ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
1. Киридон А.М. Етапи українського державотворення: крос-історичне дослідження
Стаття присвячена аналізу основних етапів української державності. Особлива увага приділяється
дослідженню впливу концепції “структурних тисків” на процеси українського державотворення.

The article is devoted to the analyses of the main periods of the Ukrainian statehood. There have been
paid considerable attention to the interpretation of the conception of the “structure pressures” on the Ukrainian
state-building processes.
2. Мінц М.О. Арифметика у початкових школах півдня України (1861-1917 рр.). Історичний аспект
У статті автор розглядає процес викладання математики у народній початковій школі ХІХ
століття, використання наочності на уроках арифметики, методики кращих педагогів минулого.

The author of the article Researches the topic of teaching Mathematics in community primary schools in
XIX-th century, the use of visual aids, methodology of the best teachers of the past.
3. Міронова І.С. Системи утримання поштових станцій України в кінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст.
На основі джерельних та архівних матеріалів у статті розглядаються основні системи
утримання поштових станцій в Україні кінця ХVІІІ – ХІХ ст. Особлива увага приділяється
влаштуванню та розвитку вільних та земських пошт.

On the bases of sources and archival materials the main systems of the post offices’ keeping in
Ukraine at the end of the ХVІІІ-th and the ХІХ-th century are examined in the article. A special attention is
given to the arrangement and the development of the free and Zemstvo posts.
4. Дмитрик С.В. Роль реформи 1830 року в організації поштової справи на території України
В статті розглядається поштова реформа початку ХІХ ст., проведена імператором Миколою І.
Особлива увага приділяється змінам і нововведенням, які з’явились в організації поштової справи після
проголошення Указу 22 жовтня 1830 р.

The postal reformat the beginning of the XIX century, which was provided by emperor Nicolay I, is
examined in the article. Particular attention is paid transformations and innovations, which appeared in the
postal business organization after the proclamation of the edict of October 22nd, 1830.
5. Шевчук А.В. Джерела формування наукової інтелігенції півдня України середини XIX – початку XX століття
Стаття присвячена історії наукової інтелігенції півдня України середини XIX – поч. XX ст. На
основі дослідження професорсько-викладацького складу Новоросійського університету автор намагався
проаналізувати тенденції формування та соціальну природу наукової інтелігенції півдня України
зазначеного періоду. Поряд з розглядом загальноприйнятих виділяються нові джерела походження
представників цієї соціальної групи.

The article is dedicated to the scientific intelligentsia of the South of Ukraine in the middle of the 19th
– the beginning of the 20th century. On the basis of the estate origin investigation of the Novorossiysk University’s
teaching staff the author tried to prove the main trends and formative sources of the scientific intelligentsia
of the South of Ukraine in that period. In addition to the generally accepted original sources of this social group
the new ones have been determined.
6. Степаненко В.В. Створення торгових бірж на півдні України та їх роль в українському експорті кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Стаття присвячена історії створення й діяльності торговельних бірж і біржових комітетів на півдні
України. Розглядається їхня роль в організації торгівлі, захисті інтересів продавців у державних органах
і т.д. Автор дійшла висновку, що захист інтересів продавців ішов у декількох напрямках і давав досить
відчутні результати, що позитивно відображалося на соціально-економічному рівні регіону.

Article is devoted to a history of creation and activity of commodity exchanges and exchange’s committees
in the South of Ukraine. Their role in the organization of trade, protection of interests of sellers in the state
bodies etc. is considered. The Author comes to a conclusion, that protection of interests of sellers went in several
directions and yielded enough appreciable results that was positively displayed at a social and economic
level of region.
7. Щербакова О.М. Голод 1921-1923 років і вилучення церковних цінностей
У даній статті мова йдеться про вилучення церковних цінностей на користь голодуючих.
Радянський уряд хотів використати ситуацію голоду для того, щоб підірвати становище Церкви в
суспільстві та конфіскувати її величезні багатства.

