Історія України
1. Скрипник Л.В. Політичні наслідки Полтавської битви 1709 р. для Гетьманщини
У статті проаналізовано головні політичні наслідки Полтавської битви 1709 р. для Гетьманщини, основні зміни в політиці Петра І, їх вплив на політичну свідомість української старшини.
2. Дмитрик С.В. Морський поштовий зв’язок на півдні України в ХVIII – ХІХ ст.
У статті розглядаються питання, пов’язані з особливостями перевезення пошти морем в Україні у XVIII-XIX ст. Особлива увага приділяється діяльності Російського товариства пароплавства і торгівлі – найбільшого перевізника пошти в Чорному та Азовському морях у XIX столітті.
3. Хрящевська Л.М. Іноземні колоністи півдня України кінця ХVIII – середини ХІХ ст.
Розглядається процес іноземної колонізації півдня України як своєрідного історико-етнографічного району кінця ХVIII – середини ХIХ століть, формування української національної етнічної території, робиться спроба довести, що колоністи зуміли створити агропромисловий комплекс, який здійснював виробництво сільськогосподарської продукції, підприємства з її переробки, систему транспортування, збуту і експорту.
4. Докашенко В.М. Одержавлення профспілок у колі статутних повноважень (середина 50-х – середина 60-х рр. ХХ ст.)
Серед багатьох аспектів одержавлення профспілок для аналізу автором обрано лише їхні статутні повноваження. Робиться висновок про наявність стійкої тенденції розростання зовнішньо демократичних обов’язків профспілок, що слугувало основою для їх одержавлення в тоншій і значно вишуканішій формі, ніж на попередній стадії розвитку.
5. Лисак В.Ф. Спосіб життя селян УРСР у контексті державної політики 1950-х – 1960-х рр.
У статті показаний вплив державної політики на спосіб життя селян України. Протягом 50-60-х років ХХ ст. були здійснені різноманітні кроки радянського уряду щодо розвитку сільського господарства. Ці заходи впливали на повсякденне життя селян, що відбилося на певному зростанні оплати і відповідно на їх життєвому рівні. Але реформування сільського господарства проводилося без використання економічно виважених підходів. Залишалася величезна прірва між умовами життя і праці міських та сільських мешканців, що викликало негативне ставлення до сільського стилю життя.
6. Федоренко Я.А. Розвиток системи сільської торгівлі в другій половині 1950-х – першій половині 1960-х років
У статті розглядається проблема впливу географічних чинників на формування національного менталітету українця. Робиться спроба пояснити, як ментальність впливала на соціальні процеси, що відбулися в період Великої Вітчизняної війни на території окупованої України.
7. Яшан О.О. Соціальна поведінка населення України в роки окупації (1941-1944 рр.): витоки ментальності
У статті розглядається проблема впливу географічних чинників на формування національного менталітету українця. Робиться спроба пояснити, як ментальність впливала на соціальні процеси, що відбулися в період Великої Вітчизняної війни на території окупованої України.
8. Акунін О.С. Селянство півдня України в другій половині 40-х рр. ХХ ст.
Метою даної статті є спроба висвітлення становища селянства у післявоєнну добу, а саме – у часи післявоєнних репресій, які застосовувались владою проти голів колгоспів та простих сільських трударів.
9. Шановська О.А. Українська інтелігенція в революціях початку і кінця ХХ ст.: особливості національного менталітету
Автор статті розглядає вплив ментальних особливостей українців на хід і результати національно-визвольних революцій 1917-1920 та 1989-1991 рр.
10. Коваленко І.Г. Формування та функціонування партії зелених України і взаємодія її з європейськими “зеленими” організаціями
Автор статті намагається проаналізувати тенденцію формування та функціонування Партії зелених України‚ її взаємовідносини з іншими європейськими зеленими організаціями та їхній вплив на її розвиток.
