has mentioned also a problem of attendants Makoshi – magicians.
2. Міронова І.С Розвиток військово-польової пошти в Україні (ХVIII-ХІХ ст.)
На основі джерельних та архівних матеріалів, у статті розглядається діяльність військово-польової пошти України в ХVІІІ-ХІХ ст. Особлива увага приділяється російсько-турецьким війнам, які дали значний поштовх до розвитку польової пошти на землях колишньої Гетьманщини.

On the bases of the sources and archival materials at the article the activity of the artial-field post in Ukraine at the ХVІІІth century – the ХІХth century is examined. The special attention is given to the Russian-Turkish wars, that gave the push to the development of the field post at the territory of the former Getmanshiny.
3. Демідов А.В. Участь М.А. Аркаса в створенні Російського товариства пароплавства і торгівлі
На основі історичної літератури та документального матеріалу охарактеризовано внесок М.А. Аркаса в створення Російського Товариства Пароплавства і Торгівлі.

The participation of N.А. Arkas in the creation of Russian society of steamship and trade is given on the basis of historical literature and documentary material.
4. Боєва Т.І. Рух за українізацію школи в Донбасі в імперську добу
У статті висвітлюється проблема ролі вчителів у русі за національну освіту в кінці XIX – на початку XX ст. у Донбасі. Автор, застосовуючи архівні документи, зробила спробу відтворити реальні історичні події.

The article deals with the problem of the teachers’ role and people’s leaders in formation of the national education in Donbass in the late XIX – early XX centuries. The author tries to show the real historical events.
5. Стремецька В.О. Теоретичні аспекти боротьби з алкоголізмом у кінці ХІХ – на початку ХХ ст.
У статті представлено погляди дослідників кінця ХІХ – початку ХХ ст. на проблему алкоголізму. Висвітлюються точки зору різних авторів на причини цього явища, обсяги його розповсюдження серед різних верств населення, вплив на організм людини, засоби боротьби з ним. Представлена вироблена у той час класифікація соціального алкоголізму. Показано ставлення до проблеми дитячого алкоголізму. Автор вважає надбання дослідників кінця ХІХ – початку ХХ ст. дуже цінними та корисними в практиці боротьби з алкоголізмом сьогодні.

In the article the opinions of researchers of the end of the ХІХth – the beginning of the ХХth centuries on the problem of alcoholism are represented. Different points of view on the reasons of the phenomenon, amounts of its expanding, its influence on person’s body, measures of fighting with it are shown. Classification of social alcoholism made in that time is represented. Attitude to the problem of children’s alcoholism is shown. The author thinks the achievements of the researchers of the end of the ХІХth – the beginning of the ХХth centuries are very valuable and useful in the process of liquidation of alcoholism today.
6. Гайдай О.М Питання про початкову народну освіту в І та ІІ Державних Думах:
Стаття присвячена актуальній та малодослідженій темі в історичній літературі. Становище освіти, зокрема початкової, в Україні наприкінці ХІХ ст. було одним із головних питань, які турбували українську інтелігенцію. Особливої актуальності воно набуло на початку ХХ ст. у зв’язку із подіями 1905-1907 років та діяльністю I та II Державних Дум, показана боротьба за реформування початкової освіти, роль і місце українських фракцій у цьому процесі, представлений аналіз культурологічних частин програм українських політичних партій, які виступали за введення національного початкового навчання.

The article is dedicated to the urgent and scantily explored subject in historical literature. The state of the education in Ukraine at the end of XIX century, the elementary one in particular, was one of the main subjects for the Ukrainian intellectuals to be interested in. It gained a special importance at the beginning of the XX century in connection with the events of 1905-1907 and the State Duma activity of I and II convocations.
7. Ядловська О.С. Проблема етнічних меншин України в матеріалах З’їзду народів Росії
У запропонованій статті розглядаються проблеми проведення З’їзду народів Росії в Києві 8-15 вересня 1917 р. З’їзд народів Росії обговорив і ухвалив рішення з принципових питань національно-державного будівництва, зокрема, реформування Росії на основі федеративного устрою. Це відкривало широкі можливості етнічним меншинам і національностям здобути право на національно-територіальну автономію і стати суб’єктами незалежної державності.

The following article deals with the problems realization the Congress Nation of the Russia in the Kiev 8-15 September 1917. Congress of peoples of Russia has discussed and has made decisions on questions of principle of the national – state construction, in particular, reforming of Russia on the basis of the federal device. It opened ample opportunities to ethnic minority and nationalities has the right to a national – territorial autonomy and to begin subjects of independent statehood
8. Яшан О.О. Система загальної трудової повинності населення Центральної України
У статті розглядаються особливості політики німецько-фашистської та румунської окупаційної адміністрації на території Центральної України щодо використання трудових ресурсів місцевого населення в 1941-1944 рр. та заходи, здійснені у цьому напрямі і спрямовані на формування системи примусової праці на основі загальної трудової повинності.