In given article the question is withdrawal of church values for the benefit of starving. The Soviet government
wanted to use a situation of famine for undermining position of church in a society and to confiscate
her huge riches.
8. Іванова Т.Ю. Діяльність органів державної влади в галузі міжнаціональних відносин на півдні України в 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст.
У запропонованій статті аналізується історична і політична ситуація у середовищі
представників національних меншин в 1920-1930-х рр. на півдні України.

The following article is the analysis of the historical and polity situation among representative national
minority of 1920’s – 1930’s in the Ukraine.
9. Акунін О.С. Становище селянства півдня України в 20-х – першій половині 30-х років ХХ ст.: морально-психологічний аспект
В статті зроблена спроба розкрити вплив репресивної політики держави на морально-
психологічний стан селянства. Автор вважає, що ця політика негативно вплинула на культуру та
моральні засади жителів села.

In this article was made try to learn repressions of Soviet State, which affect on moral and psychological
condition of peasantry. The author considers, that this politics had influenced very bad on culture and morals
of peasantry.
10. Яшан О.О. Настрої українського селянства в початковий період Великої Вітчизняної війни (1941–1942 рр.)
Автор статті ставить за мету з’ясувати з сучасної точки зору, які настрої панували серед
селянства Центральної України на початковому етапі Великої Вітчизняної війни (1941-1942 рр.) і як
вони впливали на ставлення населення до німецько-фашистського окупаційного режиму.

The author of the article puts for a purpose to find out what moods from the modern point of view dominated
among the peasant of Central Ukraine on the initial stage of the Great Patriotic war (1941-1942), and
how they influenced on people attitude toward the fascist occupation regime.
11. Брегеда М.В. Реакція українського населення на звинувачення Л.Берії в злочинній антипартійній і антидержавній діяльності
Автор аналізує пожвавлення суспільно-політичного життя в УРСР після смерті Й.Сталіна,
досліджує вплив на цей процес “Доповідної записки про ситуацію в західноукраїнському регіоні”
Л.Берії та інших подій. У статті розкриваються причини неоднакового ставлення різних соціальних
верств суспільства до викриття Л.Берії.

The author analyzes animation of socially-political life in UkSSR after Stalin’s death, researches influence
on this process by “Notes about the situation in the Western regions in Ukraine” by L.Beriya and other
events. In the article the reasons for various attitude of different social layers of society to the exposure
L.Beriya are revealed.
12. Добровольська Г.О. Боротьба профспілок за підвищення життєвого рівня громадян України (1991-2002 рр.)
У статті розкриваються основні показники рівня життя громадян України в період 1991-2002 рр.,
аналізуються причини його зниження, а також дається оцінка роботи профспілок, спрямованої на
підвищення добробуту населення нашої країни.

In article the basic parameters of a standard of living of citizens of Ukraine are opened during 1991-
2002, the reasons of its decrease are analyzed, and also the estimation the robot of the trade unions, directed on
increase of well-being of the population of our country is given.
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
13. Бредіхін А.В. Внутрішня політика Х.Д. Перона (1946-1955 рр.)
Однією з актуальних проблем новітньої історії Аргентини є дослідження внутрішньої політики
Х.Д.Перона. У статті аналізуються різні аспекти внутрішньої політики Х.Д.Перона.

One of the most actual problem of modern history of Argentina is the analysis of the domestic policy,
which provided by H.D.Peron. The article is Devoted to the analysis of the different aspects of the Peron’s domestic
policy.
14. Волосюк І.С. США і корейська проблема в період холодної війни
У статті проаналізовані передумови та причини, які призвели до виникнення корейського напряму
в політиці США після Другої світової війни. Висвітлена роль РК в азіатській стратегії США та
простежена еволюція їх політики щодо Корейського півострова у роки холодної війни. У роботі також
розглянуті позиції США щодо вирішення корейського питання та причини появи північнокорейського
напряму в їх дипломатичній практиці в кінці 80-х рр. ХХ ст.