Всесвітня історія міжнародні відносини
11. Березовська Т.В. Зовнішньополітичний аспект публіцистичних виступів російської преси кінця 70-х – початку 80-х рр. ХІХ ст.
У статті розглядається питання ролі періодичної преси Росії у висвітленні зовнішньої політики європейських держав під час східної кризи 70-х – 80-х рр. ХІХ ст., її вплив на громадську думку. Автор приходить до висновку, що провідні періодичні видання Петербурга і Москви відображали інтереси ліберальних чи консервативних кіл російської буржуазії та поміщиків.
12. Тригуб П.М. До питання про основні напрямки зовнішньополітичної діяльності українських урядів періоду національно-визвольних змагань 1917-1921 рр.
У статті розглядаються питання зовнішньополітичної діяльності українських національних урядів під час революції 1917-1921 рр. Автор доходить висновку, що в цей час був сформований загальний зовнішньополітичний курс Української держави гетьмана Скоропадського та Української Народної Республіки, спрямований на міжнародне визнання її та пошуки союзників у боротьбі з радянською Росією. В ряді випадків автор висловлює власну думку щодо оцінки зовнішньої політики українських національних урядів.
13. Бєлкін Ю.В. Палестинська проблема і позиція Української РСР (у контексті зовнішньої політики Радянського Союзу)
Велика увага у зовнішній політиці ведучих держав світу приділяється палестинській проблемі. Україна, як суб’єкт СРСР, не могла залишитися осторонь цього процесу. Політика Української РСР не була самостійною, а відбувалася в контексті політики Радянського Союзу.
14. Шевчук О.В., Надрага Х.М. “Тайванська проблема” у міжнародних відносинах та перспективи її вирішення
У даній статті автори розглянули ґенезу “тайванського питання” в системі міжнародних відносин, виокремили основні внутрішні і зовнішні чинники впливу на проблему та надали можливі варіанти подальшого розвитку “тайванського питання”.
15. Чередниченко Л.Б. Аграрна політика Європейського Союзу
У статті аналізуються заходи Європейського Союзу з регулювання сільськогосподарського виробництва своїх країн-членів. Визначаються концептуальні засади та напрямки агрополітики, головні зміни у її проведенні.
Військова історія
16. Фірсов О.В. Особливості стратегії та тактики козацького війська за часів гетьмана П. Сагайдачного
У даній статті аналізуються тактика та стратегія козацького війська під керівництвом П. Сагайдачного як складова загальноєвропейського воєнного мистецтва, автором акцентується увага на вдосконаленні козацтвом європейських методів ведення бойових дій.
Історіографія та джерелознавство
17. Луговий О.М. Британці на візантійській військовій службі в ХІ – ХІІ ст.: історіографічний та джерелознавчий аспекти
У запропонованій розвідці дається стислий огляд наукової літератури, присвяченої перебуванню англійців на службі Візантійській імперії в ХI-ХIV ст., а також проблем, на яких концентруються дослідники в цій галузі. Увагу автора привернули праці Е. Фрімена, В. Васильєвського, О. Васильєва, Р. Доукінса та Кр. Сігаар. Сформульовані головні тези диспутів стосовно джерелознавчих проблем (зокрема Ланської хроніки), питань часу появи британців у Візантії, домінуючого етнічного елемента у корпусі варангів з ХI ст., безперервності надходження військової сили з Англії до Візантії у ХII ст.
18. Романцова Н.І. Молдавська авантюра Д.Вишневецького: до історіографії проблеми
У статті висвітлюється історіографічний аспект питання щодо останнього епізоду діяльності князя Дмитра Вишневецького, пов’язаного з його невдалим походом у молдавські землі. Розглядаються погляди українських істориків ХІХ – початку ХХІ ст. на вказану наукову проблему. Автор аналізує з точки зору історіографії місце молдавських подій у політичній діяльності Д.Вишневецького.