The author of the article considers peculiarities of the German and Romanian occupation administration’s policy in the Central Ukrainian territory concerning the employment of labor resources among the local population in 1941-1944 and measures which were made in this direction and aimed at the formation of the forced labor system based upon the total labor obligation.
9. Туренко В.В. Управлінські реформи у сільському господарстві у добу М. Хрущова
У статті аналізується процес проведення управлінських реформ у агропромисловому комплексі УРСР у середині 1950-х – на початку 1960-х рр. Дається характеристика спробам модернізації системи управління сільським господарством.

In the article is analyzed the process of the conduct of managerial reforms in agricultural complex of Ukrainian RSR in the middle 1950’s at the commencement 1960’s, the characteristic to attempts of modernization of a control system by an agriculture is given.
10. Шпак Д.О. Соціальне обличчя руху шестидесятників на Півдні України
У статті розглядається соціальний склад руху шестидесятництва на Півдні України, його характерні особливості у зв’язку з загальнонаціональним рухом. Автор приходить до висновку, що українське шестидесятництво на Півдні України існувало й формувалося з різних соціальних верств. Породжене реформами М. Хрущова, воно виникло та підтримувалось майже виключно завдяки зусиллям інтелігенції та справило глибокий вплив на події періоду другої половини 70-х – 80-х років ХХ ст.

The object of work is: analysis of the social structure 60’s movement and significant peculiarity on the South of Ukrainian in tie with national movement. The author comes to a conclusion, that Ukrainian 60’s movement in the south of Ukraine existed and was generated. Given birth M. Hrushcheva’s by reforms, it has arisen and was supported almost exclusively due to efforts of intelligency and rendered deep influence on events second half 70-80th years of 20 centuries.
11. Махиня О.М. Добровільні народні дружини як спроби часткового демонтажу
У статті розглянуті особливості створення та діяльності добровільних народних дружин протягом 50-60-х років ХХ століття. Автор приходить до висновку, що вони відіграли в зазначений період цілком позитивну роль у наведенні правопорядку в країні, але в подальшому захоплення кількісним зростанням дружин фактично привело їх до бездіяльності.

The article is considered to the specific of created and functioned the voluntary peoples of fighting men during the 50-60th years of XX century. The author comes to a conclusion, that they have played the specified period quite positive role in prompting the law and order in the country, but further the hobby for quantitative growth of teams has actually led them to a divergence.
12. Коваленко І.Г. Ставлення партії зелених України щодо закриття Чорнобильської АЕС
Автор статті намагається проаналізувати ставлення партії зелених України щодо Чорнобильської АЕС та вплив її на подолання проблеми Чорнобильської трагедії, показує, що партія зелених України виступає за ефективний захист довкілля‚ що здійснюється в контексті інтегрованої екологічної політики‚ котра органічно співвідноситься з усіма сферами життя суспільства‚ впливає на всі види його діяльності.

The author of the article aims to analyses attitude of Party green Ukraine toward Chernobyl’skoy AES and its influence on overcoming the problem of Chernobyl’skoi tragedy, shows, that the party green Ukraine supports effective protection of an environment which is carried out in a context of the integrated ecological policy, integrally corresponds with all spheres of a life of a society, influences all kinds of its activity.
13. Коваленко Я.Ю. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через мережу
На основі статистичних, юридичних та інших джерел розглянута проблема становлення і розвитку вітчизняної мережі аспірантури й докторантури. Висвітлені різні аспекти їх діяльності, а також визначені основні тенденції, що мали тут місце, та їх значимість на практиці.

The problem of formation and development of Ukrainian post-graduate studies system was considered according to the statistical, juridical and other sources. Different aspects of their activity were covered. Basic tendencies that existed here and their practical role were revealed.
14. Меша В.Г. Православна місія в Україні: протистояння сектам східнохристиянського
У статті проаналізовані особливості віровчення та тенденції розвитку східносектантських утворень в Україні останньої чверті ХІХ століття. Головна увага приділена реконструкції подій, пов’язаних із організацією православною церквою проти сектантської місіонерської діяльності, а також системі державних заходів, які сприяли релігійній та соціальній нейтралізації сектантських течій східнохристиянського коріння.