The pretexts and reasons for the Korean direction in the USA policy after World War II were analyzed in
the article. The role of the Republic of Korea in the USA Asian strategy was highlighted in the article and its
politics evolution concerning Korean Peninsula during the cold war was traced back. The USA position as to
solution Korean problem and causes of North in their diplomatic practice at the end of 80 th of the XX th century
were considered in this article.
АРХЕОЛОГІЯ
15. Матвієнко Л.В. Колекція матеріальних предметів степового городища доби фінальної бронзи “Дикий Сад” в контексті історико-культурного розвитку регіону Степового Побужжя на зламі ІІ – І тис. до н.е.
Дана стаття присвячена аналізу матеріальних предметів городища “Дикий Сад” в контексті
історико-культурного розвитку Північно-чорноморської ойкумени. Автор аналізує нові артефакти,
отримані в ході археологічних досліджень городища, які дають змогу реконструювати розвиток регіону
в контексті етнокультурних процесів Східної Європи.

The given article is devoted to the analysis of the real objects of the ancient settlement “The Wild
Garden” in the context of historical cultural development of Northern Black Sea (“oykumena”) territory.
The author analyzes new artifacts, found during archeological research, which gives an opportunity to
reconstruct the region development in the context of ethnocultural processes of the Eastern Europe.
ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
16. Кулачинський М.М. “Левіафан” або “Океанія”: модель державної влади в політичних поглядах Т. Гоббса і Дж. Гаррінгтона
В статті висвітлені погляди двох відомих англійських мислителів XVII ст., таких, як Т. Гоббс та
Дж. Гаррінгтон, стосовно моделей державної влади. Через недостатню кількість українських та
російських наукових праць, а також обмежену кількість україномовних та російськомовних перекладів
стосовно тематики цієї статті автор використовує широкий спектр англомовної та франкомовної
літератури, яка напряму торкається багатьох важливих проблем даної теми, а також політичні трактати
вищезазначених мислителів, написані мовою оригіналу. Тема даної статті є продовженням дисертації
автора щодо наукового дослідження історії політичної думки раннього нового часу крізь призму
поглядів Т. Гоббса та Ж. Боссюе, висвітлених в їх політичних творах і тому потребує подальшого
наукового розгляду.

The article is dedicated to the viewpoints of T. Hobbes and J. Harrington, two famous English thinkers
of the seventeenth century, as to the models of state authority. As Ukrainian and Russian scientific works and
translations concerning the subject – matter of the article are not sufficient enough, the author makes use of a
great variety of English and French literature, dealing with many important problems of the research, and also
political treatises of the above – mentioned thinkers in the original. The subject of the article in the continuation
of the author’s dissertation in relation to scientific investigation of the history of political thought of Early
Modern time, including the outlooks of T. Hobbes and J. Bossuet, depicted in their political works and, thus.
17. Чубіна Т.Д. Софія Потоцька очима зарубіжних дослідників
Людина є елементом будь-якої форми соціальності, від найпростіших спільнот до сучасних
цивілізаційних та політичних суперсистем. Тому погляд на історичні процеси, на суспільство не
відокремлений від вивчення окремих особистостей і династій. У цій науковій статті мова йде про рід
Потоцьких, його внесок в історію та культуру України.

A man is an element of any form of sociality from the earliest community to the modern civil and political
super system. That is why this view to the historical processes, society is inseparable from studying of some
persons and families. The article deals with the Pototsky’s family and its contribution into the Ukrainian history
and culture.
18. Мандрик М.В. Стан висвітлення багатогранної діяльності Івана Огієнка сучасною українською історіографією
У статті висвітлюється стан дослідженості життя та діяльності Івана Огієнка – непересічної
особистості, відомого вченого, літературознавця, перекладача, державного та релігійного діяча в
сучасній українській історіографії.

The author of the article analyzed the condition of elaboration Ivan Ogienko’s life and activity, like
extraordinary person, famous researcher, translator, literary scholar, statesman and religious figure in the modern
Ukrainian historiography.
19. Караульна О.М. Парадигма українського культурно- національного відродження в українській та зарубіжній науковій думці кінця ХІХ – ХХ ст.
У праці подається систематизований виклад теорій українського культурно-
національного відродження кінця ХІХ – ХХ ст. Розглядаються найважливіші ідеї та концепції,
що склалися в українській науковій думці та серед учених діаспори. Основна увага
зосереджується на дефініціях, генезі та тенденціях національного відродження. Розкрито
географічний, геополітичний, культурологічний підхід до його аналізу. Висвітлюються
дискусійні питання періодизації та характеру процесу. Культурно-національне відродження
трактується як шлях українського народу до національного усвідомлення та самоствердження.