19. Давидова Н.В. Наукова інтелігенція у громадсько-політичному русі за запровадження української мови в навчальних закладах та державних установах наприкінці ХІХ – 1920 р.: історіографія проблеми
У статті розглядаються етапи вивчення ролі науковців у запровадженні української мови в навчальних закладах та державних установах наприкінці ХІХ ст. – у 1920 р. Відзначаються особливості висвітлення проблеми в різні періоди. Робляться висновки щодо подальшого дослідження теми.
20. Фрондзей Я.Р. Жіночі організації України та відображення їх діяльності в періодичній пресі
Стаття присвячена відображенню діяльності жіночих організацій України у періодичній пресі. У ній показано, що жіноча преса є невід’ємною частиною жіночого руху, вона формувала громадську думку про становище і позицію жінок у суспільстві.
21. Богданова Т.Є. Енергетичний фактор у міжнародних відносинах (огляд наукової літератури)
У даній статті розглядається роль енергетичного фактора у сучасних міжнародних відносинах. Автор виділяє головні напрямки у вивченні даної проблематики, визначає рівень їх розробки сучасними науковцями.
22. Діброва С.С. Листування Я.П. Новицького з видавцями – як джерело вивчення творчої лабораторії дослідника
Статтю присвячено аналізу листування відомого дослідника “запорозьких старожитностей” Я.П. Новицького (1847-1925 рр.) з видавцями та книгарнями.
Історія культури
23. Малина В.В. Стовпо- і пнеподібні кам’яні хрести в Україні
У статті висвітлюється тема класифікації кам’яних хрестів у народному пам’ятникарстві України. Зокрема йдеться про стовпо- і пнеподібні хрести, що мають природні відповідники. Функціонують у різних контекстах. Поширені на півдні, заході і в центрі України.
24. Романенко І.С. Кобзарське мистецтво на загальноросійських археологічних з’їздах
Стаття присвячується справі вивчення життя і творчості українських кобзарів діячами всеросійських археологічних з’їздів. Розглядаються методика вивчення кобзарства як самобутнього явища, заходи, спрямовані на його збереження і розвиток.
Історія особи
25. Чубіна Т.Д. Трагедія Гертруди Полоцької
Людина є елементом якоїсь форми соціальності – від найпростіших спільнот до сучасних цивілізаційних і політичних суперсистем. Тому погляд на історичні процеси невіддільний від вивчення окремих особистостей і династій. У цій науковій статті мова йде про родину Потоцьких, її внесок в історію і культуру України.
26. Дорошенко О.М. Біографічний нарис родини Скаржинських (перша половина ХVIII – початок ХХ століть)
У статті подано біографічні відомості про представників родини Скаржинських, які півтора століття сприяли економічному, військовому та культурно-громадському розвитку Південної України. У сучасній науковій літературі історія сім’ї Скаржинських є недостатньо вивченою, тому вищевказана тема потребує подальших досліджень.
Історичне краєзнавсто
27. Коваль Г.П. Діяльність Ананьївської міської думи в галузі промисловості та торгівлі наприкінці 1860-х – 1917 роках
У статті розповідається про діяльність Ананьївської міської думи та Ананьївської міської управи в галузі промисловості та торгівлі в 1860-1917 роках, їх роль у зростанні кількості населення, промислових підприємств та торгових закладів, відстоюванні інтересів промисловців та торговців, значення міста Ананьєва як промислового та торгового центру Херсонської губернії Південної України.
28. Морозова О.С. Становлення україномовної школи на Миколаївщині
На основі архівного матеріалу й сучасних досліджень науковців у статті розглядається процес становлення україномовної школи на Миколаївщині на початку XX століття. Особлива роль у веденні навчання українською мовою у Миколаївському регіоні була відведена “Просвіті”. Висвітлюється діяльність М.М. Аркаса із впровадження української мови в освітній процес початкових шкіл. Автор доходить висновку, що керована Аркасом “Просвіта” дала сильний поштовх до розгортання українізаційного руху по всій Україні.