In the article the features of dogma and progress of skhidnosektantskikh educations trend are analysed in Ukraine of the last fourth of ХІХ of age. Main attention is spared the reconstruction of events, related to organization an orthodox church against sectarian missionary activity, and also system of state measures which was instrumental in religious and social neutralization of sectarian flows of skhidnokhristiyanskogo root.
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
15. ЦВІРКУН О.Ф. РОСІЯНИ НА БАЛКАНАХ 1876-1878 РР.: ЗІТКНЕННЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙ
Стаття присвячена аналізу російської політики під час так званої “східної кризи” та російсько-турецької війни 1877-1878 рр. Ця політика аналізується через призму цивілізаційного підходу. Доводиться, що саме відсталість Росії, що перебувала на стадії аграрно-традиційної цивілізації, відштовхувала від неї слов’янські народи, у тому числі болгар та сербів. Попри величезний внесок до справи визволення південнослов’янських народів, російська влада зробила все, щоб молоді незалежні країни відвернулися від неї та почали шукати допомоги на Заході.

Article is devoted to the analysis of the Russian policy during so-called “east crisis” and Russian – Turkish war of 1877-1878. It is proved, what exactly backwardness of Russia which is taking place at a stage of an agrarian – traditional civilization, pushed away from her Slavic peoples, including Bulgarians and Serbs. Contrary to the huge contribution to business of clearing of peoples of southern Slavs, the Russian authority has made everything that the young independent states have turned away from her and have started to search the help in the West.
16. Щербина Т.І. АБДУЛ ХАМІД ІІ У РОСІЙСЬКІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ
Стаття присвячена аналізу російської публіцистики кінця ХІХ – початку ХХ ст. про турецького султана Абдул Хаміда ІІ. Автор розглядає як оцінювалася політика правителя Османської імперії російською періодикою на різних етапах правління.

Article is devoted the analysis of the Russian publicism of the end – beginnings ХХ century about Turkish sultan Abdul Hamide II. The author considers as the policy of the governor of Ottoman Empire by the Russian periodical press at different stages of board was estimated.
АРХЕОЛОГІЯ
17. МАТВІЄНКО Л.В. СТЕПОВЕ ПОБУЖЖЯ НА ЗЛАМІ
Запропонована стаття присвячена дослідженню історіографії проблеми Степового Побужжя на зламі II-I тис. до н.е. Значну увагу автор приділяє історії вивчення городища “Дикий Сад”. У статті акцентовано увагу щодо самостійності визначення пам’яток сабатинівської та білозерської культур на прикладі історіографії дослідження поселень у Миколаївській області.

The article is devoted to the research of historiography problem of the step Bag region in the II-I century B.C. The author gives great attention to the history of studying the settlement “Dykiy Sad”.Special attention has been paid to definition of historical site of Sabatynivska and Bilozerska cultures on the example of historiographical research of settlement in Mykolayiv region.
ІСТОРІОГРАФІЯТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
18. ІВАНОВА Т.Ю. РЕПРЕСІЇ ПРОТИ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ПІВДНЯ УКРАЇНИ
У запропонованій статті аналізується стан наукової розробки проблеми репресій проти представників національних меншин у 1920-1930-х рр. на Півдні України.

The following article is the analysis of the state of scientific development of problem of repressions representatives of national minorities in 1920-1930th on South of Ukraine
19. ТРИГУБ О.П. РОЗКОЛ РПЦ 1920-1930-Х РОКІВ
У роботі аналізуються здобутки американської історіографії у вивченні питання історії розколу в РПЦ, що діяв в Україні в 20-30-х рр. ХХ ст. Вказуються праці дослідників, рівень висвітлення ними даного питання, позитивні та негативні сторони робіт тощо. Автор приходить висновку, що історіографічний здобуток з історії розколу РПЦ в Україні ще незначний і проблема потребує свого подальшого вивчення із залученням нових документальних джерел.

In work achievements of the American historiography in studying a question of a history schism in Russian Orthodox Church which operated in Ukraine in 1920-30th are analyzed. Works of researchers, a level of disclosing by them of the given question, the positive and negative sides of works etc. are specified. The Author comes to a conclusion, that historiography achievements on a history schism of ROC in Ukraine are still insignificant also a problem demands the further studying with attraction of new documentary sources.
ВІЙСЬКОВА ІСТОРІЯ
20. ФІРСОВ О.В. ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ СТРАТЕГІЇ КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА ЗА ЧАСІВ ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО
У статті автор аналізує особливості ведення стратегії козацького війська в період гетьманства П. Сагайдачного (перша чверть ХVII ст.). Для нього були характерні активність, наполегливість, рішучість у досягненні поставленої мети і застосування найрізноманітніших і гнучких форм боротьби в залежності від конкретних умов і ситуації.

In article the author analyzes features of conducting strategy of a Cossack army during the period of the hetmanate of P. Sagajdachny (the first quarter of ХVII centuries). For him activity, persistence, resoluteness in achievement of an object in view and application of the diversified and flexible forms of struggle was characteristic depending on concrete conditions and a situation.
КРАЄЗНАВСТВО
21. ЧУБІНА Т.Д. ТЕАТР ПОТОЦЬКИХ У ТУЛЬЧИНІ: ОСНОВНІ ВІХИ
У статті мова йде про історію заснування, становлення та розвитку театру Потоцьких у Тульчині. Цей театр займав значне місце в переліку приватних театрів, що діяли в другій половині XVIII і на початку ХІХ ст., став інструментом і формою пізнання та усвідомлення феномена людини, виразу ідеалів людської спільноти, відображення політичного устрою, ідеологічних вчень.