This article is devoted to the systematized summery of the Ukrainian Cultural and National Renaissance
(end of the 19-th –beginning of the 20-th c.c.). The most important ideas having been
formed in Ukrainian science and among the scientists of Ukrainian Diaspora are under consideration.
The attention is focused on the definitions, genesis and tendencies of Ukrainian Renaissance. The
geographical, geopolitical and cultural approaches employed to the analysis are being investigated.
The author of the article attracts attention to the debatable question concerning the division into periods
and nature of the process. Cultural and National Renaissance is understood as a way of the
Ukrainian people to self-assertion and national identification.
20. Цвіркун О.Ф. Слов’янське питання на сторінках російських часописів у роки Першої світової війни
Стаття присвячена аналізу поглядів російської ліберальної інтелігенції із слов’янського
питання у роки Першої світової війни. Ці погляди аналізуються за матеріалами періодичної преси Росії.
Головна увага приділяється національному аспекту проблеми щодо Польщі й України, а також позиції
Болгарії та причинам її переходу до табору противників Росії.

The article is dedicated to the analysis of views of Russian liberal intelligentsia on the Slavic question
during the First World War. The views are analyzed on the materials of Russian periodicals. The main attention
is drawn to the national aspect of the problem concerning Poland and Ukraine. The political position of Bulgary
and the reasons of its coming on the Russia’s enemies’ side are also investigated.
21. Вітренко Г.О. Фінансова політика в період непу: сучасна історіографія
У статті аналізуються праці сучасних українських і російських істориків і економістів, присвячені
розгляду фінансової політики держави доби непу. Визначено основні підходи авторів до сучасного
процесу вивчення фінансової політики, характерні риси української історіографії непу. Запропоновано
класифікацію сучасної історіографії непу за проблемною і політичною ознакою.

In this article is conducted the analysis of scientific publications of modern Ukrainian and Russian historian
and economists is dedicated to research of questions of financial policy of the state in the period of a new
economic policy. Development of basic approaches by authors to the research of modern process of study of
financial policy and characteristic features of Ukrainian historiography of a new economic policy. Classification
of modern historiography of a new economic policy is offered after a problem and political sign.
22. Король А.І. Висвітлення історії України ХІХ – початку ХХ ст. у творчому доробку В.Г. Сарбея 1960 – 1980-х рр.
Стаття присвячена розгляду історії українських земель у творчій спадщині В.Г. Сарбея 60-х – 80-х
рр. ХХ ст. Викладаються основні положення, елементи, характерні риси концепції історії України
даного періоду у В.Г. Сарбея, до того ж властиві висвітленню цього часу взагалі в період існування
СРСР.

Article is devoted to consideration of a history of the Ukrainian grounds ХIX - the beginnings of XX item
in V.G.Sarbej's creative heritage 60 - 80th. Substantive provisions, elements, characteristic features of the concept
of a history of Ukraine of the given period at V.G.Sarbej's, besides inherent are stated to illumination.
23. Тригуб П.М., Мерфі Н. Українська діаспора в США: збереження традицій національної культури (історіографія проблеми)
У статті схарактеризовані основні етапи наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних авторів з
історії української діаспори в США з кінця ХІХ до початку ХХІ століття. Особлива увага приділена
розкриттю в літературі діяльності громадсько-політичних, культурно-освітніх, наукових, релігійних,
жіночих, молодіжних та інших організацій українців в Америці по збереженню традицій національної
культури.

In article the basic stages of scientific researches of domestic and foreign authors on a history of the
Ukrainian diaspora in the USA from the end of 19-th prior to the beginning of 21-st century are characterized.
The special attention addresses on disclosing in the literature of activity of political, cultural and educational,
scientific, religious, female, youth and other organizations of the Ukrainians in America on preservation of
traditions of national culture.
24. Касьянова М.М. Джерела вивчення статистики нещасних випадків на вугільних підприємствах Донбасу (кінець XIX - початок XX ст.)
У статті автор статистично прослідкував нещасні випадки на території Донбасу в кінці XIX – на
початку XX ст., їх причини та способи боротьби з ними. У контексті даної проблеми були досліджені
питання умов праці та життя робітників у дореволюційний період.

