Історія України
1. Єрмакова І.О. Заселення Півдня України у другій половині ХVIII ст. старообрядцями
У статті досліджується процес формування старообрядницьких поселень на Півдні України, їх чисельність, соціально-правове та економічне становище переселенців-розкольників. Автор визначає походження старообрядців та місця розселення. Аналізує політику російського уряду стосовно старообрядців у процесі колонізації Південної України.
2. Хрящевська Л.М. Процес заснування німецьких колоній та їх господарська діяльність на Півдні України (60-ті роки ХVIII ст. – 1917 р.)
Висвітлюються процеси заселення південних причорноморських і приазовських районів України німецькими колоністами. Робиться спроба довести створення агропромислового комплексу, який здійснював виробництво сільськогосподарської продукції.
3. Міронова І.С. Розвиток залізничної пошти в Україні в другій половині ХІХ ст.
На основі джерельних та архівних матеріалів у статті розглядається історія розвитку залізничної пошти в Україні в другій половині ХІХ ст.
4. Козирев О.С. Персональний склад “комітету 12-ти” Київської “Старої Громади” у 1875-1876 роках
У статті визначається персональний склад “комітету 12-ти” Київської “Старої Громади”, що підтримував видавничу діяльність М.П. Драгоманова в еміграції.
5. Самойлов О.Ф. З досвіду проведення випускних іспитів в університетах України у другій половині ХІХ ст
Стаття присвячена розгляду практики організації та проведення випускних іспитів в університетах України ІІ половини ХІХ ст.
6. Петренко І.М. Роль паломництв у вихованні учнів церковно-парафіяльних шкіл Лівобережної України наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття
У статті охарактеризовано роль паломництв у вихованні учнів церковнопарафіяльних шкіл Лівобережної України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Наголошено на значенні цих заходів у процесі згуртування учнівського колективу, вихованні позитивних якостей у дітей, їх моральному та фізичному розвитку. Охарактеризовано внесок парафіяльного духовенства та вчителів у справу організації паломництв.
7. Господаренко О.В. Розвиток муніципального підприємництва на Півдні України в 1917-1920 роках
На основі документального матеріалу охарактеризовано стан муніципального господарства міст Херсонської губернії в роки української революції 1917-1920 рр., визначено основні причини занепаду комунальних підприємств та основні заходи муніципалітетів, спрямовані на їх підтримку.
8. Давидова Н.В. Боротьба наукової інтелігенції за впровадження української мови в державні установи в 1917-1920 рр.
Автор статті аналізує введення української мови в державні установи в 1917-1920 рр. Відзначається роль науковців в українізації діловодства.
9. Шапорда В.А. Стан музичної культури в період денікінської окупації Півдня України (грудень 1918 року – січень 1920 року)
У даній статті розглядаються питання, пов’язані зі станом, в якому знаходилась музична культура Півдня України періоду денікінської окупації в грудні 1918 року – січні 1920 року, її характерним особливостям, проблемам та тенденціям розвитку.
10. Раку Ю.Г. Експорт української нехлібної сільськогосподарської продукції в роки непу
Стаття присвячена проблемі експорту української сільськогосподарської продукції в роки непу. Автор аналізує роль сільськогосподарської кооперації у налагодженні експорту продуктів за кордон та шляхи організації його об’ємів та покращення якості експортованих товарів.

11. Пронь Т.М. Міграційний рух серед німецького, шведського та чеського населення південних округ України в контексті суспільно-політичних процесів першої половини ХХ ст.
У статті висвітлюється механічний рух німецького, шведського та частково чеського населення південних округ України в першій половині ХХ ст., показано його тісний зв’язок із двома світовими війнами, встановленням радянської влади та специфікою її економічної і національної політики
12. Нікітенко С.І. Розвиток молодіжного та дитячого туризму в незалежній Україні: проблеми та перспективи
У статті розглядається стан, проблеми та перспективи розвитку молодіжного та дитячого туризму в незалежній Україні.
13. Сушко Н.В. Тенденції розвитку міжнародного туризму в Україні
Дана стаття присвячена дослідженню основних тенденцій розвитку міжнародного туризму та застосуванню відповідних кроків для розширення участі України в міжнародному туризмі.
Всесвітня історія
14. Мелешко Л.А. Еволюція сімейного інституту в країнах постсоціалістичної модернізації в 90-ті роки ХХ ст.
Стаття пропонує історичний аналіз розвитку шлюбно-сімейних відносин в Україні та країнах Центральної і Східної Європи протягом останнього десятиліття ХХ століття. Розглянуто ретроспективу еволюції інституту сім’ї на фоні загальновизначених процесів глобалізації та наслідків постсоціалістичної модернізації суспільств.
15. Пронь С.В. Мюнхенська політика західних країн: дипломатична передісторія війни
У статті зроблено спробу проаналізувати зовнішньополітичні та дипломатичні напрямки діяльності Великої Британії та Франції в Європі 1930-х років. Автор використовує матеріали спеціальної наукової літератури.
Археологія
16. Кіосак Д.В. Можливості калібрування радіовуглецевих датувань для пізньопалеолітичних стоянок Степового Причорномор’я
У статті вперше калібруються радіовуглецеві дати зі стоянок пізнього палеоліту степової зони України та дотичних територій. Автором застосовано кілька калібрувальних кривих і відзначено невідповідності між ними. Обговорюються проблеми і труднощі у побудові календарної хронології доби палеоліту. Визначено максимальну точність датування, досяжну на сьогодні.
17. Требух О.О. Дослідження поселення сабатинівської культури Балабанівка І у 1997 р.
Запропонована стаття присвячена археологічним дослідженням поселення сабатинівської культури Балабанівка І, проведених експедицією МДУ під керівництвом Ю.С.Гребенникова у 1997 році. У статті робиться аналіз залишків архітектурних споруд та матеріальних речей, зафіксованих під час розкопок. Дається визначення характеру та значення поселення для населення регіону в середині ІІ тис. до н.е.
Краєзнавство
18. Толмачова О.І. Давня історія Південного Побужжя (Етноісторичний нарис)
У статті розглянута історія Степового Побужжя у період ранньої первісної общини (палеоліт, мезоліт). Простежені зміни палеоландшафтів та їх вплив на розвиток первісного суспільства. Розглянута динаміка розвитку народонаселення на Побужжі у період 24000-8000 років тому назад.