In article the question is a history of the basis, becoming and development of theatre of Pototskys in Tulchin. This theatre took a significant place in the list of the private theatres working in second half XVIII and in the beginning of ХІХ centuries, became the tool, the form of knowledge and judgment of a phenomenon of the person, expression of ideals of a human generality, reflection of a political system, ideological doctrines.
22. ДОРОШЕНКО О.М. ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ СКАРЖИНСЬКИЙ: ПОХОДЖЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ
У статті розглянуто біографічні дані і діяльність Петра Михайловича Скаржинського.
The article investigates biographical facts and activity of Petro Myhailovich Skarzhynsky
23. МАРЧЕНКО О.М., МЄЗЄНЦЕВА І.М. ІСТОРІЯ МАЄТКУ В С. ВІКТОРІВКА БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Стаття присвячена історії заснування та розвитку поселення Вікторівка в кінці XVIII – на початку ХХ ст. Розгляд цих історичних процесів пов’язаний з вивченням дворянської династії Вікторових.

The article is devoted to the history of foundation and development of the settlement of Victorivka in the late 18th – early 20th centuries. The investigation of these historical processes is connected with the study of aristocratic the Victorovs of family
24. ШЕВЧЕНКО Н.В. КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ ЗАКЛАДИ МИКОЛАЄВА В ПЕРІОД ОКУПАЦІЇ
У статті розповідається про діяльність культурно-освітніх закладів Миколаєва в період окупації (1941-1944) pp. Факти, наведені у статті, свідчать, що в ці важкі часи культурно-освітня робота Миколаєва не припинялася, хоча і проходила в несприятливих умовах. Працівники культури ціною власного життя рятували дорогоцінні скарби нашого народу.

In article the question is activity of cultural and educational establishments of Nikolaev during occupation of 1941-1944. The facts resulted in article, testify, that during these heavy times cultural and educational work of Nikolaev did not stop. Workers of cultural establishments by own life rescued precious treasures of our people.
25. МИХАЙЛУЦА М.І. РЕЛІГІЙНА СИТУАЦІЯ В ГОЛТСЬКОМУ ТА ОЧАКІВСЬКОМУ ПОВІТАХ ТРАНСНІСТРІЇ В 1941-1944 РР.
У статті на основі переважно невідомих раніше румуномовних архівних джерел розкривається справжня сутність румунського православного місіонерства, церковної політики та релігійної ситуації в українських повітах “губернаторства Трансністрія” в 1941-1944 рр.

On basic of mainly earlier unknown Romanian languages archives sources is opening in this article, real essence of Romanian orthodox ministry, in church’s politics and in religion situation in Ukrainian governor’s districts of Transnistrion in 1941-1944 years.
26. КОТЛЯР Ю.В. БОРОТЬБА ЗА УКРАЇНСЬКУ НАЦІОНАЛЬНУ ІДЕЮ НА МИКОЛАЇВЩИНІ
У запропонованій статті аналізується історична і політична ситуація в 1950-1980-х рр. на Миколаївщині. Особлива увага приділена питанню боротьби за українську національну ідею.

The following article is the analysis of the historical and polity situation of 1950’s – 1900’s in the Nikolaevshina. The main attention borrows a question of struggle for the Ukrainian national idea.
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
27. БОЖКОВА Г.Л. ПОЛІТИКА ІЗРАЇЛЮ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО КРАЇН ТРОПІЧНОЇ АФРИКИ
Розглядаються причини – політичні, стратегічні, економічні – формування африканського вектора зовнішньої політики Ізраїлю, аналізуються фактори зацікавленості сторін у встановленні та поглибленні взаємовідносин, форми співробітництва та обставини, що привели до розриву дипломатичних стосунків.

It is examined reasons – political, strategic, economic – formings of the African vector of foreign policy of Israel, analyzed the factors of the personal interest in establishment and deepening of mutual relations, forms of collaboration and circumstance, which resulted in the break in diplomatic relation.
Історичні науки
28. ЛЕСНІЧЕНКО В.А. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДРІБНИХ СЕЛЯНСЬКИХ ПРОМИСЛІВ В УКРАЇНІ
У статті за матеріалами наукових досліджень І.О. Гуржія автор аналізує становлення та розвиток дрібних селянських промислів в Україні в першій половині ХІХ ст.

In the article on materials of scientific researches the I.O. Gourgiya author analyses becoming and development of small peasant trades in Ukraine in the first half of the ХІХ century.