In this article the author statistically traced the accident in the territory of Donbass at the end of 19 – the
beginning of 20 centuries, their reasons and ways of struggling against them. In the context of this problem the
questions of conditions of work and the workers’ life in prerevolutional period were touched.
25. Фрондзей Я. Р. Періодична преса як джерело вивчення жіночого руху в роки незалежності
У статті висвітлюється коло питань, присвячених періодичній пресі як джерелу вивчення жіночого
руху в Україні в роки незалежності. Акцентовано увагу на класифікації періодичних видань за їх
тематичним змістом.

The article enlightens the class of problem, which are devoted to periodicals as a source of studying of
women’s movement in Ukraine during the years of independence. The author attracts our attention to classification
of periodicals according to their topical contest.
КРАЄЗНАВСТВО
26. Білоусова Л.Г. Торговий дім “Брати Петрококіно” в Одесі: внесок в економічний розвиток Російської імперії (XIX - початок ХХ ст.)
Розглядаються питання про значний внесок династії грецьких купців Петрококіно, вихідців з
острова Хіос, в економіку Російської імперії у сфері судноплавства, торгівлі, банківської справи,
тютюнового виробництва і курортної справи.

The question of great investment of the Greek merchant dinasty of Petrokokino, originated from the Chios
Island, to the economic, trade, bank business, tobacco production and foundation of spa in Russian Empire.
27. Мітковська Т.С. Миколаїв у Кримській війні
Стаття на основі архівних матеріалів висвітлює роль Миколаєва як тилової бази Севастополя в
Кримській війні 1853-1856 рр., характеризує участь міста у наданні допомоги військам, що
направлялись у Крим, а також хворим та пораненим, що прибували із Севастополя. У статті показано
роль органів місцевого самоврядування у наданні допомоги жителям Севастополя, які під час
Кримської війни втратили домівки, майно, рідних, та у вшануванні пам’яті загиблих у цій війні.

This article shows the role of Mykolaiv when it was roes war base during the Crimean war in 1853-
1856 years. At c characterizes the participant of citizens in the giving an assistance to the army, which went to
the Crimea, and to the wounded people from the Sevastopol. This article shows the role of Mycolaev’s
administration in the giving an assistance to the citizens of Sevastopol, who during the Crimean war had to
leave their houses relatively and, of course, about the memory of the perished in this war.
28. Петришина Л.В. Жінка в історії діяльності Одеської “Просвіти” (1905-1909 рр.)
У статті досліджується діяльність одеської “Просвіти” на початку ХХ століття, показана роль
жінок у цій організації в справі національно-культурного відродження України. Їх робота на ниві
українського просвітництва стала яскравим свідченням служіння інтересам народу.

In article activity of Odessa “Prosvita” in the beginning of XX century is investigated, the role of women
in this organization in business of national – cultural revival of Ukraine is shown. Their work on a field of the
Ukrainian enlightenment became the bright certificate of service to interests of people.
29. Вербицький В.А. Фізичне виховання і спорт у Миколаївському вчительському інституті 1913-1917 рр.
У статті висвітлюються постановка і розвиток фізичного виховання у Миколаївському
вчительському інституті у дореволюційний період. На прикладі інституту автор розглядає стан системи
фізичної підготовки молоді у Російській імперії.

In this article the delivery and developing of physical trainings in Mykolayv’s teacher’s institute of
before-revolution period is described. Author considers the status of the system of physical preparation of
youth in Russian Empire on example of the institute.
30. Малюта О.В. Вінницька “Просвіта” та її діячі в українському національному державотворенні 1917-1920 рр.
У статті розповідається про діяльність Вінницької “Просвіти”, спрямованої на розбудову
української національної державності у 1917-1920 рр., кадровий потенціал товариства.

In the article was description activities of Prosvita in Vinnitsa and its members in formation of Ukrainian
state of 1917-1920.