19. Тригуб П.М. Коломак – селище старовинне, козацьке: події кінця ХVII – ХVIII ст.
У статті показана історія козацького селища Коломак, участь його населення у боротьбі з татарами і шведами в кінці ХVII – на початку ХVIII ст., проаналізована кількість населення і його соціальний склад, господарська діяльність, показано опір мешканців містечка спробам козацької старшини захопити їх землі.

20. Марченко О.М. Формування соціального складу сільського населення Миколаївщини (кінець XVIII ст. – 1861 р.)
У статті розглянуто специфіку формування соціального складу сільського населення Миколаївщини від входження краю до складу Російської імперії до 1861 р. Дослідження торкається різних верств сільського населення: козаків, воєнізованих поселенців, іноземних колоністів, державних та поміщицьких селян, орендарів-десятинщиків тощо.

21. Піскурьов С.Є. До питання утворення та реконструкції театральних закладів у Миколаєві
Стаття присвячена деяким аспектам будівництва та ремонту театральних закладів у Миколаєві від заснування міста до сучасності.
Історичні особи
22. Чубіна Т.Д. Сини Станіслава Щенсного Потоцького від шлюбу з Софією Вітт: спроба авторського портрету
Людина є елементом будь-якої форми соціальності, від найпростіших спільнот до сучасних цивілізаційних та політичних суперсистем. Тому погляд на історичні процеси, на суспільство не відокремлений від вивчення окремих особистостей і династій. У цій науковій статті мова йде про рід Потоцьких, його внесок в історію та культуру України.

Джерелознавство та історіографія
23. Левченко Л.Л. Купецтво Півдня України кінця ХVIII – початку ХХ ст.: огляд архівних фондів за темою дослідження
У цій статті автор аналізує фонди державних архівів південних областей України та Автономної Республіки Крим, які дають можливість висвітлити походження, соціальний статус, ділову активність купецтва Півдня України з кінця ХVІІІ до початку ХХ століття.

24. Черемісін О.В. Бюджети міст Новоросії першої половини XIX ст.: юридичний статус, формування та використання
Дана стаття присвячена невирішеній раніше частині загальної проблеми про фінансову діяльність органів місцевого самоврядування. В статті, на основі документів з архівів Санкт-Петербурга, Одеси, Миколаєва, аналізуються юридичний статус бюджетної сфери, джерела формування, використання міських бюджетів трьох міст Новоросії – Херсона, Миколаєва, Одеси. Робиться спроба аналізу і висвітлення сутності фінансової політики органів місцевого самоврядування.
25. Лук’яненко В.П. Дорадянська історіографія відносин в Україні на межі ХІХ-ХХ ст. у працях сучасних науковців
Стаття пропонує історіографічний аналіз оцінок дореволюційних авторів ситуації в аграрному секторі підросійської України на межі ХІХ-ХХ ст. Показана еволюція суджень сучасних дослідників порівняно з науковими поглядами радянської доби. За останні роки суттєво зрушилися дослідження реформи 1861 р., аграрної реформи Столипіна та інших важливих аспектів.
26. Богданова Т.Є. Українське масонство 1900-1920 рр. у сучасній вітчизняній історіографії
У статті розглядаються підходи сучасної української історіографії щодо розвитку вітчизняного масонства в 1900-1920 рр. Аналізуючи історіографічні джерела, автор виокремлює основні напрямки у дослідженні українського масонського руху вітчизняними науковцями, дає оцінку їх головних досягнень у вирішенні масонської проблеми та аспектів, що потребують подальших наукових пошуків.
27. Бєлкін Ю.В. Нові документи з історії близькосхідної проблеми
Вивчення документальних матеріалів дає можливість впевнитись у значущості близькосхідної проблеми. Найбільше значення мають нещодавно опубліковані збірки документів “Радянсько-ізраїльські відносини” та “Близькосхідний конфлікт”.

Методика
28. Довгань Н.Ю., Міряха Г.І. Шляхи використання традицій фізичного виховання Київської Русі в освітньому процесі України
У статті розкриваються педагогічні аспекти народної фізичної культури, зв’язок фізичного виховання зі світоглядом, способом життя та місцем проживання населення, розглянуті взаємозв’язок між святково-ігровою діяльністю та військово-фізичною підготовкою, доведено освітнє значення використання традицій фізичного виховання Київської Русі у сучасних умовах.
Рецензії
29. Котляр Ю.В. Модернізаційні процеси в Південній Україні
Турченко Г.Ф. Південна Україна на зламі епох (1914-1922 рр.): Монографія. – Запоріжжя: Просвіта, 2005. – 324 с.